Wartość transakcji | Interpretacje podatkowe

Wartość transakcji | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to wartość transakcji. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie:
1. Czy pojęcie „jednorazowej wartości transakcji”, o której mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz.U. 2016 r. poz. 1829 ze zm.; dalej: „USDG”) odnosi się do poszczególnych okresów rozliczeniowych, za które przysługuje wynagrodzenie wypłacane okresowo kierowcom i agentom handlowym oraz rolnikom (w tym rolnikom ryczałtowym)?
2. Czy pojęcie „jednorazowej wartości transakcji”, o której mowa w art. 22 ust. 1 USDG odnosi się do poszczególnych zamówień realizowanych w ramach zakupów od dostawców części zamiennych do samochodów oraz od rolników (w tym rolników ryczałtowych)?
3. W przypadku udzielenia odpowiedzi twierdzącej na pytania nr 1 i 2, czy zapłata wynagrodzenia kierowcom i agentom handlowym oraz rolnikom (w tym rolnikom ryczałtowym) w gotówce, jeśli kwota wypłacona w poszczególnych okresach rozliczeniowych lub tytułem poszczególnych zamówień nie przekracza kwoty 15.000 zł, w całości będzie zaliczana do kosztów uzyskania przychodów zgodnie z art. 15d ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1888 ze zm.; dalej: „UPDOP”)?
Fragment:
Można zatem przyjąć, że jeżeli całkowita wartość transakcji nie wynika wprost z treści umowy, lecz zależy od czasu jej trwania – co dotyczyć może między innymi umów o stałe świadczenie usług (...) – wówczas należałoby przyjąć, że pojęcie jednorazowej wartości transakcji odnosi się do poszczególnych okresów rozliczeniowych, za które przysługuje wynagrodzenie ”. Natomiast jeżeli między firmą a dostawcą towarów zawarta została umowa lub złożono zamówienie, to wówczas „ pod pojęciem jednorazowa wartość transakcji ” należy rozumieć ogólną wartość należności wynikającej z tej umowy/zamówienia. W takiej sytuacji, gdy z umowy takiej będzie wynikać, że płatności (ich suma) będą przekraczały powyższy limit, to wszystkie płatności powinny być realizowane w formie bezgotówkowej (za pośrednictwem rachunku płatniczego), niezależnie od wysokości płatności za pojedyncze transakcje dokonywane w ramach tej umowy/zamówienia. W zbliżony sposób pojęcie „ jednorazowa wartość transakcji ” zostało zinterpretowane przez Ministerstwo Gospodarki w odpowiedzi z dnia 4 października 2004 r. na interpelację poselską, w której stwierdzono, że: „ Pod pojęciem »jednorazowa wartość transakcji« należy rozumieć ogólną wartość należności lub zobowiązań, określoną w umowie zawartej między przedsiębiorcami ”. Należy zatem wskazać, że pojęcie „ jednorazowej wartości transakcji ” w przedstawionym we wniosku stanie faktycznym należy odnieść do poszczególnych okresów rozliczeniowych, za które przysługuje wynagrodzenie wypłacane okresowo kierowcom i agentom handlowym, jak również do poszczególnych zamówień realizowanych w ramach zakupów od dostawców części zamiennych do samochodów.
2017
5
wrz

Istota:
Spółka zapytuje czy jest zobowiązana do sporządzania dokumentacji podatkowej, o której mowa w art. 9a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
Fragment:
(...) wartość transakcji miała wpływ strategia przyjęta przez podmiot, 5) wskazanie innych czynników – w przypadku gdy w celu określenia wartości przedmiotu transakcji przez podmioty uczestniczące w transakcji uwzględnione zostały te inne czynniki, 6) określenie oczekiwanych przez podmiot obowiązany do sporządzenia dokumentacji korzyści związanych z uzyskaniem świadczeń – w przypadku umów dotyczących świadczeń (w tym usług) o charakterze niematerialnym. Opisane w przedmiotowym zapytaniu powiązania, zdaniem Naczelnika tutejszego organu podatkowego, wypełniają dyspozycję przepisu art. 11 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w aspekcie uznania ich za podmioty powiązane kapitałowo. Zatem Spółka Senoplast Polska Sp. z o.o. jest w świetle art. 9a ust. 1 w/w ustawy zobowiązana do prowadzenia szczególnej dokumentacji podatkowej o której mowa w tym przepisie. W świetle powyższego tutejszy organ podatkowy postanowił jak w sentencji. Niniejsza interpretacja odnosi się wyłącznie do przedstawionego przez wnioskodawcę i przytoczonego w treści postanowienia stanu faktycznego i jest ważna w stanie prawnym obowiązującym w dniu wydania postanowienia.
2011
1
kwi

Istota:
Czy w przypadku gdy podmiot dokonuje transakcji z podmiotem powiązanym limit do sporządzania dokumentacji podatkowej jest limitem rocznym, czy liczonym proporcjonalnie do okresu, w jakim jednostki dokonywały transakcji, oraz czy do limitu należy zaliczyć sprzedaż środków trwałych i wartość aportu wniesionego do podmiotu, z którym dokonuje się transakcji.
Fragment:
W przedstawionym stanie faktycznym przesłanką obowiązku dokumentacyjnego jest wartość transakcji lub grupy transakcji realizowanych z podmiotem powiązanym - w momencie gdy nastąpi przekroczenie w roku podatkowym ww. poziomu. Ponadto organ podatkowy zauważa, iż do wysokości limitu wlicza się sprzedaż środków trwałych natomiast nie wlicza się wartości wniesionego aportu do podmiotu, z którym dokonuje się transakcji bowiem wniesienie aportu nie stanowi transakcji pomiędzy Stronami tylko jest jedną z form wniesienia kapitału a zatem u żadnej ze Stron nie powoduje powstania ani należności ani zobowiązania. Zgodnie z przepisem art. 25a ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podatnicy są obowiązani do przedłożenia dokumentacji, o której mowa w ust. 1-3, na żądanie organów podatkowych lub organów kontroli skarbowej w terminie 7 dni od daty doręczenia żądania tej dokumentacji przez te organy. Tutejszy organ podatkowy informuje, iż ww. odpowiedź jest wiążąca w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych tylko dla właściwych organów podatkowych i organów kontroli skarbowej do czasu jej zmiany lub uchylenia, nie jest natomiast wiążąca dla Przedsiębiorcy.
2011
1
mar

Istota:
Czy dokonanie sprzedaży towarów podmiotowi powiązanemu po cenie ich zakupu oraz poniesienie dodatkowych kosztów związanych ze zmianą etykiet i opakowań na tych towarach (a w rezultacie zrealizowanie ekonomicznej straty na takiej transakcji) nie spowoduje w świetle art. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych negatywnych konsekwencji w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych dla Spółki?
Fragment:
Podatnik twierdzi, iż nieporównywalność transakcji nie oznacza, że cena w niej ustalona jest ceną zbyt niską w stosunku do ceny rynkowej, możliwej do osiągnięcia w transakcjach z podmiotami niepowiązanymi, ponieważ jednym z istotnych czynników mających wpływ na wartość transakcji jest termin przydatności do użycia. Spółka podkreśla, iż z uwagi na termin ważności omawianego towaru, nie jest możliwa jego sprzedaż do podmiotów trzecich. W kwestii dodatkowych kosztów odsprzedaży towaru poczynionych na zmianę etykiet i opakowań, Podatnik uważa, że winny być one uznane za koszty uzyskania przychodu, jako związane z uzyskanym przychodem ze sprzedaży towarów, a fakt zrealizowania ekonomicznej straty na sprzedaży nie może mieć wpływu na nie uznanie ich za koszty podatkowe. W przedstawionym stanie faktycznym zastosowanie znajdują następujące przepisy: art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm.), zgodnie z którym kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1. (...); art. 11 ust. 1 pkt 2 powołanej ustawy, na podstawie którego, jeżeli osoba fizyczna lub prawna mająca miejsce zamieszkania albo siedzibę (zarząd) za granicą, zwana „podmiotem zagranicznym”, bierze udział bezpośrednio lub pośrednio w zarządzaniu podmiotem krajowym (...)
2011
1
lut

Istota:
Na jaką wartość powiązane rodzinnie podmioty gospodarcze, mające siedzibę w kraju, mogą dokonywać pomiędzy sobą transakcji sprzedaży oraz jaka wartość tych transakcji była limitowana w poszczególnych latach 2001 - 2004?
Fragment:
(...) wartość transakcji miała wpływ strategia przyjęta przez podmiot, wskazanie innych czynników - w przypadku gdy w celu określenia wartości przedmiotu transakcji przez podmioty uczestniczące w transakcji uwzględnione zostały te inne czynniki, określenie oczekiwanych przez podmiot obowiązany do sporządzenia dokumentacji korzyści związanych z uzyskaniem świadczeń - w przypadku umów dotyczących świadczeń (w tym usług) o charakterze niematerialnym. Zgodnie z art. 25a ust. 2 i ust. 3, obowiązek, o którym mowa w ust. 1 obejmuje transakcję lub transakcje między podmiotami powiązanymi, w których łączna kwota (lub jej równowartość) wynikająca z umowy lub rzeczywiście zapłacona w roku podatkowym łączna kwota wymagalnych w roku podatkowym świadczeń przekracza równowartość: 30.000 euro - w przypadku świadczenia usług, sprzedaży lub udostępnienia wartości niematerialnych i prawnych, albo 50.000 euro - w pozostałych przypadkach. Obowiązek sporządzenia dokumentacji, o którym mowa w ust. 1 obejmuje również transakcję, w związku z którą zapłata należności wynikająca z takiej transakcji dokonywana jest bezpośrednio lub pośrednio na rzecz podmiotu mającego miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową, jeżeli łączna kwota (lub jej równowartość) wynikająca z umowy lub rzeczywiście zapłacona w roku podatkowym łączna kwota wymagalnych w roku podatkowym świadczeń przekracza równowartość 20.000 euro.
2011
1
sty
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.