PB 2.41-415/77/2004 | Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego

Czy przychód powstały w skutek wypłacenia wartości udziału w spółce, na który będzie się składać suma wniesionych wkładów i udziału w majątku spółki, pomniejszony o zobowiązania spółki, zwolniony jest od podatku dochodowego od osób fizycznych?

PB 2.41-415/77/2004

informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego
  1. spółka cywilna
  2. uzyskanie przychodów
  3. wartość udziału
  4. zwrot wkładów
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

Na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Szczecinie, wyjaśnia, co następuje.

Wnoszący zapytanie przedstawił stan faktyczny, z którego wynika, że prowadzi działalność gospodarczą w ramach spółki cywilnej oraz działalność gospodarczą jednoosobowo na własne nazwisko. W najbliższym czasie zamierza wystąpić ze spółki cywilnej, natomiast nadal prowadzić działalność indywidualną.

Na tle takich okoliczności faktycznych podatnik formułuje stanowisko, iż przychód powstały w skutek wypłacenia wartości udziału w spółce, na który będzie się składać suma wniesionych wkładów i udziału w majątku spółki, pomniejszony o zobowiązania spółki, będzie zwolniony od podatku dochodowego od osób fizycznych.

Dyrektor Izby Skarbowej stwierdza, że stanowisko to jest prawidłowe w zakresie zwolnienia przychodów powstałych wskutek zwrotu wniesionych wkładów, jednakże m.in. w zakresie zwrotu wypłaconego udziału w majątku spółki jest niepełne, a przez to wymaga uzupełnienia.

Do opisanego stanu faktycznego mają zastosowanie normy prawa podatkowego wynikające z art. 21 ust. 1 pkt 50 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.).

Zastosowanie powołanych norm skutkuje dokonaniem powyższej oceny prawnej stanowiska podatnika, uzasadnionej w sposób następujący:

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 50 lit. a ww. ustawy przychód otrzymany w związku ze zwrotem wkładów w spółce na zasadach określonych w art. 871 § 1 Kodeksu Cywilnego jest zwolniony od podatku dochodowego w części stanowiącej koszt nabycia.

Natomiast uzyskana przez występującego wspólnika kwota pieniężna na podstawie art. 871 § 2 Kodeksu Cywilnego z tytułu wypłaty części wartości wspólnego majątku, pozostałego po odliczeniu wartości wkładów wszystkich wspólników, jaka odpowiada stosunkowi, w którym występujący wspólnik uczestniczył w zyskach spółki, w świetle przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych powinna być opodatkowana w następujący sposób:

<
  1. Część dochodu, która powstała w związku z istnieniem na dzień likwidacji działalności towarów handlowych, surowców, półwyrobów, rzeczowych składników majątku związanego z wykonywaną działalnością nie będących środkami trwałymi ustalonego na podstawie przepisów art. 24 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych według zasady określonej w art. 44 ust. 4 tejże ustawy, czyli podatnik ma obowiązek zapłacenia 10 % zryczałtowanego podatku dochodowego od remanentu likwidacyjnego.Nie ustala się jednak dochodu na dzień likwidacji, jeżeli w wyniku zmiany formy prawnej lub połączenia przedsiębiorstw składniki majątku objęte remanentem zostały wniesione w formie wkładu lub aportu do nowo powstałego lub istniejącego przedsiębiorcy, nastąpiła całkowita lub częściowa zmiana branży, osoba fizyczna wniosła w formie wkładu lub aportu do spółki cywilnej albo spółki handlowej składniki majątku objęte remanentem, nastąpiło przekształcenie spółki cywilnej w spółkę handlową lub osobowej spółki handlowej w inną osobową spółkę handlową albo w kapitałową spółkę handlową,
  2. W pozostałych przypadkach wypłacona kwota stanowi dla występującego ze spółki wspólnika przychód z działalności gospodarczej zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Nadto należy też podkreślić, że z uwagi na zamiar prowadzenia w dalszym ciągu przez Podatnika działalności (obecnie wyłącznie na własny rachunek), wystąpienie ze spółki nie zrodzi, w konsekwencji powyższego, w stosunku do Niego obowiązku związanego z koniecznością uiszczenia zryczałtowanego podatku dochodowego, o którym mowa w art. 44 ust. 4 (od dochodu wskazanego w art. 24 ust. 3) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.