IPPB3/423-1569/08-2/JG | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
CIT - ustalenie dochodu w związku z otrzymaniem przez Spółkę majątku zależnej spółki kapitałowej

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 4 listopada 2008 r. (data wpływu do tut. Biura 17 listopada 2008 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie:

 • ustalenia dochodu w związku z otrzymaniem przez Spółkę majątku zależnej spółki kapitałowej - jest prawidłowe;
 • ustalenia wartości składników majątkowych otrzymanych w wyniku likwidacji - jest prawidłowe;
 • podstawy dokonywania odpisów amortyzacyjnych - jest prawidłowe;
 • ustalenia wartości początkowej środków trwałych, których budowa rozpoczęta została przez zależną spółkę kapitałową i zakończona przez Spółkę - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 listopada 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia dochodu w związku z otrzymaniem przez Spółkę majątku zależnej spółki kapitałowej, ustalenia wartości składników majątkowych otrzymanych w wyniku likwidacji, podstawy dokonywania odpisów amortyzacyjnych oraz ustalenia wartości początkowej środków trwałych, których budowa rozpoczęta została przez zależną spółkę kapitałową i zakończona przez Spółkę.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Spółka została utworzona w dniu 5 września 2008 roku i rozpoczęła działalność. W związku z restrukturyzacją w Grupie i likwidacją zależnej spółki kapitałowej Spółka otrzyma majątek likwidacyjny zależnej spółki kapitałowej w postaci: wartości niematerialnych i prawnych, środków trwałych oraz pozostałych składników jej majątku w tym: należności, zapasów oraz ewentualnie środków trwałych w budowie. Tym samym na skutek powyższej operacji Spółka stanie się właścicielem powyżej wskazanego majątku oraz wprowadzi poszczególne jego elementy do swoich ksiąg.

Spółka będzie wykorzystywać otrzymane od zależnej spółki kapitałowej wartości niematerialne i prawne, środki trwałe oraz pozostałe składniki majątku likwidacyjnego do prowadzenia działalności gospodarczej.

Jednocześnie Spółka pragnie podkreślić, iż żaden ze składników majątku zależnej spółki kapitałowej nie został wniesiony do zależnej spółki kapitałowej w drodze aportu niepieniężnego w postaci przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:
 1. Jak w przedmiotowym stanie faktycznym należy ustalić wartość dochodu do opodatkowania związanego z otrzymaniem przez Spółkę majątku likwidowanej zależnej spółki kapitałowej...
 2. Czy w przedmiotowym stanie faktycznym wartość składników majątkowych w tym wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych w wyniku likwidacji (w tym gruntów / prawa użytkowania wieczystego oraz budynków) oraz wartość pozostałych składników majątkowych niebędących środkami trwałymi lub wartościami niematerialnymi i prawnymi należy wykazać w wartości ustalonej przez Spółkę na dzień otrzymania majątku likwidacyjnego, nie wyższej jednak niż wartość rynkowa...
 3. Czy tak ustalona wartość początkowa środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (wartość ustalona przez Spółkę, nie wyższa jednak niż wartość rynkowa) jest podstawą dokonywania przez Spółka odpisów amortyzacyjnych...
 4. Czy w przedmiotowym stanie faktycznym, wartość początkowa środków trwałych, których budowa rozpoczęta została przez zależną spółkę kapitałową i zakończona przez Spółkę, powinna zostać ustalona jako wartość tych środków ustalona przez Spółkę na dzień otrzymania majątku likwidacyjnego (nie wyższa jednak niż wartość rynkowa) powiększona o koszt wytworzenia poniesiony przez Spółkę...

Stanowisko wnioskodawcy do pyt. nr 1

Zdaniem Spółki, zgodnie z przepisami podatkowymi:

 • art. 10 ust. 1 pkt 3 Ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. Nr 54, poz. 654 z późn. zmianami; dalej zwana „Ustawą UPodPraw”), „dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych, z zastrzeżeniem art. 12 ust. 1 pkt 4a i 4b, jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału (akcji) w tym także: wartość majątku otrzymanego w związku z likwidacją osoby prawnej”;
 • zgodnie natomiast z art. 12 ust. 4 pkt 3 UPodPraw, „do przychodów nie zalicza się: zwróconych udziałów lub wkładów w spółdzielni, umorzenia udziałów lub akcji w spółce, w tym kwot otrzymanych z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) na rzecz spółki w celu umorzenia tych udziałów (akcji) oraz wartości majątku otrzymanego w związku z likwidacją osoby prawnej — w części stanowiącej koszt ich nabycia bądź objęcia (...)”.

W konsekwencji, zdaniem Podatnika, zgodnie z oczywistą literalną i logiczną wykładnią powyższych przepisów, skoro Spółka otrzyma majątek likwidacyjny zależnej spółki kapitałowej to ewentualny dochód (przychód) do opodatkowania powinien zostać skalkulowany jako różnica pomiędzy: wartością rynkową otrzymanego majątku, w tym wartością rynkową środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, należności, pozostałych składników majątkowych likwidowanej zależnej spółki kapitałowej oraz pomniejszoną o wartość ewentualnych niespłaconych zobowiązań w przypadku, gdy brak spłaty jest zgodny z procedurą likwidacyjną i odnosi się do zobowiązań wobec udziałowca (Spółki), na moment jego przekazania Spółce, a kosztem nabycia akcji/udziałów w likwidowanej spółce zależnej (w skład majątku likwidacyjnego nie będą wchodzić natomiast należności/zobowiązania publicznoprawne, które nie mogą być przenoszone na inne podmioty, w tym w szczególności należności/zobowiązania z tytułu podatków). Powyższa metodologia bezpośrednio wynika z zapisów powołanego art. 12 ust. 4 pkt 3 UpodPraw, który nie zalicza do dochodu (przychodu) podlegającego opodatkowaniu, kosztów poniesionych na objęcie/nabycie akcji/udziałów spółki, która podlega likwidacji na skutek czego przekazuje Spółce likwidowany majątek.

Jak wskazuje Spółka, takie rozumienie powyższych przepisów zostało również potwierdzone w interpretacji prawa podatkowego wydanej przez Pierwszy Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie w dniu 20 czerwca 2005 roku (sygn. 1471/DPD2/423/38/05/KZ), zgodnie z którym „dochodem z tytułu udziału w zyskach osób prawnych jest również wartość majątku otrzymanego przez udziałowców po likwidacji osoby prawnej. Dochód ten podlega opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 22 ust. 1 oraz art. 26 ust. 1 powołanej ustawy, w wysokości 19% uzyskanego przychodu. Jednocześnie, zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, do przychodów nie zalicza się (...) wartości majątku otrzymanego w związku z likwidacją osoby prawnej - w części stanowiącej koszt ich nabycia lub objęcia (...). Oznacza to, że przychód udziałowca z tytułu likwidacji osoby prawnej, podlegający opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób prawnych, stanowi tylko nadwyżka wpływów z tego tytułu ponad równowartość wkładów pieniężnych i niepieniężnych wniesionych w zamian za nabyte lub objęte udziały”. Podobne stanowisko zaprezentował Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z dnia 15.09.2008r. (sygn. IP-PB3-423-952/08-2/AG).

Stanowisko wnioskodawcy do pyt. nr 2

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z przepisami podatkowymi:

 1. zgodnie z art. 16g ust. 1 pkt 5 UPodPraw, „za wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, z uwzględnieniem ust. 2-14, uważa się <...> w razie otrzymania w związku z likwidacją osoby prawnej, z zastrzeżeniem ust. 10b - ustaloną przez podatnika wartość poszczególnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, nie wyższą jednak od ich wartości rynkowej”;
 2. jednocześnie zgodnie z art. 16g ust. 10b UpodPraw: „w przypadku otrzymania w związku z likwidacją osoby prawnej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, które uprzednio zostały wniesione do tej osoby prawnej jako wkład niepieniężny w postaci przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, przepis art. 16g ust. 9 stosuje się odpowiednio” (zgodnie z art. 16g ust. 9: „wartość początkową ustala się w wysokości wartości początkowej określonej w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (...) podmiotu przekształconego, połączonego albo dzielonego” — w tym przypadku likwidowanego).

Według Podatnika, zgodnie z art. 16g ust. 1 pkt 5 oraz art. 16g ust. 10b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych w wyniku likwidacji spółki zależnej (w tym wartość gruntów i prawa użytkowania wieczystego oraz budynków) należy wykazać w wartości ustalonej przez Spółkę na dzień przekazania Spółce likwidowanego majątku, nie wyższej jednak niż wartość rynkowa, pod warunkiem, iż nie zostały one przez likwidowaną spółkę zależną otrzymane jako wkład niepieniężny w postaci przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części. Zatem, skoro środki trwałe i wartości niematerialne i prawne, które zostaną przekazane Spółce jako majątek likwidacyjny nie były nabyte przez zależną spółkę kapitałową jako wkład niepieniężny w postaci przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, wartość początkowa tychże środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych powinna być ustalona, przez Spółkę w wysokości nie wyższej od ich wartości rynkowej. W odniesieniu do pozostałych składników majątkowych (niebędących środkami trwałymi lub wartościami niematerialnymi i prawnymi) wchodzących w skład majątku likwidacyjnego Spółka stoi na stanowisku, iż wartość tychże składników majątkowych dla celów ewidencji w Spółce powinna być również ustalona zgodnie z ich wartością rynkową na moment przekazania Spółce majątku likwidacyjnego.

Logicznym potwierdzeniem powyższej metodologii będzie również fakt, iż taka wartość poszczególnych składników majątku otrzymanego na skutek likwidacji zależnej spółki kapitałowej (tj. wartość ustalona przez Spółkę na moment przekazania majątku odpowiadająca wartości rynkowej poszczególnych składników w tym składników majątkowych niebędących środkami trwałymi lub wartościami niematerialnymi i prawnymi) jest również podstawą ustalenia przychodu z tytułu otrzymania majątku likwidacyjnego przez Spółkę.

Stanowisko wnioskodawcy do pyt. nr 3

Zdaniem Spółki, zgodnie z wykładnią przepisów art. 16g ust. 1 pkt 5 oraz art. 16g ust. 10b UPodPraw), wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych w wyniku likwidacji spółki zależnej (w tym wartość gruntów i prawa użytkowania wieczystego oraz budynków) należy wykazać w wartości ustalonej przez Spółkę na dzień przekazania Spółce likwidowanego majątku, nie wyższej jednak niż wartość rynkowa, pod warunkiem, iż nie zostały one przez likwidowaną spółkę zależną otrzymane jako wkład niepieniężny w postaci przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części.

Konsekwentnie zdaniem Spółki, tak ustalona wartość początkowa środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych w wyniku likwidacji spółki zależnej zgodnie z art. 16h ust. 1 pkt 1 („odpisów amortyzacyjnych dokonuje się od wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, z zastrzeżeniem art. 16k, począwszy od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym ten środek trwały lub wartość wprowadzono do ewidencji) będzie podstawą dokonywania przez Spółkę odpisów amortyzacyjnych począwszy od miesiąca, w którym otrzymane środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne jako składniki otrzymanego majątku likwidacyjnego zostaną wprowadzone do ewidencji Spółki.

Stanowisko wnioskodawcy do pyt. nr 4

Zdaniem Spółki, zgodnie z przepisami podatkowymi:

 1. zgodnie z art. 16g ust. 1 pkt 5 UPodPraw, „za wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, z uwzględnieniem ust 2-14, uważa się <...> w razie otrzymania w związku z likwidacją osoby prawnej, z zastrzeżeniem ust. 10b - ustaloną przez podatnika wartość poszczególnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, nie wyższą jednak od ich wartości rynkowej”;
 2. zgodnie natomiast z art. 16g ust. 1 pkt 2 UPodPraw „za wartość początkową środków trwałych, z uwzględnieniem ust. 2- 14, uważa się w razie wytworzenia we własnym zakresie koszt wytworzenia”.

Zdaniem Wnioskodawcy, wartość początkowa środków trwałych, których budowa rozpoczęta została przez likwidowaną spółkę zależną i zakończona przez Spółkę powinna zostać ustalona w oparciu o dwa elementy, tj. (i) ustalenie wartości początkowej budowanych środków trwałych na moment otrzymania ich przez Spółkę w ramach majątku likwidacyjnego oraz (ii) ustalenie wartości początkowej na koniec procesu inwestycyjnego.

Konsekwentnie, jak zaznacza Spółka, zgodnie z art. 16g ust. 1 pkt 5 UpodPraw wartość budowanych środków trwałych na moment otrzymania majątku likwidacyjnego powinna odpowiadać wartości tychże środków trwałych według stanu na dzień likwidacji i być nie wyższa od ich wartości rynkowej. Zatem wartość ta powinna co do zasady odpowiadać wartości środków trwałych w budowie ustalonej na dzień przyjęcia majątku likwidacyjnego przez Spółkę i rozpoznanej jako przychód Spółki podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Na skutek kontynuacji prac inwestycyjnych w Spółce ponoszone nakłady inwestycyjne będą stanowić dla Spółki koszt wytworzenia, konsekwentnie zatem ustalona na moment otrzymania majątku likwidacyjnego wartość środków trwałych w budowie powinna zostać zgodnie z art. 16g ust. 1 pkt 2 UpodPraw powiększona o poniesione do dnia wprowadzenia budowanych środków trwałych do ewidencji nakłady inwestycyjne.

Na potwierdzenie swojego stanowiska Spółka powołuje postanowienie organu podatkowego Naczelnika Urzędu Skarbowego Kraków-Nowa Huta z dnia 6 lipca 2006 roku (POD/423-7106) oraz interpretację indywidualną wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 5 maja 2008 roku (IP-PB3-423-211/08-4/KB).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę oraz stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.