Wartość środka trwałego | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to wartość środka trwałego. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2016
26
cze

Istota:

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie dokonywania odpisów amortyzacyjnych, oraz zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów niezamortyzowanej wartości środka trwałego.

Fragment:

Czy Wnioskodawczyni będzie mogła dokonywać odpisów amortyzacyjnych od otrzymanych w drodze darowizny środków trwałych, przyjmując wartości początkowe w wysokości wartości środków trwałych zawartych w akcie notarialnym... Czy w sytuacji, gdy środek trwały (składnik ZCP otrzymanej w drodze darowizny) zostanie przez Wnioskodawczynię zbyty przed upływem roku od momentu wprowadzenia go do ewidencji środków trwałych Wnioskodawczyni będzie miała prawo niezamortyzowaną wartość tego środka trwałego zaliczyć jako koszt uzyskania przychodu (tj. zastosować art. 23 ust. 1 pkt 1 oraz art. 24 ust. 2 ustawy PIT dotyczące kosztów uzyskania przychodów z tytułu sprzedaży środka trwałego)... Zdaniem Wnioskodawczyni ad. 1, może ona dokonywać odpisów amortyzacyjnych od otrzymanych w drodze darowizny środków trwałych, przyjmując wartości początkowe w wysokości wartości środków trwałych zawartych w akcie notarialnym, o ile wartości te nie przewyższają ich wartości rynkowej. Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy PIT kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23. Natomiast w myśl art. 22 ust. 8 ustawy PIT, kosztem uzyskania przychodów są odpisy z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (odpisy amortyzacyjne) dokonywane wyłącznie zgodnie z art. 22a-22o, z uwzględnieniem art. 23.

2015
1
gru

Istota:

1. Czy w pierwszym roku podatkowym od dnia wejścia w życie ustawy o SPW Spółka będzie uprawniona do zaliczenia do wydatków kwalifikowanych łącznej wartości środków trwałych związanych z działalnością wydobywczą węglowodorów, którą to wartość w rozumieniu art. 26 pkt 2 ustawy o SPW powinna stanowić wartość netto środków trwałych związanych z działalnością wydobywczą węglowodorów ustalona zgodnie z art. 16a-16m ust. 1 ustawy o CIT na dzień 1 stycznia 2012 r.?2. Czy łączna wartość środków trwałych związanych z działalnością wydobywczą węglowodorów, pozostająca do rozpoznania przez Spółkę w pierwszym roku podatkowym od dnia wejścia w życie ustawy o SPW na podstawie art. 26 pkt 2 ustawy o SPW, podlega ograniczeniom wynikającym z art. 11 ust. 5 oraz art. 12 ust. 1 ustawy o SPW?

Fragment:

Podsumowując, łączna wartość środków trwałych związanych z działalnością wydobywczą węglowodorów, pozostająca do rozpoznania przez Spółkę w pierwszym roku podatkowym od dnia wejścia w życie ustawy o SPW nie podlega ograniczeniom wynikającym z art. 11 ust. 5 oraz art. 12 ust. 1 ustawy o SPW. Nie ulega przy tym wątpliwości, iż możliwość rozpoznania ww. wartości środków trwałych jako wydatków kwalifikowanych na podstawie art. 26 pkt 2 ustawy o SPW powinna być oceniania jedynie na podstawie kryteriów wskazanych bezpośrednio w treści ww. przepisu. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionych stanów faktycznych w zakresie: uprawnienia do zaliczenia do wydatków kwalifikowanych w pierwszym roku podatkowym od dnia wejścia w życie ustawy, łącznej wartości środków trwałych związanych z działalnością wydobywczą węglowodorów, w wartości netto ustalonej na dzień 1 stycznia 2012 r. (pytanie nr 1) – jest nieprawidłowe, braku zastosowania ograniczeń wynikających z art. 11 ust. 5 oraz art. 12 ust. 1 ustawy o specjalnym podatku węglowodorowym, w przypadku łącznej wartości środków trwałych związanych z działalnością wydobywczą węglowodorów, pozostającej do rozpoznania przez Spółkę w pierwszym roku podatkowym od dnia wejścia w życie ustawy (pytanie nr 2) –  jest nieprawidłowe.

2012
16
maj

Istota:

Czy pozostała niezamortyzowana wartość środka trwałego, stanowić będzie dla Wnioskodawcy koszt uzyskania przychodu?

Fragment:

(...) wartości środka trwałego - jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 14 grudnia 2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów niezamortyzowanej wartości środka trwałego. W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Wnioskodawca jako osoba fizyczna prowadzi działalność gospodarczą w zakresie eksploatacji i wydobywania kruszywa, transportu drogowego na terenie Polski. Dodatkowo prowadzi działalność agroturystyczną. W skład jego majątku wchodzi budynek – stajnia wraz z hotelem z 10 pokojami. Nieruchomość zapisana jest w księgach rachunkowych dla celów amortyzacji w wartości 508.217 zł i amortyzowana była od 1 sierpnia 2008 r. Umorzenie do końca listopada 2011 r. wynosi 42.351 zł 20 gr. Wraz z żoną Wnioskodawca postanowił przekazać budynek stajenno-hotelowy córce w formie darowizny. W związku z powyższym zadano następujące pytanie. Czy pozostała niezamortyzowana wartość środka trwałego, stanowić będzie dla Wnioskodawcy koszt uzyskania przychodu...

2011
1
maj

Istota:

Czy na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym prawnych, wydatki, które Strona poniesie w 2007 r. na naprawę dachu w kamienicy należy zaliczyć bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodu jako remont, czy jest to wydatek inwestycyjny powiększający wartość środka trwałego.

Fragment:

Spółka zwróciła się z pytaniem, czy w świetle przedstawionego stanu faktycznego, na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym prawnych, wydatki, które Strona poniesie w 2007 r. na naprawę dachu w opisanej formie należy zaliczyć bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodu jako remont, czy jest to wydatek inwestycyjny powiększający wartość środka trwałego. Zdaniem Spółki wydatki poniesione na remont dachu kamienicy są kosztami uzyskania przychodu w momencie ich poniesienia, ponieważ prowadzone prace mają charakter remontowy a ponadto prowadzone są za zgodą Konserwatora Zabytków. Zakres prac nie spowoduje podwyższenia wartości użytkowej kamienicy w stosunku do jej wartości z dnia przyjęcia obiektu do używania, a użyte materiały wynikają z uzgodnień z Konserwatorem Zabytków. Tutejszy Organ podatkowy po przeanalizowaniu stanu faktycznego przedstawia następujące stanowisko. Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz.654 ze zm.) kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1. Natomiast na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 1 lit. c ww. ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków na ulepszenie środków trwałych, które zgodnie z art. 16g ust. 13 powiększają wartość środków trwałych, stanowiących podstawę naliczenia odpisów amortyzacyjnych.

2011
1
maj

Istota:

Czy zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych naliczone za okres do oddania środka trwałego do używania, chociaż jeszcze niezapłacone i niewymagalne odsetki od pożyczek zwiększają wartość środka trwałego?

Fragment:

Zapytanie Jednostki brzmi: - czy zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych naliczone za okres do oddania środka trwałego do używania, chociaż jeszcze niezapłacone i niewymagalne odsetki od pożyczek zwiększają wartość środka trwałego ? Zdaniem Spółki z o. o. w świetle art. 16 ust. 1 pkt 12 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie uznaje się za koszty uzyskania przychodów: odsetek, prowizji i różnic kursowych od pożyczek (kredytów) zwiększających koszt inwestycji w okresie realizacji tych inwestycji. Natomiast zgodnie z art. 16g ust. 4 cyt. ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, za koszt wytworzenia uważa się wartość, w cenie nabycia zużytych do wytworzenia środków trwałych: rzeczowych składników majątku i wykorzystanych usług obcych, kosztów wynagrodzeń za prace wraz z pochodnymi i inne koszty dające się zaliczyć do wartości wytworzonych środków trwałych. Do kosztów wytworzenia nie zalicza się kosztów ogólnych zarządu, kosztów sprzedaży oraz pozostałych kosztów operacyjnych i kosztów operacji finansowych, w szczególności odsetek od pożyczek (kredytów) i prowizji, z wyłączeniem odsetek i prowizji naliczonych do dnia przekazania środka trwałego do używania. Zdaniem Spółki cytowany przepis art. 16g ust. 3 i 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie uzależnia obowiązku wliczania odsetek do wartości początkowej środka trwałego od ich zapłaty.

2011
1
maj

Istota:

Jak prawidłowo ustalić wartość początkową środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej?

Fragment:

Jeśli jednak badania zostaną zaniechane, to wydatki w tym celu poniesione nie mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów zgodnie z art. 16 ust.1 pkt. 41 cyt. ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Prawidłowe ustalenie wartości początkowej środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej ma niezmiernie istotne znaczenie, gdyż warunkuje ono właściwe dokonywanie odpisów amortyzacyjnych, a w efekcie prawidłowe ustalenie kosztów uzyskania przychodów rozłożonych w czasie. Zgodnie z art. 16 g ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych „Za wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, z uwzględnieniem ust. 2-14, uważa się: 1) w razie odpłatnego nabycia cenę ich nabycia, 1a) ........................., 2) w razie wytworzenia we własnym zakresie koszt wytworzenia, ...”. Za cenę nabycia (art. 16 g ust. 3) w/w ustawa uznaje kwotę należną sprzedającemu zwiększoną o wszystkie koszty związane z nabyciem, poniesione do dnia przekazania środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania. Podstawą ustalenia wartości początkowej jest więc kwota należna, nie jest zaś istotne, czy została ona już zbywcy zapłacona, czy też nie.

2011
1
lut

Istota:

Jak w przedstawionym stanie faktycznym należy ustalić wartość początkową wytworzonej inwestycji, czy na podstawie wystawionych rachunków, czy na podstawie wyceny rzeczoznawcy?

Fragment:

Z kolei zgodnie z art. 22 g ust.4 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. za koszt wytworzenia uważa się wartość, w cenie nabycia, zużytych do wytworzenia środków trwałych: rzeczowych składników majątku i wykorzystywanych usług obcych, kosztów wynagrodzeń za pracę wraz z pochodnymi i inne koszty dające zaliczyć się do wartości wytworzonych środków trwałych. Do kosztu wytworzenia nie zalicza się wartości własnej pracy podatnika, jego małżonka i małoletnich dzieci, kosztów ogólnych zarządu, kosztów sprzedaży oraz pozostałych kosztów operacyjnych i kosztów operacji fi-nansowych, w szczególności odsetek od pożyczek (kredytów) i prowizji, z wyłączeniem odsetek i prowizji naliczonych do dnia przekazania środka trwałego do używania. W przedstawionym stanie faktycznym i prawnym decyzję o rozpoczęciu budowy hali magazynowej wraz z biurem i zapleczem podatnik podjął w trakcie prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej, przy czym od początku realizacji inwestycji wiadomym było, że będzie ona służyła celom prowadzonej działalności gospodarczej – zatem w świetle przedstawionych przepisów prawa stanowi środek trwały związany z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą.

2011
1
lut

Istota:

Jak ustalić wartość zamortyzowanego środka trwałego firmy w przypadku jego zbycia?

Fragment:

W związku z powyższym wartość środka trwałego w chwili sprzedaży może Pani ustalić zgodnie z własną wyceną, kierując się zasadą określoną w art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 ze zm.) który stanowi, iż wartość rynkową rzeczy lub praw majątkowych określa się na podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczowym lub prawnym tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca odpłatnego zbycia. Może Pani również skorzystać z wyceny środka trwałego dokonanej przez rzeczoznawcę, jeżeli ustalona przez niego wartość będzie odpowiadać cenie rynkowej. Tym samym Pani stanowisko w sprawie zawarte we wniosku, nie jest sprzeczne z obowiązującymi przepisami w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych. Powyższa interpretacja: -dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienie tego zdarzenia, traci swoją moc z chwilą zmiany przepisów jej dotyczących; -nie jest wiążąca dla podatnika, wiąże natomiast właściwe dla wnioskodawcy organy podatkowe i organy kontroli skarbowej. Na powyższe postanowienie służy zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Krakowie za pośrednictwem Naczelnika Urzędu Skarbowego Kraków Podgórze w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego postanowienia.

2011
1
sty

Istota:

Podatnik zakupił zestaw komputerowy składający się z monitora i komputera. Monitor uległ uszkodzeniu, a jego naprawa jest nieznacznie tańsza niż koszt nowego monitora. Zestaw komputerowy został wprowadzony na stan środków trwałych. Ponieważ komputer z tego zestawu jest nadal sprawny, Podatnik chce zakupić tylko nowy monitor. W związku z powyższym Spółdzielnia zwraca się z zapytaniem czy wartość środka trwałego można zmniejszyć o wartość zużytego monitora, a w momencie kupna nowego monitora zwiększyć wartość tego środka trwałego o wartość nowego monitora, czy też wartość nowego monitora należy wliczyć bezpośrednio w koszty.

Fragment:

Zgodnie z art. 16g ust. 16 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w razie trwałego odłączenia od danego środka trwałego części składowej lub peryferyjnej wartość początkową tego środka zmniejsza się, od następnego miesiąca po odłączeniu, o różnicę między ceną nabycia (kosztem wytworzenia) odłączonej części a przypadającą na nią, w okresie połączenia, sumą odpisów amortyzacyjnych i stawki amortyzacyjnej stosowanej przy obliczaniu odpisów amortyzacyjnych tego środka trwałego. Zatem w opisanej sytuacji wartość zużytego monitora pomniejszona o sumę dokonanych w okresie połączenia odpisów amortyzacyjnych, zmniejszy wartość początkową zestawu komputerowego, począwszy od następnego miesiąca po odłączeniu. Z kolei rozliczenie jako kosztu uzyskania przychodu wydatku przeznaczonego na zakup nowego monitora, winno nastąpić z uwzględnieniem treści art. 16g ust. 13 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zgodnie z którym wartość początkową środka trwałego powiększa się o sumę wydatków na ich ulepszenie, w tym także o wydatki na nabycie części składowych lub peryferyjnych, których jednostkowa cena nabycia przekracza 3.500 zł. Ponieważ planowany do zakupu przez Spółdzielnię monitor nie posiada wartości jednostkowej 3.500 zł, to zgodnie z wykładnią a contrario art. 16g ust. 13 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wartość jednostkowa monitora nie będzie powiększać wartości początkowej środka trwałego.