IBPBI/2/423-1142/14/MO | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Czy wartością początkową Know-How będzie wartość rynkowa Know-How na moment umorzenia udziałów w Spółce (która odpowiada wartości rynkowej umorzonych udziałów przypadającej na Know-How)? (pytanie oznaczone we wniosku Nr 2)

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 17 września 2014 r. (data wpływu do tut. BKIP 18 września 2014 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych m.in. w zakresie ustalenia wartości początkowej know-how nabytego tytułem wynagrodzenia za umorzone udziały (pytanie oznaczone we wniosku Nr 2) – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 września 2014 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych m.in. w zakresie ustalenia wartości początkowej know-how nabytego tytułem wynagrodzenia za umorzone udziały.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest spółką kapitałową prawa polskiego; posiada rezydencję podatkową na terytorium Polski, tzn. podlega w Polsce opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania. Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie usług HR i pośrednictwa na rynku pracy; jest udziałowcem spółki kapitałowej z siedzibą na Cyprze (dalej: Spółka). Wnioskodawca planuje umorzyć udziały w Spółce za wynagrodzeniem. Wynagrodzenie za umorzone udziały zostanie ustalone w formie niepieniężnej, tzn. Spółka przeniesie na Wnioskodawcę prawo własności określonych składników majątkowych. W ramach przedmiotowego umorzenia udziałów nie dojdzie do likwidacji Spółki.

Po przekazaniu Wnioskodawcy wynagrodzenia w formie niepieniężnej, w Spółce pozostaną m.in.:

  • personel (np. dyrektorzy),
  • tytuł prawny do pomieszczeń, w których prowadzona jest działalność,
  • umowy (np. umowa najmu pomieszczeń, w których prowadzona jest działalność, umowy dotyczące zatrudnienia personelu, etc.),
  • zobowiązania (np. z tytułu umów najmu, umów dotyczących zatrudnienia personelu, zobowiązania handlowe, etc).

Tytułem wynagrodzenia za umorzone udziały, Wnioskodawca otrzyma od Spółki następujące składniki majątkowe:

  • know-how w rozumieniu art. 16b ust. 1 pkt 7 Ustawy o CIT (dalej: Know-How),
  • wierzytelności z tytułu pożyczek udzielonych przez Spółkę,
  • prawo ochronne na znak towarowy, o którym mowa ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. -Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1410; dalej: Prawo Własności Przemysłowej) (dalej: Znak Towarowy).

Wartość rynkowa umarzanych udziałów będzie - na dzień umorzenia - równa wartości rynkowej wskazanych powyżej składników majątkowych, w konsekwencji np. ta część wartości rynkowej umorzonych udziałów, która przypada na Znak Towarowy i Know-How będzie równa wartości rynkowej odpowiednio Znaku Towarowego i Know-How.

Znak Towarowy i Know-How (dalej łącznie również: Wartości Niematerialne) zostaną wprowadzone do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych Wnioskodawcy w miesiącu przekazania ich do używania. Wnioskodawca będzie wykorzystywać Wartości Niematerialne w prowadzonej działalności gospodarczej przez okres nie krótszy niż rok.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy wartością początkową Know-How będzie wartość rynkowa Know-How na moment umorzenia udziałów w Spółce (która odpowiada wartości rynkowej umorzonych udziałów przypadającej na Know-How)... (pytanie oznaczone we wniosku Nr 2)

Zdaniem Wnioskodawcy, wartością początkową Know-How będzie wartość rynkowa Know-How na moment umorzenia udziałów w Spółce (która odpowiada wartości rynkowej umorzonych udziałów przypadającej na Know-How).

Przepisy Ustawy o CIT nie rozstrzygają, w jaki sposób należy ustalić wartość początkową składników majątkowych nabytych jako wynagrodzenie za umorzone udziały. Nabycie tytułem wynagrodzenia za umorzone udziały stanowi w istocie nabycie odpłatne (odpłatnością jest wartość umorzonych udziałów). W konsekwencji - zdaniem Wnioskodawcy - wartość początkowa powinna być określona w oparciu o przepisy dotyczące wartości niematerialnych nabytych odpłatnie. Zgodnie z art. 16g ust. 1 pkt 1 Ustawy o CIT, w przypadku odpłatnego nabycia za wartość początkową wartości niematerialnych i prawnych uważa się cenę nabycia.

Zatem wartością początkową Wartości Niematerialnych powinna być ich cena nabycia. W przedmiotowym stanie faktycznym (winno być zdarzeniu przyszłym) ceną nabycia Wartości Niematerialnych jest wartość rynkowa umorzonych udziałów Spółki, za które Wnioskodawca otrzymał wynagrodzenie w postaci Wartości Niematerialnych, czyli np. ceną nabycia Znaku Towarowego jest wartość rynkowa umorzonych udziałów Spółki, za które Wnioskodawca otrzymał wynagrodzenie w postaci Znaku Towarowego. Innymi słowy ceną nabycia Wartości Niematerialnych będzie wartość rynkowa umorzonych udziałów w Spółce, która przypada na Wartości Niematerialne, czyli np. ceną nabycia Znaku Towarowego będzie wartość umorzonych udziałów w Spółce, która przypada na ten Znak Towarowy. Skoro - jak wskazano w stanie faktycznym (winno być zdarzeniu przyszłym) - wartość rynkowa umorzonych udziałów, która przypada na Wartości Niematerialne, będzie równa wartości rynkowej Wartości Niematerialnych, cena nabycia Wartości Niematerialnych będzie odpowiadać ich wartości rynkowej (na moment umorzenia udziałów).

Stanowisko Wnioskodawcy znajduje potwierdzenie w interpretacjach indywidualnych organów podatkowych i orzecznictwie sądów administracyjnych. Przykładowo Wnioskodawca wskazuje:

  • interpretację indywidualną z 16 lutego 2010 r., sygn. IPPB1/415-883/09-6/AG, w której Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie uznał, że wartością początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych może być wartość rynkowa na dzień nabycia przez wnioskodawcę tych składników majątku jednakże pod warunkiem, że wartość ta jest jednocześnie wartością odpowiadającą wartości wynagrodzenia za umorzenie udziałów, wyrażonego w cenie określonej w umowie,
  • wyrok WSA w Poznaniu z 13 października 2011 r., sygn. I SA/Po 591/11, w którym skład orzekający uznał, że jak wynika z cytowanego przepisu żaden ze wskazanych w nim sposobów określenia wartości początkowej środków trwałych nie odnosi się wprost do nabycia środków trwałych jako wynagrodzenia za umarzane udziały. W ocenie Sądu najbliższym istocie rozpoznawanej sprawy sposobem ustalenia wartości początkowej nabytych przez spółkę środków trwałych jest ten wskazany w art. 16g ust. 1 pkt 1 u.p.d.o.p.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Art. 16g ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm., dalej „ustawa o CIT”), wskazuje zróżnicowane zasady ustalania przez podatników wartości początkowej składników trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w zależności od sposobu ich nabycia.

Zgodnie z art. 16g ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT, za wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, z uwzględnieniem ust. 2-14, w razie odpłatnego nabycia uważa się cenę ich nabycia, przez którą należy rozumieć kwotę należną zbywcy, powiększoną o koszty związane z zakupem naliczone do dnia przekazania środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania, a w szczególności o koszty transportu, załadunku i wyładunku, ubezpieczenia w drodze, montażu, instalacji i uruchomienia programów oraz systemów komputerowych, opłat notarialnych, skarbowych i innych, odsetek, prowizji, oraz pomniejszoną o podatek od towarów i usług, z wyjątkiem przypadków, gdy zgodnie z odrębnymi przepisami podatek od towarów i usług nie stanowi podatku naliczonego albo podatnikowi nie przysługuje obniżenie kwoty należnego podatku o podatek naliczony albo zwrot różnicy podatku w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług. W przypadku importu cena nabycia obejmuje cło i podatek akcyzowy od importu składników majątku (art. 16g ust. 3 ustawy o CIT).

Z przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca otrzyma tytułem wynagrodzenia za umorzone udziały, know-how w rozumieniu art. 16b ust. 1 pkt 7 ustawy o CIT, wierzytelności z tytułu pożyczek udzielonych przez Spółkę oraz prawo ochronne na znak towarowy, o którym mowa w ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1410). Wartość rynkowa umarzanych udziałów będzie, na dzień umorzenia, równa wartości rynkowej wskazanych powyżej składników majątkowych. Wątpliwości Wnioskodawcy, dotyczą ustalenia wartości początkowej know-how nabytego tytułem wynagrodzenia za umorzone udziały.

Na gruncie przepisów ustawy o CIT nabycie know-how tytułem wynagrodzenia za umarzane udziały, należy traktować na równi z odpłatnym nabyciem, o którym mowa w art. 16g ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT. Zatem wartością początkową nabytego w ten sposób know-how będzie cena jego nabycia. Ceną nabycia, w niniejszej sprawie, będzie wartość rynkowa umorzonych udziałów przypadająca na know-how, która odpowiada wartości know-how na moment umorzenia udziałów w Spółce.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Nadmienia się, że w zakresie pytań oznaczonych we wniosku Nr 1 i 3 wydano odrębne rozstrzygnięcia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z dnia 14 marca 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.