IPTPB2/436-130/14-2/KK | Interpretacja indywidualna

Jak ustala się wartość wkładu niepieniężnego do spółki jawnej?
IPTPB2/436-130/14-2/KKinterpretacja indywidualna
  1. aport
  2. podstawa opodatkowania
  3. spółka osobowa
  4. wartość
  5. wkłady niepieniężne
  6. zmiana umowy
  1. Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) -> Podstawa opodatkowania i wysokość podatku -> Podstawa opodatkowania

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 10 września 2014 r. (data wpływu 12 września 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie opodatkowania wniesienia aportu do spółki jawnej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 września 2014 r. został złożony wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie opodatkowania wniesienia aportu do spółki jawnej.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawczyni prowadzi indywidualnie działalność gospodarczą (osoba fizyczna). Wnioskodawczyni zamierza wnieść całe przedsiębiorstwo aportem do Spółki jawnej (wkład niepieniężny). Na dzień pisania wniosku, Spółka jawna nie została jeszcze zawiązana. Konsekwencją takiego działania, zgodnie z art. 93 a § 1 w związku z § 2 pkt 2 Ordynacji podatkowej (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.), będzie tzw. sukcesja generalna co oznacza, że Spółka jawna, którą zamierza Wnioskodawczyni zawiązać, wstąpi we wszelkie prawa i obowiązki przewidziane w przepisach prawa podatkowego, które dotyczyły wspólnika wnoszącego aportem przedsiębiorstwo. Aport przedsiębiorstwa do Spółki osobowej nastąpi przed dokonaniem likwidacji działalności gospodarczej. Wniesienie aportu przedsiębiorstwa do Spółki jawnej będzie się wiązało z podwyższeniem wkładu, którego wartość spowoduje zwiększenie majątku Spółki jawnej. Wnioskodawczyni uważa, że czynnością podlegającą podatkowi od czynności cywilnoprawnych, zgodnie z art. 1 ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, będzie wartość aktywów bilansu (majątek trwały i obrotowy), pomniejszony o zobowiązania przedsiębiorstwa stanowiącego wkład niepieniężny do Spółki osobowej. Podatek od czynności cywilnoprawnych wynosi 0,5 % (art. 7 ust. 1 pkt 9 ww. ustawy).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
  1. Czy wartość wkładu niepieniężnego - aportu przedsiębiorstwa wniesionego do Spółki jawnej, stanowić będzie majątek trwały i obrotowy wnoszonego przedsiębiorstwa, pomniejszony o zobowiązania...
  2. Czy podatek od wniesionego aportem wkładu niepieniężnego do Spółki jawnej jest opodatkowany 0,5% stawką...

Zdaniem Wnioskodawczyni,

Ad. 1 Planowane jest wniesienie przedsiębiorstwa osoby fizycznej, w rozumieniu art. 551 Kodeksu cywilnego do spółki osobowej (Spółka jawna). Podwyższenie kapitału zakładowego w Spółce jawnej zostanie w całości pokryte wkładem niepieniężnym. Wnioskodawczyni uważa, że wartość podwyższenia kapitału zakładowego w spółce osobowej, poprzez wniesienie wkładu niepieniężnego w postaci zorganizowanego przedsiębiorstwa, stanowić będzie różnicę pomiędzy wartością majątku trwałego i obrotowego (aktywa bilansu), a pomniejszoną o zobowiązania przedsiębiorstwa (pasywa bilansu) wnoszonego aportem. Tak ustalona wartość powinna być opodatkowana podatkiem od czynności cywilnoprawnych, zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 8 lit. b ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Ad. 2 Wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu przedsiębiorstwa) do Spółki osobowej jest opodatkowane stawką 0,5 %, na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

W myśl art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. k) ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2010 r., Nr 101, poz. 649, z późn. zm.), podatkowi podlegają umowy spółki. Na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy, zakresem przedmiotowym ustawy objęte są również zmiany ww. umów, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych, z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 4.

Zgodnie z art. 1 ust. 3 pkt 1 ww. ustawy, w przypadku umowy spółki za zmianę umowy uważa się przy spółce osobowej – wniesienie lub podwyższenie wkładu, którego wartość powoduje zwiększenie majątku spółki albo podwyższenie kapitału zakładowego, pożyczkę udzieloną spółce przez wspólnika, dopłaty oraz oddanie przez wspólnika spółce rzeczy lub praw majątkowych do nieodpłatnego używania.

Z kolei według art. 1a pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, użyte w ustawie określenie spółka osobowa oznacza spółkę: cywilną, jawną, partnerską, komandytową lub komandytowo-akcyjną.

Stosownie do treści art. 3 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 4 pkt 9 ww. ustawy, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnej i ciąży na spółce.

Jak stanowi art. 6 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, podstawę opodatkowania stanowi przy zawarciu umowy spółki – wartość wkładów do spółki osobowej albo wartość kapitału zakładowego. Natomiast w myśl art. 6 ust. 1 pkt 8 lit. b) ww. ustawy, podstawę opodatkowania przy wniesieniu lub podwyższeniu wkładów do spółki osobowej albo podwyższeniu kapitału zakładowego – stanowi wartość wkładów powiększających majątek spółki osobowej albo wartość, o którą podwyższono kapitał zakładowy.

Powołany przepis art. 6 ust. 1 pkt 8 lit. b) ww. ustawy nie odwołuje się do pojęcia „wartości rynkowej”, lecz do wartości wkładów powiększających majątek spółki osobowej. To z kolei oznacza, że podstawę opodatkowania, w takim przypadku, stanowić będzie wartość wkładu zadeklarowana przez wspólników spółki.

Z treści wniosku wynika, że Wnioskodawczyni prowadzi indywidualnie działalność gospodarczą (osoba fizyczna). Wnioskodawczyni zamierza wnieść całe przedsiębiorstwo aportem do Spółki jawnej (wkład niepieniężny). Na dzień pisania wniosku, Spółka jawna nie została jeszcze zawiązana. Konsekwencją takiego działania będzie tzw. sukcesja generalna, co oznacza, że Spółka jawna, którą zamierza Wnioskodawczyni zawiązać wstąpi we wszelkie prawa i obowiązki przewidziane w przepisach prawa podatkowego, które dotyczyły wspólnika wnoszącego aportem przedsiębiorstwo. Aport przedsiębiorstwa do Spółki osobowej nastąpi przed dokonaniem likwidacji działalności gospodarczej. Wniesienie aportu przedsiębiorstwa do Spółki jawnej będzie się wiązało z podwyższeniem wkładu, którego wartość spowoduje zwiększenie majątku Spółki jawnej.

Z uwagi na powyższe, podstawę opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych, przy wniesieniu wkładu do spółki jawnej, stanowić będzie wartość wkładu zadeklarowana przez wspólników tej spółki. W związku z tym, wartość wkładu może być ustalona, poprzez pomniejszenie wartość aktywów (majątek trwały i obrotowy) o zobowiązania przedsiębiorstwa stanowiącego wkład niepieniężny do Spółki. Zatem, sposób ustalenia wartości tego wkładu wskazany we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej należy uznać za zgodny z ustawą o podatku od czynności cywilnoprawnych.

W przypadku zawarcia umowy spółki jawnej podstawę opodatkowania będzie stanowić wartość wkładów wniesionych przez wspólników. Stosownie do treści art. 7 ust. 1 pkt 9 ww. ustawy, stawka podatku od czynności cywilnoprawnych od umowy spółki wynosi 0,5% podstawy opodatkowania, przy czym obowiązek podatkowy ciąży na nowo utworzonej spółce jawnej.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Ponadto należy wskazać, że z uwagi na to, że interpretacje prawa podatkowego wydawane są w indywidualnej sprawie zainteresowanego, co wynika z treści art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.), a zatem wywierają skutki prawne w stosunku do tego podmiotu, do którego są skierowane. Niniejsza interpretacja jest wiążąca dla Wnioskodawczyni, jako osoby występującej z wnioskiem, natomiast nie chroni pozostałych stron umowy spółki.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.