Wartość rynkowa | Interpretacje podatkowe

Wartość rynkowa | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to wartość rynkowa. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy przez wartość majątku, o której mowa w art. 10 ust. 2 pkt 1 Ustawy o PDOP, należy każdorazowo rozumieć wartość rynkową Majątku danej Spółki Dzielonej pomniejszoną o związane z tym Majątkiem i przejmowane przez Wnioskodawcę zobowiązania.
Fragment:
Odnosząc się z kolei do wyjaśnienia co należy rozumieć pod pojęciem „ wartość majątku ” użytym w art. 10 ust. 2 updop, stwierdzić należy, że pojęcie to należy rozumieć jako wartość rynkową majątku spółki przejmowanej lub dzielonej. Zatem, nie można zgodzić się z Wnioskodawcą, że przez wartość majątku, o której mowa w art. 10 ust. 2 pkt 1 updop należy każdorazowo rozumieć wartość rynkową Majątku danej Spółki Dzielonej pomniejszoną o związane z tym Majątkiem i przejmowane przez Wnioskodawcę zobowiązania. Cytowane powyżej przepisy mające zastosowanie w niniejszej sprawie nie przewidują bowiem, możliwości pomniejszania wartości majątku o przejmowane zobowiązania. Reasumując, stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za nieprawidłowe. Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej: z zastosowaniem art. 119a; w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem zdarzenia przyszłego podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku.
2017
20
lip

Istota:
Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie stosowania przepisów art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
Fragment:
Analizując wspomniany art. 7 ust. 1 ustawy zmieniającej należy dojść do wniosku, że jedyną okolicznością decydującą o tym, które przepisy należy stosować w odniesieniu do odsetek od pożyczek jest moment przekazania kwoty pożyczki (kredytu). Parafrazując zacytowany przepis – do odsetek od pożyczek, które zostały podatnikowi przekazane przed 1 stycznia 2015 r. stosuje się przepisy w zakresie cienkiej kapitalizacji obowiązujące przed zmianą przepisów, do dnia 31 grudnia 2014 r. W związku z tym, dla stosowania „ starych ” przepisów bez znaczenia pozostają pozostałe warunki pożyczki, w szczególności data zawarcia umowy, termin spłaty, wysokość oprocentowania itp. W sprawie będącej przedmiotem niniejszego wniosku, Spółka zawarła aneksy zmieniające zapisy zawartych dotąd umów pożyczek, w szczególności w zakresie zmiany terminu spłaty pożyczki (pozostałe warunki pozostają bez zmian; podobne aneksy mogą zostać zawarte także w przyszłości). W żadnym przypadku nie doszło do przekazania dodatkowych kwot pożyczek na mocy zawartych dotychczas aneksów. Brak jest również podstaw do uznania, że w omawianych okolicznościach doszło do zawarcia nowej umowy pożyczki – doszło jedynie do zmiany treści umowy w zakresie terminu spłaty pożyczki. Tym samym, skoro kwoty pożyczek zostały Spółce przekazane (...)
2017
10
maj

Istota:
W zakresie skutków podatkowych dla wspólnika pozostającego w spółce komandytowej w związku z wystąpieniem z tej Spółki Wspólnika Ustępującego za wynagrodzeniem niższym niż wartość rynkowa (zbywcza) przysługującego mu udziału kapitałowego
Fragment:
Przysporzenie takie nie występuje u pozostających w Spółce wspólników, w tym również Wnioskodawcy, w związku z wystąpieniem ze Spółki Wspólnika Ustępującego za wynagrodzeniem niższym niż wartość rynkowa (zbywcza) przysługującego mu udziału kapitałowego. Z chwilą wystąpienia Wspólnika Ustępującego za wynagrodzeniem niższym niż wartość rynkowa (zbywcza) jego udziału kapitałowego, pozostający w Spółce wspólnicy nie uzyskują bowiem żadnego faktycznego i definitywnego przysporzenia. Reasumując, Wnioskodawca, jako wspólnik pozostający w Spółce, nie uzyska przychodu opodatkowanego PIT, z tytułu wystąpienia Wspólnika Ustępującego za wynagrodzeniem niższym niż wartość rynkowa (zbywcza) jego udziału kapitałowego. Stanowisko Wnioskodawcy znajduje potwierdzenie w interpretacjach indywidualnych o podobnym stanie faktycznym, np.: interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 6 lipca 2016 r., sygn. IBPB-1-3/4510-471/16/SK ; interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 25 maja 2016 r., sygn. ILPB1/4511-1-328/16-2/KS , interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 25 stycznia 2016 r., sygn. ILPB1/4511-1-1532/15-2/AK ; interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 22 stycznia 2016 r., sygn. ITPB1/4511-1089/15/MR ; interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 26 sierpnia 2015 r., sygn.
2017
11
lut

Istota:
Czy przychodem Wnioskodawcy z tytułu objęcia udziału w Spółce z o.o. po cenie nominalnej niższej niż jego wartość rynkowa i pokrycia go wkładem niepieniężnym o wartości rynkowej równej wartości nominalnej obejmowanego udziału będzie wyłącznie wartość nominalna udziału objętego w Spółce w zamian za wkład niepieniężny, zgodnie z treścią art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, czy też organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej będzie mógł zastosować art. 19 ust. 1 zdanie drugie w zw. z art. 19 ust. 3 i ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i określić przychód Wnioskodawcy w innej wysokości niż wartość nominalna objętego udziału lub też uznać, że otrzymał nieodpłatne lub częściowo odpłatne świadczenie?
Fragment:
Jeżeli jednak cena, bez uzasadnionej przyczyny, znacznie odbiega od wartości rynkowej tych rzeczy lub praw, przychód ten określa organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej w wysokości wartości rynkowej. Przepis art. 14 ust. 1 zdanie drugie stosuje się odpowiednio. Stosownie do art. 19 ust. 3 i ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wartość rynkową, o której mowa w ust. 1, rzeczy lub praw majątkowych określa się na podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami lub prawami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca odpłatnego zbycia. Jeżeli wartość wyrażona w cenie określonej w umowie odpłatnego zbycia znacznie odbiega od wartości rynkowej nieruchomości lub praw majątkowych oraz innych rzeczy, organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej wezwie strony umowy do zmiany tej wartości lub wskazania przyczyn uzasadniających podanie ceny znacznie odbiegającej od wartości rynkowej. W razie nieudzielenia odpowiedzi, niedokonania zmiany wartości lub niewskazania przyczyn, które uzasadniają podanie ceny znacznie odbiegającej od wartości rynkowej, organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej określi wartość z uwzględnieniem opinii biegłego lub biegłych.
2016
17
gru

Istota:
W zakresie skutków podatkowych objęcia udziałów w zamian za wkład niepieniężny, w sytuacji gdy wartość nominalna udziałów obejmowanych przez spółkę będzie niższa od wartości rynkowej wnoszonego wkładu
Fragment:
Jeżeli jednak cena bez uzasadnionej przyczyny znacznie odbiega od wartości rynkowej tych rzeczy lub praw, przychód ten określa organ podatkowy w wysokości wartości rynkowej. W takim wypadku, zgodnie z art. 14 ust. 2 ustawy CIT, wartość rynkową określa się na podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami lub prawami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca odpłatnego zbycia. Zgodnie z art. 14 ust. 3 ustawy CIT, jeżeli wartość określona w umowie znacznie odbiega od wartości rynkowej tych rzeczy lub praw, organ podatkowy wezwie strony umowy do zmiany tej wartości lub wskazania przyczyn uzasadniających podanie ceny znacznie odbiegającej od wartości rynkowej. W razie nieudzielenia odpowiedzi, niedokonania zmiany wartości lub niewskazania przyczyn, które uzasadniają podanie ceny znacznie odbiegającej od wartości rynkowej, organ podatkowy określi wartość z uwzględnieniem opinii biegłego lub biegłych. Analizując powyższe przepisy, należy przede wszystkim zauważyć, iż z art. 12 ust. 1 punkt 7 ustawy CIT wynika wprost, że z tytułu aportu Spółka uzyska przychód podatkowy w wysokości nominalnej wartości udziałów w SPV objętych w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część.
2016
6
gru

Istota:
1. Czy w przedstawionym zdarzeniu przysz3ym przychodem Wnioskodawcy z tytu3u opisanego wk3adu niepienie?nego (aportu) bedzie wy31cznie wartooa nominalna udzia3ów objetych w Nowej Spó3ce w zamian za wk3ad niepienie?ny?2. Czy w przypadku objecia przez Wnioskodawce udzia3ów w Nowej Spó3ce w zamian za wk3ad niepienie?ny o wartooci rynkowej przekraczaj1cej wartooa nominaln1 obejmowanych udzia3ów w Nowej Spó3ce, organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej bedzie móg3 zastosowaa art. 19 ust. 1 zdanie drugie w zw. z art. 19 ust. 3 i 4 Ustawy PIT i okreolia przychód Wnioskodawcy w innej wysokooci ni? wartooa nominalna obejmowanych udzia3ów?
Fragment:
Takie stanowisko Minister Finansów wyrazi3 w: interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Lodzi z 29 stycznia 2014 r., sygn.: IPTPB2/415-699/13-3/KR , w której Organ odstepuj1c od uzasadnienia potwierdzi3 stanowisko podatnika, ?e: „ w przypadku objecia udzia3ów w Spó3ce w zamian za wk3ad niepienie?ny, Wnioskodawca bedzie zobowi1zany do wykazania przychodu wy31cznie w wysokooci nominalnej wartooci udzia3ów objetych w Spó3ce, w rozumieniu art. 17 ust. 1 pkt 9 Ustawy o PIT, niezale?nie od wartooci rynkowej wk3adu niepienie?nego. (...) W przypadku objecia przez Wnioskodawce udzia3ów w Spó3ce w zamian za wk3ad niepienie?ny o wartooci rynkowej przekraczaj1cej wartooa nominaln1 obejmowanych udzia3ów organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej nie bedzie uprawniony do okreolenia przychodu Wnioskodawcy w innej wysokooci ni? wartooa nominalna udzia3ów w Spó3kach. Powy?sze opiera sie na twierdzeniu, ?e odpowiednie stosowanie art. 19 Ustawy o PIT na podstawie art. 17 ust. 2 Ustawy o PIT nie stanowi kompetencji do kwestionowania wysokooci przychodu, którego wartooa wynika jednoznacznie z art. 17 ust. 1 pkt 9 Ustawy o PIT ”; interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 17 wrzeonia 2013 r., sygn.: IBPBII/2/415-664/13/MW , w której Organ odstepuj1c od uzasadnienia potwierdzi3 stanowisko wnioskodawcy, ?e: „ w przypadku objecia przez niego udzia3ów w Spó3ce w zamian za Aport o wartooci rynkowej przekraczaj1cej wartooa nominaln1 obejmowanych udzia3ów (...)
2016
28
lis

Istota:
Przepisy ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych jasno wskazują co stanowi podstawę opodatkowania przy sprzedaży nieruchomości i według jakich zasad tę podstawę się ustala. Zatem, jeżeli ustalona wartość nieruchomości (w oparciu o wycenę rynkową dokonaną w operacie szacunkowym przez niezależnego rzeczoznawcę) będzie stanowić wartość rynkową zbywanej nieruchomości w rozumieniu art. 6 ust. 2 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, to wówczas stanowić będzie podstawę opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Jeżeli jednak kwota deklarowana jako podstawa opodatkowania nie będzie ceną rynkową przedmiotowej nieruchomości, organ podatkowy ma prawo zwrócić uwagę na konieczność jej zmiany, stosując uregulowania zawarte w art. 6 ust. 2-4 ww. ustawy. Wartość zbywanej nieruchomości musi bowiem dla celów podatkowych odpowiadać jej wartości rynkowej. To oznacza, że kwestionując wartość ceny podanej jako podstawę opodatkowania – bez względu na to jak ta cena została ustalona – Organ ma prawo wezwać stronę do podwyższenia lub obniżenia wartości przedmiotu transakcji i w ostateczności włączyć mechanizm ustalania wartości określony w art. 6 ust. 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.
Fragment:
W umowie nabycia zostanie wskazana wartość rynkowa nieruchomości z operatu szacunkowego dla nieruchomości (w chwili obecnej Wnioskodawca dysponuje operatem dla Nieruchomości 1) jako podstawa do obliczenia podatku od czynności cywilnoprawnych. jednocześnie jako podstawa opodatkowania w podatku od czynności cywilnoprawnych zostanie przyjęta kwota wartości rynkowej nieruchomości. Należy wskazać, że ustawodawca w przytoczonym wyżej art. 6 ust. 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych dał jedynie organowi podatkowemu uprawnienie do określenia wartości przedmiotu transakcji z uwzględnieniem przedłożonej przez stronę w toku postępowania podatkowego w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych wyceny rzeczoznawcy, gdy wartość rynkowa przedmiotu umowy, według oceny organu podatkowego nie odpowiada wartości rynkowej zgodnie z art. 6 ust. 2 ww. ustawy. Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych uznaje uprawnienie stron umowy sprzedaży do kreowania jej warunków, w tym ustalenia ceny. Jednakże w przypadku ustalenia wartości przedmiotu transakcji w sposób odbiegający od wartości rynkowej, ustawa dopuszcza ingerencję organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej; przy czym organy te mogą się posiłkować wskazanymi w art. 6 ust. 4 ustawy: opinią biegłego lub przedłożoną przez podatnika wyceną rzeczoznawcy.
2016
28
lis

Istota:
Czy istnieje możliwość oszacowania przychodu po stronie Wnioskodawcy w wartości innej niż wartość nominalna wydanych udziałów w przypadku, gdy wartość aportu odpowiada wartości rynkowej przedmiotu aportu ?
Fragment:
Oznacza to, że w przypadku aportu do Sp. z o.o., odesłanie do art. 14 ustawy dotyczyć może tylko możliwości oszacowania wartości przedmiotu aportu w przypadku, gdy wartość ta znacznie odbiega od wartości rynkowej. Niemniej jednak, w przedstawionym zdarzeniu przyszłym taka sytuacja nie będzie miała miejsca. Prawa do znaku będące przedmiotem aportu będą wycenione według wartości rynkowej. Ponadto w ramach aportu część wartości rynkowej praw do znaku zostanie alokowana na kapitał zakładowy i pokryta nominałem wydanych udziałów, a część wartości zostanie alokowana na kapitał zapasowy (agio). Wartość przedmiotu wkładu nie będzie zatem odbiegała od wartości rynkowej. W tym miejscu należy dokonać wyraźnego rozróżnienia między wartością rynkową, do której odsyła art. 14 ust. 1-3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a wartością nominalną, o której mowa w art. 12 ust 1 pkt 7 powołanej ustawy. Wartość rynkowa nie jest wartością stałą, może podlegać oszacowaniu przez organ podatkowy. Natomiast wartość nominalna, jak wcześniej wskazano, jest wartością niezmienną i w związku z tym nie podlega oszacowaniu. Mając powyższe na uwadze, odesłanie do art. 14 ust. 1-3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie nakłada na Spółkę obowiązku rozpoznania przychodu podatkowego w wysokości równej wartości rynkowej przedmiotu aportu, ponieważ wartość nominalna jest wartością stałą, w przypadku wnoszenia wkładu niepieniężnego do spółki kapitałowej, odesłanie do art. 14 dotyczyć może tylko możliwości oszacowania wartości rynkowej aportu.
2016
2
sie

Istota:
Czy w przypadku wystąpienia tzw. ujemnej wartości firmy, wartość podatkową aktywów innych niż środki trwałe i wartości niematerialne i prawne (w tym środków trwałych w budowie) należy ująć w ich wartości rynkowej (nie wyższej niż Cena Nabycia ZCP)? (pytanie oznaczone we wniosku nr 2) (zdarzenie przyszłe)
Fragment:
Dodatkowo należy zaznaczyć, że ustawodawca wskazując w art. 16g ust. 10 pkt 2 ustawy o CIT, na konieczność pomniejszenia ceny nabycia o „ wartość ” składników majątkowych niebędących ŚT ani WNiP rozumie przez to ich wartość rynkową – taki pogląd podziela m.in. S. Krempa w „ Sprzedaż przedsiębiorstwa i jego zorganizowanej części – podatki dochodowe ”, wydawnictwo C.H. Beck 2007 r., str. 162. Na wniosek taki wskazuje również wprost wykładnia językowa – skoro pojęcie wartości nie zostało zdefiniowane przez ustawodawcę ani nie umieścił on żadnego odniesienia do rozumienia tego pojęcia np. z innego aktu prawnego, to należy odczytywać je literalnie, tj. przez wartość należy rozumieć wartość danego składnika majątkowego w obrocie, innymi słowy – wartość rynkową. Podsumowując, w przypadku wystąpienia tzw. ujemnej wartości firmy, wartość podatkową aktywów innych niż środki trwałe i WNiP (w tym środków trwałych w budowie, które dla powyższego celu nie stanowią środków trwałych ani WNiP oraz zapasów) należy ująć w ich wartości rynkowej (nie wyższej niż Cena Nabycia ZCP). W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe. Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.
2016
23
cze

Istota:
Czy w przypadku wystąpienia tzw. ujemnej wartości firmy, wartość podatkową aktywów innych niż środki trwałe i wartości niematerialne i prawne (w tym środków trwałych w budowie) należy ująć w ich wartości rynkowej (nie wyższej niż Cena Nabycia ZCP)? (pytanie oznaczone we wniosku nr 2) (stan faktyczny)
Fragment:
Dodatkowo należy zaznaczyć, że ustawodawca wskazując w art. 16g ust. 10 pkt 2 ustawy o CIT, na konieczność pomniejszenia ceny nabycia o „ wartość ” składników majątkowych niebędących ŚT ani WNiP rozumie przez to ich wartość rynkową – taki pogląd podziela m.in. S. Krempa w „ Sprzedaż przedsiębiorstwa i jego zorganizowanej części – podatki dochodowe ”, wydawnictwo C.H. Beck 2007 r., str. 162. Na wniosek taki wskazuje również wprost wykładnia językowa – skoro pojęcie wartości nie zostało zdefiniowane przez ustawodawcę ani nie umieścił on żadnego odniesienia do rozumienia tego pojęcia np. z innego aktu prawnego, to należy odczytywać je literalnie, tj. przez wartość należy rozumieć wartość danego składnika majątkowego w obrocie, innymi słowy – wartość rynkową. Podsumowując, w przypadku wystąpienia tzw. ujemnej wartości firmy, wartość podatkową aktywów innych niż środki trwałe i WNiP (w tym środków trwałych w budowie, które dla powyższego celu nie stanowią środków trwałych ani WNiP oraz zapasów) należy ująć w ich wartości rynkowej (nie wyższej niż Cena Nabycia ZCP). W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe. Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.
2016
22
cze
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.