IPPB4/415-1051/14-2/JK | Interpretacja indywidualna

Opodatkowaniu podatkiem dochodowym, a zarazem wykazaniu w informacji o wysokości przychodów PIT-8C podlega wartość lokalu pomniejszona o te wszystkie świadczenia, które nie stanowią zabowiązań (należności) członka Spółdzielni oraz podlegają zwolnieniu na mocy art. 21 ust. 1 pkt 50 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Tym samym, wartość lokalu może ulec dodatkowo pomniejszeniu o kwotę opłat za lokal za okres od dnia następnego po dniu przekazania lokalu do dyspozycji Spółdzielni do dnia rozstrzygnięcia postępowania przetargowego, w wyniku którego Spółdzielnia zawarła umowę o ustanowieniu odrębnej własności lokalu, pod warunkiem że do dokonania tych opłat jest zobowiązana sama Spółdzielnia, a nie jej członek. Z wartości ujętej w informacji PIT-8C nie należy potrącać zaległości w opłatach za lokal na dzień przekazania lokalu do dyspozycji Spółdzielni, tj. zaległości czynszowych, oraz innych kosztów, które stanowią zobowiązania członka wobec Spółdzielni.
IPPB4/415-1051/14-2/JKinterpretacja indywidualna
 1. koszt
 2. lokal mieszkalny
 3. płatnik
 4. wartość rynkowa
 5. wygaśnięcie
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zwolnienia przedmiotowe
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Przychody z innych źródeł

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wnioskuz dnia 18 grudnia 2014 r. (data wpływu 31 grudnia 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków Spółdzielni jako płatnika z tytułu wypłaty osobie uprawnionej wartości rynkowej lokalu w przypadku wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 31 grudnia 2014 r. został złożony wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków Spółdzielni jako płatnika z tytułu wypłaty osobie uprawnionej wartości rynkowej lokalu w przypadku wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Zgodnie z art. 11 pkt 2.1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych, w przypadku wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielnia wypłaca osobie uprawnionej wartość rynkową lokalu. Zgodnie z art. 11 pkt 2.2 ww. ustawy z wartości rynkowej lokalu potraca się przypadającą na dany lokal część zobowiązań spółdzielni związanych z budową, w tym w szczególności niewniesiony wkład mieszkaniowy. Jeżeli spółdzielnia skorzystała z pomocy uzyskanej ze środków publicznych lub z innych środków, potrąca się również nominalną kwotę umorzenia kredytu lub dotacji, w części przypadającej na ten lokal oraz kwoty zaległych opłat, a także koszty określenia wartości rynkowej lokalu.

W związku z przejęciem lokali, do których wygasło spółdzielcze lokatorskie prawo, Spółdzielnia dokonuje rozliczenia z byłymi członkami potrącając z wartości rynkowej lokalu nominalną kwotę umorzenia kredytu, koszty określenia wartości rynkowej, zaległości w opłatach za lokal na dzień przekazania lokalu do dyspozycji Spółdzielni oraz opłaty za lokl (m.in. za centralne ogrzewanie, podatek od nieruchomości, użytkowanie wieczyste gruntów) za okres od dnia następnego po dniu przekazania lokalu do dyspozycji Spółdzielni do dnia rozstrzygnięcia postępowania przetargowego, w wyniku którego Spółdzielnia zawarła umowę o ustanowieniu odrębnej własności lokalu.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Co należy ująć jako kwotę przychodu w informacji PIT-8C wystawianej na okoliczność rozliczenia z byłym członkiem...
 2. Czy Spółdzielnia ustalając kwotę przychodu do PIT-8C powinna odliczyć:
  • wkład mieszkaniowy wniesiony przez byłego członka Spółdzielni, przed otrzymaniem przydziału lokalu jako przychód zwolniony z podatku dochodowego na mocy art. 21 ust. 1 pkt 50 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,
  • nominalną kwotę umorzenia kredytu,
  • koszty określenia wartości rynkowej lokalu,
  • opłaty za lokal za okres od dnia następnego po dniu przekazania lokalu do dyspozycji Spółdzielni do dnia rozstrzygnięcia postępowania przetargowego, w wyniku którego Spółdzielnia zawarła umowę o ustanowieniu odrębnej własności lokalu...

Zdaniem Wnioskodawcy, w informacji PIT-8C jako kwotę przychodu należy ująć wartość rynkową uzyskaną z przetargu, pomniejszoną o:

 • kwotę wkładu mieszkaniowego wniesionego przez byłego członka Spółdzielni, przed otrzymaniem przydziału lokalu,
 • nominalną kwotę umorzenia kredytu,
 • koszty określenia wartości rynkowej lokalu,
 • opłaty za lokal za okres od dnia następnego po dniu przekazania lokalu do dyspozycji Spółdzielni do dnia rozstrzygnięciu postępowania przetargowego, w wyniku którego Spółdzielnia zawarła umowę o ustanowieniu odrębnej własności lokalu. Z wartości ujętej w informacji PIT-8C nie należy potrącać zaległości w opłatach za lokal na dzień przekazania lokalu do dyspozycji Spółdzielni, ponieważ są to nieuiszczone należności na rzecz Spółdzielni.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Stosownie do art. 11 ust. 1 ww. przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19, art. 20 ust. 3 i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Przepis art. 10 ust. 1 tej ustawy zawiera katalog przychodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 9 cyt. ustawy, źródłem przychodów są „inne źródła”.

W myśl art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

Jak dowodzi użycie sformułowania „w szczególności”, definicja przychodów z innych źródeł ma charakter przykładowy i otwarty, zatem do tej kategorii należy zaliczyć również przychody inne niż wymienione wprost w przepisie art. 20 ust. 1 ww. ustawy.

Na podstawie powołanych wyżej przepisów, opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlega uzyskany w roku podatkowym dochód stanowiący dla osób fizycznych (podatników) przysporzenie majątkowe.

Na podstawie art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują wypłaty należności lub świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1, z wyjątkiem dochodów (przychodów) wymienionych w art. 21, art. 52, art. 52a i art. 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku, od których nie są obowiązane pobierać zaliczki na podatek lub zryczałtowanego podatku dochodowego, są obowiązane sporządzić informację według ustalonego wzoru o wysokości przychodów i w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego, z zastrzeżeniem art. 45ba ust. 4, przesłać ją podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych.

Z treści wniosku wynika, że w związku z przejęciem lokali, do których wygasło spółdzielcze lokatorskie prawo, Spółdzielnia dokonuje rozliczenia z byłymi członkami potrącając z wartości rynkowej lokalu nominalną kwotę umorzenia kredytu, koszty określenia wartości rynkowej, zaległości w opłatach za lokal na dzień przekazania lokalu do dyspozycji Spółdzielni oraz opłaty za lokal (m.in. za centralne ogrzewanie, podatek od nieruchomości, użytkowanie wieczyste gruntów) za okres od dnia następnego po dniu przekazania lokalu do dyspozycji Spółdzielni do dnia rozstrzygnięcia postępowania przetargowego, w wyniku którego Spółdzielnia zawarła umowę o ustanowieniu odrębnej własności lokalu.

Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1222), członkowie spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze prawa do lokali, są obowiązani uczestniczyć w pokrywaniu kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na ich lokale, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni przez uiszczanie opłat zgodnie z postanowieniami statutu.

W myśl natomiast art. 4 ust. 3 ww. ustawy, członkowie spółdzielni, którzy oczekują na ustanowienie na ich rzecz spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego albo prawa odrębnej własności lokalu, są obowiązani uczestniczyć w pokrywaniu kosztów budowy lokali przez wnoszenie wkładów mieszkaniowych lub budowlanych. Od chwili postawienia im lokali do dyspozycji uiszczają oni opłaty określone w ust. 1 albo 2.

Stosownie do art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, z członkiem spółdzielni ubiegającym się o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego spółdzielnia zawiera umowę o budowę lokalu. Umowa ta, zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności, powinna zobowiązywać strony do zawarcia, po wybudowaniu lokalu, umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do tego lokalu, a ponadto powinna zawierać zobowiązanie członka spółdzielni do pokrywania kosztów zadania inwestycyjnego w części przypadającej na jego lokal przez wniesienie wkładu mieszkaniowego określonego w umowie.

Zgodnie z art. 10 ust. 2 ww. ustawy, członek, o którym mowa w ust. 1, wnosi wkład mieszkaniowy według zasad określonych w statucie w wysokości odpowiadającej różnicy między kosztem budowy przypadającym na jego lokal a uzyskaną przez spółdzielnię pomocą ze środków publicznych lub z innych środków uzyskanych na sfinansowanie kosztów budowy lokalu. Jeżeli część wkładu mieszkaniowego została sfinansowana z zaciągniętego przez spółdzielnię kredytu na sfinansowanie kosztów budowy danego lokalu, członek jest obowiązany uczestniczyć w spłacie tego kredytu wraz z odsetkami w części przypadającej na jego lokal.

W myśl art. 11 ust. 1 cyt. ustawy, spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego wygasa z chwilą ustania członkostwa oraz w innych wypadkach określonych w niniejszym rozdziale.

W przypadku wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego spółdzielnia, z zastrzeżeniem art. 15, ogłasza nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia opróżnienia lokalu, zgodnie z postanowieniami statutu, przetarg na ustanowienie odrębnej własności tego lokalu, zawiadamiając o przetargu w sposób określony w statucie oraz przez publikację ogłoszenia w prasie lokalnej. Pierwszeństwo w nabyciu lokalu mają członkowie, którzy nie mają zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych i zgłoszą gotowość zawarcia umowy o ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności tego lokalu. W przypadku zgłoszenia się kilku uprawnionych, pierwszeństwo ma najdłużej oczekujący. Warunkiem przeniesienia odrębnej własności lokalu na takiego członka jest wpłata wartości rynkowej lokalu (art. 11 ust. 2 ww. ustawy).

Stosownie do art. 11 ust. 21 cyt. ustawy, w wypadku wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego spółdzielnia wypłaca osobie uprawnionej wartość rynkową tego lokalu. Przysługująca osobie uprawnionej wartość rynkowa nie może być wyższa od kwoty, jaką spółdzielnia uzyska od osoby obejmującej lokal w wyniku przetargu przeprowadzonego przez spółdzielnię zgodnie z postanowieniami statutu.

Zgodnie z art. 11 ust. 22 tej ustawy, z wartości rynkowej lokalu potrąca się przypadającą na dany lokal część zobowiązań spółdzielni związanych z budową, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1, w tym w szczególności niewniesiony wkład mieszkaniowy. Jeżeli spółdzielnia skorzystała z pomocy uzyskanej ze środków publicznych lub z innych środków, potrąca się również nominalną kwotę umorzenia kredytu lub dotacji, w części przypadającej na ten lokal oraz kwoty zaległych opłat, o których mowa w art. 4 ust. 1, a także koszty określenia wartości rynkowej lokalu.

Warunkiem wypłaty, o której mowa w ust. 21, jest opróżnienie lokalu (art. 11 ust. 24 ww. ustawy).

Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny oraz powołane wyżej przepisy prawa należy stwierdzić, że kwota, do otrzymania której – w związku z wygaśnięciem lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego – uprawniony jest były członek spółdzielni stanowi przychód z innych źródeł, o których mowa w art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Jednakże w myśl art. 21 ust. 1 pkt 50 ww. ustawy, wolne od podatku dochodowego są przychody otrzymane w związku ze zwrotem udziałów lub wkładów w spółdzielni, do wysokości wniesionych udziałów lub wkładów do spółdzielni.

Zakres przedmiotowego zwolnienia wyznacza niewątpliwie użyte w tym przepisie pojęcie „do wysokości wniesionych wkładów” ograniczając go tylko i wyłącznie do wkładów uprzednio wniesionych, a więc ich nominalnej wysokości. Jeżeli wartość wkładu ulega zwiększeniu na skutek waloryzacji lub innych czynników, wówczas zwolnienie obejmuje nie całą kwotę przychodu związanego ze zwrotem wkładu w spółdzielni, lecz wyłącznie tę część przychodu, która odpowiada kwocie wniesionego wkładu.

W świetle powyższego należy uznać, że kwota zwróconego wkładu do wysokości wniesionego do Spółdzielni wkładu jest przychodem zwolnionym z podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 50 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Uwzględniając powyższe należy stwierdzić, że kwota określona w oparciu o wartość rynkową lokalu pomniejszoną o przypadającą na dany lokal część zobowiązań spółdzielni związanych z budową, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, w szczególności niewniesiony wkład mieszkaniowy oraz nominalną kwotę umorzenia kredytu w części przypadającej na ten lokal – do wysokości wniesionego do spółdzielni mieszkaniowej wkładu jest przychodem zwolnionym z podatku dochodowego na mocy ww. art. 21 ust. 1 pkt 50 powyższej ustawy, natomiast nadwyżka pomiędzy uzyskanym przychodem określonym w sposób powyżej wskazany w oparciu o wartość rynkową lokalu, a wniesionym wkładem stanowi przychód z innych źródeł, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ww. ustawy, podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. W konsekwencji Wnioskodawca jest obowiązany do sporządzenia informacji PIT-8C, o której mowa w art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W informacji tej należy wykazać wyłącznie przychody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, zatem w sytuacji wypłaty wartości rynkowej lokalu mieszkalnego w związku z wygaśnięciem spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, wykazaniu podlega nadwyżka pomiędzy uzyskanym przychodem określonym w oparciu o wartość rynkową lokalu pomniejszona o przypadającą na dany lokal część zobowiązań spółdzielni związanych z budową, w szczególności niewniesiony wkład mieszkaniowy, nominalną kwotę umorzenia kredytu lub dotacji w części przypadającej na ten lokal oraz kwoty zaległych opłat, o których mowa w art. 4 ust. 1, a także koszty określenia wartości rynkowej lokalu, a wniesionym wkładem.

Opodatkowaniu podatkiem dochodowym, a zarazem wykazaniu w informacji o wysokości przychodów PIT-8C podlega wartość lokalu pomniejszona o te wszystkie świadczenia, które nie stanowią zabowiązań (należności) członka Spółdzielni oraz podlegają zwolnieniu na mocy art. 21 ust. 1 pkt 50 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Tym samym, wartość lokalu może ulec dodatkowo pomniejszeniu o kwotę opłat za lokal za okres od dnia następnego po dniu przekazania lokalu do dyspozycji Spółdzielni do dnia rozstrzygnięcia postępowania przetargowego, w wyniku którego Spółdzielnia zawarła umowę o ustanowieniu odrębnej własności lokalu, pod warunkiem że do dokonania tych opłat jest zobowiązana sama Spółdzielnia, a nie jej członek. Z wartości ujętej w informacji PIT-8C nie należy potrącać zaległości w opłatach za lokal na dzień przekazania lokalu do dyspozycji Spółdzielni, tj. zaległości czynszowych, oraz innych kosztów, które stanowią zobowiązania członka wobec Spółdzielni.

Stanowisko Wnioskodawcy jest więc prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy), w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.