Wartość transakcji | Interpretacje podatkowe

Wartość transakcji | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to wartość transakcji. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Spółka zapytuje czy jest zobowiązana do sporządzania dokumentacji podatkowej, o której mowa w art. 9a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
Fragment:
(...) dotycząca transakcji z podmiotami powiązanymi powinna obejmować: 1) określenie funkcji, jakie spełniać będą podmioty uczestniczące w transakcji (uwzględniając użyte aktywa i podejmowane ryzyko), 2) określenie wszystkich przewidywanych kosztów związanych z transakcją oraz formę i termin zapłaty, 3) metodę i sposób kalkulacji zysków oraz określenie ceny przedmiotu transakcji, 4) określenie strategii gospodarczej oraz innych działań w jej ramach – w przypadku gdy na wartość transakcji miała wpływ strategia przyjęta przez podmiot, 5) wskazanie innych czynników – w przypadku gdy w celu określenia wartości przedmiotu transakcji przez podmioty uczestniczące w transakcji uwzględnione zostały te inne czynniki, 6) określenie oczekiwanych przez podmiot obowiązany do sporządzenia dokumentacji korzyści związanych z uzyskaniem świadczeń – w przypadku umów dotyczących świadczeń (w tym usług) o charakterze niematerialnym. Opisane w przedmiotowym (...)
2011
1
kwi

Istota:
Czy w przypadku gdy podmiot dokonuje transakcji z podmiotem powiązanym limit do sporządzania dokumentacji podatkowej jest limitem rocznym, czy liczonym proporcjonalnie do okresu, w jakim jednostki dokonywały transakcji, oraz czy do limitu należy zaliczyć sprzedaż środków trwałych i wartość aportu wniesionego do podmiotu, z którym dokonuje się transakcji.
Fragment:
(...) transakcje między podmiotami powiązanymi, w których łączna kwota (lub jej równowartość) wynikająca z umowy lub rzeczywiście zapłacona w roku podatkowym łączna kwota wymaganych w roku podatkowym świadczeń przekracza równowartość: 30.000 EURO – w przypadku świadczenia usług, sprzedaży lub udostępniania wartości niematerialnych lub prawnych, albo 50.000 EURO – w pozostałych przypadkach. W przedstawionym stanie faktycznym przesłanką obowiązku dokumentacyjnego jest wartość transakcji lub grupy transakcji realizowanych z podmiotem powiązanym - w momencie gdy nastąpi przekroczenie w roku podatkowym ww. poziomu. Ponadto organ podatkowy zauważa, iż do wysokości limitu wlicza się sprzedaż środków trwałych natomiast nie wlicza się wartości wniesionego aportu do podmiotu, z którym dokonuje się transakcji bowiem wniesienie aportu nie stanowi transakcji pomiędzy Stronami tylko jest jedną z form wniesienia kapitału a zatem u żadnej ze Stron nie (...)
2011
1
mar

Istota:
Czy dokonanie sprzedaży towarów podmiotowi powiązanemu po cenie ich zakupu oraz poniesienie dodatkowych kosztów związanych ze zmianą etykiet i opakowań na tych towarach (a w rezultacie zrealizowanie ekonomicznej straty na takiej transakcji) nie spowoduje w świetle art. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych negatywnych konsekwencji w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych dla Spółki?
Fragment:
(...) W rezultacie takiego działania koszt związany z nabyciem tych towarów zostałby uznany za koszt uzyskania przychodu, co miałoby znacznie bardziej negatywny wpływ na wysokość podstawy opodatkowania Spółki. Podatnik twierdzi, iż nieporównywalność transakcji nie oznacza, że cena w niej ustalona jest ceną zbyt niską w stosunku do ceny rynkowej, możliwej do osiągnięcia w transakcjach z podmiotami niepowiązanymi, ponieważ jednym z istotnych czynników mających wpływ na wartość transakcji jest termin przydatności do użycia. Spółka podkreśla, iż z uwagi na termin ważności omawianego towaru, nie jest możliwa jego sprzedaż do podmiotów trzecich. W kwestii dodatkowych kosztów odsprzedaży towaru poczynionych na zmianę etykiet i opakowań, Podatnik uważa, że winny być one uznane za koszty uzyskania przychodu, jako związane z uzyskanym przychodem ze sprzedaży towarów, a fakt zrealizowania ekonomicznej straty na sprzedaży nie może mieć wpływu na nie (...)
2011
1
lut

Istota:
Na jaką wartość powiązane rodzinnie podmioty gospodarcze, mające siedzibę w kraju, mogą dokonywać pomiędzy sobą transakcji sprzedaży oraz jaka wartość tych transakcji była limitowana w poszczególnych latach 2001 - 2004?
Fragment:
(...) do sporządzenia dokumentacji podatkowej takiej (takich) transakcji, obejmującej: określenie funkcji, jakie spełniać będą podmioty uczestniczące w transakcji (uwzględniając użyte aktywa i podejmowane ryzyko), określenie wszystkich przewidywanych kosztów związanych z transakcją oraz formę i termin zapłaty, metodę i sposób kalkulacji zysków oraz określenie ceny przedmiotu transakcji, określenie strategii gospodarczej oraz innych działań w jej ramach - w przypadku gdy na wartość transakcji miała wpływ strategia przyjęta przez podmiot, wskazanie innych czynników - w przypadku gdy w celu określenia wartości przedmiotu transakcji przez podmioty uczestniczące w transakcji uwzględnione zostały te inne czynniki, określenie oczekiwanych przez podmiot obowiązany do sporządzenia dokumentacji korzyści związanych z uzyskaniem świadczeń - w przypadku umów dotyczących świadczeń (w tym usług) o charakterze niematerialnym. Zgodnie z art. 25a ust. 2 i ust. (...)
2011
1
sty
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.