IPPB3/423-556/12-2/AG | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
W zakresie kosztów uzyskania przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 749) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 31.07.2012r. (data wpływu 02.08.2012r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej m.in. podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie kosztów uzyskania przychodów – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 02.08.2012 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej m.in. podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie kosztów uzyskania przychodów.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Główny udziałowiec spółka D Limited z Wielkiej Brytanii posiada cztery spółki, w których ma udziały i nad którymi sprawuje kontrolę.

Spółki te to:

 1. T.. Sp. z o.o. z siedzibą w Polsce 100% udziałów posiada D Limited;
 2. R.” Sp. z o.o. z siedzibą w Polsce 100% udziałów posiada D Limited;
 3. D. z Wielkiej Brytanii, głównym udziałowcem jest D Limited;
 4. L. ze Stanów Zjednoczonych, głównym udziałowcem jest D Limited.

Sp. z o.o. planują zaciągnąć odpłatną pożyczkę od firmy „R.” Sp. z o.o. Pożyczkodawca, spółka „R” nie zajmuje się profesjonalnie pośrednictwem pieniężnym i udzielaniem pożyczek. Przedmiotem działalności spółki „R” jest wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi i dzierżawionymi. Spółka nie dokonuje jednak żadnych operacji gospodarczych w zakresie przedmiotu swojej działalności, nie zawiesiła jednak działalności gospodarczej i wywiązuje się z wszelkich obowiązków w zakresie składania deklaracji, zeznań podatkowych i sprawozdań finansowych oraz płacenia podatków i innych opłat wynikających z przepisów prawa. Obie spółki są zarejestrowanymi podatnikami podatku VAT. T. Sp. z o.o. posiadają zobowiązania z tytułu dostaw towarów i świadczenia usług wobec głównego udziałowca D Limited oraz spółki „siostry” D. Wobec spółki „R” oprócz zaciągniętej pożyczki spółka T. nie posiada innych zobowiązań.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.
 1. Czy umowa pożyczki zawarta pomiędzy spółkami T. i „R” podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych...
 2. Jak ustalić wartość zadłużenia obliczonego na potrzeby niedostatecznej kapitalizacji, czy pod uwagę wziąć:
  • tylko wartość pożyczki wobec spółki Pożyczkodawcy;
  • oprócz wartości pożyczki przyjąć wartość zobowiązań z tytułu dostaw towarów i usług wobec głównego udziałowca (D Limited);
  • oprócz wartości pożyczki przyjąć wartość zobowiązań z tytułu dostaw towarów i usług wobec innych spółek sióstr...

Przedmiotowa interpretacja stanowi odpowiedź na pytanie podatnika w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, oznaczone we wniosku numerem 2. W zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej podlega odrębnemu rozstrzygnięciu.

Stanowisko Wnioskodawcy.

Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397, ze zm.) wynika, iż ograniczeniu w zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów podlegają płacone m. in. przez spółkę z o.o. odsetki z tytułu otrzymanych pożyczek udzielonych przez wspólników oraz podmioty z nimi powiązane.

Ograniczenia te dotyczą następujących grup pożyczkodawców:

 1. wspólnika (osoby prawnej, osoby fizycznej, spółki osobowej prawa handlowego) posiadającego nie mniej niż 25% udziałów spółki otrzymującej pożyczkę,
 2. wspólników posiadających łącznie nie mniej niż 25% udziałów spółki otrzymującej pożyczkę oraz
 3. innej spółki (spółki siostrzanej), jeżeli w obu tych podmiotach - w spółce będącej pożyczkodawcą i w spółce będącej pożyczkobiorcą - ten sam wspólnik posiada niemniej niż po 25% udziałów (akcji).

W analizowanym przypadku będącym przedmiotem interpretacji występuje przypadek określony w punkcie 3. Spółka siostrzana „R” udziela spółce siostrzanej Radomskim Tekstyliom Przemysłowym pożyczki. W obu spółkach 100% udziałów posiada jeden wspólnik D Limited. Powołane przepisy stosuje się, jeżeli na dzień wypłaty odsetek od takiej pożyczki udzielonej spółce przez jej wspólnika lub wspólników, albo udzielonej przez spółkę „siostrzaną” - zadłużenie spółki w stosunku do określonej grupy podmiotów kapitałowo z nią powiązanych (bezpośrednio i pośrednio) przekroczy trzykrotną wartość jej kapitału zakładowego.

Zatem zdaniem spółki do wartości zadłużenia określonego na potrzeby niedostatecznej kapitalizacji należy wziąć pod uwagę nie tylko zadłużenie z tytułu pożyczki wobec spółki pożyczkodawcy, ale również wartość zadłużenia wobec podmiotów powiązanych kapitałowo wynikającą z wszelkich tytułów prawnych, a więc w przypadku spółki T. - wartość wszystkich zobowiązań z tytułu dostaw i usług wobec głównego udziałowca jak i innych spółek „sióstr” na dzień spłaty odsetek.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej w tym zakresie oceny stanowiska wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.