IPPB3/423-902/14-2/JBB | Interpretacja indywidualna

1. W jaki sposób Spółka powinna ustalić dochód w przypadku otrzymania w związku z likwidacją Spółki Cypryjskiej aktywów (składników majątkowych) Spółki Cypryjskiej?2. Jak powinna zostać ustalona przez Spółkę dla celów podatkowych wartość aktywów (takich jak udziały, akcje i wierzytelności), jakie mogą zostać otrzymane przez Spółkę od Spółki Cypryjskiej w związku z likwidacją Spółki Cypryjskiej, w szczególności, czy w przypadku odpłatnego zbycia udziałów lub akcji przez Spółkę lub spłaty wierzytelności przez dłużnika, kosztem podatkowym dla Spółki będzie wartość rynkowa wyżej wymienionych składników majątkowych z dnia ich nabycia przez Spółkę?
IPPB3/423-902/14-2/JBBinterpretacja indywidualna
 1. aktywa
 2. cel
 3. dochód
 4. dłużnik
 5. likwidacja spółki
 6. składnik majątkowy
 7. wartość
 8. wartość rynkowa
 9. wierzytelność
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Wartość początkowa środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
 2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Podstawa opodatkowania i wysokość podatku -> Opodatkowanie dochodów uzyskanych za granicą
 3. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Udziały w zyskach
 4. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przychody -> Przychody
 5. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2014r., poz.851) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 28 sierpnia 2014r. (data wpływu 1 września 2014r.), o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w następującym zakresie:

 1. w jaki sposób Spółka powinna ustalić dochód w przypadku otrzymania w związku z likwidacją Spółki Cypryjskiej aktywów (składników majątkowych) Spółki Cypryjskiej oraz
 2. jak powinna zostać ustalona przez Spółkę dla celów podatkowych wartość aktywów (takich jak udziały, akcje i wierzytelności), jakie mogą zostać otrzymane przez Spółkę od Spółki Cypryjskiej w związku z likwidacją Spółki Cypryjskiej, w szczególności, czy w przypadku odpłatnego zbycia udziałów lub akcji przez Spółkę lub spłaty wierzytelności przez dłużnika, kosztem podatkowym dla Spółki będzie wartość rynkowa wyżej wymienionych składników majątkowych z dnia ich nabycia przez Spółkę
  - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 1 września 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, dochodu otrzymanego z tytułu likwidacji Spółki Cypryjskiej oraz w jaki sposób ustalić wartość aktywów otrzymanych w ramach majątku likwidacyjnego w przypadku zbycia tych aktywów.

We wniosku przedstawiono następujący opis zdarzenia przyszłego:

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest spółką kapitałową, polskim rezydentem podatkowym (dalej: „Wnioskodawca” lub „Spółka”).

Jedynym udziałowcem Wnioskodawcy jest osoba fizyczna będąca polskim rezydentem podatkowym (dalej: „Udziałowiec”). Udziałowiec posiada również 100% udziałów w spółce kapitałowej z siedzibą na Cyprze będącej cypryjskim rezydentem podatkowym (dalej: „Spółka Cypryjska”). Spółka Cypryjska pełni obecnie rolę podmiotu holdingowego, a głównym składnikiem jej majątku są udziały i akcje w innych spółkach oraz wierzytelności z tytułu udzielonych pożyczek.

Planowane jest wniesienie przez inwestora do Spółki wkładu niepieniężnego w postaci 100% udziałów w Spółce Cypryjskiej.

W związku z dokonaniem przez Udziałowca przedmiotowego aportu, Spółka przejmie funkcje pełnione dotychczas przez Spółkę Cypryjską, tj. Wnioskodawca będzie pełnił w strukturze Udziałowca rolę podmiotu holdingowego. W tym celu, jak zostało wskazane powyżej, Udziałowiec wniesie do Spółki w drodze wkładu niepieniężnego udziały w Spółce Cypryjskiej, które, dla potrzeb aportu, zostaną wycenione przez niezależny podmiot według ich wartości rynkowej. Spółka ustanowi na rzecz Udziałowca własne udziały o wartości nominalnej równej wartości rynkowej wnoszonych przez Udziałowca tytułem aportu udziałów w Spółce Cypryjskiej. W związku z przedmiotowym aportem nie będą wnoszone żadne dodatkowe wkłady ani żadna ze spółek nie otrzyma zapłaty w gotówce.

Biorąc pod uwagę, iż spółka nabywająca (tj. Wnioskodawca) uzyska bezwzględną większość praw głosu w spółce, której udziały są nabywane (tj. w Spółce Cypryjskiej), a podmioty biorące udział w tej transakcji podlegają w państwach członkowskich Unii Europejskiej opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągnięcia, wskazana powyżej transakcja będzie kwalifikowana jako wymiana udziałów w rozumieniu art. 24 ust. 8a ustawy o PDOF oraz art. 12 ust. 4d ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011 r., poz. 74, nr 397).

W przyszłości, celem uproszczenia struktury własnościowej, zminimalizowania ryzyk biznesowych oraz ograniczenia kosztów funkcjonowania spółek, prawdopodobnie zostanie podjęta decyzja o likwidacji Spółki Cypryjskiej. W celu uproszczenia postępowania likwidacyjnego, aktywa (składniki majątkowe) Spółki Cypryjskiej (w tym udziały i akcje w innych spółkach oraz wierzytelności z tytułu udzielonych przez Spółkę Cypryjską pożyczek) zostaną wydane Spółce in natura w związku z likwidacją Spółki Cypryjskiej. Nabyte przez Spółkę w związku z likwidacją Spółki Cypryjskiej aktywa zostaną wycenione według ich wartości rynkowej przez niezależny podmiot.

Wnioskodawca po nabyciu aktywów Spółki Cypryjskiej może w przyszłości podjąć decyzję o zbyciu tych aktywów.

Aktywa, które zostaną przeniesione na Wnioskodawcę w związku z likwidacją Spółki Cypryjskiej, nie zostały nabyte przez Spółkę Cypryjską w drodze wkładu niepieniężnego w postaci przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. W jaki sposób Spółka powinna ustalić dochód w przypadku otrzymania w związku z likwidacją Spółki Cypryjskiej aktywów (składników majątkowych) Spółki Cypryjskiej...
 2. Jak powinna zostać ustalona przez Spółkę dla celów podatkowych wartość aktywów (takich jak udziały, akcje i wierzytelności), jakie mogą zostać otrzymane przez Spółkę od Spółki Cypryjskiej w związku z likwidacją Spółki Cypryjskiej, w szczególności, czy w przypadku odpłatnego zbycia udziałów lub akcji przez Spółkę lub spłaty wierzytelności przez dłużnika, kosztem podatkowym dla Spółki będzie wartość rynkowa wyżej wymienionych składników majątkowych z dnia ich nabycia przez Spółkę...

Zdaniem Spółki (w odniesieniu do pytania pierwszego), w przypadku otrzymania przez Spółkę w związku z likwidacją Spółki Cypryjskiej aktywów (składników majątkowych) Spółki Cypryjskiej, dochodem (przychodem) Spółki będzie nadwyżka wartości rynkowej majątku Spółki Cypryjskiej otrzymanego w związku z likwidacją tej spółki ponad kosztem nabycia udziałów Spółki Cypryjskiej, odpowiadającym wartości nominalnej udziałów Wnioskodawcy wydanych Udziałowcowi w ramach transakcji wymiany udziałów.

Zgodnie z art. 10 ust 1 pkt 3 ustawy o PDOP, dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału, w tym także wartość majątku otrzymanego w związku z likwidacją osoby prawnej.

Ze względu na fakt, iż Spółka Cypryjska posiada siedzibę w innym niż Polska kraju Unii Europejskiej, zdaniem Wnioskodawcy, w niniejszym wypadku zastosowanie znajdzie art. 20 ust. 1 ustawy o PDOP, który stanowi, iż jeżeli podatnicy, o których mowa w art. 3 ust. 1, osiągają również dochody (przychody) poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i dochody te podlegają w obcym państwie opodatkowaniu, a nie zachodzą okoliczności wymienione w art. 17 ust. 1 pkt 3, w rozliczeniu za rok podatkowy dochody (przychody) te łączy się z dochodami (przychodami) osiąganymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W tym wypadku od podatku obliczonego od łącznej sumy dochodów odlicza się kwotę równą podatkowi zapłaconemu w obcym państwie. Kwota odliczenia nie może jednak przekroczyć tej części podatku obliczonego przed dokonaniem odliczenia, która proporcjonalnie przypada na dochód uzyskany w obcym państwie.

Zgodnie natomiast z art. 20 ust. 3 ustawy o PDOP, zwalnia się od podatku dochodowego dochody (przychody) uzyskiwane przez podatników, o których mowa w ust. 1, z tytułu dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:

 1. wypłacającym dywidendę oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych jest spółka podlegająca w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania;
 2. uzyskującym dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, o których mowa w pkt 1, jest spółka będąca podatnikiem podatku dochodowego, mająca siedzibę łub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 3. spółka, o której mowa w pkt 2, posiada bezpośrednio nie mniej niż 10% udziałów (akcji) w kapitale spółki, o której mowa w pkt 1;
 4. spółka, o której mowa w pkt 2, nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągania.

Niemniej, zgodnie z art. 20 ust. 11 ustawy o PDOP, przepisów ust. 2-10 nie stosuje się, jeżeli wypłata dywidendy lub innych należności z tytułu udziału w zyskach osób prawnych została dokonana w wyniku likwidacji spółki dokonującej wypłaty.

W świetle powyższego, w przypadku otrzymania majątku Spółki Cypryjskiej w związku z jej likwidacją, dochód (przychód) Spółki uzyskany z tego tytułu będzie podlegał opodatkowaniu jako dochód (przychód) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o PDOP. W tej sytuacji, nie znajdzie zastosowania zwolnienie, o którym mowa w art. 20 ust. 3 ustawy o PDOP.

Definiując dochód (przychód) z likwidacji spółki zależnej, ustawodawca w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o PDOP odwołuje się do „wartości majątku” otrzymanego w związku z likwidacją osoby prawnej. Zdaniem Spółki, „wartość majątku”, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o PDOP powinna być określona według jego wartości rynkowej. Stanowisko Spółki zdają się również potwierdzać organy podatkowe wskazując, że posiłkowo można tu stosować art. 12 ust. 5 ustawy o PDOP. Zdaniem Spółki, taka wycena nabywanych w powyższy sposób aktywów powinna być stosowana zarówno do środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, jak również innych składników majątkowych otrzymanych w wyniku likwidacji spółki zależnej. Stanowisko zgodne z zaprezentowanym powyżej poglądem Spółki zostało przedstawione m.in. w interpretacjach Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 25 kwietnia 2012 r., nr IPPB3/423-56/12-3/PK1, z 25 marca 2009 r., nr IPPB3/423-25/09-2/ER czy też interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 21 grudnia 2007 r., nr ITPB3/423-93/07/DK.

W konsekwencji, w przypadku likwidacji Spółki Cypryjskiej, przychodem Spółki z tytułu otrzymania majątku Spółki Cypryjskiej w związku z jej likwidacją, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o PDOP, będzie wartość rynkowa tego majątku określona na dzień przekazania majątku.

Zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 3 ustawy o PDOP do przychodów nie zalicza się zwróconych udziałów lub wkładów w spółdzielni, umorzenia udziałów (akcji) w spółce, w tym kwot otrzymanych z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) na rzecz spółki w celu umorzenia tych udziałów (akcji) oraz wartości majątku otrzymanego w związku z likwidacją osoby prawnej lub spółki - w części stanowiącej koszt ich nabycia bądź objęcia, a także zwróconych wspólnikom dopłat wniesionych do spółki zgodnie z odrębnymi przepisami - w wysokości określonej w złotych na dzień ich faktycznego wniesienia.

Powyższe w praktyce oznacza, że jeżeli wartość majątku otrzymanego w ramach likwidacji spółki zależnej nie przekracza wysokości kosztów nabycia lub objęcia udziałów w likwidowanej spółce, przychód podatkowy nie powstaje. Opodatkowana będzie natomiast jakakolwiek nadwyżka przychodu ponad wysokość kosztów nabycia lub objęcia udziałów likwidowanej spółki.

Należy zatem ustalić, jak należy rozumieć określenie “koszt nabycia lub objęcia” udziałów w Spółce Cypryjskiej - koszt ten bowiem, zgodnie z dyspozycją art. 12 ust. 4 pkt 3 ustawy o PDOP pomniejszy przychód otrzymany przez Spółkę w związku z likwidacją Spółki Cypryjskiej. Zdaniem Spółki, kosztem tym (tj. kosztem nabycia udziałów Spółki Zależnej) będzie wartość nominalna udziałów Spółki wydana przez Spółkę w zamian za aport udziałów Spółki Cypryjskiej.

Art. 12 ust, 4 pkt 3 ustawy o PDOP nie precyzuje jak należy rozumieć określenie „koszt nabycia bądź objęcia”. Zgodnie z internetowym słownikiem PWN (http://sjp.pwn.pl) - nabyć - nabywać oznacza „otrzymać coś na własność, płacąc za to” lub „zyskać coś lub zdobyć”. Podobnie Uniwersalny Słownik Języka Polskiego PWN, tom K-0, 2003 - nabyć-nabywać to „otrzymać coś na własność, zwykle za pieniądze, kupić (kupować)” oraz „osiągnąć (osiągać) coś, dojść (dochodzić) do czegoś, zyskać (zyskiwać) coś, zdobyć (zdobywać)”.

Spółka, w zamian za udziały Spółki Cypryjskiej wyda udziały własne o określonej wartości nominalnej, a co za tym idzie, pasywa Wnioskodawcy wzrosną o kwotę odpowiadającą wartości nominalnej wydanych udziałów. W świetle powyższego, zdaniem Wnioskodawcy kosztem nabycia udziałów w Spółce Cypryjskiej będzie nominalna wartość udziałów Wnioskodawcy wydanych Udziałowcowi w ramach transakcji wymiany udziałów.

Zdaniem Spółki, w przypadku nabycia udziałów Spółki Cypryjskiej w formie wymiany udziałów, o której mowa w art. 12 ust. 4d ustawy o PDOP, wobec braku regulacji, pomocniczo należy stosować art. 16 ust. 1 pkt 8e ustawy o PDOP. Przepis ten stanowi, iż nie uważa się za koszt uzyskania przychodu wydatków poniesionych przez spółkę nabywającą przy wymianie udziałów/akcji; wydatki te jednak - w wysokości odpowiadającej nominalnej wartości udziałów (akcji) wydanych wspólnikom spółki, której udziały są nabywane, powiększonej o zapłatę w gotówce, o której mowa w art. 12 ust. 4d - są jednak kosztem uzyskania przychodu w momencie odpłatnego zbycia tych udziałów (akcji).

Powyższe stanowisko znajduje potwierdzenie w wydawanych przez organy podatkowe interpretacjach, w tym m.in. interpretacji Dyrektora izby Skarbowej w Warszawie z 21 lutego 2014 r. IPPB3/423-978/13-2/AG, z 11 lipca 2013 r„ nr IPPB5/423-256/13-2/MK, z 26 kwietnia 2012 r„ nr IPPB3/423-56/12-3/PK1, interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 4 czerwca 2013 r., nr IBPBI/2/423-262/13/JS czy też interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 9 sierpnia 2013r., nr 1TPB3/423-221/13/DK.

W konsekwencji, wartość nominalna udziałów Wnioskodawcy wydanych Udziałowcowi w zamian za udziały Spółki Cypryjskiej będzie stanowiła koszt Spółki w przypadku nabycia aktywów w związku z likwidacją Spółki Cypryjskiej.

Podsumowując, w przypadku otrzymania przez Spółkę w związku z likwidacją Spółki Cypryjskiej aktywów (składników majątkowych) Spółki Cypryjskiej, dochodem (przychodem) Spółki będzie nadwyżka wartości rynkowej majątku Spółki Cypryjskiej otrzymanego w związku z likwidacją tej spółki ponad kosztem nabycia udziałów Spółki Cypryjskiej, odpowiadającym wartości nominalnej udziałów Wnioskodawcy wydanych Udziałowcowi w ramach transakcji wymiany udziałów.

Zdaniem Spółki (w odniesieniu do pytania drugiego) wartością podatkową aktywów (takich jak udziały, akcje oraz wierzytelności) jakie mogą zostać otrzymane przez Spółkę od Spółki Cypryjskiej w związku z likwidacją Spółki Cypryjskiej będzie ich wartość rynkowa z dnia ich nabycia przez Spółkę, w szczególności kosztem podatkowym dla Spółki w przypadku odpłatnego zbycia przez Spółkę udziałów, akcji lub spłaty wierzytelności przez dłużnika będzie wartość rynkowa ww. składników majątkowych z dnia ich nabycia przez Spółkę.

Zdaniem Spółki, wartością podatkową aktywów (takich jak udziały, akcje oraz wierzytelności) jakie mogą zostać otrzymane przez Spółkę od Spółki Cypryjskiej w związku z likwidacją Spółki Cypryjskiej będzie ich wartość rynkowa z dnia ich nabycia przez Spółkę, w szczególności kosztem podatkowym dla Spółki w przypadku odpłatnego zbycia przez Spółkę udziałów, akcji lub spłaty wierzytelności przez dłużnika będzie wartość rynkowa ww. składników majątkowych z dnia ich nabycia przez Spółkę. W związku z nabyciem przez Spółkę aktywów w związku z likwidacją Spółki Cypryjskiej zaistnieje konieczność ustalenia wartości tych aktywów w Spółce dla celów podatkowych. Wartość ta będzie miała istotne znaczenie w przypadku dalszych operacji związanych z przedmiotowymi aktywami, w szczególności w przypadku odpłatnego zbycia udziałów lub akcji lub spłaty wierzytelności przez dłużników.

Ustawa o PDOP nie zawiera żadnych przepisów w zakresie ustalania wartości podatkowej składników majątkowych nabywanych w związku z likwidacją osób prawnych innych niż środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne.

Zgodnie z art. 16g ust. 1 pkt 5 ustawy o PDOP, za wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych w związku z likwidacją osoby prawnej uważa się - z zastrzeżeniem art. 16g ust. 10b ustawy o PDOP - ustaloną przez podatnika wartość poszczególnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, nie wyższą jednak od ich wartości rynkowej.

Zgodnie z art. 16g ust. 10b ustawy o PDOP - w przypadku, jeśli środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne otrzymane przez podatnika w związku z likwidacją osoby prawnej zostały uprzednio wniesione do tej (likwidowanej) osoby prawnej jako wkład niepieniężny w postać przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części - wartość początkową takich środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ustala się w wysokości wartości początkowej określonej w ewidencji podmiotu likwidowanego (tzw. zasada kontynuacji). Tym samym, jeśli aktywa nabyte w związku z likwidacją nie zostały uprzednio wniesione do likwidowanej osoby prawnej jako wkład niepieniężny w postaci przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, art. 16g ust. 10b ustawy o PDOP nie znajdzie zastosowania.

Ze względu na fakt, iż aktywa Spółki Cypryjskiej nie zostały nabyte przez Spółkę Cypryjską w drodze wkładu niepieniężnego w postaci przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, art. 16 g ust. 10b ustawy o PDOP nie znajdzie w niniejszej sprawie zastosowania.

Zdaniem Spółki, opisana powyższej zasada ustalenia wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych według wartości rynkowej ustalonej na dzień likwidacji powinna mieć zastosowanie również w odniesieniu do innych składników majątkowych niż środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne (np. udziałów, akcji czy wierzytelności). Tym samym wartość ta (tj. wartość rynkowa na dzień likwidacji) powinna stanowić koszty uzyskania przychodu w Spółce w sytuacji odpłatnego zbycia udziałów lub akcji lub uzyskania spłaty wierzytelności.

Zgodnie z ogólną zasadą wynikającą z art. 15 ust. 1 ustawy o PDOP, kosztami uzyskania przychodu są wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1. W opinii Wnioskodawcy, brak jest uzasadnienia dla różnicowania konsekwencji podatkowych w odniesieniu do, z jednej strony, środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych i, z drugiej strony, składników nie będących środkami trwałymi oraz wartościami niematerialnymi i prawnymi (takich jak udziały, akcje czy wierzytelności), a w związku z tym odmiennego ustalania wysokości kosztów uzyskania przychodów dla zbywanych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych i składników innych niż środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne.

Za taką interpretacją przemawia wykładnia systemowa: to właśnie bowiem wartość rynkowa otrzymywanych wszystkich składników Spółki Cypryjskiej (likwidowanej) stanowić będzie dla Spółki przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o PDOP w związku z art. 12 ust 4 pkt 3 ustawy o PDOP (jak wskazano w uzasadnieniu stanowiska Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 1, w przypadku Spółki - nie znajdzie zastosowania zwolnienie, o którym mowa w art. 20 ustawy o PDOP). Skoro to właśnie wartość rynkowa otrzymywanych składników (w tym składników innych niż środki trwale oraz wartości niematerialne i prawne) stanowić bodzie przychód podlegający opodatkowaniu wartość ta powinna I jednocześnie stanowić koszt uzyskania przychodu w momencie zbycia tych składników. W przeciwnym wypadku, zdaniem Wnioskodawcy, doszłoby do podwójnego opodatkowania uzyskanego przez Spółkę przychodu, tj. przychodu Wnioskodawcy uzyskanego w związku z likwidacją osoby prawnej i otrzymaniem jej aktywów z jednej strony oraz przychodu uzyskanego w związku ze zbyciem (lub spłatą wierzytelności) otrzymanych uprzednio (opodatkowanych) aktywów.

W konsekwencji, Spółka stoi na stanowisku, iż w przypadku aktywów w związku z likwidacją Spółki Cypryjskiej, kosztem uzyskania przychodów z tytułu odpłatnego zbycia udziałów lub akcji lub spłaty wierzytelności, będzie ich wartość rynkowa ustalona przez Wnioskodawcę na podstawie wyceny niezależnego podmiotu, nie wyższa jednak od ich wartości rynkowej na moment nabycia aktywów.

Przedstawione przez Wnioskodawcę stanowisko znajduje odzwierciedlenie w licznych interpretacjach podatkowych wydawanych w imieniu Ministra Finansów, w tym m.in. interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 21 lutego 2014 r., nr IPPB3/423-978/13-2/AG, z 30 kwietnia 2012 r., nr IPPB3/423-60/12-2/PK1, czy też z 2 sierpnia 2012 r., nr IPPB3/423-404/11-4/JG.

Podsumowując, wartością podatkową aktywów (takich jak udziały, akcje oraz wierzytelności) jakie mogą zostać otrzymane przez Spółkę od Spółki Cypryjskiej w związku z likwidacją Spółki Cypryjskiej będzie ich wartość rynkowa z dnia ich nabycia przez Spółkę, w szczególności kosztem podatkowym dla Spółki w przypadku odpłatnego zbycia przez Spółkę udziałów, akcji lub spłaty wierzytelności przez dłużnika będzie wartość rynkowa ww. składników majątkowych z dnia ich nabycia przez Spółkę.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej w tym zakresie oceny stanowiska wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późń. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.