IPTPP1/443-661/14-5/AK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi,
Prawo do skorzystania ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 12 września 2014 r. (data wpływu 16 września 2014 r.) uzupełnionym pismem z dnia 29 października 2014r. (data wpływu 5 listopada 2014r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do skorzystania ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy w zakresie świadczonych usług rachunkowo-księgowych oraz sporządzania zeznań rocznych PIT -31, PIT-36, PIT-28 na podstawie zapisanych danych w księgowym programie komputerowym – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 września 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie:

 • prawa do skorzystania ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy w zakresie świadczonych usług rachunkowo-księgowych,
 • prawa do skorzystania ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy w zakresie świadczonych usług rachunkowo-księgowych oraz sporządzania zeznań rocznych PIT -31, PIT-36, PIT-28 na podstawie zapisanych danych w księgowym programie komputerowym,
 • prawa do skorzystania ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy w zakresie świadczonych usług rachunkowo-księgowych oraz usług polegających na przesyłaniu za pomocą bezpiecznego podpisu elektronicznego drogą elektroniczną do organu podatkowego sporządzonych deklaracji.

Wniosek uzupełniono w dniu 5 listopada 2014 r. w zakresie doprecyzowania opisanego stanu faktycznego, przedmiotu wniosku, przedstawionych pytań oraz o przedstawienie własnego stanowiska w sprawie oceny prawnej stanu faktycznego.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe (doprecyzowane w uzupełnieniu wniosku).
 1. Głównym przedmiotem prowadzonej przez Wnioskodawczynię działalności jest działalność sklasyfikowana pod kodem PKD 69.20.Z (działalność rachunkowo-księgowa).

W ramach prowadzonego biura rachunkowego Wnioskodawczyni wykonuje następujące czynności:

 • prowadzenie rejestru podatku od towarów i usług,
 • prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów,
 • prowadzenie ewidencji dla potrzeb zryczałtowanego podatku dochodowego,
 • rozliczanie oraz sporządzanie deklaracji podatkowych VAT,
 • rozliczanie zaliczek i sporządzanie deklaracji na należny podatek dochodowy,
 • prowadzenie karty wynagrodzeń pracowników zatrudnionych przez Zleceniodawcę,
 • rozliczanie zaliczek i sporządzanie deklaracji ZUS oraz obliczanie zaliczek na podatek dochodowy od zatrudnionych pracowników przez Zleceniodawcę,
 • prowadzenie rejestrów VAT dla rolników,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych,
 • rozrachunki z ZUS.

Deklaracje podatkowe i ZUS są sporządzane w ramach kompleksowej usługi rachunkowo-księgowej (PKWiU 69.20.2) i będą wynikać z prowadzonych ksiąg i ewidencji.

Prowadzona działalność gospodarcza, nie świadczy usług doradztwa podatkowego, w tym reprezentowania klientów przed organami podatkowymi, nie udzielała i nie udziela porad i opinii podatkowych. Fakt ten potwierdzają zapisy w zawartych umowach z klientami (podatnikami) na usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych.

Firma rozpoczęła działalność od 1 stycznia 2013 r. i wartość sprzedaży opodatkowanej w 2013r. nie przekroczyła 150.000 zł. W 2014 roku w prowadzonej działalności gospodarczej przewiduje się również, że wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczy 150.000 zł.

 1. Ponadto Wnioskodawczyni zamierza jako zdarzenie przyszłe sporządzać zeznania roczne PIT-31, PIT-36, PIT-28 na podstawie zapisanych danych w księgowym programie komputerowym powstałych z dokumentów dostarczanych do biura i księgowanych w każdym okresie rozliczeniowym.
 2. Jednocześnie Zainteresowana zamierza za pomocą bezpiecznego podpisu elektronicznego przesyłać drogą elektroniczną do organu podatkowego sporządzone deklaracje na podstawie zapisów powstałych w wyniku księgowanych dokumentów. Jednak by deklaracja podatkowa mogła by zostać prawidłowo złożona podatnik musi wyrazić zgodę na złożenie jej w formie elektronicznej na druku UPL-1 tj. pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej - zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2012 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów deklaracji, które mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej (Dz. U. poz. 474)

Część usług w prowadzonej przez Zainteresowaną działalności sklasyfikowanej pod kodem z grupy PKD 69.20.Z polegających na:

 1. kontroli i potwierdzaniu poprawności sprawozdań i bilansów finansowych (działalność biegłych księgowych / biegłych rewidentów) Wnioskodawczyni nie świadczy i nie zamierza świadczyć.
 2. doradztwie podatkowym i reprezentowaniu klientów przed organami podatkowymi Wnioskodawczyni nie świadczy i nie zamierza świadczyć.

Zeznanie będzie sporządzane na podstawie danych, które będą wynikać z przyniesionych przez podatników (zleceniodawców) dokumentów.

Wnioskodawczyni dokonała pomimo braku obowiązku zgłoszenia rejestracyjnego poprzez złożenie Naczelnikowi Urzędu Skarbowego deklaracji VAT-R zaznaczając, iż korzysta ze zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ust. l ustawy o VAT. Przed dniem dokonania zgłoszenia nie była czynnym podatnikiem podatku VAT i nadal czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług nie jest.

Od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej Zainteresowana nie wykonywała i nie zamierza wykonywać w prowadzonej przez Zainteresowaną działalności czynności, o których mowa w art. 113 ust. 13 ustawy o podatku od towarów i usług.

Od dnia założenia działalności Zainteresowana korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 113 ust. 9 ustawy, nie zrezygnowałam ze zwolnienia oraz nie utraciłam prawa do korzystania ze zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ust. l czyli wartość sprzedaży opodatkowanej z ww. działalności nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 150.000 zł.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie (doprecyzowane w uzupełnieniu wniosku).

(we wniosku wskazane jak nr 2) Czy wykonując wymienioną usługę sporządzania zeznań rocznych Wnioskodawczyni będzie mogła skorzystać ze zwolnienia podmiotowego z podatku od towarów i usług na podstawie art. 113 ust. l ustawy o VAT, jeżeli nie przekroczy limitu 150.000 zł...

Zdaniem Wnioskodawczyni, (ostatecznie przedstawionym w uzupełnieniu wniosku), będzie mogła skorzystać ze zwolnienia podmiotowego z VAT na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy o VAT, jeżeli nie przekroczy limitu 150.000 zł. Zakres usług jakie zamierza świadczyć nie wybiega poza usługi rachunkowo-księgowe. Przepis, o którym mowa 113 ust. 13 pkt 2 ustawy Wnioskodawczynią jako podatnika nie będzie dotyczył, ponieważ sporządzenie zeznania rocznego nie będzie czynnością doradztwa, lecz czynnością przygotowania dla zleceniodawcy gotowego zeznania opartego na wcześniej dostarczonych danych. Podatnik - Zleceniodawca sam będzie podpisywał zeznanie i sam osobiście będzie składał deklarację w Urzędzie Skarbowym.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem, podlegają:

 1. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;
 2. eksport towarów;
 3. import towarów na terytorium kraju;
 4. wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;
 5. wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy – przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Przez towary – na podstawie art. 2 pkt 6 ustawy – rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy – przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

 1. przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;
 2. zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;
 3. świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Jedną z generalnych zasad na gruncie podatku od towarów i usług jest to, że czynności wymienione w art. 5 ust. 1 ustawy podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, gdy wykonane są przez podatnika.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy – podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Stosownie do art. 15 ust. 2 ustawy – działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Zgodnie z art. 113 ust. 1 ustawy – zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 150.000 zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku.

Z kolei przepis art. 113 ust. 2 ustawy stanowi, że do wartości sprzedaży, o której mowa w ust. 1, nie wlicza się:

 1. wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów oraz sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju oraz sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju;
 2. odpłatnej dostawy towarów i odpłatnego świadczenia usług, zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3, z wyjątkiem:
  1. transakcji związanych z nieruchomościami,
  2. usług, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 7, 12 i 38-41,
  3. usług ubezpieczeniowych

- jeżeli czynności te nie mają charakteru transakcji pomocniczych;

 1. odpłatnej dostawy towarów, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji.

W myśl natomiast art. 113 ust. 5 ustawy – jeżeli wartość sprzedaży zwolnionej od podatku na podstawie ust. 1 przekroczy kwotę, o której mowa w ust. 1, zwolnienie traci moc począwszy od czynności, którą przekroczono tę kwotę.

Zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatnika rozpoczynającego w trakcie roku podatkowego wykonywanie czynności określonych w art. 5, jeżeli przewidywana przez niego wartość sprzedaży nie przekroczy, w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej w roku podatkowym, kwoty określonej w ust. 1 – art. 113 ust. 9 ustawy.

Na podstawie art. 113 ust. 10 ustawy – jeżeli faktyczna wartość sprzedaży zwolnionej od podatku na podstawie ust. 9, w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej, przekroczy w trakcie roku podatkowego kwotę określoną w ust. 1, zwolnienie traci moc począwszy od czynności, którą przekroczono tę kwotę.

Podatnik, który utracił prawo do zwolnienia sprzedaży od podatku lub zrezygnował z tego zwolnienia, może, nie wcześniej niż po upływie roku, licząc od końca roku, w którym utracił prawo do zwolnienia lub zrezygnował z tego zwolnienia, ponownie skorzystać ze zwolnienia określonego w ust. 1 (art. 113 ust. 11 ustawy).

Zgodnie z art. 113 ust. 13 ustawy – zwolnień, o których mowa w ust. 1 i 9, nie stosuje się do podatników:

 1. dokonujących dostaw:
  1. towarów wymienionych w załączniku nr 12 do ustawy,
  2. towarów opodatkowanych podatkiem akcyzowym, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym, z wyjątkiem
   • energii elektrycznej (PKWiU 35.11.10.0),
   • wyrobów tytoniowych,
   • samochodów osobowych, innych niż wymienione w lit. e, zaliczanych przez podatnika, na podstawie przepisów o podatku dochodowym, do środków trwałych podlegających amortyzacji,
  3. budynków, budowli lub ich części, w przypadkach, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 lit. a i b,
  4. terenów budowlanych,
  5. nowych środków transportu;
 1. świadczących usługi:
  1. prawnicze,
  2. w zakresie doradztwa, z wyjątkiem doradztwa rolniczego związanego z uprawą i hodowlą roślin oraz chowem i hodowlą zwierząt, a także związanego ze sporządzaniem planu zagospodarowania i modernizacji gospodarstwa rolnego,
  3. jubilerskie;
 2. nieposiadających siedziby działalności gospodarczej na terytorium kraju.

W świetle powyższego usługi prawnicze oraz usługi w zakresie doradztwa nie korzystają ze zwolnienia przewidzianego w art. 113 ustawy.

Podkreślić należy, iż ani ustawa o podatku od towarów i usług ani przepisy wykonawcze do tej ustawy nie definiują pojęcia doradztwa. Skoro jednak ustawa o podatku od towarów i usług w art. 113 ust. 13 pkt 2 lit. b ustawy zastrzega, że do podatników świadczących usługi doradztwa nie stosuje się zwolnienia, określonego w ust. 1 i 9 należy – wobec braku w ustawie definicji doradztwa – posłużyć się znaczeniem językowym.

Odnosząc się do powołanego wyżej art. 113 ust. 13 pkt 2 ustawy, w którym ustawodawca wymienia usługi w zakresie doradztwa jako wyłączone ze zwolnienia z podatku VAT, należy stwierdzić, iż termin „doradztwo” obejmować może szereg usług doradczych, np.: podatkowe, prawne, finansowe i inne. Odwołując się do wykładni językowej, zgodnie z definicją zawartą w Słowniku Języka Polskiego (Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa 1996), pod pojęciem „doradcy” należy rozumieć tego, „kto doradza”. Natomiast „doradzić”, w myśl powołanego wyżej Słownika Języka Polskiego, oznacza „udzielić porady, wskazać sposób postępowania w jakiejś sprawie”. Zatem użyty w ustawie o podatku od towarów i usług termin „usługi w zakresie doradztwa” należy rozumieć szeroko.

Z informacji przedstawionych we wniosku wynika, że głównym przedmiotem prowadzonej działalności Wnioskodawczyni jest działalność sklasyfikowana pod kodem PKD 69.20.Z (działalność rachunkowo-księgowa). Deklaracje podatkowe i ZUS są sporządzane w ramach kompleksowej usługi rachunkowo-księgowej (PKWiU 69.20.2) i będą wynikać z prowadzonych ksiąg i ewidencji. Prowadzona działalność gospodarcza, nie świadczy usług doradztwa podatkowego, w tym reprezentowania klientów przed organami podatkowymi, nie udzielała i nie udziela porad i opinii podatkowych. Fakt ten potwierdzają zapisy w zawartych umowach z klientami (podatnikami) na usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych. Firma rozpoczęła działalność od 1 stycznia 2013 r. i wartość sprzedaży opodatkowanej w 2013r. nie przekroczyła 150.000 zł. W 2014 roku w prowadzonej działalność gospodarcza przewiduje się również, że wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczy 150.000 zł. Ponadto Wnioskodawczyni zamierza jako zdarzenie przyszłe sporządzać zeznania roczne PIT 31, PIT- 3 6, PIT 28 na podstawie zapisanych danych w księgowym programie komputerowym powstałych z dokumentów dostarczanych do biura i księgowanych w każdym okresie rozliczeniowym. Wnioskodawczyni dokonała pomimo braku obowiązku zgłoszenia rejestracyjnego poprzez złożenie naczelnikowi mojego Urzędu Skarbowego deklaracji VAT-R zaznaczając, iż korzysta ze zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ust. l ustawy o VAT. Przed dniem dokonania zgłoszenia nie była czynnym podatnikiem podatku VAT i nadal czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług nie jest. Od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej nie wykonywała i nie zamierza wykonywać w prowadzonej przez Zainteresowaną działalności czynności, o których mowa w art. 113 ust. 13 ustawy o podatku od towarów i usług. Od dnia założenia działalności Zainteresowana korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 113 ust. 9 ustawy, nie zrezygnowałam ze zwolnienia oraz nie utraciłam prawa do korzystania ze zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ust. l czyli wartość sprzedaży opodatkowanej z ww. działalności nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 150.000 zł.

Przy tak przedstawionym opisie sprawy Wnioskodawczyni powzięła wątpliwość odnośnie prawa do skorzystania ze zwolnienia na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy w sytuacji rozszerzenia prowadzonej działalności w zakresie działalności rachunkowo–księgowej o usługi sporządzania zeznań rocznych PIT -31, PIT-36, PIT-28 na podstawie zapisanych danych w księgowym programie komputerowym.

W związku z wątpliwościami Zainteresowanej dotyczącymi możliwości skorzystania ze zwolnienia podmiotowego od podatku należy rozstrzygnąć, czy wykonywane czynności w ramach prowadzonej działalności gospodarczej będą miały charakter usług doradczych, które ze zwolnienia podmiotowego od podatku VAT nie korzystają.

W tym celu należy odwołać się do ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 41, poz. 213, z późn. zm.).

Zgodnie z art. 2 ust. 1 ww. ustawy, czynności doradztwa podatkowego obejmują:

 1. udzielanie podatnikom, płatnikom i inkasentom, na ich zlecenie lub na ich rzecz, porad, opinii i wyjaśnień z zakresu ich obowiązków podatkowych i celnych oraz w sprawach egzekucji administracyjnej związanej z tymi obowiązkami;
 2. prowadzenie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, ksiąg rachunkowych, ksiąg podatkowych i innych ewidencji do celów podatkowych oraz udzielanie im pomocy w tym zakresie;
 3. sporządzanie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, zeznań i deklaracji podatkowych lub udzielanie im pomocy w tym zakresie;
 4. reprezentowanie podatników, płatników i inkasentów w postępowaniu przed organami administracji publicznej i w zakresie sądowej kontroli decyzji, postanowień i innych aktów administracyjnych w sprawach wymienionych w pkt 1.

Z kolei ust. 2 tego artykułu stanowi, że zawodowe wykonywanie czynności, o których mowa w ust. 1 i 4, zastrzeżone jest wyłącznie dla podmiotów uprawnionych w rozumieniu ustawy.

Natomiast w myśl art. 3 tej ustawy, podmiotami uprawnionymi do zawodowego wykonywania czynności, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1, są:

 1. osoby fizyczne, wpisane na listę doradców podatkowych;
 2. adwokaci i radcowie prawni;
 3. biegli rewidenci.

Treść przytoczonego wyżej przepisu art. 2 ust. 1 ustawy o doradztwie podatkowym wskazuje, że aby zaliczyć określone czynności do wykonywanych w ramach doradztwa podatkowego, muszą się one mieścić w zakresie czynności wymienionych w tym artykule, a składające się na nie elementy muszą wystąpić łącznie.

Mając na uwadze wskazane przepisy należy zauważyć, że o wyłączeniu ze zwolnienia podmiotowego, zgodnie z art. 113 ust. 13 pkt 2 lit. b ustawy, decyduje kwalifikacja, bądź istota wykonywanych czynności. Wobec tego w sytuacji świadczenia jedynie usług rachunkowych lub rachunkowo-księgowych (przy założeniu, że nie są to usługi w zakresie doradztwa), podatnikowi przysługuje prawo do skorzystania ze zwolnienia podmiotowego od podatku od towarów i usług regulowanego przepisem art. 113 ust. 1 i ust. 9 ustawy.

Odnosząc się zatem do kwestii sporządzania zeznań rocznych PIT -31, PIT-36, PIT-28 na podstawie zapisanych danych w księgowym programie komputerowym przez Wnioskodawczynię stwierdzić należy, że samego faktu sporządzania i składania takich zeznań, nie można uznać za czynność doradztwa podatkowego, o ile ta czynność nie będzie realizowana w ramach odrębnego zlecenia, lecz stanowić będzie element kompleksowej obsługi klienta w zakresie świadczonych przez biuro rachunkowe Wnioskodawczyni usług rachunkowo-księgowych. Stąd też – w przypadku sporządzania zeznań rocznych PIT -31, PIT-36, PIT-28, które to deklaracje będą jednym z elementów świadczonych przez Wnioskodawczynię kompleksowych usług księgowych - zastosowania nie znajdzie art. 113 ust. 13 pkt 2 lit. a i lit. b ustawy.

Mając zatem na uwadze opis sprawy oraz obowiązujące przepisy stwierdzić należy, że Wnioskodawczyni będzie mogła korzystać ze zwolnienia określonego w art. 113 ust. 1 ustawy w przypadku świadczenia usług sporządzania zeznań rocznych PIT-31, PIT-36, PIT-28, o ile nie będzie wykonywała czynności, które ze zwolnienia korzystać nie mogą, tj. określonych w art. 113 ust. 13 ustawy oraz do momentu przekroczenia kwoty limitu wartości sprzedaży, tj. 150.000 zł.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Tut. Organ informuje, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie, które nie zostały objęte pytaniem wskazanym we wniosku, nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Niniejszą interpretacją załatwiono wniosek w zakresie prawa do skorzystania ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy w zakresie świadczonych usług rachunkowo-księgowych oraz sporządzania zeznań rocznych PIT -31, PIT-36, PIT-28 na podstawie zapisanych danych w księgowym programie komputerowym. Natomiast wniosek w pozostałym zakresie został załatwiony odrębnymi rozstrzygnięciami.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.