IPTPB3/423-309/11-8/IR | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi,
Czy, w okolicznościach opisanych we wniosku, ustalając wartość zużytych do przetwórstwa rolnego i spożywczego surowców i materiałów pochodzących z własnej produkcji roślinnej Wnioskodawca powinien określić ich wartość na podstawie art. 15 ust. 3 w zw. z art. 12 ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a jednocześnie czy wartość zużytych do przetwórstwa rolnego i spożywczego surowców i materiałów pochodzących z własnej produkcji roślinnej (wartość rynkowa) może stanowić podatkowy koszt uzyskania przychodu ze sprzedaży własnych wyrobów (dżemów/konfitur i owoców mrożonych)?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przedstawione we wniosku z dnia 1 grudnia 2011 r. (data wpływu 5 grudnia 2011 r.), uzupełnionym pismem z dnia 12 marca 2012 r. ( data wpływu 14 marca 2012 r.) i pismem z dnia 22 marca 2012 r. (data wpływu 23 marca 2012 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia wartości zużytych do przetwórstwa rolnego i spożywczego surowców i materiałów pochodzących z własnej produkcji roślinnej według wartości rynkowej i zaliczenia do kosztów uzyskania wartości rynkowej zużytych surowców i materiałów - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 5 grudnia 2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia przychodów i kosztów związanych z prowadzoną działalnością z wykorzystaniem wyprodukowanych we własnym zakresie produktów roślinnych oraz zastosowania zwolnienia dochodu na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Z uwagi na braki formalne wniosku Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działając w imieniu Ministra Finansów, na podstawie art. 169 § 1 i § 2 w zw. z art. 14 h ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), pismem z dnia 28 lutego 2012 r. i pismem z dnia 16 marca 2012 r. wystąpił do Wnioskodawcy o uzupełnienie wniosku. W odpowiedzi na ww. wezwanie dnia 14 marca 2012 r. i dnia 23 marca 2012 r. wpłynęło uzupełnienie wniosku z dnia 1 grudnia 2011 r.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca - Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością prowadzi działalność gospodarczą w zakresie produkcji dżemów/konfitur i owoców mrożonych, z której to działalności przychody są opodatkowane w całości na podstawie przepisów ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2011 r., Nr 74, poz. 397 ze zm., dalej „ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych”).

Stosownie do treści § 6 Aktu Założycielskiego, przedmiotem działalności Wnioskodawcy jest:

 1. Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw - PKD 10.39.Z,
 2. Produkcja artykułów spożywczych homogenizowanych i żywności dietetycznej - PKD 10.86.Z,
 3. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów PKD 46.11.Z,
 4. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych - PKD 46.17.Z,
 5. Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów - PKD 46.18.Z,
 6. Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw - PKD 46.31.Z,
 7. Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki - PKD 46.38.Z,
 8. Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych - PKD 46.39.Z,
 9. Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych - PKD 47.11 Z,
 10. Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach - PKD 47.19. Z,
 11. Sprzedaż detaliczna owoców i warzyw prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach - PKD 47.21.Z,
 12. Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów - PKD 66.19.Z.

Wnioskodawca jest właścicielem nieruchomości stanowiących działki gruntu, które mogą być wykorzystane do prowadzenia upraw (dalej we wniosku nazwane; „gruntami rolnymi”).

W uzupełnieniu wniosku Spółka podała, iż jest właścicielem gruntów rolnych o łącznej powierzchni 9,17 ha ( 12,19 ha przeliczeniowych). Za 8,84 ha przeliczeniowego Wnioskodawca opłaca podatek rolny. Wnioskodawca opłaca od tych gruntów podatek rolny, gdyż grunty te nie są zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej.

Pozostała część gruntu (3,35 ha przeliczeniowego) jest zwolniona z podatku rolnego z uwagi na to, iż są to nieużytki, które nie są zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej.

Zdarzenie przyszłe numer 1:

W okolicznościach opisanych powyżej, Wnioskodawca rozważa wykorzystanie posiadanych gruntów rolnych (od których opłaca podatek rolny, tj. 8,84 ha przeliczeniowego) w celu wytwarzania (produkowania) we własnym zakresie i przetwarzania we własnym zakresie uprawianych przez Wnioskodawcę produktów roślinnych (owoców i warzyw, przykładowo: rabarbar, maliny, truskawki) oraz sprzedaży przetworzonych produktów roślinnych podmiotom trzecim.

Podkreślenia wymaga, że zamiarem Wnioskodawcy nie jest rozpoczęcie prowadzenia działalności rolniczej rozumianej jedynie jako wytwarzanie produktów roślinnych w stanie nieprzetworzonym. Celem Wnioskodawcy jest rozszerzenie prowadzonej dotychczas działalności gospodarczej o takie czynności, które wprawdzie zawierają w sobie czynności wytwarzania produktów roślinnych pochodzących z upraw we własnym zakresie, jednak z założenia mają to być produkty, które będą podlegały przetworzeniu we własnym zakresie przez Wnioskodawcę.

Wnioskodawca zastrzega, że planowane rozszerzenie działalności gospodarczej będzie miało charakter nieznaczny i zdecydowanie uboczny (a przede wszystkim pomocniczy) w stosunku do działalności zasadniczej, jaką jest produkcja dżemów/konfitur i owoców mrożonych. Może zdarzyć się również, że Wnioskodawca będzie podejmował decyzję o dokonywaniu upraw produktów roślinnych we własnym zakresie oraz ich przetwarzaniu we własnym zakresie jedynie w niektórych latach.

Wnioskodawca dodał, iż w roku poprzedzającym rok podatkowy udział przychodów z działalności rolniczej, ustalony zgodnie z art. 12 - 14 ustawy o podatku dochodowym od prawnych, powiększonych o wartość zużytych do przetwórstwa rolnego i spożywczego surowców i materiałów pochodzących z własnej produkcji roślinnej, będzie stanowił mniej niż 60 %.

Decyzja o rozszerzeniu prowadzonej działalności gospodarczej została podyktowana następującymi względami:

 1. dostęp do produktów roślinnych (realny wpływ na wybór nasion, sadzonek, drzewek i krzewów owocowych, stosowane nawozy) odpowiednio przygotowanych do dalszego przetworzenia (zbiór, mycie, czyszczenie i inne czynności techniczne),
 2. wykorzystywanie w prowadzonej działalności gospodarczej posiadanych zasobów. Celem Wnioskodawcy jest wykorzystanie w jak największym stopniu w swojej działalności gospodarczej posiadanych i przystosowanych do upraw gruntów rolnych. Dodatkowo w posiadaniu Wnioskodawcy są linie technologiczne mogące służyć do sortowania, czyszczenia, mycia, suszenia produktów roślinnych oraz magazyny chłodni, w których mogą być przechowywane produkty roślinne. Tego rodzaju działania z zastosowaniem posiadanych zasobów są uzasadnione koniecznością prowadzenia racjonalnej i ekonomicznie opłacalnej (efektywnej) gospodarki finansowej,
 3. zwiększenie dochodów. Wnioskodawca przyjmuje wariant, w którym przetworzone produkty roślinne mogą być sprzedawane podmiotom trzecim, w tym podmiotom powiązanym,
 4. zacieśnienie współpracy z podmiotami powiązanymi. W przypadku zastosowania wariantu, w którym Wnioskodawca dokona sprzedaży przetworzonych produktów roślinnych podmiotom trzecim, w tym również podmiotom powiązanym niewątpliwie dojdzie do zacieśnienia współpracy, szczególnie z podmiotami powiązanymi.

W celu realizacji zamierzonego przedsięwzięcia, Wnioskodawca zamierza podjąć następujące działania faktyczne i ponosić w związku z tym wydatki na:

 1. przygotowanie gruntów rolnych pod uprawy produktów roślinnych (to jest: przeoranie, wyrównanie, wzbogacenie gleby nawozami, dokonanie analiz, badań technicznych gleby itp.) - Wnioskodawca będzie ponosił wydatki na wynajęcie maszyn, zakup paliwa do maszyn rolniczych, odpisy amortyzacyjne, wynagrodzenie pracowników/zleceniobiorców, nawozy, koszty badań i analiz,
 2. zakup sadzonek, nasion, drzewek i krzewów,
 3. zasadzenie/zasianie zakupionych sadzonek, nasion, drzewek, zachowanie ich w należytym stanie oraz ich uprawa (wyrywanie chwastów, opryski, inne podobne czynności) oraz zbiór produktów roślinnych - Wnioskodawca będzie ponosił wydatki na wynajęcie maszyn, zakup paliwa do maszyn rolniczych, odpisy amortyzacyjne, wynagrodzenie pracowników/zleceniobiorców, transport do magazynów.

Wnioskodawca rozważa również zmianę w zakresie PKD (rozszerzenie zakresu prowadzonej działalności gospodarczej).

Zmiana umowy spółki polegać miałaby na dodaniu do § 6 Aktu założycielskiego Wnioskodawcy następujących kodów według PKD (2007):

 1. Uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych według PKD 01.13.Z.
 2. Uprawa drzew i krzewów owocowych ziarnkowych i pestkowych według PKD 01.24.Z.
 3. Uprawa pozostałych drzew i krzewów owocowych oraz orzechów według PKD 01.25.Z.
 4. Pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie według PKD 01.19.Z.
 5. Rozmnażanie roślin według PKD 01.30.Z.
 6. Obróbka nasion dla celów rozmnażania roślin według PKD 01.64.Z.
 7. Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną według PKD 01.61.Z
 8. Działalność usługowa następująca po zbiorach według PKD 01.63.Z.
 9. Produkcja soków z owoców i warzyw według PKD 10.32.Z.

Wnioskodawca planuje dokonywać każdorazowo przetwarzania produktów roślinnych polegającego na wykonywaniu określonych czynności mechanicznych, w zależności od produktu roślinnego przykładowo, takich jak: odcinanie, obranie, oderwanie lub inne usunięcie (w zależności od rodzaju produktu roślinnego) zbędnych szypułek, kłączy, liści, korzeni, pędów, błon zewnętrznych (ręcznie lub na linii technologicznej), cięcie na kawałki (ręcznie lub na linii technologicznej), mycie (na linii technologicznej), suszenie i następnie zamrażanie. W efekcie produkt finalny zamrożony zasadniczo różniłby się wyglądem, kształtem i formą od produktu roślinnego rolnego, z którego został przetworzony.

Zdarzenie przyszłe numer 2

W okolicznościach opisanych powyżej, Wnioskodawca rozważa wykorzystanie posiadanych gruntów rolnych (od których opłaca podatek rolny, tj. 8,84 ha przeliczeniowego) w celu wytwarzania (produkowania) we własnym zakresie i przetwarzania we własnym zakresie uprawianych przez Wnioskodawcę produktów roślinnych (owoców i warzyw, przykładowo: rabarbar, maliny, truskawki), a pochodzące z takiej działalności produkty roślinne będzie wykorzystywał do produkcji własnych wyrobów (dżemów/konfitur itp.). Zamiarem Wnioskodawcy nie jest rozpoczęcie prowadzenia działalności rolniczej rozumianej jedynie jako wytwarzanie produktów roślinnych w stanie nieprzetworzonym. Celem Wnioskodawcy jest rozszerzenie prowadzonej dotychczas działalności gospodarczej o takie czynności, które wprawdzie zawierają w sobie czynności wytwarzania produktów roślinnych pochodzących z upraw we własnym zakresie, jednak z założenia mają to być produkty, które będą podlegały przetworzeniu we własnym zakresie przez Wnioskodawcę. Wnioskodawca zastrzega, że planowane rozszerzenie działalności gospodarczej będzie miało charakter nieznaczny i zdecydowanie uboczny (a przede wszystkim pomocniczy) w stosunku do działalności zasadniczej, jaką jest produkcja dżemów/ konfitur i owoców mrożonych. Może zdarzyć się również, że Wnioskodawca będzie podejmował decyzję o dokonywaniu upraw produktów roślinnych we własnym zakresie oraz ich przetwarzanie we własnym zakresie jedynie w niektórych latach.

Wnioskodawca dodał, iż w roku poprzedzającym rok podatkowy udział przychodów z działalności rolniczej, ustalony zgodnie z art. 12 - 14 ustawy o podatku dochodowym od prawnych, powiększonych o wartość zużytych do przetwórstwa rolnego i spożywczego surowców i materiałów pochodzących z własnej produkcji roślinnej, będzie stanowił mniej niż 60 %.

Decyzja o rozszerzeniu prowadzonej działalności gospodarczej została podyktowana następującymi względami:

 1. problemy z zachowaniem oczekiwanej przez Wnioskodawcę jakości dostarczanych przez podmioty trzecie produktów roślinnych. W toku prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej występowały problemy z prawidłową realizacją umów kontraktacji, polegające w pierwszej kolejności na dostarczaniu produktów roślinnych o jakości niższej niż oczekiwana lub niezgodnej z umową (brak oczekiwanych parametrów, takich jak: np. wygląd, wilgotność, szkodniki, porażenie bakteriami, wirusami, grzybami, zanieczyszczenia. Takie sytuacje miały wymierny wpływ na działalność Wnioskodawcy i zmuszały Wnioskodawcę do ponoszenia dodatkowych, nieoczekiwanych wydatków (badania techniczne, analizy, oczyszczanie, gazowanie, itp.). Wnioskodawca chciałby uzyskać możliwie największy wpływ na jakość i parametry wykorzystywanych w swojej działalności produktów roślinnych oraz zminimalizować wydatki związane z pozyskiwaniem podstawowego surowca. Jednocześnie Wnioskodawca mógłby, przynajmniej w pewnej części, uniezależnić się od dostawców. Dodatkowym argumentem jest w tej okoliczności zmniejszenie wydatków na transport, skrócenie okresu oczekiwania na produkty roślinne.
 2. wykorzystywanie w prowadzonej działalności gospodarczej posiadanych zasobów. Celem Wnioskodawcy jest wykorzystanie w jak największym stopniu w swojej działalności gospodarczej posiadanych i przystosowanych do upraw gruntów rolnych. Dodatkowo w posiadaniu Wnioskodawcy są linie technologicznie mogące służyć do sortowania, czyszczenia, mycia, suszenia produktów roślinnych oraz magazyny chłodni, w których mogą być przechowywane produkty roślinne. Tego rodzaju działania z zastosowaniem posiadanych zasobów są uzasadnione koniecznością prowadzenia racjonalnej i ekonomicznie opłacalnej (efektywnej) gospodarki finansowej.
 3. zwiększenie dochodów.

W celu realizacji zamierzonego przedsięwzięcia, Wnioskodawca zamierza podjąć następujące działania faktyczne i ponosić w związku z tym wydatki na:

 1. przygotowanie gruntów rolnych pod uprawy produktów roślinnych (to jest: przeoranie, wyrównanie, wzbogacenie gleby nawozami, dokonanie analiz, badań technicznych gleby itp.) - Wnioskodawca będzie ponosił wydatki na wynajęcie maszyn, zakup paliwa do maszyn rolniczych, odpisy amortyzacyjne, wynagrodzenie pracowników/zleceniobiorców, nawozy, koszty badań i analiz,
 2. zakup sadzonek, nasion, drzewek i krzewów,
 3. zasadzenie/zasianie zakupionych sadzonek, nasion, drzewek, zachowaniem ich w należytym stanie oraz ich uprawa (wyrywanie chwastów, opryski, inne podobne czynności) oraz zbiór produktów roślinnych - Wnioskodawca będzie ponosił wydatki na wynajęcie maszyn, zakup paliwa do maszyn rolniczych, odpisy amortyzacyjne, wynagrodzenie pracowników/zleceniobiorców, transport do magazynów.

Wnioskodawca rozważa również zmianę w zakresie PKD (rozszerzenie zakresu prowadzonej działalności gospodarczej).

Zmiana umowy Spółki polegać miałaby na dodaniu do § 6 Aktu Założycielskiego Wnioskodawcy następujących kodów według PKD (2007):

 1. Uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych według PKD 01.13.Z
 2. Uprawa drzew i krzewów owocowych ziarnkowych i pestkowych według PKD 01.24.Z
 3. Uprawa pozostałych drzew i krzewów owocowych oraz orzechów według PKD 01.25.Z
 4. Pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie według PKD 01.19.Z
 5. Rozmnażanie roślin według PKD 01.30.Z
 6. Obróbka nasion dla celów rozmnażania roślin według PKD 01.64.Z
 7. Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną według PKD 01.61.Z
 8. Działalność usługowa następująca po zbiorach według PKD 01.63.Z
 9. Produkcja soków z owoców i warzyw według PKD 10.32.Z

Wnioskodawca planuje dokonywać każdorazowo przetwarzania produktów roślinnych polegającego na wykonywaniu określonych czynności mechanicznych, w zależności od produktu roślinnego przykładowo, takich jak: odcinanie, obranie, oderwanie lub inne usunięcie (w zależności od rodzaju produktu roślinnego) zbędnych szypułek, kłączy, liści, korzeni, pędów błon zewnętrznych (ręcznie lub na linii technologicznej), cięcie na kawałki (ręcznie lub na linii technologicznej), mycie (na linii technologicznej), suszenie i następnie zamrażanie. W efekcie produkt finalny zamrożony zasadniczo różniłby się wyglądem, kształtem i formą od produktu roślinnego rolnego, z którego został przetworzony.

W związku z powyższym zostały zadane następujące pytania:

Pytania do zdarzenia nr 1

 1. Czy przychody uzyskiwane ze sprzedaży uprawianych, a następnie przetworzonych we własnym zakresie przez Wnioskodawcę produktów roślinnych (owoców/warzyw, m. in. rabarbaru, malin, truskawek), w okolicznościach opisanych we wniosku można uznać za przychody z działalności gospodarczej (jako przychody ze sprzedaży własnych wyrobów) podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych na podstawie art. 12 w zw. z art. 7 ust. 1 oraz ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych...
 2. Czy wydatki (m. in. na zakup sadzonek, nasion itp., na wynajęcie maszyn rolniczych, na koszty badań i analizy gleby, na nawozy itd.) ponoszone przez Wnioskodawcę w związku z uprawą we własnym zakresie celem przetworzenia oraz późniejszej sprzedaży przetworzonych produktów roślinnych (owoców/warzyw) mogą być uznane za koszty uzyskania przychodów związane bezpośrednio z prowadzoną przez Wnioskodawcę działalnością gospodarczą - zgodnie art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych...
 3. Czy w przypadku negatywnej odpowiedzi na pytanie Nr 1 oraz pytanie Nr 2, w okolicznościach opisanych we wniosku prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym Wnioskodawca dokonując sprzedaży przetworzonych we własnym zakresie wyprodukowanych we własnym zakresie produktów roślinnych powinien rozdzielić przychody odpowiednio na: przychody z działalności gospodarczej (art. 12 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych) oraz przychody z działalności rolniczej (wyłączone spod opodatkowania) i jednocześnie ustalić koszty uzyskania przychodów na podstawie art. 15 ust. 2 i 2a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych...
 4. Czy w przypadku negatywnej odpowiedzi na pytanie Nr 1 oraz pytanie Nr 2, w okolicznościach opisanych we wniosku, prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym, z uwagi na zakres zamierzonej działalności, opisanej we wniosku, nie znajdzie zastosowania zwolnienie przedmiotowe przewidziane w art. 17 ust. 1 pkt 4e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych...

Pytania do zdarzenia nr 1 i nr 2:

 1. Czy w przypadku udzielenia negatywnej odpowiedzi na pytanie Nr 1 oraz pytanie Nr 2, w okolicznościach opisanych we wniosku, na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym przetwarzaniem produktów roślinnych we własnym zakresie jest, dokonanie pierwszej czynności mechanicznej zmierzającej do osiągnięcia efektu przetworzenia (w zależności od rodzaju produktu roślinnego będzie to m.in. mechaniczne obcinanie, oderwanie, obrabianie lub inne usunięcie szypułek, kłączy, liści itd.)...
 2. Czy uprzednia zmiana umowy Spółki polegająca na rozszerzeniu przedmiotu działalności Wnioskodawcy określonego w § 6 Aktu założycielskiego, tak aby przedmiot działalności obejmował swoim zakresem planowany (zamierzony), opisany we wniosku rodzaj działalności Wnioskodawcy, jest warunkiem uznania wydatków poniesionych przez Wnioskodawcę za koszt uzyskania przychodów poniesionych w celu osiągnięcia przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej opisanej we wniosku...

Pytania do zdarzenia nr 2

 1. Czy, w okolicznościach opisanych we wniosku, ustalając wartość zużytych do przetwórstwa rolnego i spożywczego surowców i materiałów pochodzących z własnej produkcji roślinnej Wnioskodawca powinien określić ich wartość na podstawie art. 15 ust. 3 w zw. z art. 12 ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a jednocześnie czy wartość zużytych do przetwórstwa rolnego i spożywczego surowców i materiałów pochodzących z własnej produkcji roślinnej (wartość rynkowa) może stanowić podatkowy koszt uzyskania przychodu ze sprzedaży własnych wyrobów (dżemów/konfitur i owoców mrożonych)...
 2. Czy w okolicznościach opisanych we wniosku, kosztami uzyskania przychodów Wnioskodawcy z tytułu sprzedaży własnych wyrobów (dżemów/konfitur i owoców mrożonych) wyprodukowanych z płodów rolnych pochodzących z upraw własnych, będą również - oprócz wartości rynkowej zużytych do przetwórstwa rolnego i spożywczego surowców i materiałów pochodzących z własnej produkcji roślinnej (por. art. 15 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych) - koszty poniesione na uprawę tych produktów roślinnych (tj. m.in. wydatki na zakup sadzonek, nasion, na wynajęcie maszyn rolniczych, na koszty badań i analizy gleby, na nawozy itd.)...

Przedmiotem niniejszej interpretacji indywidualnej jest odpowiedź na pytanie nr 7, natomiast w zakresie pytania nr 1, nr 2, nr 6, nr 8 wniosek zostanie rozpatrzony odrębnie.

Zgodnie ze wskazaniem Wnioskodawcy tut. Organ nie udziela odpowiedzi na pytanie oznaczone we wniosku nr 3, nr 4 nr 5, ponieważ odpowiedź na pytanie nr 1 i nr 2 jest pozytywna.

Zdaniem Wnioskodawcy: w okolicznościach opisanych we wniosku, ustalając wartość zużytych do przetwórstwa rolnego i spożywczego surowców i materiałów pochodzących z własnej produkcji roślinnej Wnioskodawca powinien postąpić zgodnie z art. 15 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a jednocześnie wartość zużytych do przetwórstwa rolnego i spożywczego surowców i materiałów pochodzących z własnej produkcji roślinnej może stanowić podatkowy koszt uzyskania przychodu ze sprzedaży własnych wyrobów (dżemów/ konfitur i owoców mrożonych).

Na podstawie art. 15 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w celu ustalenia wartości zużytych do przetwórstwa rolnego i spożywczego lub w działach specjalnych produkcji rolnej surowców i materiałów pochodzących z własnej produkcji roślinnej i zwierzęcej oraz własnej gospodarki leśnej stosuje się odpowiednio przepis art. 12 ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (wartość otrzymanych nieodpłatnie rzeczy lub praw określa się na podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami lub prawami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca ich uzyskania).

Celem ustalenia poziomu kosztów produkcji dżemów/ konfitur i owoców mrożonych, Wnioskodawca wykorzystując na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej wyprodukowane we własnym zakresie i przetworzone we własnym zakresie produkty roślinne, winien ustalić wartość surowców i materiałów pochodzących z własnej produkcji roślinnej na podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku na moment ich zbioru.

Zgodnie z art. 15 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w związku z art. 12 ust. 5 ww. ustawy w podstawie opodatkowania podatkiem dochodowym uwzględnia się - oprócz kosztów z tytułu, np. przygotowania gruntów pod uprawę, odpisy amortyzacyjne, zakup nawozów, zakup sadzonek, wynagrodzenia, itp. – także „wartość zużytych do przetwórstwa (...) surowców i materiałów pochodzących z własnej produkcji roślinnej”, która to wartość ustala się na podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca ich uzyskania. A zatem wartość rynkowa naturalnych produktów roślinnych wyprodukowanych przez Wnioskodawcę we własnym zakresie, w przypadku zużycia tych płodów rolnych do produkcji dżemów/ konfitur i owoców mrożonych stanowić będzie w tym przypadku podatkowy koszt uzyskania przychodów po stronie Wnioskodawcy. Wartość ta, w dalszej kolejności, może zostać powiększona o koszty bezpośrednio związane z przetwórstwem i wytworzeniem produktu w postaci dżemów/ konfitur i owoców mrożonych.

Reasumując, jeżeli Wnioskodawca będzie wykorzystywał grunty rolne dla celów wyprodukowania we własnym zakresie oraz przetworzenia we własnym zakresie produktów roślinnych, a pochodzące z takiej działalności produkty roślinne będzie wykorzystywał do produkcji dżemów/konfitur i owoców mrożonych, wówczas nie będzie uzyskiwał przychodów z działalności rolniczej. Źródłem przychodów ze sprzedaży dżemów/konfitur i owoców mrożonych będzie działalność gospodarcza, polegająca na produkcji dżemów/konfitur i owoców mrożonych. Wartość produktów roślinnych pochodzących z własnej produkcji, zużytych do przetwórstwa rolnego i spożywczego powinna być określona w oparciu o art. 15 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a jednocześnie wartość ta może stanowić podatkowy koszt uzyskania przychodu ze sprzedaży własnych wyrobów.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z treścią art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (t .j. Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 ze zm.), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1. Definicja sformułowana przez ustawodawcę ma charakter ogólny. Wydatek może zostać uznany za koszt uzyskania przychodów, jeżeli pomiędzy jego poniesieniem, a powstaniem, zwiększeniem bądź też możliwością powstania przychodu istnieje związek przyczynowy..

Zatem, aby wydatek poniesiony przez podatnika mógł stanowić koszt uzyskania przychodów, muszą zaistnieć łącznie następujące przesłanki:

 • został poniesiony przez podatnika,
 • jest definitywny, a więc bezzwrotny,
 • pozostaje w związku z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą,
 • poniesiony został w celu uzyskania przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów,
 • nie jest kosztem wymienionym w art. 16 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych,
 • został właściwie udokumentowany.

Przepis art. 15 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych stanowi, iż w celu ustalenia wartości zużytych do przetwórstwa rolnego i spożywczego lub w działach specjalnych produkcji rolnej surowców i materiałów pochodzących z własnej produkcji roślinnej i zwierzęcej oraz własnej gospodarki leśnej stosuje się odpowiednio przepis art. 12 ust. 5.

W opisie zdarzenia przyszłego (nr 2), Wnioskodawca podał, iż rozważa wykorzystanie posiadanych gruntów rolnych w celu wytwarzania (produkowania) we własnym zakresie i przetwarzania we własnym zakresie uprawianych przez Wnioskodawcę produktów roślinnych (owoców i warzyw, przykładowo: rabarbar, maliny, truskawki), a pochodzące z takiej działalności produkty roślinne będzie wykorzystywał do produkcji własnych wyrobów (dżemów/konfitur itp.). Zamiarem Wnioskodawcy nie jest rozpoczęcie prowadzenia działalności rolniczej rozumianej jedynie jako wytwarzanie produktów roślinnych w stanie nieprzetworzonym. Celem Wnioskodawcy jest rozszerzenie prowadzonej dotychczas działalności gospodarczej o takie czynności, które wprawdzie zawierają w sobie czynności wytwarzania produktów roślinnych pochodzących z upraw we własnym zakresie, jednak z założenia mają to być produkty, które będą podlegały przetworzeniu we własnym zakresie przez Wnioskodawcę.

Tak więc w przedmiotowej sprawie Wnioskodawca podał, iż nie będzie uzyskiwał przychodów z działalności rolniczej, a więc działalności nie podlegającej opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Wnioskodawca określił, iż produkty roślinne pochodzące z upraw we własnym zakresie, będą podlegały przetworzeniu we własnym zakresie przez Niego w celu wykorzystania do produkcji własnych wyrobów (dżemów/konfitur itp.). Wobec powyższego przychód ze sprzedaży wyrobów Wnioskodawcy będzie stanowił przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej tworzące dochód uwzględniany w podstawie opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych. W związku z tym Wnioskodawca będzie ponosił koszty uzyskania przychodu ze źródeł, z których dochód podlega opodatkowaniu.

Reasumując, w sytuacji gdy Wnioskodawca nie będzie prowadził działalności rolniczej i nie będzie dokonywał sprzedaży nieprzetworzonych owoców i warzyw zdaniem tut. Organu kosztem uzyskania przychodów będzie na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych koszt wytworzenia surowców i materiałów zużytych do przetwórstwa jako bezpośredni koszt uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej, gdyż wydatki te będą związane z pełnym cyklem produkcyjnym, którego produktem końcowym będą wyroby własne przeznaczone do sprzedaży.

Ustalenie wartości rynkowej zużytych surowców i materiałów na podstawie art. 15 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i zaliczenie tej wartości do kosztów uzyskania przychodów, o których mowa w art. 15 ust. 1 ww. ustawy nie jest prawidłowe w sytuacji prowadzenia wyłącznie działalności gospodarczej.

Wskazać także należy, iż powołane we wniosku wyroki sądowe i interpretacje podatkowe zostały wydane w indywidualnych sprawach w określonych, odrębnych stanach faktycznych i tylko do nich się odnoszą. Nie są natomiast wiążące dla tut. Organu, który wydał przedmiotową interpretację indywidualną, gdyż nie stanowią przepisów prawa materialnego.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie, ul. M.C. Skłodowskiej 40, 20-029 Lublin po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.