Wartość rynkowa | Interpretacje podatkowe

Wartość rynkowa | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to wartość rynkowa. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy istnieje możliwość oszacowania przychodu po stronie Wnioskodawcy w wartości innej niż wartość nominalna wydanych udziałów w przypadku, gdy wartość aportu odpowiada wartości rynkowej przedmiotu aportu ?
Fragment:
Oznacza to, że w przypadku aportu do Sp. z o.o., odesłanie do art. 14 ustawy dotyczyć może tylko możliwości oszacowania wartości przedmiotu aportu w przypadku, gdy wartość ta znacznie odbiega od wartości rynkowej. Niemniej jednak, w przedstawionym zdarzeniu przyszłym taka sytuacja nie będzie miała miejsca. Prawa do znaku będące przedmiotem aportu będą wycenione według wartości rynkowej. Ponadto w ramach aportu część wartości rynkowej praw do znaku zostanie alokowana na kapitał zakładowy i pokryta nominałem wydanych udziałów, a część wartości zostanie alokowana na kapitał zapasowy (agio). Wartość przedmiotu wkładu nie będzie zatem odbiegała od wartości rynkowej. W tym miejscu należy dokonać wyraźnego rozróżnienia między wartością rynkową, do której odsyła art. 14 ust. 1-3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a wartością nominalną, o której mowa w art. 12 ust 1 pkt 7 powołanej ustawy. Wartość rynkowa nie jest wartością stałą, może podlegać oszacowaniu przez organ podatkowy. Natomiast wartość nominalna, jak wcześniej wskazano, jest wartością niezmienną i w związku z tym nie podlega oszacowaniu. Mając powyższe na uwadze, odesłanie do art. 14 ust. 1-3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie nakłada na Spółkę obowiązku rozpoznania przychodu podatkowego w wysokości równej wartości rynkowej przedmiotu aportu, ponieważ wartość nominalna jest wartością stałą, w przypadku wnoszenia wkładu niepieniężnego do spółki kapitałowej, odesłanie do art. 14 dotyczyć może tylko możliwości oszacowania wartości rynkowej aportu.
2016
2
sie

Istota:
Czy w przypadku wystąpienia tzw. ujemnej wartości firmy, wartość podatkową aktywów innych niż środki trwałe i wartości niematerialne i prawne (w tym środków trwałych w budowie) należy ująć w ich wartości rynkowej (nie wyższej niż Cena Nabycia ZCP)? (pytanie oznaczone we wniosku nr 2) (zdarzenie przyszłe)
Fragment:
Dodatkowo należy zaznaczyć, że ustawodawca wskazując w art. 16g ust. 10 pkt 2 ustawy o CIT, na konieczność pomniejszenia ceny nabycia o „ wartość ” składników majątkowych niebędących ŚT ani WNiP rozumie przez to ich wartość rynkową – taki pogląd podziela m.in. S. Krempa w „ Sprzedaż przedsiębiorstwa i jego zorganizowanej części – podatki dochodowe ”, wydawnictwo C.H. Beck 2007 r., str. 162. Na wniosek taki wskazuje również wprost wykładnia językowa – skoro pojęcie wartości nie zostało zdefiniowane przez ustawodawcę ani nie umieścił on żadnego odniesienia do rozumienia tego pojęcia np. z innego aktu prawnego, to należy odczytywać je literalnie, tj. przez wartość należy rozumieć wartość danego składnika majątkowego w obrocie, innymi słowy – wartość rynkową. Podsumowując, w przypadku wystąpienia tzw. ujemnej wartości firmy, wartość podatkową aktywów innych niż środki trwałe i WNiP (w tym środków trwałych w budowie, które dla powyższego celu nie stanowią środków trwałych ani WNiP oraz zapasów) należy ująć w ich wartości rynkowej (nie wyższej niż Cena Nabycia ZCP). W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe. Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.
2016
23
cze

Istota:
Czy w przypadku wystąpienia tzw. ujemnej wartości firmy, wartość podatkową aktywów innych niż środki trwałe i wartości niematerialne i prawne (w tym środków trwałych w budowie) należy ująć w ich wartości rynkowej (nie wyższej niż Cena Nabycia ZCP)? (pytanie oznaczone we wniosku nr 2) (stan faktyczny)
Fragment:
Dodatkowo należy zaznaczyć, że ustawodawca wskazując w art. 16g ust. 10 pkt 2 ustawy o CIT, na konieczność pomniejszenia ceny nabycia o „ wartość ” składników majątkowych niebędących ŚT ani WNiP rozumie przez to ich wartość rynkową – taki pogląd podziela m.in. S. Krempa w „ Sprzedaż przedsiębiorstwa i jego zorganizowanej części – podatki dochodowe ”, wydawnictwo C.H. Beck 2007 r., str. 162. Na wniosek taki wskazuje również wprost wykładnia językowa – skoro pojęcie wartości nie zostało zdefiniowane przez ustawodawcę ani nie umieścił on żadnego odniesienia do rozumienia tego pojęcia np. z innego aktu prawnego, to należy odczytywać je literalnie, tj. przez wartość należy rozumieć wartość danego składnika majątkowego w obrocie, innymi słowy – wartość rynkową. Podsumowując, w przypadku wystąpienia tzw. ujemnej wartości firmy, wartość podatkową aktywów innych niż środki trwałe i WNiP (w tym środków trwałych w budowie, które dla powyższego celu nie stanowią środków trwałych ani WNiP oraz zapasów) należy ująć w ich wartości rynkowej (nie wyższej niż Cena Nabycia ZCP). W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe. Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.
2016
22
cze

Istota:
Czy nabycie przez Wnioskodawcę pakietu akcji po wartości nominalnej niższej od ich wartości rynkowej, spowoduje powstanie po stronie Wnioskodawcy przychodu w momencie nabycia?
Fragment:
Trudno zatem przyjąć, że nabywając akcje w wartości nominalnej niższej od wartości rynkowej, po stronie Wnioskodawcy powstanie jakiekolwiek realne przysporzenie. Wartość akcji podlega wahaniom w czasie i nie ma charakteru stałego. Nie da się zatem wykluczyć sytuacji kiedy relacja pomiędzy wartością nominalną, a wartością rynkową ulegnie odwróceniu, tj. kiedy wartość nominalna przewyższy wartość rynkową. Gdyby przyjąć, że przychód w wysokości różnicy pomiędzy wartością nominalną, a wartością rynkową powstaje na dzień nabycia akcji, to okazałoby się, że podatek zapłacony został nienależnie. W sensie ekonomicznym zaś mielibyśmy do czynienia ze stratą. Takie stanowisko zajął m.in. WSA w orzeczeniu z 20 stycznia 2015 r. (sygn. III SA/Wa 1472/14). W pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę, iż cena rynkowa udziałów jest wartością zmienną. Nie można wykluczyć, iż nawet w przypadku objęcia udziałów poniżej ich wartości rynkowej, późniejszy spadek wartości rynkowej tych udziałów, byłby na tyle znaczący, iż doprowadziłby do sytuacji, w której cena zbycia udziałów byłaby niższa niż cena ich nabycia. Wówczas w istocie rzeczy mielibyśmy do czynienia nie z dochodem, lecz ze stratą, ponieważ koszty uzyskania przychodów przewyższałyby uzyskane przychody.
2016
10
cze

Istota:
1. Czy wypłata wartości rynkowej lokalu w 2015 r. do wysokości wkładu mieszkaniowego, wniesionego do Spółdzielni Mieszkaniowej w 2007 r. jest przychodem zwolnionym z podatku dochodowego w 2015 r.?
2. Czy kwoty spłacanego przez Wnioskodawcę w latach 2007-2014 do Spółdzielni Mieszkaniowej kredytu zaciągniętego przez Spółdzielnię na budowę budynku mieszkalnego, w którym znajdował się zajmowany lokal, na mocy odrębnych przepisów zaliczane na poczet wkładu mieszkaniowego, są przychodem zwolnionym z podatku dochodowego w 2015 r.?
Fragment:
Warunkiem przeniesienia odrębnej własności lokalu na takiego członka jest wpłata wartości rynkowej lokalu (art. 11 ust. 2 ww. ustawy). Stosownie do art. 11 ust. 2 1 cyt. ustawy w wypadku wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego spółdzielnia wypłaca osobie uprawnionej wartość rynkową tego lokalu. Przysługująca osobie uprawnionej wartość rynkowa nie może być wyższa od kwoty, jaką spółdzielnia uzyska od osoby obejmującej lokal w wyniku przetargu przeprowadzonego przez spółdzielnię zgodnie z postanowieniami statutu. Zgodnie z art. 11 ust. 2 2 tej ustawy z wartości rynkowej lokalu potrąca się przypadającą na dany lokal część zobowiązań spółdzielni związanych z budową, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1, w tym w szczególności niewniesiony wkład mieszkaniowy. Jeżeli spółdzielnia skorzystała z pomocy uzyskanej ze środków publicznych lub z innych środków, potrąca się również nominalną kwotę umorzenia kredytu lub dotacji, w części przypadającej na ten lokal oraz kwoty zaległych opłat, o których mowa w art. 4 ust. 1, a także koszty określenia wartości rynkowej lokalu. Warunkiem wypłaty, o której mowa w ust. 21, jest opróżnienie lokalu (art. 11 ust. 24 ww. ustawy). Powołany przepis art. 21 ust. 1 pkt 50 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wyraźnie wskazuje przedmiotowe zwolnienie jako ograniczające się tylko i wyłącznie do wniesionych do spółdzielni wkładów.
2016
28
kwi

Istota:
Czy w przypadku objęcia przez Wnioskodawcę udziałów w Spółce Kapitałowej w zamian za wkład niepieniężny o wartości rynkowej przekraczającej wartość nominalną obejmowanych udziałów (akcji) w Spółce Kapitałowej, organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej będzie mógł zastosować art. 14 ust. 1 zdanie drugie w zw. z art. 14 ust. 2 i 3 Ustawy CIT i określić przychód Wnioskodawcy w innej wysokości niż wartość nominalna obejmowanych udziałów (akcji)
Fragment:
Jeżeli jednak cena, bez uzasadnionej przyczyny, znacznie odbiega od wartości rynkowej tych rzeczy lub praw, przychód ten określa organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej w wysokości wartości rynkowej. W myśl natomiast art. 14 ust. 2 Ustawy CIT wartość rynkową, o której mowa w ust. 1, rzeczy lub praw majątkowych określa się na podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami lub prawami tego samego gatunku. Z porównania powyższych przepisów wynika, że w przypadku objęcia udziałów (akcji) w zamian za wkład niepieniężny o prawidłowo określonej wartości rynkowej, przychodem będzie nominalna wartość udziałów (akcji). Art. 12 ust. 1 pkt 7 Ustawy CIT wskazuje bowiem jednoznacznie, iż przychodem jest nominalna wartość obejmowanego udziału (akcji). Przepis ten jest regułą, zaś ustalenie przychodu na poziomie innym, niż wskazany przez strony, i to wyłącznie w okolicznościach wskazanych w art. 14, wyjątkiem. Potwierdza to także treść art. 14 ust. 1 Ustawy CIT, który ma być stosowany odpowiednio, a zgodnie z którym przychodem z odpłatnego zbycia rzeczy lub praw jest wartość wyrażona w umowie, chyba że bez uzasadnionej przyczyny wartość zbywanej rzeczy lub prawa znacznie odbiega od wartości rynkowej.
2016
20
kwi

Istota:
Możliwość szacowania przez organy podatkowe przychodu Wnioskodawcy z tytułu zbycia udziałów sp. z o.o. w celu umorzenia, gdy wynagrodzenie za umarzane udziały będzie niższe od wartości rynkowej tych udziałów.
Fragment:
IPPB3/423-984/14-2/EŻ odstąpił na podstawie art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej od uzasadnienia prawnego następującego stanowiska podatnika: Organy podatkowe nie mają prawa szacować przychodu Wnioskodawcy z tytułu zbycia udziałów/akcji w celu umorzenia, w przypadku gdy wynagrodzenie za zbywane będzie niższe od wartości rynkowej tych udziałów/akcji. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 6 sierpnia 2015 r., sygn. IPPB3/J4510-562/15-2/KK uznał za prawidłowe następujące stanowisko podatnika: Organy podatkowe nie mają prawa szacować przychodu Wnioskodawcy z tytułu zbycia udziałów/akcji w celu umorzenia, w przypadku gdy wynagrodzenie za zbywane będzie niższe od wartości rynkowej tych udziałów/akcji. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 22 sierpnia 2014 r., sygn. IBPBI/2/423-621/14/AK zgodził się z następującą konkluzją wnioskodawcy: Biorąc pod uwagę charakter transakcji zbycia udziałów w celu umorzenia, trzeba w pełni zgodzić się ze stanowiskiem wyrażonym w piśmie z dnia 18 lutego 2003 r. (LK-399/LM/BG/2003), gdzie Minister Finansów wyraził pogląd, zgodnie z którym w przypadku, określonego w art. 199 Kodeksu spółek handlowych, nabycia od wspólnika udziałów przez spółkę w celu ich umorzenia występuje wynagrodzenie. Termin „ wynagrodzenie ” nie jest tożsamy z ceną. Użycie w art. 199 § 2 K.s.h. terminu „ wynagrodzenie ” świadczy, iż na gruncie tego przepisu nie chodzi o sprzedaż w rozumieniu art. 535 Kodeksu cywilnego.
2016
10
lut

Istota:
Możliwość szacowania przez organy podatkowe przychodu Wnioskodawcy z tytułu zbycia udziałów sp. z o.o. w celu umorzenia, gdy wynagrodzenie za umarzane udziały będzie niższe od wartości rynkowej tych udziałów.
Fragment:
IPPB3/423-984/14-2/EŻ odstąpił na podstawie art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej od uzasadnienia prawnego następującego stanowiska podatnika: Organy podatkowe nie mają prawa szacować przychodu Wnioskodawcy z tytułu zbycia udziałów/akcji w celu umorzenia, w przypadku gdy wynagrodzenie za zbywane będzie niższe od wartości rynkowej tych udziałów/akcji. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 6 sierpnia 2015 r., sygn. IPPB3/J4510-562/15-2/KK uznał za prawidłowe następujące stanowisko podatnika: Organy podatkowe nie mają prawa szacować przychodu Wnioskodawcy z tytułu zbycia udziałów/akcji w celu umorzenia, w przypadku gdy wynagrodzenie za zbywane będzie niższe od wartości rynkowej tych udziałów/akcji. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 22 sierpnia 2014 r., sygn. IBPBI/2/423-621/14/AK zgodził się z następującą konkluzją wnioskodawcy: Biorąc pod uwagę charakter transakcji zbycia udziałów w celu umorzenia, trzeba w pełni zgodzić się ze stanowiskiem wyrażonym w piśmie z dnia 18 lutego 2003 r. (LK-399/LM/BG/2003), gdzie Minister Finansów wyraził pogląd, zgodnie z którym w przypadku, określonego w art. 199 Kodeksu spółek handlowych, nabycia od wspólnika udziałów przez spółkę w celu ich umorzenia występuje wynagrodzenie. Termin „ wynagrodzenie ” nie jest tożsamy z ceną. Użycie w art. 199 § 2 K.s.h. terminu „ wynagrodzenie ” świadczy, iż na gruncie tego przepisu nie chodzi o sprzedaż w rozumieniu art. 535 Kodeksu cywilnego.
2016
10
lut

Istota:
Wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zasad określenia przychodu z tytułu objęcia akcji w spółce kapitałowej w zamian za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część.
Fragment:
(...) wartości rynkowej przedmiotu wkładu. Jednak dokonując poprawnej wykładni systemowej art. 14 w zw. z art. 12 ust. 1 pkt 7 in fino u.p.d.o.p. trzeba dojść do przekonania, iż w przypadku zastosowania tych przepisów, wycena ma odnosić się do wartości rynkowej nabytych w zamian za aport udziałów spółki. Przemawia za tym podstawowa na gruncie podatku dochodowego zasada, zgodnie z którą przedmiot opodatkowania tym podatkiem stanowi przychód pomniejszony o koszty jego uzyskania. W tym wypadku - jak wskazano wyżej - przychodem jest wartość uzyskanych udziałów. Z kolei wykładnia literalna art. 14 ust. I zd. 2 u.p.d.o.p. nakazuje przyjąć, iż wartość nabytych w powyższy sposób udziałów w spółce kapitałowej powinna być zbliżona do ich wartości rynkowej. Jeżeli wartość nominalna udziałów odbiega w znacznym stopniu od ich wartości rynkowej, przychód określa organ podatkowy według wartości rynkowej. Tym samym organ ten jest uprawniony do dokonywania korekty tego przychodu. Innymi słowy jak słusznie wskazał Minister Finansów - organy podatkowe uzyskały kompetencję do kwestionowania wartości przychodu, który powinien odpowiadać wartości rynkowej nabytych we wskazanej drodze udziałów w spółce kapitałowej.
2016
7
lut

Istota:
Objęcia udziałów w spółce kapitałowej w zamian za wkład pieniężny gdzie wartość nominalna jest niższa od wartości rynkowej.
Fragment:
Tym samym i wartość nominalna tych Udziałów byłaby niższa od ich wartości rynkowej (gdyby całą wartość rynkową Spółki podzielić na ilość objętych przez Wnioskodawcę Udziałów). Analogicznie wyglądałaby sytuacja także innych udziałowców Spółki, w tym również udziałowców powiązanych z Wnioskodawcą, jako że wartość nominalna posiadanych przez nich udziałów w Spółce - przed i po przystąpieniu Wnioskodawcy - będzie niższa od wartości rynkowej takowych udziałów. Sytuacja Wnioskodawca nie będzie odbiegać tu od sytuacji innych wspólników Spółki gdyż wartość nominalna ich udziałów także jest niższa od wartości rynkowej tych udziałów (gdyby całą wartość rynkową Spółki podzielić na ilość posiadanych przez nich udziałów). W efekcie przystąpienia do Spółki Wnioskodawca nabędzie mniejszościowy pakiet udziałów w Spółce. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania. Czy objęcie przez Wnioskodawcę Udziałów w Spółce po wartości nominalnej, która z uwagi na wskazane w opisie zdarzenia przyszłego uwarunkowania, jest niższa niż wartość rynkowa obejmowanych Udziałów spowoduje powstanie po stronie Wnioskodawcy przychodu (dochodu) w momencie objęcia udziałów... W którym momencie Wnioskodawca rozpozna dochód związany z objętymi przez niego Udziałami w Spółce tj. czy będzie to moment odpłatnego zbycia posiadanych przez Wnioskodawcę Udziałów...
2016
4
lut
© 2011-2016 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.