Wartość udziału | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to wartość udziału. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
wrz

Istota:

W zakresie ustalenia podstawy opodatkowania Spółki z tytułu wystąpienia ze spółki komandytowej powstałej w wyniku przekształcenia spółki z o.o.

Fragment:

(...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością („Sp. z o.o.”). Zakłada się, że wystąpienie z SK będzie uprawniało Wnioskodawcę do otrzymania części majątku SK, w formie pieniężnej lub niepieniężnej, w wartości odpowiadającej ogółowi praw i obowiązków Wnioskodawcy w SK. Zgodnie z art. 65 § 1 w zw. z art. 103 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 ze zm., dalej jako „KSH”), w przypadku wystąpienia wspólnika ze spółki wartość udziału kapitałowego wspólnika albo jego spadkobiercy oznacza się na podstawie osobnego bilansu, uwzględniającego wartość zbywczą majątku spółki. W myśl art. 65 § 2 pkt 1 KSH w przypadku wypowiedzenia, jako dzień bilansowy przyjąć należy ostatni dzień roku obrotowego, w którym upłynął termin wypowiedzenia. Udział kapitałowy obliczony w sposób określony w § 1 i § 2 ww. przepisu powinien być wypłacony w pieniądzu. Rzeczy wniesione do spółki przez (...)

2011
1
lip

Istota:

Opodatkowanie wypłaty udziału kapitałowego ponad wartość wniesionego przez wspólnika wkładu do spółki jawnej.

Fragment:

(...) ich opodatkowania podatkiem dochodowym, gdyż obejmują one wyłącznie dochody uprzednio opodatkowane z tytułu prowadzonej w formie spółki jawnej działalności gospodarczej. Stosownie do art. 61 § 1 Kodeksu spółek handlowych, jeżeli spółkę zawarto na czas nieoznaczony, wspólnik może wypowiedzieć umowę spółki na sześć miesięcy przed końcem roku obrotowego. Zgodnie natomiast z art. 65 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w przypadku wystąpienia wspólnika ze spółki wartość udziału kapitałowego wspólnika albo jego spadkobiercy oznacza się na podstawie osobnego bilansu, uwzględniającego wartość zbywczą majątku spółki. Udział kapitałowy powinien być wypłacony w pieniądzu. W przypadku Zainteresowanego, podlegający wypłacie udział obejmuje wniesiony do spółki wkład (17 000 zł) oraz jedną szóstą (spółka przed wystąpieniem z niej Wnioskodawcy miała sześciu wspólników) nadwyżki majątkowej ponad ten wniesiony wkład, ustalony (...)

2011
1
maj

Istota:

Czy dochód z umorzenia udziałów otrzymanych w drodze darowizn ustala się w wysokości nadwyżki przychodu otrzymanego w związku z umorzeniem nad wartością udziałów ustaloną na dzień darowizny zgodnie z art. 24 ust. 5d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Fragment:

(...) W dn. 29 czerwca 2007r. do Naczelnika tut. Urzędu Skarbowego wpłynął wniosek Podatniczki w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. Podatniczka we wniosku podała, że planuje zbycie udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością – nabytych w drodze darowizny – w celu ich umorzenia. Podatniczka prosi o potwierdzenie, że dochód z tytułu umorzenia udziałów nabytych w drodze darowizny powinien być ustalony jako różnica pomiędzy wynagrodzeniem otrzymanym z tytułu zbycia udziałów w celu ich umorzenia, a rynkową wartością udziałów określoną na dzień otrzymania darowizny. W odniesieniu do przedstawionego we wniosku stanu faktycznego Naczelnik tut. Urzędu Skarbowego wyjaśnia: W myśl art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym (...)

2011
1
lut

Istota:

Czy przychód powstały w skutek wypłacenia wartości udziału w spółce, na który będzie się składać suma wniesionych wkładów i udziału w majątku spółki, pomniejszony o zobowiązania spółki, zwolniony jest od podatku dochodowego od osób fizycznych?

Fragment:

(...) Na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Szczecinie, wyjaśnia, co następuje. Wnoszący zapytanie przedstawił stan faktyczny, z którego wynika, że prowadzi działalność gospodarczą w ramach spółki cywilnej oraz działalność gospodarczą jednoosobowo na własne nazwisko. W najbliższym czasie zamierza wystąpić ze spółki cywilnej, natomiast nadal prowadzić działalność indywidualną. Na tle takich okoliczności faktycznych podatnik formułuje stanowisko, iż przychód powstały w skutek wypłacenia wartości udziału w spółce, na który będzie się składać suma wniesionych wkładów i udziału w majątku spółki, pomniejszony o zobowiązania spółki, będzie zwolniony od podatku dochodowego od osób fizycznych. Dyrektor Izby Skarbowej stwierdza, że stanowisko to jest prawidłowe w zakresie zwolnienia przychodów powstałych wskutek zwrotu wniesionych wkładów, (...)