ZD/415-32/07 | Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy dochód z umorzenia udziałów otrzymanych w drodze darowizn ustala się w wysokości nadwyżki przychodu otrzymanego w związku z umorzeniem nad wartością udziałów ustaloną na dzień darowizny zgodnie z art. 24 ust. 5d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

ZD/415-32/07

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
  1. darowizna
  2. umorzenie udziałów
  3. wartość udziału
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Szczególne zasady ustalania dochodu -> Wykaz zasad

W dn. 29 czerwca 2007r. do Naczelnika tut. Urzędu Skarbowego wpłynął wniosek Podatniczki w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. Podatniczka we wniosku podała, że planuje zbycie udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością – nabytych w drodze darowizny – w celu ich umorzenia.

Podatniczka prosi o potwierdzenie, że dochód z tytułu umorzenia udziałów nabytych w drodze darowizny powinien być ustalony jako różnica pomiędzy wynagrodzeniem otrzymanym z tytułu zbycia udziałów w celu ich umorzenia, a rynkową wartością udziałów określoną na dzień otrzymania darowizny.

W odniesieniu do przedstawionego we wniosku stanu faktycznego Naczelnik tut. Urzędu Skarbowego wyjaśnia:

W myśl art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych(tekst jednolity w Dz. U. z 2000 r., Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) w brzmieniu obowiązującym w 2007 roku, zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Rodzaje źródeł przychodów wymienione zostały w art. 10 ww. ustawy. W ust. 1 punkcie 7 tego artykułu jako źródło przychodów wymieniono m. in. kapitały pieniężne.

Natomiast zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się m. in. dywidendy i inne przychody z tytułu udziałów w zyskach osób prawnych, których podstawą uzyskania są udziały (akcje) w spółce mającej osobowość prawną.

Uszczegółowieniem powołanego wyżej przepisu jest art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy, zgodnie z którym dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału, w tym także dochód z umorzenia udziałów (akcji).

Zasady opodatkowania dochodu (przychodu), o którym wyżej mowa przedstawiają się następująco:

Jak stanowi art. 30a ust. 1 pkt 4 ustawy, od uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dochodów (przychodów) z tytułu dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych pobiera się 19% zryczałtowany podatek dochodowy (...).

Zryczałtowany podatek, o którym wyżej mowa, pobiera się bez pomniejszania przychodu o koszty uzyskania (art. 30a ust. 6 ustawy).

Jednak sięgając do treści art. 24 ust. 5d ustawy, zauważyć należy, że dochodem z umorzenia udziałów lub akcji w spółkach mających osobowość prawną jest nadwyżka przychodu otrzymanego w związku z umorzeniem nad kosztami uzyskania przychodu obliczonymi zgodnie z art. 22 ust. 1f albo art. 23 ust. 1 pkt 38; jeżeli nabycie nastąpiło w drodze spadku lub darowizny, koszty ustala się do wysokości wartości z dnia nabycia spadku lub darowizny.

Podkreślić przy tym należy, iż przepis art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy, zawarty jest w rozdziale 5 zatytułowanym: „Szczególne zasady ustalania dochodu”, dlatego też do ustalania dochodu (podstawy opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych) z tytułu umorzenia udziałów, należy stosować zasadę zawartą w art. 24 ust. 5d ustawy, będącą normą o charakterze szczegółowym w stosunku do norm o charakterze ogólnym, zarówno tej dotyczącej ustalania dochodu(art. 9 ustawy) jak i tej dotyczącej podstawy opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych (art. 30a ust. 6 ustawy).

Natomiast odnosząc powyższe na grunt hipotetycznego stanu faktycznego będącego przedmiotem zapytania, stwierdzić należy, że w sytuacji dokonania umorzenia - nabytych w drodze darowizny - udziałów spółki z ograniczoną odpowiedzialnością po stronie udziałowca wystąpi dochód podlegający opodatkowaniu 19%-wym zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych, stanowiący nadwyżkę przychodu otrzymanego w związku z umorzeniem udziałów nad kosztami uzyskania przychodu obliczonymi zgodnie z treścią przepisów wskazanych w art. 24ust. 5d ustawy, tj. ustalonymi do wysokości wartości udziałów z dnia nabycia darowizny.

Niniejsza interpretacja co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie została wydana w oparciu o stan faktyczny przedstawiony we wniosku i jest aktualna według stanu prawnego obowiązującego na dzień jej wydania.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.