IPTPP1/443-661/14-6/AK | Interpretacja indywidualna

Prawo do skorzystania ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy
IPTPP1/443-661/14-6/AKinterpretacja indywidualna
 1. wartość sprzedaży
 2. zwolnienia podatkowe
 3. zwolnienia podmiotowe
 4. środki publiczne
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Procedury szczególne -> Szczególne procedury dotyczące drobnych przedsiębiorstw -> Drobni przedsiębiorcy

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 12 września 2014 r. (data wpływu 16 września 2014 r.) uzupełnionym pismem z dnia 29 października 2014r. (data wpływu 5 listopada 2014r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do skorzystania ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy w zakresie świadczonych usług rachunkowo-księgowych oraz usług polegających na przesyłaniu za pomocą bezpiecznego podpisu elektronicznego drogą elektroniczną do organu podatkowego sporządzonych deklaracji –jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 września 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie:

 • prawa do skorzystania ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy w zakresie świadczonych usług rachunkowo-księgowych,
 • prawa do skorzystania ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy w zakresie świadczonych usług rachunkowo-księgowych oraz sporządzania zeznań rocznych PIT -31, PIT-36, PIT-28 na podstawie zapisanych danych w księgowym programie komputerowym,
 • prawa do skorzystania ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy w zakresie świadczonych usług rachunkowo-księgowych oraz usług polegających na przesyłaniu za pomocą bezpiecznego podpisu elektronicznego drogą elektroniczną do organu podatkowego sporządzonych deklaracji.

Wniosek uzupełniono w dniu 5 listopada 2014 r. w zakresie doprecyzowania opisanego stanu faktycznego, przedmiotu wniosku, przedstawionych pytań oraz o przedstawienie własnego stanowiska w sprawie oceny prawnej stanu faktycznego.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe (doprecyzowane w uzupełnieniu wniosku).
 1. Głównym przedmiotem prowadzonej przez Wnioskodawczynię działalności jest działalność sklasyfikowana pod kodem PKD 69.20.Z (działalność rachunkowo-księgowa).

W ramach prowadzonego biura rachunkowego Wnioskodawczyni wykonuje następujące czynności:

 • prowadzenie rejestru podatku od towarów i usług,
 • prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów,
 • prowadzenie ewidencji dla potrzeb zryczałtowanego podatku dochodowego,
 • rozliczanie oraz sporządzanie deklaracji podatkowych VAT,
 • rozliczanie zaliczek i sporządzanie deklaracji na należny podatek dochodowy,
 • prowadzenie karty wynagrodzeń pracowników zatrudnionych przez Zleceniodawcę,
 • rozliczanie zaliczek i sporządzanie deklaracji ZUS oraz obliczanie zaliczek na podatek dochodowy od zatrudnionych pracowników przez Zleceniodawcę,
 • prowadzenie rejestrów VAT dla rolników,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych,
 • rozrachunki z ZUS.

Deklaracje podatkowe i ZUS są sporządzane w ramach kompleksowej usługi rachunkowo-księgowej (PKWiU 69.20.2) i będą wynikać z prowadzonych ksiąg i ewidencji.

Prowadzona działalność gospodarcza, nie świadczy usług doradztwa podatkowego, w tym reprezentowania klientów przed organami podatkowymi, nie udzielała i nie udziela porad i opinii podatkowych. Fakt ten potwierdzają zapisy w zawartych umowach z klientami (podatnikami) na usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych.

Firma rozpoczęła działalność od 1 stycznia 2013 r. i wartość sprzedaży opodatkowanej w 2013r. nie przekroczyła 150.000 zł. W 2014 roku w prowadzonej działalności gospodarczej przewiduje się również, że wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczy 150.000 zł.

 1. Ponadto Wnioskodawczyni zamierza jako zdarzenie przyszłe sporządzać zeznania roczne PIT-31, PIT-36, PIT-28 na podstawie zapisanych danych w księgowym programie komputerowym powstałych z dokumentów dostarczanych do biura i księgowanych w każdym okresie rozliczeniowym.
 2. Jednocześnie Zainteresowana zamierza za pomocą bezpiecznego podpisu elektronicznego przesyłać drogą elektroniczną do organu podatkowego sporządzone deklaracje na podstawie zapisów powstałych w wyniku księgowanych dokumentów. Jednak by deklaracja podatkowa mogła by zostać prawidłowo złożona podatnik musi wyrazić zgodę na złożenie jej w formie elektronicznej na druku UPL-1 tj. pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej - zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2012 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów deklaracji, które mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej (Dz. U. poz. 474)

Część usług w prowadzonej przez Zainteresowaną działalności sklasyfikowanej pod kodem z grupy PKD 69.20.Z polegających na:

 1. kontroli i potwierdzaniu poprawności sprawozdań i bilansów finansowych (działalność biegłych księgowych / biegłych rewidentów) Wnioskodawczyni nie świadczy i nie zamierza świadczyć.
 2. doradztwie podatkowym i reprezentowaniu klientów przed organami podatkowymi Wnioskodawczyni nie świadczy i nie zamierza świadczyć.

Zeznanie będzie sporządzane na podstawie danych, które będą wynikać z przyniesionych przez podatników (zleceniodawców) dokumentów.

Wnioskodawczyni dokonała pomimo braku obowiązku zgłoszenia rejestracyjnego poprzez złożenie Naczelnikowi Urzędu Skarbowego deklaracji VAT-R zaznaczając, iż korzysta ze zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ust. l ustawy o VAT. Przed dniem dokonania zgłoszenia nie była czynnym podatnikiem podatku VAT i nadal czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług nie jest.

Od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej Zainteresowana nie wykonywała i nie zamierza wykonywać w prowadzonej przez Zainteresowaną działalności czynności, o których mowa w art. 113 ust. 13 ustawy o podatku od towarów i usług.

Od dnia założenia działalności Zainteresowana korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 113 ust. 9 ustawy, nie zrezygnowałam ze zwolnienia oraz nie utraciłam prawa do korzystania ze zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ust. l czyli wartość sprzedaży opodatkowanej z ww. działalności nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 150.000 zł.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie (doprecyzowane w uzupełnieniu wniosku).

(we wniosku wskazane jak nr 3) Czy wykonując wymienione usługi przesyłania, za pomocą bezpiecznego podpisu elektronicznego, drogą elektroniczną do organu podatkowego sporządzonych deklaracji na podstawie zapisów powstałych w wyniku księgowanych dokumentów Wnioskodawczyni będzie mogła skorzystać ze zwolnienia podmiotowego z podatku od towarów i usług na podstawie art. 113 ust. l ustawy o VAT, jeżeli nie przekroczy limitu 150.000 zł...

Zdaniem Wnioskodawczyni, (ostatecznie przedstawionym w uzupełnieniu wniosku), będzie mogła skorzystać ze zwolnienia podmiotowego z VAT na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy o VAT, jeżeli nie przekroczy limitu 150.000 zł. Pełnomocnictwo, które zostanie udzielone Wnioskodawczymi do podpisywania deklaracji będzie upoważniać ją tylko do wysłania drogą elektroniczną deklaracji podpisanej za pomocą podpisu elektronicznego. Dane i pełnomocnictwo nie będzie polegać na doradztwie podatkowym i reprezentowaniu klientów przed organami podatkowymi, czyli czynności które Wnioskodawczyni zamierza wykonywać nie będą przekraczać poza usługi rachunkowo-księgowe - sklasyfikowane pod kodem PKWIU-69.20.2.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem, podlegają:

 1. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;
 2. eksport towarów;
 3. import towarów na terytorium kraju;
 4. wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;
 5. wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy – przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Przez towary – na podstawie art. 2 pkt 6 ustawy – rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy – przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

 1. przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;
 2. zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;
 3. świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Jedną z generalnych zasad na gruncie podatku od towarów i usług jest to, że czynności wymienione w art. 5 ust. 1 ustawy podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, gdy wykonane są przez podatnika.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy – podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Stosownie do art. 15 ust. 2 ustawy – działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Zgodnie z art. 113 ust. 1 ustawy – zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 150.000 zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku.

Z kolei przepis art. 113 ust. 2 ustawy stanowi, że do wartości sprzedaży, o której mowa w ust. 1, nie wlicza się:

 1. wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów oraz sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju oraz sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju;
 2. odpłatnej dostawy towarów i odpłatnego świadczenia usług, zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3, z wyjątkiem:
  1. transakcji związanych z nieruchomościami,
  2. usług, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 7, 12 i 38-41,
  3. usług ubezpieczeniowych

- jeżeli czynności te nie mają charakteru transakcji pomocniczych;

 1. odpłatnej dostawy towarów, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji.

W myśl natomiast art. 113 ust. 5 ustawy – jeżeli wartość sprzedaży zwolnionej od podatku na podstawie ust. 1 przekroczy kwotę, o której mowa w ust. 1, zwolnienie traci moc począwszy od czynności, którą przekroczono tę kwotę.

Zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatnika rozpoczynającego w trakcie roku podatkowego wykonywanie czynności określonych w art. 5, jeżeli przewidywana przez niego wartość sprzedaży nie przekroczy, w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej w roku podatkowym, kwoty określonej w ust. 1 – art. 113 ust. 9 ustawy.

Na podstawie art. 113 ust. 10 ustawy – jeżeli faktyczna wartość sprzedaży zwolnionej od podatku na podstawie ust. 9, w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej, przekroczy w trakcie roku podatkowego kwotę określoną w ust. 1, zwolnienie traci moc począwszy od czynności, którą przekroczono tę kwotę.

Podatnik, który utracił prawo do zwolnienia sprzedaży od podatku lub zrezygnował z tego zwolnienia, może, nie wcześniej niż po upływie roku, licząc od końca roku, w którym utracił prawo do zwolnienia lub zrezygnował z tego zwolnienia, ponownie skorzystać ze zwolnienia określonego w ust. 1 (art. 113 ust. 11 ustawy).

Zgodnie z art. 113 ust. 13 ustawy – zwolnień, o których mowa w ust. 1 i 9, nie stosuje się do podatników:

 1. dokonujących dostaw:
  1. towarów wymienionych w załączniku nr 12 do ustawy,
  2. towarów opodatkowanych podatkiem akcyzowym, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym, z wyjątkiem:
   • energii elektrycznej (PKWiU 35.11.10.0),
   • wyrobów tytoniowych,
   • samochodów osobowych, innych niż wymienione w lit. e, zaliczanych przez podatnika, na podstawie przepisów o podatku dochodowym, do środków trwałych podlegających amortyzacji,
  3. budynków, budowli lub ich części, w przypadkach, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 lit. a i b,
  4. terenów budowlanych,
  5. nowych środków transportu;
 1. świadczących usługi:
  1. prawnicze,
  2. w zakresie doradztwa, z wyjątkiem doradztwa rolniczego związanego z uprawą i hodowlą roślin oraz chowem i hodowlą zwierząt, a także związanego ze sporządzaniem planu zagospodarowania i modernizacji gospodarstwa rolnego,
  3. jubilerskie;
 2. nieposiadających siedziby działalności gospodarczej na terytorium kraju.

W świetle powyższego usługi prawnicze oraz usługi w zakresie doradztwa nie korzystają ze zwolnienia przewidzianego w art. 113 ustawy.

Podkreślić należy, iż ani ustawa o podatku od towarów i usług ani przepisy wykonawcze do tej ustawy nie definiują pojęcia doradztwa. Skoro jednak ustawa o podatku od towarów i usług w art. 113 ust. 13 pkt 2 lit. b ustawy zastrzega, że do podatników świadczących usługi doradztwa nie stosuje się zwolnienia, określonego w ust. 1 i 9 należy – wobec braku w ustawie definicji doradztwa – posłużyć się znaczeniem językowym.

Odnosząc się do powołanego wyżej art. 113 ust. 13 pkt 2 ustawy, w którym ustawodawca wymienia usługi w zakresie doradztwa jako wyłączone ze zwolnienia z podatku VAT, należy stwierdzić, iż termin „doradztwo” obejmować może szereg usług doradczych, np.: podatkowe, prawne, finansowe i inne. Odwołując się do wykładni językowej, zgodnie z definicją zawartą w Słowniku Języka Polskiego (Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa 1996), pod pojęciem „doradcy” należy rozumieć tego, „kto doradza”. Natomiast „doradzić”, w myśl powołanego wyżej Słownika Języka Polskiego, oznacza „udzielić porady, wskazać sposób postępowania w jakiejś sprawie”. Zatem użyty w ustawie o podatku od towarów i usług termin „usługi w zakresie doradztwa” należy rozumieć szeroko.

Z informacji przedstawionych we wniosku wynika, że głównym przedmiotem prowadzonej działalności Wnioskodawczyni jest działalność sklasyfikowana pod kodem PKD 69.20.Z (działalność rachunkowo-księgowa). Deklaracje podatkowe i ZUS są sporządzane w ramach kompleksowej usługi rachunkowo-księgowej (PKWiU 69.20.2) i będą wynikać z prowadzonych ksiąg i ewidencji. Prowadzona działalność gospodarcza, nie świadczy usług doradztwa podatkowego, w tym reprezentowania klientów przed organami podatkowymi, nie udzielała i nie udziela porad i opinii podatkowych. Fakt ten potwierdzają zapisy w zawartych umowach z klientami (podatnikami) na usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych. Firma rozpoczęła działalność od 1 stycznia 2013 r. i wartość sprzedaży opodatkowanej w 2013r. nie przekroczyła 150.000 zł. W 2014 roku w prowadzonej działalność gospodarcza przewiduje się również, że wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczy 150.000 zł. Jednocześnie Zainteresowana zamierza za pomocą bezpiecznego podpisu elektronicznego przesyłać drogą elektroniczną do organu podatkowego sporządzone deklaracje na podstawie zapisów powstałych w wyniku księgowanych dokumentów. Jednak by deklaracja podatkowa mogła by zostać prawidłowo złożona podatnik musi wyrazić zgodę na złożenie jej w formie elektronicznej na druku UPL-1 tj. pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Wnioskodawczyni dokonała pomimo braku obowiązku zgłoszenia rejestracyjnego poprzez złożenie naczelnikowi mojego Urzędu Skarbowego deklaracji VAT-R zaznaczając, iż korzysta ze zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ust. l ustawy o VAT. Przed dniem dokonania zgłoszenia nie była czynnym podatnikiem podatku VAT i nadal czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług nie jest. Od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej nie wykonywała i nie zamierza wykonywać w prowadzonej przez Zainteresowaną działalności czynności, o których mowa w art. 113 ust. 13 ustawy o podatku od towarów i usług. Od dnia założenia działalności Zainteresowana korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 113 ust. 9 ustawy, nie zrezygnowałam ze zwolnienia oraz nie utraciłam prawa do korzystania ze zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ust. l czyli wartość sprzedaży opodatkowanej z ww. działalności nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 150.000 zł.

Przy tak przedstawionym opisie sprawy Wnioskodawczyni powzięła wątpliwość odnośnie prawa do skorzystania ze zwolnienia, na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy, w sytuacji rozszerzenia prowadzonej działalności w zakresie działalności rachunkowo–księgowej o usługi polegających na przesyłaniu za pomocą bezpiecznego podpisu elektronicznego drogą elektroniczną do organu podatkowego sporządzonych deklaracji.

W związku z wątpliwościami Zainteresowanej dotyczącymi możliwości skorzystania ze zwolnienia podmiotowego od podatku należy rozstrzygnąć, czy wykonywane czynności w ramach prowadzonej działalności gospodarczej będą miały charakter usług doradczych, które ze zwolnienia podmiotowego od podatku VAT nie korzystają.

W tym celu należy odwołać się do ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 41, poz. 213, z późn. zm.).

Zgodnie z art. 2 ust. 1 ww. ustawy, czynności doradztwa podatkowego obejmują:

 1. udzielanie podatnikom, płatnikom i inkasentom, na ich zlecenie lub na ich rzecz, porad, opinii i wyjaśnień z zakresu ich obowiązków podatkowych i celnych oraz w sprawach egzekucji administracyjnej związanej z tymi obowiązkami;
 2. prowadzenie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, ksiąg rachunkowych, ksiąg podatkowych i innych ewidencji do celów podatkowych oraz udzielanie im pomocy w tym zakresie;
 3. sporządzanie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, zeznań i deklaracji podatkowych lub udzielanie im pomocy w tym zakresie;
 4. reprezentowanie podatników, płatników i inkasentów w postępowaniu przed organami administracji publicznej i w zakresie sądowej kontroli decyzji, postanowień i innych aktów administracyjnych w sprawach wymienionych w pkt 1.

Z kolei ust. 2 tego artykułu stanowi, że zawodowe wykonywanie czynności, o których mowa w ust. 1 i 4, zastrzeżone jest wyłącznie dla podmiotów uprawnionych w rozumieniu ustawy.

Natomiast w myśl art. 3 tej ustawy, podmiotami uprawnionymi do zawodowego wykonywania czynności, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1, są:

 1. osoby fizyczne, wpisane na listę doradców podatkowych;
 2. adwokaci i radcowie prawni;
 3. biegli rewidenci.

Treść przytoczonego wyżej przepisu art. 2 ust. 1 ustawy o doradztwie podatkowym wskazuje, że aby zaliczyć określone czynności do wykonywanych w ramach doradztwa podatkowego, muszą się one mieścić w zakresie czynności wymienionych w tym artykule, a składające się na nie elementy muszą wystąpić łącznie.

Mając na uwadze wskazane przepisy należy zauważyć, że o wyłączeniu ze zwolnienia podmiotowego, zgodnie z art. 113 ust. 13 pkt 2 lit. b ustawy, decyduje kwalifikacja, bądź istota wykonywanych czynności. Wobec tego w sytuacji świadczenia jedynie usług rachunkowych lub rachunkowo-księgowych (przy założeniu, że nie są to usługi w zakresie doradztwa), podatnikowi przysługuje prawo do skorzystania ze zwolnienia podmiotowego od podatku od towarów i usług regulowanego przepisem art. 113 ust. 1 i ust. 9 ustawy.

Odnosząc się zatem do kwestii planowanego przez Wnioskodawczynię świadczenia usług polegających na przesyłaniu za pomocą bezpiecznego podpisu elektronicznego drogą elektroniczną do organu podatkowego sporządzonych deklaracji, które za zgodą i na podstawie udzielonego przez klientów pełnomocnictwa, będzie podpisywać ona swoim podpisem elektronicznym stwierdzić należy, że samego faktu sporządzania takich e-deklaracji podatkowych oraz ich podpisywania bezpiecznym e-podpisem, nie można uznać za czynność doradztwa podatkowego, o ile ta czynność nie będzie realizowane w ramach odrębnego zlecenia, lecz stanowić będzie element kompleksowej obsługi klienta w zakresie świadczonych przez biuro rachunkowe Wnioskodawczyni usług rachunkowo-księgowych. Stąd też – w przypadku podpisywania e-deklaracji bezpiecznym podpisem elektronicznym, które to deklaracje będą jednym z elementów świadczonych przez Wnioskodawczynię kompleksowych usług księgowych - zastosowania nie znajdzie art. 113 ust. 13 pkt 2 lit. b ustawy.

Powyższe stanowisko znalazło potwierdzenie również w wyroku NSA z dnia 20 czerwca 2013 r. sygn. akt I FSK 1094/12, w którym Sąd uznał, że „(...) posiadanie przez prowadzącego biuro rachunkowe pełnomocnictw o szerokim zakresie nie uzasadnia twierdzenia, że podatnik świadczy usługi doradztwa. W sytuacji, którą rozpatrywał Sąd, posiadane przez podatnika pełnomocnictwa wykorzystywane były do podpisywania i składania deklaracji podatkowych w imieniu mocodawców”.

Mając zatem na uwadze opis sprawy oraz obowiązujące przepisy stwierdzić należy, że Wnioskodawczyni będzie mogła korzystać ze zwolnienia określonego w art. 113 ust. 1 ustawy w związku ze świadczeniem usług polegających na przesyłaniu za pomocą bezpiecznego podpisu elektronicznego drogą elektroniczną do organu podatkowego sporządzonych deklaracji, o ile nie będzie wykonywała czynności, które ze zwolnienia korzystać nie mogą, tj. określonych w art. 113 ust. 13 ustawy oraz do momentu przekroczenia kwoty limitu wartości sprzedaży, tj. 150.000 zł.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Tut. Organ informuje, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie, które nie zostały objęte pytaniem wskazanym we wniosku, nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Niniejszą interpretacją załatwiono wniosek w zakresie w zakresie prawa do skorzystania ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy w zakresie świadczonych usług rachunkowo-księgowych oraz usług polegających na przesyłaniu za pomocą bezpiecznego podpisu elektronicznego drogą elektroniczną do organu podatkowego sporządzonych deklaracji. Natomiast wniosek w pozostałym zakresie został załatwiony odrębnymi rozstrzygnięciami.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.