Wartość udziału | Interpretacje podatkowe

Wartość udziału | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to wartość udziału. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie ustalenia podstawy opodatkowania Spółki z tytułu wystąpienia ze spółki komandytowej powstałej w wyniku przekształcenia spółki z o.o.
Fragment:
(...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością („Sp. z o.o.”). Zakłada się, że wystąpienie z SK będzie uprawniało Wnioskodawcę do otrzymania części majątku SK, w formie pieniężnej lub niepieniężnej, w wartości odpowiadającej ogółowi praw i obowiązków Wnioskodawcy w SK. Zgodnie z art. 65 § 1 w zw. z art. 103 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 ze zm., dalej jako „KSH”), w przypadku wystąpienia wspólnika ze spółki wartość udziału kapitałowego wspólnika albo jego spadkobiercy oznacza się na podstawie osobnego bilansu, uwzględniającego wartość zbywczą majątku spółki. W myśl art. 65 § 2 pkt 1 KSH w przypadku wypowiedzenia, jako dzień bilansowy przyjąć należy ostatni dzień roku obrotowego, w którym upłynął termin wypowiedzenia. Udział kapitałowy obliczony w sposób określony w § 1 i § 2 ww. przepisu powinien być wypłacony w pieniądzu. Rzeczy wniesione do spółki przez (...)
2011
1
wrz

Istota:
Opodatkowanie wypłaty udziału kapitałowego ponad wartość wniesionego przez wspólnika wkładu do spółki jawnej.
Fragment:
(...) ich opodatkowania podatkiem dochodowym, gdyż obejmują one wyłącznie dochody uprzednio opodatkowane z tytułu prowadzonej w formie spółki jawnej działalności gospodarczej. Stosownie do art. 61 § 1 Kodeksu spółek handlowych, jeżeli spółkę zawarto na czas nieoznaczony, wspólnik może wypowiedzieć umowę spółki na sześć miesięcy przed końcem roku obrotowego. Zgodnie natomiast z art. 65 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w przypadku wystąpienia wspólnika ze spółki wartość udziału kapitałowego wspólnika albo jego spadkobiercy oznacza się na podstawie osobnego bilansu, uwzględniającego wartość zbywczą majątku spółki. Udział kapitałowy powinien być wypłacony w pieniądzu. W przypadku Zainteresowanego, podlegający wypłacie udział obejmuje wniesiony do spółki wkład (17 000 zł) oraz jedną szóstą (spółka przed wystąpieniem z niej Wnioskodawcy miała sześciu wspólników) nadwyżki majątkowej ponad ten wniesiony wkład, ustalony (...)
2011
1
lip

Istota:
Czy dochód z umorzenia udziałów otrzymanych w drodze darowizn ustala się w wysokości nadwyżki przychodu otrzymanego w związku z umorzeniem nad wartością udziałów ustaloną na dzień darowizny zgodnie z art. 24 ust. 5d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
(...) W dn. 29 czerwca 2007r. do Naczelnika tut. Urzędu Skarbowego wpłynął wniosek Podatniczki w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. Podatniczka we wniosku podała, że planuje zbycie udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością – nabytych w drodze darowizny – w celu ich umorzenia. Podatniczka prosi o potwierdzenie, że dochód z tytułu umorzenia udziałów nabytych w drodze darowizny powinien być ustalony jako różnica pomiędzy wynagrodzeniem otrzymanym z tytułu zbycia udziałów w celu ich umorzenia, a rynkową wartością udziałów określoną na dzień otrzymania darowizny. W odniesieniu do przedstawionego we wniosku stanu faktycznego Naczelnik tut. Urzędu Skarbowego wyjaśnia: W myśl art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym (...)
2011
1
maj

Istota:
Czy przychód powstały w skutek wypłacenia wartości udziału w spółce, na który będzie się składać suma wniesionych wkładów i udziału w majątku spółki, pomniejszony o zobowiązania spółki, zwolniony jest od podatku dochodowego od osób fizycznych?
Fragment:
(...) Na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Szczecinie, wyjaśnia, co następuje. Wnoszący zapytanie przedstawił stan faktyczny, z którego wynika, że prowadzi działalność gospodarczą w ramach spółki cywilnej oraz działalność gospodarczą jednoosobowo na własne nazwisko. W najbliższym czasie zamierza wystąpić ze spółki cywilnej, natomiast nadal prowadzić działalność indywidualną. Na tle takich okoliczności faktycznych podatnik formułuje stanowisko, iż przychód powstały w skutek wypłacenia wartości udziału w spółce, na który będzie się składać suma wniesionych wkładów i udziału w majątku spółki, pomniejszony o zobowiązania spółki, będzie zwolniony od podatku dochodowego od osób fizycznych. Dyrektor Izby Skarbowej stwierdza, że stanowisko to jest prawidłowe w zakresie zwolnienia przychodów powstałych wskutek zwrotu wniesionych wkładów, (...)
2011
1
lut
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.