Wartość transakcji | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to wartość transakcji. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2017
5
wrz

Istota:

W zakresie:
1. Czy pojęcie „jednorazowej wartości transakcji”, o której mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz.U. 2016 r. poz. 1829 ze zm.; dalej: „USDG”) odnosi się do poszczególnych okresów rozliczeniowych, za które przysługuje wynagrodzenie wypłacane okresowo kierowcom i agentom handlowym oraz rolnikom (w tym rolnikom ryczałtowym)?
2. Czy pojęcie „jednorazowej wartości transakcji”, o której mowa w art. 22 ust. 1 USDG odnosi się do poszczególnych zamówień realizowanych w ramach zakupów od dostawców części zamiennych do samochodów oraz od rolników (w tym rolników ryczałtowych)?
3. W przypadku udzielenia odpowiedzi twierdzącej na pytania nr 1 i 2, czy zapłata wynagrodzenia kierowcom i agentom handlowym oraz rolnikom (w tym rolnikom ryczałtowym) w gotówce, jeśli kwota wypłacona w poszczególnych okresach rozliczeniowych lub tytułem poszczególnych zamówień nie przekracza kwoty 15.000 zł, w całości będzie zaliczana do kosztów uzyskania przychodów zgodnie z art. 15d ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1888 ze zm.; dalej: „UPDOP”)?

Fragment:

Można zatem przyjąć, że jeżeli całkowita wartość transakcji nie wynika wprost z treści umowy, lecz zależy od czasu jej trwania – co dotyczyć może między innymi umów o stałe świadczenie usług (...) – wówczas należałoby przyjąć, że pojęcie jednorazowej wartości transakcji odnosi się do poszczególnych okresów rozliczeniowych, za które przysługuje wynagrodzenie ”. Natomiast jeżeli między firmą a dostawcą towarów zawarta została umowa lub złożono zamówienie, to wówczas „ pod pojęciem jednorazowa wartość transakcji ” należy rozumieć ogólną wartość należności wynikającej z tej umowy/zamówienia. W takiej sytuacji, gdy z umowy takiej będzie wynikać, że płatności (ich suma) będą przekraczały powyższy limit, to wszystkie płatności powinny być realizowane w formie bezgotówkowej (za pośrednictwem rachunku płatniczego), niezależnie od wysokości płatności za pojedyncze transakcje dokonywane w ramach tej umowy/zamówienia. W zbliżony sposób pojęcie „ jednorazowa wartość transakcji ” zostało zinterpretowane przez Ministerstwo Gospodarki w odpowiedzi z dnia 4 października 2004 r. na interpelację poselską, w której stwierdzono, że: „ Pod pojęciem »jednorazowa wartość transakcji« należy rozumieć ogólną wartość należności lub zobowiązań, określoną w umowie zawartej między przedsiębiorcami ”. Należy zatem wskazać, że pojęcie „ jednorazowej wartości transakcji ” w przedstawionym we wniosku stanie faktycznym należy odnieść do poszczególnych okresów rozliczeniowych, za które przysługuje wynagrodzenie wypłacane okresowo kierowcom i agentom handlowym, jak również do poszczególnych zamówień realizowanych w ramach zakupów od dostawców części zamiennych do samochodów.

2011
1
kwi

Istota:

Spółka zapytuje czy jest zobowiązana do sporządzania dokumentacji podatkowej, o której mowa w art. 9a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Fragment:

(...) wartość transakcji miała wpływ strategia przyjęta przez podmiot, 5) wskazanie innych czynników – w przypadku gdy w celu określenia wartości przedmiotu transakcji przez podmioty uczestniczące w transakcji uwzględnione zostały te inne czynniki, 6) określenie oczekiwanych przez podmiot obowiązany do sporządzenia dokumentacji korzyści związanych z uzyskaniem świadczeń – w przypadku umów dotyczących świadczeń (w tym usług) o charakterze niematerialnym. Opisane w przedmiotowym zapytaniu powiązania, zdaniem Naczelnika tutejszego organu podatkowego, wypełniają dyspozycję przepisu art. 11 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w aspekcie uznania ich za podmioty powiązane kapitałowo. Zatem Spółka Senoplast Polska Sp. z o.o. jest w świetle art. 9a ust. 1 w/w ustawy zobowiązana do prowadzenia szczególnej dokumentacji podatkowej o której mowa w tym przepisie. W świetle powyższego tutejszy organ podatkowy postanowił jak w sentencji. Niniejsza interpretacja odnosi się wyłącznie do przedstawionego przez wnioskodawcę i przytoczonego w treści postanowienia stanu faktycznego i jest ważna w stanie prawnym obowiązującym w dniu wydania postanowienia.

2011
1
mar

Istota:

Czy w przypadku gdy podmiot dokonuje transakcji z podmiotem powiązanym limit do sporządzania dokumentacji podatkowej jest limitem rocznym, czy liczonym proporcjonalnie do okresu, w jakim jednostki dokonywały transakcji, oraz czy do limitu należy zaliczyć sprzedaż środków trwałych i wartość aportu wniesionego do podmiotu, z którym dokonuje się transakcji.

Fragment:

W przedstawionym stanie faktycznym przesłanką obowiązku dokumentacyjnego jest wartość transakcji lub grupy transakcji realizowanych z podmiotem powiązanym - w momencie gdy nastąpi przekroczenie w roku podatkowym ww. poziomu. Ponadto organ podatkowy zauważa, iż do wysokości limitu wlicza się sprzedaż środków trwałych natomiast nie wlicza się wartości wniesionego aportu do podmiotu, z którym dokonuje się transakcji bowiem wniesienie aportu nie stanowi transakcji pomiędzy Stronami tylko jest jedną z form wniesienia kapitału a zatem u żadnej ze Stron nie powoduje powstania ani należności ani zobowiązania. Zgodnie z przepisem art. 25a ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podatnicy są obowiązani do przedłożenia dokumentacji, o której mowa w ust. 1-3, na żądanie organów podatkowych lub organów kontroli skarbowej w terminie 7 dni od daty doręczenia żądania tej dokumentacji przez te organy. Tutejszy organ podatkowy informuje, iż ww. odpowiedź jest wiążąca w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych tylko dla właściwych organów podatkowych i organów kontroli skarbowej do czasu jej zmiany lub uchylenia, nie jest natomiast wiążąca dla Przedsiębiorcy.

2011
1
lut

Istota:

Czy dokonanie sprzedaży towarów podmiotowi powiązanemu po cenie ich zakupu oraz poniesienie dodatkowych kosztów związanych ze zmianą etykiet i opakowań na tych towarach (a w rezultacie zrealizowanie ekonomicznej straty na takiej transakcji) nie spowoduje w świetle art. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych negatywnych konsekwencji w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych dla Spółki?

Fragment:

Podatnik twierdzi, iż nieporównywalność transakcji nie oznacza, że cena w niej ustalona jest ceną zbyt niską w stosunku do ceny rynkowej, możliwej do osiągnięcia w transakcjach z podmiotami niepowiązanymi, ponieważ jednym z istotnych czynników mających wpływ na wartość transakcji jest termin przydatności do użycia. Spółka podkreśla, iż z uwagi na termin ważności omawianego towaru, nie jest możliwa jego sprzedaż do podmiotów trzecich. W kwestii dodatkowych kosztów odsprzedaży towaru poczynionych na zmianę etykiet i opakowań, Podatnik uważa, że winny być one uznane za koszty uzyskania przychodu, jako związane z uzyskanym przychodem ze sprzedaży towarów, a fakt zrealizowania ekonomicznej straty na sprzedaży nie może mieć wpływu na nie uznanie ich za koszty podatkowe. W przedstawionym stanie faktycznym zastosowanie znajdują następujące przepisy: art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm.), zgodnie z którym kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1. (...); art. 11 ust. 1 pkt 2 powołanej ustawy, na podstawie którego, jeżeli osoba fizyczna lub prawna mająca miejsce zamieszkania albo siedzibę (zarząd) za granicą, zwana „podmiotem zagranicznym”, bierze udział bezpośrednio lub pośrednio w zarządzaniu podmiotem krajowym (...)

2011
1
sty

Istota:

Na jaką wartość powiązane rodzinnie podmioty gospodarcze, mające siedzibę w kraju, mogą dokonywać pomiędzy sobą transakcji sprzedaży oraz jaka wartość tych transakcji była limitowana w poszczególnych latach 2001 - 2004?

Fragment:

(...) wartość transakcji miała wpływ strategia przyjęta przez podmiot, wskazanie innych czynników - w przypadku gdy w celu określenia wartości przedmiotu transakcji przez podmioty uczestniczące w transakcji uwzględnione zostały te inne czynniki, określenie oczekiwanych przez podmiot obowiązany do sporządzenia dokumentacji korzyści związanych z uzyskaniem świadczeń - w przypadku umów dotyczących świadczeń (w tym usług) o charakterze niematerialnym. Zgodnie z art. 25a ust. 2 i ust. 3, obowiązek, o którym mowa w ust. 1 obejmuje transakcję lub transakcje między podmiotami powiązanymi, w których łączna kwota (lub jej równowartość) wynikająca z umowy lub rzeczywiście zapłacona w roku podatkowym łączna kwota wymagalnych w roku podatkowym świadczeń przekracza równowartość: 30.000 euro - w przypadku świadczenia usług, sprzedaży lub udostępnienia wartości niematerialnych i prawnych, albo 50.000 euro - w pozostałych przypadkach. Obowiązek sporządzenia dokumentacji, o którym mowa w ust. 1 obejmuje również transakcję, w związku z którą zapłata należności wynikająca z takiej transakcji dokonywana jest bezpośrednio lub pośrednio na rzecz podmiotu mającego miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową, jeżeli łączna kwota (lub jej równowartość) wynikająca z umowy lub rzeczywiście zapłacona w roku podatkowym łączna kwota wymagalnych w roku podatkowym świadczeń przekracza równowartość 20.000 euro.