IPPB3/4510-643/15-4/KK | Interpretacja indywidualna

Czy w przypadku wniesienia do przyszłej spółki z o.o. aportu o wartości rynkowej większej niż wartość nominalna obejmowanych udziałów i przekazaniu nadwyżki wartości na kapitał zapasowy, przyszła spółka będzie mogła identyfikować jako koszt uzyskania przychodu wartość rynkową nieruchomości z chwili wniesienia i od niej dokonywać odpisów amortyzacyjnych?
IPPB3/4510-643/15-4/KKinterpretacja indywidualna
  1. agio
  2. aport
  3. nabycie
  4. wartości niematerialne i prawne
  5. wartość początkowa
  6. wartość rynkowa
  7. środek trwały
  1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów
  2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Wartość początkowa środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 4 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 24 lipca 2015r. (data wpływu 27 lipca 2015 r.) uzupełnionym w dniu 2 października 2015 r. (data wpływu do BKIP w Płocku 5 października 2015 r.) na wezwanie z dnia 29 września 2015 r. Nr IPPB3/4510-643/15-2/KK o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie amortyzacji wniesionej aportem do sp. z o.o. nieruchomości - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27 lipca 2015 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie amortyzacji wniesionej aportem do sp. z o.o. nieruchomości .

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawczyni jest właścicielką nieruchomości, którą zakupiła w 1997 roku. Obecnie prowadzi działalność gospodarczą, do czego wykorzystuje przedmiotową nieruchomość. Wnioskodawczyni zamierza w przyszłości założyć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością i w związku z tym chciałaby wnieść ją aportem do spółki z o.o. Ze względu na ustalenia z pozostałymi wspólnikami w zamian za aport nieruchomości zostaną objęte udziały o wartości nominalnej mniejszej niż wartość rynkowa jej nieruchomości. Nadwyżka z tego tytułu zostałaby przekazana na kapitał zapasowy (agio). Nieruchomość zostanie wprowadzona do ewidencji środków trwałych i będzie wykorzystywana do prowadzenia działalności gospodarczej spółki przez okres przekraczający 1 rok.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w przypadku wniesienia do przyszłej spółki z o.o. aportu o wartości rynkowej większej niż wartość nominalna obejmowanych udziałów i przekazaniu nadwyżki wartości na kapitał zapasowy, przyszła spółka będzie mogła identyfikować jako koszt uzyskania przychodu wartość rynkową nieruchomości z chwili wniesienia i od niej dokonywać odpisów amortyzacyjnych...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Pytanie interpretacyjne jest zadawane na podstawie art. 14 n ust. 1 pkt 1 ustawy Ordynacja podatkowa przez podatnika, który zamierza założyć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, której interpretacja będzie dotyczyła.

W ocenie Wnioskodawczyni w sytuacji gdy ustalona wartość rynkowa środka trwałego przewyższać będzie wartość nominalną objętych w zamian udziałów, a cała nadwyżka z tego tytułu zostanie przekazana na kapitał zapasowy (agio), wówczas koszt podatkowy stanowiłyby odpisy amortyzacyjne od wartości, która została zaksięgowana na kapitale zakładowym i zapasowym, pod warunkiem, że nie będzie to wartość większa niż wartość rynkowa.

Art. 16g ust 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wyraźnie wskazuje, iż wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, z uwzględnieniem ust. 2-14, ustala podatnik na dzień wniesienia wkładu według wartość poszczególnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, nie wyższą jednak od ich wartości rynkowej. Swoje stanowisko w tej kwestii wnioskodawca opiera na stosowaniu przepisów dotyczących ustalenia wartości początkowej wkładów niepieniężnych wniesionych do spółki kapitałowej ( art. 16g ust 1 pkt 4), zgodnie z którymi za wartość początkową środków trwałych uważa się ustaloną przez podatnika na dzień wniesienia wkładu lub udziału wartość poszczególnych środków trwałych, nie wyższą od ich wartości rynkowej z dnia wniesienia wkładu.

W ocenie Wnioskodawczyni, środki trwałe w postaci zabudowanych nieruchomości, które zostaną wniesione jako wkład do spółki z o.o. powinny zostać wycenione według wartości rynkowej na dzień zawiązania umowy spółki.

Podsumowując Wnioskodawczyni stoi na stanowisku, że w omawianym przypadku wniesienia nieruchomości aportem do spółki z o.o., kosztem spółki z o.o., której Wnioskodawczyni będzie wspólnikiem będą odpisy amortyzacyjne od wartości rynkowej nieruchomości ujętej w księgach spółki, jednak nie wyższą aniżeli wartość rynkowa tej nieruchomości na dzień wniesienia tego wkładu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych – dalej updop. (Dz. U. z 2014 r., poz. 851 z późn. zm.), kosztem uzyskania przychodów są odpisy z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (odpisy amortyzacyjne) dokonywane wyłącznie zgodnie z przepisami art. 16a-16m. z uwzględnieniem art. 16.

Natomiast stosownie do art. 16h ust. 1 updop., odpisów amortyzacyjnych dokonuje się od wartości początkowej środków trwałych.

Organ zgadza się z Wnioskodawczynią, że w opisanym zdarzeniu przyszłym, w zakresie ustalenia wartości początkowej środka trwałego jakim jest nieruchomość zastosowanie znajdzie art. 16g ust. 1 pkt 4 updop.

Przepis ten stanowi, iż za wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, z uwzględnieniem ust. 2-14, uważa się w razie nabycia w postaci wkładu niepieniężnego (aportu) wniesionego do spółki kapitałowej, a także udziału w spółdzielni- ustaloną przez podatnika na dzień wniesienia wkładu lub udziału wartość poszczególnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, nie wyższą jednak od ich wartości rynkowej. Przepis ten odnoszący się do ustalania wartości wkładu niepieniężnego w postaci innej aniżeli przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, pozwala zatem na ustalenia przez podatnika tejże wartości poprzez odniesienie je do wartości poszczególnych składników majątkowych (środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych) na dzień wniesienia aportu.

Niezależnie jednak od powyższego, celem ustalania wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jest realizacja prawa do dokonywania na ich podstawie odpisów amortyzacyjnych.

Prawo do ich zaliczania w poczet kosztów uzyskania przychodów wynika bowiem z art. 15 ust. 6 updop. Mając na uwadze, dyspozycje powołanego przepisu należy, przy rozważaniu kwestii dotyczącej ustalenia wartości początkowej nie tracić z pola widzenia całokształtu regulacji odnoszącej się do zaliczania w poczet kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych, albowiem ostatecznym celem tychże regulacji jest prawidłowe dokonywanie przez podatników wskazanych odpisów.

W tym stanie rzeczy, należy przywołać treść art. 16 ust. 1 pkt 63 lit. d updop. Stanowi on, iż nie uważa się za koszty uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych nabytych w formie wkładu niepieniężnego, od tej części ich wartości, która nie została przekazana na utworzenie lub podwyższenie kapitału zakładowego spółki kapitałowej. Przepis ten, który w istocie dotyczy wkładu niepieniężnego niestanowiącego przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części nie pozwala na zaliczenie w poczet kosztów tej części wartości początkowej nabytych składników majątkowych, która nie została przekazana na kapitał zakładowy. Tym samym, wartości przelane na skutek powstania agio na kapitał zapasowy, pomimo, iż będą odnoszone w wartość początkową nabywanych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, nie będą stanowiły podstawy do dokonywania, w odniesieniu do tej części ich wartości, odpisów amortyzacyjnych.

W konsekwencji należy uznać za nieprawidłowe stanowisko Wnioskodawczyni wskazujące, że w przypadku wniesienia nieruchomości aportem do przyszłej spółki z o.o., kosztem spółki z o.o., której Wnioskodawczyni będzie wspólnikiem będą odpisy amortyzacyjne od wartości rynkowej nieruchomości ujętej w księgach spółki.

W przedmiotowej sprawie kosztem sp. z o.o. będą zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 63 jedynie odpisy amortyzacyjne od tej części wartości nieruchomości, która została przekazana na kapitał zakładowy spółki.

Jednocześnie należy mieć na uwadze że, zgodnie z dyspozycją art. 16c ust. 1 updop., amortyzacji nie podlegają grunty i prawa wieczystego użytkowania gruntów. Jeżeli więc pod pojęciem nieruchomości, o których mowa we wniosku, mieszczą się grunty i prawa wieczystego użytkowania gruntów to nie mogą być one amortyzowane w ujęciu podatkowym.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr z 2012 poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.