Wartość udziału kapitałowego | Interpretacje podatkowe

Wartość udziału kapitałowego | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to wartość udziału kapitałowego. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy powstaje przychód po stronie wnioskodawczyni z tytułu nabycia prawa do otrzymania wartości udziału kapitałowego, a jeżeli tak, to jak ten przychód należy ustalić? Do jakiego źródła przychodów należy zaliczyć ww. przychód po stronie podatnika i jaką zastosować stawkę podatku? Jaki jest w opisanym stanie faktycznym moment uzyskania przychodu i kiedy powstaje obowiązek zapłaty podatku?
Fragment:
(...) źródła odrębnego od majątku wspólnika. Wartość udziału kapitałowego przypadającego na wspólnika występującego ze spółki ustala się poprzez sporządzenie osobnego bilansu, uwzględniającego wartość zbywczą spółki, tj. wartość jej majątku w obrocie prawnym i gospodarczym (wartość, jaką można uzyskać za spółkę). Bilans ten winien zawierać wszystkie składniki materialne i niematerialne (wg cen rynkowych), które mają wartość wymierną w pieniądzu. Zatem wartość udziału kapitałowego należnego występującemu ze spółki wspólnikowi jest ustalana na podstawie bilansu sporządzonego według cen rynkowych. Przychód z tytułu otrzymanego udziału kapitałowego, ponad wartość zwolnioną od opodatkowania należy zakwalifikować do przychodów z praw majątkowych, o których mowa w przepisach art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a nie jak wskazała wnioskodawczyni do przychodów z pozarolniczej działalności (...)
2011
1
lip

Istota:
1. Czy powstaje przychód po stronie wnioskodawczyni z tytułu nabycia prawa do otrzymania wartości udziału kapitałowego, a jeżeli tak, to jak ten przychód należy ustalić?
2. Do jakiego źródła przychodów należy zaliczyć ww. przychód po stronie podatnika i jaką zastosować stawkę podatku?
3. Jaki jest w opisanym stanie faktycznym moment uzyskania przychodu i kiedy powstaje obowiązek zapłaty podatku?
Fragment:
(...) źródła odrębnego od majątku wspólnika. Wartość udziału kapitałowego przypadającego na wspólnika występującego ze spółki ustala się poprzez sporządzenie osobnego bilansu, uwzględniającego wartość zbywczą spółki, tj. wartość jej majątku w obrocie prawnym i gospodarczym (wartość, jaką można uzyskać za spółkę). Bilans ten winien zawierać wszystkie składniki materialne i niematerialne (wg cen rynkowych), które mają wartość wymierną w pieniądzu. Zatem wartość udziału kapitałowego należnego występującemu ze spółki wspólnikowi jest ustalana na podstawie bilansu sporządzonego według cen rynkowych. Przychód z tytułu otrzymanego udziału kapitałowego, ponad wartość zwolnioną od opodatkowania należy zakwalifikować do przychodów z praw majątkowych, o których mowa w przepisach art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a nie jak wskazała wnioskodawczyni do przychodów z pozarolniczej działalności (...)
2011
1
lip

Istota:
Czy otrzymana przez występującego ze spółki jawnej wspólnika kwota lub ekwiwalent w naturze tytułem spłaty udziału w tej spółce stanowi przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
(...) wkład. W związku z powyższym pojawiła się wątpliwość odnośnie obowiązku opodatkowania podatkiem dochodowym zwrotu wkładu otrzymanego przez wspólnika występującego ze spółki jawnej. Podatnik uważa, że wypłacony udział kapitałowy do wartości wkładu wniesionego do spółki nie podlega opodatkowaniu. Zgodnie z art.65 § 1 i 5 ustawy z 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz. U. nr 94, poz. 1037 z późn. zmian.) w przypadku wystąpienia wspólnika ze spółki wartość udziału kapitałowego wspólnika albo jego spadkobiercy oznacza się na podstawie osobnego bilansu uwzględniającego wartość zbywczą majątku spółki. Wspólnik występujący albo spadkobierca wspólnika uczestniczą w zysku i stracie ze spraw jeszcze niezakończonych; nie mają oni jednak wpływu na ich prowadzenie. Mogą jednak żądać wyjaśnień, rachunków oraz podziału zysku i straty z końcem każdego roku obrotowego. Z powyższych przepisów wynika, że wystąpienie (...)
2011
1
kwi

Istota:
Czy otrzymana przez występującego ze spółki jawnej wspólnika nadwyżka udziału kapitałowego wypłaconego ponad wartość wniesionego wkładu stanowi przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
(...) powyższym pojawiła się wątpliwość odnośnie opodatkowania podatkiem dochodowym udziału kapitałowego wypłaconego wspólnikowi występującemu ze spółki jawnej, przewyższającego wartość wniesionego wkładu. Podatnik uważa, że ta część wypłaconego udziału nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Zgodnie z art.65 § 1 i 5 ustawy z 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz. U. nr 94, poz. 1037 z późn. zmian.) w przypadku wystąpienia wspólnika ze spółki wartość udziału kapitałowego wspólnika albo jego spadkobiercy oznacza się na podstawie osobnego bilansu, uwzględniającego wartość zbywczą majątku spółki. Wspólnik występujący albo spadkobierca wspólnika uczestniczą w zysku i stracie ze spraw jeszcze niezakończonych; nie mają oni jednak wpływu na ich prowadzenie. Mogą jednak żądać wyjaśnień, rachunków oraz podziału zysku i straty z końcem każdego roku obrotowego. Z powyższych przepisów wynika, że wystąpienie (...)
2011
1
kwi

Istota:
Jaki są konsekwencje w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu wystąpienia wspólnika ze spółki jawnej ?
Czy podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych:
1. zwrot wkładu wniesionego do spółki,
2. zwrot udziału kapitałowego ponad wniesiony do spółki wkład,
3. dochód ustalony z uwzględnieniem remanentu sporządzonego na dzień wystąpienia wspólnika ze spółki.
Fragment:
(...) jawnej. W szczególności prosi Pani o udzielenie odpowiedzi, czy podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych: zwrot wkładu wniesionego do spółki, zwrot udziału kapitałowego ponad wniesiony do spółki wkład, dochód ustalony z uwzględnieniem remanentu sporządzonego na dzień wystąpienia wspólnika ze spółki. Zdaniem Pani opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podlega wartość udziału kapitałowego wypłacona występującemu ze spółki wspólnikowi ponad wniesione do spółki wkłady. Zwolniona z podatku dochodowego jest natomiast wartość zwróconego wkładu. W kwestii remanentu uważa Pani, iż w sytuacji gdy nie wygasa źródło przychodu nie ustala się dochodu z remanentu likwidacyjnego. Jednakże należało ustalić wartość remanentu na dzień wystąpienia wspólnika ze spółki i uwzględnić go przy obliczaniu dochodu za 2005 rok, tj. ostatni rok (...)
2011
1
kwi

Istota:
Czy wnioskodawczyni jest zobowiązana do zapłaty podatku dochodowego od nadwyżki majątkowej ponad wniesiony wkład do spółki jawnej, którą otrzymała w związku z wystąpieniem ze spółki?
Fragment:
(...) Postanowienie .Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (j.t.Dz.U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 ze zm.) w związku z wnioskiem z dnia 09.11.2006r. (data wpływu do Urzędu 10.11.2006r.) uzupełnionym w dniu 24.11.2006r., o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie:Czy wnioskodawczyni jest zobowiązana do zapłaty podatku dochodowego od nadwyżki majątkowej ponad wniesiony wkład do spółki jawnej, którą otrzymała w związku z wystąpieniem ze spółki? Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Katowicachstwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku jest nieprawidłowe . UZASADNIENIE .W dniu 09.11.2006r. do Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Katowicach wpłynął wniosek o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Pismem z dnia 20.11.2006r. znak: PDFD/410/W-3105/06, organ podatkowy wezwał wnioskodawcę do (...)
2011
1
kwi

Istota:
Dotyczy zastosowania zwolnienia z art. 21 ust. 1 pkt 50 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
Fragment:
(...) ustawy o podatku dochodowym, są jednak przychody otrzymane w związku ze zwrotem wkładów w spółce osobowej do wysokości wniesionych wkładów. W przypadku, gdy wartość udziałów kapitałowych występującego wspólnika jest równa wartości zbywczej majątku spółki przypadającej na wspólnika, podatek dochodowy od osób fizycznych z tytułu wypłaty udziałów kapitałowych nie wystąpi. Obowiązek podatkowy wystąpi natomiast po stronie występującego wspólnika w przypadku, gdy wartość udziału kapitałowego na niego przypadająca byłaby niższa od przysporzenia majątkowego (wypłaty udziałów). Opodatkowaniu podlegałaby wówczas różnica pomiędzy kwotą wypłaconą wspólnikowi a kwotą wartości udziału kapitałowego na niego przypadającą . Ponadto nadmieniamy, że jeżeli wystąpienie ze spółki spowoduje wygaśnięcie źródła przychodu, jakim jest działalność gospodarcza (nie będzie ona kontynuowana samodzielnie lub w ramach innej spółki (...)
2011
1
mar
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.