1061-IPTPB2.4511.4.2016.2.SŻ | Interpretacja indywidualna

1. Czy wypłata wartości rynkowej lokalu w 2015 r. do wysokości wkładu mieszkaniowego, wniesionego do Spółdzielni Mieszkaniowej w 2007 r. jest przychodem zwolnionym z podatku dochodowego w 2015 r.?
2. Czy kwoty spłacanego przez Wnioskodawcę w latach 2007-2014 do Spółdzielni Mieszkaniowej kredytu zaciągniętego przez Spółdzielnię na budowę budynku mieszkalnego, w którym znajdował się zajmowany lokal, na mocy odrębnych przepisów zaliczane na poczet wkładu mieszkaniowego, są przychodem zwolnionym z podatku dochodowego w 2015 r.?
1061-IPTPB2.4511.4.2016.2.SŻinterpretacja indywidualna
  1. przychody z innych źródeł
  2. spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego
  3. wartość rynkowa
  4. wkład do spółdzielni mieszkaniowej
  5. wygaśnięcie
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Przychody z innych źródeł

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 5 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 2 stycznia 2016 r. (data wpływu 5 stycznia 2016 r.), uzupełnionym pismem z dnia 4 kwietnia 2016 r. (data wpływu 6 kwietnia 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przychodu uzyskanego z tytułu wypłaty wartości rynkowej lokalu mieszkalnego wskutek wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 5 stycznia 2016 r. złożony został ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przychodu uzyskanego z tytułu wypłaty wartości rynkowej lokalu mieszkalnego wskutek wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego.

Wniosek nie spełniał wymogów, określonych w art. 14b § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.), w związku z powyższym pismem z dnia 23 marca 2016 r., Nr 1061-IPTPB2.4511.4.2016.1.SŻ, wezwano Wnioskodawcę, na podstawie art. 169 § 1 w zw. z art. 14h ustawy Ordynacja podatkowa, do jego uzupełnienia w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Wezwanie wysłane zostało w dniu 23 marca 2016 r. (skutecznie doręczone w dniu 29 marca 2016 r.). W dniu 6 kwietnia 2016 r. (nadano w dniu 5 kwietnia 2016 r.) wpłynęło uzupełnienie wniosku.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny (ostatecznie doprecyzowany w uzupełnieniu wniosku):

W 2007 r. Wnioskodawca wraz żoną otrzymali spółdzielcze lokatorskie prawo do mieszkania. Wnioskodawca i Jego żona wnieśli do Spółdzielni wkład mieszkaniowy w wysokości 29 153 zł 21 gr. W 2014 r. Wnioskodawca wraz z żoną zdali mieszkanie do Spółdzielni Mieszkaniowej, w związku z czym doszło do wygaśnięcia spółdzielczego prawa do lokalu mieszkaniowego. W marcu 2015 r. Spółdzielnia Mieszkaniowa wypłaciła Wnioskodawcy i Jego żonie wartość rynkową tego mieszkania w wysokości 66 332 zł 43 gr. Była to kwota, jaką Spółdzielnia Mieszkaniowa uzyskała od osoby obejmującej lokal w wyniku przetargu przeprowadzonego przez Spółdzielnię, pomniejszona o koszty związane z przekształceniem lokalu, koszty wyceny lokalu i spłaty pozostałej części kredytu.

Od Spółdzielni Wnioskodawca otrzymał informację, że wypłata wartości rynkowej lokalu mieszkalnego nastąpiła na podstawie art. 11 pkt 21-2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych. Zgodnie z tą ustawą w przypadku wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do mieszkania jest wypłacana wartość rynkowa lokalu, a nie zwaloryzowany wkład mieszkaniowy.

Wnioskodawca powołał treść odpowiedzi Zarządu ... Spółdzielni Mieszkaniowej w ... ,w której stwierdzono, że „Wynika z tego, że wkład mieszkaniowy (wpłacony przy zasiedlaniu oraz zwiększany przez systematyczną spłatę kredytu) stanowi jakby część składową wypłaconej wartości rynkowej, lecz nie jest wartością tożsamą”.

W latach 2007-2014 Wnioskodawca wraz z żoną ponosili wydatki tytułem spłaty kredytu, zaciągniętego przez Spółdzielnię Mieszkaniową na budowę budynku, w którym znajdował się lokal mieszkalny. Łącznie w latach 2007-2014 Wnioskodawca i Jego żona spłacili kredyt w wysokości 19 029 zł 68 gr. Od Spółdzielni Wnioskodawca otrzymał informację, że kredyt, który spłacał razem z żoną, Spółdzielnia Mieszkaniowa zaciągnęła przed dniem 31 maja 1992 r. na budownictwo mieszkaniowe. Ten kredyt był objęty przepisami o wykupie odsetek ze środków budżetu państwa - ustawa z dnia 30 listopada 1995 r. o pomocy państwa wypłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnej oraz refundacji bankom wypłacanych premii (Dz. U. z 2003 r. Nr 911, z późn. zm.). Zgodnie z uchwałą siedmiu sędziów z dnia 16 listopada 1995 r. (sygn. akt III AZP 34/95) wydatki na spłatę kredytu oraz odsetek z nim związanych traktowane są jako wydatki na wkład mieszkaniowy do spółdzielni mieszkaniowej. Zatem spłata kredytu zaciągniętego przez Spółdzielnię dokonana przez Wnioskodawcę i Jego żonę w latach 2007-2014 była zaliczana na poczet wkładu mieszkaniowego.

Pomiędzy Wnioskodawcą a Jego żoną istnieje wspólność majątkowa małżeńska.

W 2016 r. Wnioskodawca otrzymał od Spółdzielni Mieszkaniowej informację o przychodach z innych źródeł za 2015 r. (PIT-8C) z tytułu wartości rynkowej mieszkania, zgodnie z art. 11 pkt 21-2 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Żona Wnioskodawcy również otrzymała od spółdzielni mieszkaniowej PIT-8C.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania (ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku):
  1. Czy wypłata wartości rynkowej lokalu w 2015 r. do wysokości wkładu mieszkaniowego, wniesionego do Spółdzielni Mieszkaniowej w 2007 r. jest przychodem zwolnionym z podatku dochodowego w 2015 r....
  2. Czy kwoty spłacanego przez Wnioskodawcę w latach 2007-2014 do Spółdzielni Mieszkaniowej kredytu zaciągniętego przez Spółdzielnię na budowę budynku mieszkalnego, w którym znajdował się zajmowany lokal, na mocy odrębnych przepisów zaliczane na poczet wkładu mieszkaniowego, są przychodem zwolnionym z podatku dochodowego w 2015 r....

Zdaniem Wnioskodawcy (w odniesieniu do pytania nr 1), w art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym (Dz. U. z 2012 r., poz. 361) przy wyliczaniu kategorii przychodów z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, został użyty zwrot „w szczególności”, który oznacza, że wyliczenie przychodów z innych źródeł ma charakter otwarty. W związku z tym do kategorii przychodów z innych źródeł można zaliczyć również inne niż te, które zostały w nim wymienione, w tym również wypłatę wartości rynkowej lokalu mieszkalnego. Z tego tytułu Spółdzielnia Mieszkaniowa słusznie wystawiła informację o przychodach z innych źródeł (PIT-8C).

Jednocześnie na mocy art. 21 ust. 1 pkt 50 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przychody otrzymane w związku ze zwrotem udziałów lub wkładów w spółdzielni, do wysokości wniesionych udziałów lub wkładów do spółdzielni są zwolnione z podatku dochodowego, przy czym w ustawie o podatku dochodowym nie ma definicji wkładu do spółdzielni.

Kwestie zwrotu wkładu mieszkaniowego reguluje ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (nowelizacja w 2007 r., Dz. U. nr 125, poz. 873). Na podstawie art. 11 pkt 21-2 znowelizowanej ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych w brzmieniu obowiązującym od dnia 31 lipca 2007 r. w przypadku wygaśnięcia lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego osobie uprawnionej wypłaca się wartość rynkową lokalu mieszkalnego, a nie wkład mieszkaniowy. Zatem od dnia 31 lipca 2007 r. w przypadku wygaśnięcia prawa lokatorskiego do mieszkania, spółdzielnia nie wypłaca wkładu mieszkaniowego, tylko wartość rynkową lokalu. Oznacza to, że wkład mieszkaniowy wniesiony w 2007 r. jest niejako częścią składową wypłaconej w 2015 r. wartości rynkowej lokalu. Zatem w rozliczeniu podatkowym za 2015 r., na mocy art. 21 ust. 1 pkt 50 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wypłata wartości rynkowej lokalu do wysokości wkładu mieszkaniowego, wniesionego do Spółdzielni Mieszkaniowej w 2007 r. jest przychodem zwolnionym z podatku dochodowego, jako zwrot wkładu mieszkaniowego.

Zdaniem Wnioskodawcy w odniesieniu do pytania nr 2, zgodnie z uchwałą siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z dnia 16 listopada 1995 r., sygnatura akt III AZP 34/95, wydatki na spłatę kredytu oraz odsetek z nim związanych traktowane są jako wydatki na wkład mieszkaniowy do spółdzielni mieszkaniowej. Zatem, kwoty spłacanego w latach 2007-2014 do Spółdzielni Mieszkaniowej kredytu zaciągniętego przez Spółdzielnię na budowę budynku mieszkalnego, w którym znajdował się zajmowany lokal, zaliczane są na poczet wkładu mieszkaniowego.

Oznacza to, że systematycznie spłacany w latach 2007-2014 kredyt jest zaliczany na poczet wkładu mieszkaniowego. Oznacza to też, że spłacany kredyt zwiększył wkład mieszkaniowy wpłacony w 2007 r.

Na mocy art. 21 ust. 1 pkt 50 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przychody otrzymane w związku ze zwrotem udziałów lub wkładów w spółdzielni, do wysokości wniesionych udziałów lub wkładów do spółdzielni są zwolnione z podatku dochodowego, jednak art. 21 ust. 1 pkt 50 ustawy o podatku dochodowym nie zawiera definicji wkładu do spółdzielni.

Zatem, w rozliczeniu podatkowym za 2015 r., na mocy art. 21 ust. 1 pkt 50 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wypłata wartości rynkowej lokalu do wysokości wniesionego w 2007 r. wkładu mieszkaniowego powiększonego o kwoty spłacanego w latach 2007-2014 kredytu zaliczanego na poczet wkładu mieszkaniowego jest przychodem zwolnionym z podatku dochodowego, jako przychód otrzymany w związku ze zwrotem wkładu mieszkaniowego. Zatem, kwoty spłacanego w latach 2007-2014 kredytu są przychodem zwolnionym z podatku dochodowego w roku podatkowym 2015.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Stosownie do art. 11 ust. 1 ww. ustawy przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3 i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Przepis art. 10 ust. 1 tej ustawy zawiera katalog przychodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 9 cyt. ustawy, źródłem przychodów są „inne źródła”.

W myśl art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

Jak dowodzi użycie sformułowania „w szczególności”, definicja przychodów z innych źródeł ma charakter przykładowy i otwarty, zatem do tej kategorii należy zaliczyć również przychody inne niż wymienione wprost w przepisie art. 20 ust. 1 ww. ustawy.

Na podstawie powołanych wyżej przepisów, opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlega uzyskany w roku podatkowym dochód stanowiący dla osób fizycznych (podatników) przysporzenie majątkowe.

Jednakże, w myśl art. 21 ust. 1 pkt 50 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku dochodowego są przychody otrzymane w związku ze zwrotem udziałów lub wkładów w spółdzielni, do wysokości wniesionych udziałów lub wkładów do spółdzielni.

Z wniosku wynika, że w 2007 r. Wnioskodawca wraz żoną otrzymali spółdzielcze lokatorskie prawo do mieszkania. Wnioskodawca i Jego żona wnieśli do Spółdzielni wkład mieszkaniowy w wysokości 29 153 zł 21 gr. W 2014 r. Wnioskodawca wraz z żoną zdali mieszkanie do Spółdzielni Mieszkaniowej, w związku z czym doszło do wygaśnięcia spółdzielczego prawa do lokalu mieszkaniowego. W marcu 2015 r. Spółdzielnia Mieszkaniowa wypłaciła Wnioskodawcy i Jego żonie wartość rynkową tego mieszkania w wysokości 66 332 zł 43 gr. odpowiadającą kwocie uzyskanej od osoby obejmującej lokal w wyniku przetargu przeprowadzonego przez Spółdzielnię, pomniejszona o koszty związane z przekształceniem lokalu, koszty wyceny lokalu i spłaty pozostałej części kredytu.

Od Spółdzielni Wnioskodawca otrzymał informację, że wypłata wartości rynkowej lokalu mieszkalnego nastąpiła na podstawie art. 11 pkt 21-2 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, zgodnie z którym w przypadku wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do mieszkania jest wypłacana wartość rynkowa lokalu, a nie zwaloryzowany wkład mieszkaniowy.

Wnioskodawca powołując się na odpowiedź Zarządu ... Spółdzielni Mieszkaniowej w ... wskazał, że „wkład mieszkaniowy (wpłacony przy zasiedlaniu oraz zwiększany przez systematyczną spłatę kredytu) stanowi jakby część składową wypłaconej wartości rynkowej, lecz nie jest wartością tożsamą”.

W latach 2007-2014 Wnioskodawca wraz z żoną ponosili wydatki tytułem spłaty kredytu, zaciągniętego przez Spółdzielnię Mieszkaniową na budowę budynku, w którym znajdował się lokal mieszkalny. Łącznie w latach 2007-2014 Wnioskodawca i Jego żona spłacili kredyt w wysokości 19 029 zł 68 gr. Od Spółdzielni Wnioskodawca otrzymał informację, że kredyt, który spłacał razem z żoną, Spółdzielnia Mieszkaniowa zaciągnęła przed dniem 31 maja 1992 r. na budownictwo mieszkaniowe. Kredyt ten był objęty przepisami o wykupie odsetek ze środków budżetu państwa - ustawa z dnia 30 listopada 1995 r. o pomocy państwa wypłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnej oraz refundacji bankom wypłacanych premii (Dz. U. z 2003 r. Nr 911 z późn. zm.). Zatem spłata kredytu zaciągniętego przez Spółdzielnię dokonana przez Wnioskodawcę i Jego żonę w latach 2007-2014 była zaliczana na poczet wkładu mieszkaniowego.

W 2016 r. Wnioskodawca otrzymał od Spółdzielni mieszkaniowej informację o przychodach z innych źródeł za 2015 r. (PIT-8C) z tytułu wartości rynkowej mieszkania zgodnie z art. 11 pkt 21-2 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.

Kwestię wniesienia wkładu mieszkaniowego oraz jego zwrotu regulują przepisy ustawy z 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1222, z późn. zm.).

Zgodnie z art. 4 ust. 1 ww. ustawy członkowie spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze prawa do lokali, są obowiązani uczestniczyć w pokrywaniu kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na ich lokale, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni przez uiszczanie opłat zgodnie z postanowieniami statutu.

W myśl natomiast art. 4 ust. 3 ww. ustawy członkowie spółdzielni, którzy oczekują na ustanowienie na ich rzecz spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego albo prawa odrębnej własności lokalu, są obowiązani uczestniczyć w pokrywaniu kosztów budowy lokali przez wnoszenie wkładów mieszkaniowych lub budowlanych. Od chwili postawienia im lokali do dyspozycji uiszczają oni opłaty określone w ust. 1 albo 2.

Stosownie do art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z członkiem spółdzielni ubiegającym się o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego spółdzielnia zawiera umowę o budowę lokalu. Umowa ta, zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności, powinna zobowiązywać strony do zawarcia, po wybudowaniu lokalu, umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do tego lokalu, a ponadto powinna zawierać zobowiązanie członka spółdzielni do pokrywania kosztów zadania inwestycyjnego w części przypadającej na jego lokal przez wniesienie wkładu mieszkaniowego określonego w umowie.

Zgodnie z art. 10 ust. 2 ww. ustawy członek, o którym mowa w ust. 1, wnosi wkład mieszkaniowy według zasad określonych w statucie w wysokości odpowiadającej różnicy między kosztem budowy przypadającym na jego lokal a uzyskaną przez spółdzielnię pomocą ze środków publicznych lub z innych środków uzyskanych na sfinansowanie kosztów budowy lokalu. Jeżeli część wkładu mieszkaniowego została sfinansowana z zaciągniętego przez spółdzielnię kredytu na sfinansowanie kosztów budowy danego lokalu, członek jest obowiązany uczestniczyć w spłacie tego kredytu wraz z odsetkami w części przypadającej na jego lokal.

W myśl art. 11 ust. 1 cyt. ustawy, spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego wygasa z chwilą ustania członkostwa oraz w innych wypadkach określonych w niniejszym rozdziale.

W przypadku wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego spółdzielnia, z zastrzeżeniem art. 15, ogłasza nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia opróżnienia lokalu, zgodnie z postanowieniami statutu, przetarg na ustanowienie odrębnej własności tego lokalu, zawiadamiając o przetargu w sposób określony w statucie oraz przez publikację ogłoszenia w prasie lokalnej. Pierwszeństwo w nabyciu lokalu mają członkowie, którzy nie mają zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych i zgłoszą gotowość zawarcia umowy o ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności tego lokalu. W przypadku zgłoszenia się kilku uprawnionych, pierwszeństwo ma najdłużej oczekujący. Warunkiem przeniesienia odrębnej własności lokalu na takiego członka jest wpłata wartości rynkowej lokalu (art. 11 ust. 2 ww. ustawy).

Stosownie do art. 11 ust. 21 cyt. ustawy w wypadku wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego spółdzielnia wypłaca osobie uprawnionej wartość rynkową tego lokalu. Przysługująca osobie uprawnionej wartość rynkowa nie może być wyższa od kwoty, jaką spółdzielnia uzyska od osoby obejmującej lokal w wyniku przetargu przeprowadzonego przez spółdzielnię zgodnie z postanowieniami statutu.

Zgodnie z art. 11 ust. 22 tej ustawy z wartości rynkowej lokalu potrąca się przypadającą na dany lokal część zobowiązań spółdzielni związanych z budową, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1, w tym w szczególności niewniesiony wkład mieszkaniowy. Jeżeli spółdzielnia skorzystała z pomocy uzyskanej ze środków publicznych lub z innych środków, potrąca się również nominalną kwotę umorzenia kredytu lub dotacji, w części przypadającej na ten lokal oraz kwoty zaległych opłat, o których mowa w art. 4 ust. 1, a także koszty określenia wartości rynkowej lokalu.

Warunkiem wypłaty, o której mowa w ust. 21, jest opróżnienie lokalu (art. 11 ust. 24 ww. ustawy).

Powołany przepis art. 21 ust. 1 pkt 50 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wyraźnie wskazuje przedmiotowe zwolnienie jako ograniczające się tylko i wyłącznie do wniesionych do spółdzielni wkładów. Należy zauważyć, że jeżeli wartość ich ulega zwiększeniu wówczas zwolnienie obejmuje wyłącznie tę część wypłaconej kwoty, która odpowiada kwocie wniesionego wkładu. Przy czym, jeżeli zgodnie z odrębnymi przepisami (pozapodatkowymi) spłata kredytu była zaliczana na poczet wkładu mieszkaniowego, to kwota spłaconego kredytu dla celów podatkowych również jest traktowana jako wkład wniesiony.

Mając na uwadze powołane przepisy prawa oraz przedstawiony stan faktyczny, należy stwierdzić, że przypadający na Wnioskodawcę przychód z tytułu wypłaty przez Spółdzielnię Mieszkaniową wartości rynkowej lokalu mieszkalnego wskutek wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, do wysokości wkładu mieszkaniowego wniesionego przez Wnioskodawcę w 2007 r. do Spółdzielni Mieszkaniowej, w celu uzyskania spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, powiększonego o zaliczoną na poczet wkładu mieszkaniowego spłatę kredytu zaciągniętego przez Spółdzielnię Mieszkaniową na budowę budynku mieszkalnego, w którym znajdował się lokal mieszkalny korzysta ze zwolnienia od podatku określonego w art. 21 ust. 1 pkt 50 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Natomiast, nadwyżka pomiędzy uzyskanym przychodem z tytułu wypłaty przez Spółdzielnię Mieszkaniową wartości rynkowej lokalu mieszkalnego a nominalną wartością wniesionego (uiszczonego) przez Wnioskodawcę i Jego żonę wkładu mieszkaniowego powiększonego o tę część spłaconego kredytu, która zaliczana była na poczet wkładu mieszkaniowego, stanowi przychód z innych źródeł, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ww. ustawy, podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Jednocześnie Organ zauważa, że procedura wydawania indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego nie podlega regułom przewidzianym dla postępowania podatkowego, czy kontrolnego. Organ wydający interpretacje opiera się wyłącznie na opisie stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku – nie prowadzi postępowania dowodowego. Przedmiotem interpretacji wydanej na podstawie art. 14b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) jest sam przepis prawa. Jeżeli zatem przedstawiony we wniosku stan faktyczny będzie różnił się od występującego w rzeczywistości, wówczas wydana interpretacja nie będzie chroniła Wnioskodawczyni w zakresie rzeczywiście zaistniałego stanu faktycznego.

Ponadto wskazać należy, że interpretacje prawa podatkowego wydawane są w indywidualnej sprawie zainteresowanego, co wynika z art. 14b § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, w związku z czym niniejsza interpretacja jest wiążąca dla Wnioskodawcy jako osoby występującej z wnioskiem, nie wywiera natomiast skutku prawnego dla żony Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

przychody z innych źródeł
1061-IPTPB1.4511.41.2016.2.AP | Interpretacja indywidualna

spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego
ITPB2/4511-827/15/ENB | Interpretacja indywidualna

wartość rynkowa
IPPB3/4510-162/16-3/MS | Interpretacja indywidualna

wkład do spółdzielni mieszkaniowej
IPPB4/4511-1251/15-4/JK3 | Interpretacja indywidualna

wygaśnięcie
IBPP2/443-785/11/ICz | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.