Wartość środków trwałych | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to wartość środków trwałych. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
paź

Istota:

W zakresie możliwości ponownego uznania wartości rynkowej z dnia nabycia wskazanego we wniosku składnika majątku (samochodu osobowego), za wartość początkową środka trwałego oraz zastosowania do amortyzacji ww. środka trwałego nowej indywidualnej stawki amortyzacyjnej

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112 poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 2 stycznia 2011r. (data wpływu do tut. Biura 13 stycznia 2011r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości: ponownego uznania wartości rynkowej z dnia nabycia wskazanego we wniosku składnika majątku (samochodu osobowego), za wartość początkową środka trwałego – jest nieprawidłowe, zastosowania do amortyzacji ww. środka trwałego nowej indywidualnej stawki amortyzacyjnej - jest (...)

2011
1
wrz

Istota:

Czy wybudowanie przez Inwestora na rzecz Spółki nowych środków trwałych stanowić będzie nieodpłatne przekazanie rzeczy w rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o CIT - a jeżeli tak, to w jaki sposób Spółka powinna ustalić wysokość przychodu z tego tytułu oraz wartość początkową środków trwałych dla celów dokonywania odpisów amortyzacyjnych stanowiących koszty uzyskania przychodów?

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 24.08.2010 r.(data wpływu 27.08.2010 r.) - uzupełnionym pismem z dnia 25.10.2010 r. (data nadania 25.10.2010 r., data wpływu 26.10.2010 r.), stanowiącym odpowiedź na wezwanie z dnia 18.10.2010 r. Nr IPPB5/423-560/10-2/IŚ (data nadania 18.10.2010 r., data odbioru 19.10.2010 r.) - o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie przychodów z tytułu nieodpłatnego przekazania rzeczy – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W (...)

2011
1
lip

Istota:

W jaki sposób ustalić dla potrzeb amortyzacji wartość początkową nabytych udziałów w nieruchomości zabudowanej?

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani C., przedstawione we wniosku z dnia 06 lutego 2009r. (data wpływu do tut. Biura – 23 lutego 2009r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie sposobu ustalenia wartości początkowej nieruchomości, której współwłaścicielem jest wnioskodawczyni – jest prawidłowe UZASADNIENIE W dniu 23 lutego 2009r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku (...)

2011
1
lip

Istota:

Sposób dokonywania odpisów amortyzacyjnych od składników majątku Spółki jawnej przejętych przez jednego wspólnika na podstawie orzeczenia Sądu.

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 8 lipca maja 2009r. (data wpływu do tut. Biura 13 lipca 2009r.), uzupełnionym w dniach 4 i 7 września 2009r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w części dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych m.in. w zakresie sposobu dokonywania odpisów amortyzacyjnych od składników majątku Spółki jawnej przyznanych przez Sąd jednemu z jej wspólników - jest nieprawidłowe. (pytanie oznaczone we wniosku Nr 4) UZASADNIENIE W dniu 13 lipca 2009r. wpłynął do tut. (...)

2011
1
cze

Istota:

Czy w opisanej sytuacji amortyzacja naliczona od całości wydatków dokonanych na modernizację kamienicy jest kosztem uzyskania przychodu dla B Sp. z o.o.? Czy spółka poprawnie wykazała operacje gospodarcze zaewidencjonowane na podstawie refaktur wystawionych na Wspólnotę z tytułu wydatków poniesionych na modernizację jako przychód podatkowy? Czy B Sp. z o.o. miała prawo na podstawie wystawionych refaktur zmniejszyć wartość środków trwałych i od mniejszej wartości początkowej naliczać amortyzację?

Fragment:

(...) czy też będą uznane za nakłady na ulepszenie środka trwałego i będą podlegały odpisom amortyzacyjnym odnoszonym w koszty sukcesywnie – zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami – decyduje zakres przeprowadzonych robót. Jest to szczególnie istotne, w przypadku, gdy wydatki były ponoszone w związku z ulepszeniem, przebudową, rozbudową, rekonstrukcją, adaptacją lub modernizacją, bowiem zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 1 lit. c ww. ustawy, powiększać będą wartość środków trwałych stanowiącą podstawę naliczania odpisów amortyzacyjnych. Te zaś dopiero będą mogły być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. Pozostałe zaś wydatki nie wpływające na ulepszenie środka trwałego obciążają bezpośrednio koszty w dacie ich poniesienia. Natomiast zgodnie z art. 16a ust. 1 pkt 1 wyżej powołanej ustawy amortyzacji podlegają, z zastrzeżeniem art. 16c, stanowiące własność lub współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone we (...)

2011
1
cze

Istota:

W dniu 26 maja 2006 roku wnioskodawca zakupił lokal użytkowy, który obecnie wykorzystuje w prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej i zamierza wprowadzić do ewidencji środków trwałych. W związku z powyższym pytanie wnioskodawcy dotyczy tego w jaki sposób należy ustalić wartość początkową przedmiotowego lokalu ?

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 24 lipca 2008 r. (data wpływu 6 sierpnia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ustalenia wartości początkowej środka trwałego – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 6 sierpnia 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ustalenia wartości początkowej środka (...)

2011
1
maj

Istota:

Pytanie dotyczy wpływu wartości przejętych zobowiązań na wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych stanowiących składniki nabytego przedsiębiorstwa.

Fragment:

(...) niematerialnych i prawnych będzie stanowić suma ich wartości rynkowej. Jeżeli cena nabycia przedsiębiorstwa będzie niższa od sumy wchodzących w jego skład składników majątkowych i dodatnia wartość firmy nie wystąpi, to wartość środków trwałych będzie stanowiła różnica pomiędzy ceną nabycia przedsiębiorstwa a wartością składników majątkowych nie będących środkami trwałymi ani wartościami niematerialnymi i prawnymi. Zaznaczyć należy, że tak ustaloną wartość środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych przyjmuje się do amortyzacji indywidualnie a nie jako sumę tych składników. Niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia i jest aktualna do czasu zmiany stanu prawnego lub stanu faktycznego przedstawionego przez Spółkę. Zmiana poszczególnych elementów stanu faktycznego może mieć wpływ na zmianę zakresu praw i (...)

2011
1
maj

Istota:

Czy wydatki poniesione przez Spółkę na wykonanie prac budowlanych w budynkach należących do Spółki będą mogły być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w momencie ich poniesienia czy też winny powiększyć wartość środków trwałych stanowiących podstawę naliczania odpisów amortyzacyjnych

Fragment:

(...) czy też będą uznane za nakłady na ulepszenie środka trwałego i będą podlegały odpisom amortyzacyjnym odnoszonym w koszty sukcesywnie – zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami – decyduje zakres przeprowadzonych robót. Jest to szczególnie istotne, w przypadku, gdy wydatki były ponoszone w związku z ulepszeniem, przebudową, rozbudową, rekonstrukcją, adaptacją lub modernizacją, bowiem zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 1 lit. c ww. ustawy powiększać będą wartość środków trwałych stanowiącą podstawę naliczania odpisów amortyzacyjnych. Te zaś dopiero będą mogły być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. Pozostałe zaś wydatki nie wpływające na ulepszenie środka trwałego obciążają bezpośrednio koszty w dacie ich poniesienia. Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych nie precyzuje użytych w niej pojęć przebudowa, adaptacja, rozbudowa, rekonstrukcja itd. Brak jest także definicji pojęcia remont i modernizacja. Remontem – (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy po przerwie w prowadzeniu działalności gospodarczej trwającej dłużej niż 3 lata można kontynuować dokonywane wcześniej odpisy amortyzacyjne od środka trwałego (samochód osobowy) ?

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Górze stwierdza, że stanowisko Pani przedstawione we wniosku z dnia 06 marca 2006 r. o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w indywidualnej w sprawie dotyczącej ustalenia wartości początkowej środka trwałego wprowadzonego do ewidencji środków trwałych po podjęciu ponownie działalności po przerwie, jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 06 marca 2006 r. do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Górze wpłynął Pani wniosek o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego. Jak stanowi art. 14a ustawy Ordynacja podatkowa stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta albo marszałek województwa na pisemny wniosek podatnika, płatnika (...)

2011
1
mar

Istota:

Czy po zakończeniu inwestycji (rozbudowy) będę mógł podwyższyć wartość początkową środka trwałego w oparciu o wycenę powołanego przez siebie biegłego?

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a par. 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Giżycku po rozpatrzeniu wniosku z dnia 14 kwietnia 2005 r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego stwierdza, że przedstawione we wniosku stanowisko w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych jest prawidłowe. UZASADNIENIE Pan Leszek P. zwrócił się z wnioskiem do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Giżycku o wydanie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego dot. wątpliwości odnośnie podwyższenia wartości początkowej środka trwałego w oparciu o wycenę biegłego po zakończeniu inwestycji. Zgodnie z art. 14a § 1 cytowanej wyżej ustawy Ordynacja podatkowa, uprawnienie do występowania o udzielenie pisemnej interpretacji przysługuje podatnikom (płatnikom, inkasentom) w ich indywidualnych sprawach, w których nie (...)