Wartość rynkowa | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to wartość rynkowa. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
23
lut

Istota:

Opodatkowanie dodatniej wartości firny.

Fragment:

Podstawę opodatkowania przy umowie sprzedaży, w myśl ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, stanowi wartość rynkowa rzeczy lub prawa majątkowego (art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy). Zgodnie z art. 6 ust. 2 ww. ustawy wartość rynkową przedmiotu czynności cywilnoprawnych określa się na podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem ich miejsca położenia, stanu i stopnia zużycia, oraz w obrocie prawami majątkowymi tego samego rodzaju, z dnia dokonania tej czynności, bez odliczania długów i ciężarów. Jeżeli jednak podatnik nie określił wartości przedmiotu czynności cywilnoprawnej lub wartość określona przez niego nie odpowiada, według oceny organu podatkowego, wartości rynkowej, to stosownie do art. 6 ust. 3 ww. ustawy – organ wezwie podatnika do jej określenia, podwyższenia lub obniżenia, w terminie nie krótszym niż 14 dni od dnia doręczenia wezwania, podając jednocześnie wartość według własnej, wstępnej oceny. Natomiast w przypadku, gdy podatnik, pomimo wezwania, o którym mowa w ust. 3, nie określił wartości lub podał wartość nieodpowiadającą wartości rynkowej, organ podatkowy dokona jej określenia z uwzględnieniem opinii biegłego lub przedłożonej przez podatnika wyceny rzeczoznawcy.

2018
2
lut

Istota:

Objęcie udziałów w spółce kapitałowej po wartości nominalnej, która jest niższa od wartości rynkowej zbywanych udziałów.

Fragment:

Tak więc korzyść, którą uzyskuje podatnik w postaci objęcia udziałów po wartości niższej niż ich wartość rynkowa zostanie uwzględniona przy opodatkowaniu, jednakże o czym była już mowa, w momencie realizacji dochodu czyli przy sprzedaży objętych w ten sposób udziałów. Ponadto za brakiem zasadności stanowiska wyrażonego w zaskarżonej interpretacji, że powstanie dochodu nastąpi z chwilą objęcia udziałów po wartości nominalnej, która jest niższa od wartości rynkowej przemawiają również argumenty przedstawione poniżej. W ocenie Sądu, w pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę, iż cena rynkowa udziałów jest wartością zmienną. Nie można wykluczyć, iż nawet w przypadku objęcia udziałów poniżej ich wartości rynkowej, późniejszy spadek wartości rynkowej tych udziałów, byłby na tyle znaczący, iż doprowadziłby do sytuacji, w której cena zbycia udziałów byłaby niższa niż cena ich nabycia. Wówczas w istocie rzeczy mielibyśmy do czynienia nie z dochodem, lecz ze stratą, ponieważ koszty uzyskania przychodów przewyższałyby uzyskane przychody. Gdyby więc uprzednio, to jest w momencie objęcia udziałów, nastąpiło już opodatkowanie dochodu rozumianego jako różnica pomiędzy ceną rynkową udziałów a ceną ich objęcia (preferencyjną), to podatnik zapłaciłby podatek, pomimo iż w sensie ekonomicznym i prawnym poniósł stratę, która nie podlegałaby w takim razie odliczeniu od przychodu uzyskanego z innego źródła przychodów.

2018
1
lut

Istota:

Czy można przyjąć za podstawę opodatkowania ww. czynności faktyczną kwotę transakcji ustaloną na poziomie symbolicznej złotówki ?

Fragment:

Ustalając w przedmiotowej sprawie podstawę opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych – mając na uwadze opisane zdarzenie przyszłe oraz cytowane wyżej przepisy prawa, w szczególności art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych –stwierdzić należy, że podstawę opodatkowania przy planowanej umowie zakupu stanowić będzie wartość rynkowa nabytego przez Wnioskodawcę udziału w nieruchomości. A zatem wskazana przez Wnioskodawcę faktyczna kwota transakcji mogłaby stanowić podstawę opodatkowania tylko wówczas, jeżeli odpowiadałaby wartości rynkowej tej nieruchomości w rozumieniu art. 6 ust. 2 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Z przepisów ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych wprost wynika, że umowa sprzedaży podlega opodatkowaniu tym podatkiem. Fakt, że celem zakupu udziału w nieruchomości jest chęć naprawy błędów deweloperskich oraz że Wspólnota dokona zakupu od swoich członków pozostaje bez znaczenia w przedmiotowej sprawie. W myśl przywołanych wyżej przepisów podstawę opodatkowania umowy sprzedaży stanowi wartość rynkowa przedmiotu transakcji, a obowiązek podatkowy ciąży na kupującym. W związku z powyższym Wnioskodawca, będzie miał obowiązek zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnych obliczony od wartości rynkowej nabywanego udziału w nieruchomości. Wobec powyższego, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za nieprawidłowe. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

2017
13
gru

Istota:

Czy może zostać naliczony podatek od czynności cywilnoprawnych, w związku z planowaną transakcją kupna-sprzedaży za 1 zł 0 gr? Jeżeli tak, to w jakiej wysokości?

Fragment:

A zatem wskazana przez Zainteresowanych cena nabycia nieruchomości mogłaby stanowić podstawę opodatkowania tylko wówczas, jeżeli odpowiadałaby wartości rynkowej tej nieruchomości w rozumieniu art. 6 ust. 2 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Jak wynika z opisu zdarzenia przyszłego wartość całkowita nieruchomości opisanej we wniosku w dniu jej nabycia przez Zainteresowanych wynosiła 298 809,14 zł. Należy więc stwierdzić, że kwota 1 zł, za którą Zbywca chce sprzedać Nabywającej opisany udział w nieruchomości nie będzie odpowiadać jego wartości rynkowej. Podstawę opodatkowania stanowi natomiast wartość rynkowa przedmiotu sprzedaży. Przepisy ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych jasno to wskazują, podając jednocześnie według jakich zasad tę podstawę się ustala. Z przepisów ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych wprost wynika, że umowa sprzedaży podlega opodatkowaniu tym podatkiem. Fakt, że przedmiotem sprzedaży jest udział w nieruchomości, która stanowiła pierwsze mieszkanie Zainteresowanych oraz, że Zbywca zostanie zwolniony z długu pozostaje bez znaczenia w przedmiotowej sprawie. W myśl przywołanych wyżej przepisów podstawę opodatkowania umowy sprzedaży stanowi wartość rynkowa przedmiotu transakcji, a obowiązek podatkowy ciąży na kupującym.

2017
9
gru

Istota:

W zakresie ustalenia:
Czy w związku z planowanym, dobrowolnym zbyciem udziałów w celu umorzenia, za zgodą Wnioskodawcy po cenie nieokreślonej na dzień złożenia wniosku, która może różnić się od wartości rynkowej posiadanych przez niego udziałów, po stronie Wnioskodawcy powstanie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych w wysokości innej (w szczególności wyższej) niż Wynagrodzenie uzgodnione między Wnioskodawcą a Spółką Zależną?

Fragment:

Brak jest zatem przesłanek do uznania, że w wyniku zbycia udziałów przez Wnioskodawcę bez wynagrodzenia lub za wynagrodzeniem odbiegającym od wartości rynkowej - po stronie Wnioskodawcy powstanie jakikolwiek przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych (inny niż uzgodnione przez Wnioskodawcę i Spółkę Zależną Wynagrodzenie). Jak już bowiem wspomniano, zgodnie z przepisami Ustawy o CIT, warunkiem koniecznym dla osiągnięcia przychodu jest uzyskanie definitywnego przysporzenia majątkowego, a jedynym definitywnym przysporzeniem Wnioskodawcy będzie uzgodnione Wynagrodzenie (choćby odbiegało ono od wartości rynkowej udziałów). W świetle powyższego, oceniając skutki będące następstwem umorzenia udziałów, należy uznać, że w wyniku tej operacji po stronie Wnioskodawcy powstanie przychód w rozumieniu przepisów Ustawy o CIT tylko i wyłącznie w wysokości Wynagrodzenia uzgodnionego między Wnioskodawcą a Spółką Zależną - choćby Wynagrodzenie to odbiegało od wartości rynkowej. Powyższe stanowisko Wnioskodawcy znajduje potwierdzenie w licznych interpretacjach organów podatkowych, m.in. w: interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 18 września 2017 r., Znak: 0111-KDIB2-3.4010.55.2017.l.AZE, interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej (...)

2017
7
gru

Istota:

Czy w związku z planowanym, dobrowolnym zbyciem udziałów w celu umorzenia, za zgodą Udziałowca po cenie nieokreślonej na dzień złożenia wniosku, która może różnić się od wartości rynkowej posiadanych przez niego udziałów, po stronie Udziałowca powstanie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych w wysokości innej (w szczególności wyższej) niż Wynagrodzenie uzgodnione między Udziałowcem a Spółką Zależną?

Fragment:

Brak jest zatem przesłanek do uznania, że w wyniku zbycia udziałów przez Udziałowca bez wynagrodzenia lub za wynagrodzeniem odbiegającym od wartości rynkowej - po stronie Udziałowca powstanie jakikolwiek przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych (inny niż uzgodnione przez Udziałowca i Spółkę Zależną Wynagrodzenie). Jak już bowiem wspomniano, zgodnie z przepisami Ustawy o CIT, warunkiem koniecznym dla osiągnięcia przychodu jest uzyskanie definitywnego przysporzenia majątkowego, a jedynym definitywnym przysporzeniem Udziałowca będzie uzgodnione Wynagrodzenie (choćby odbiegało ono od wartości rynkowej udziałów). W świetle powyższego, oceniając skutki będące następstwem umorzenia udziałów, należy uznać, że w wyniku tej operacji po stronie Udziałowca powstanie przychód w rozumieniu przepisów Ustawy o CIT tylko i wyłącznie w wysokości Wynagrodzenia uzgodnionego między Udziałowcem a Spółką Zależną - choćby Wynagrodzenie to odbiegało od wartości rynkowej. Powyższe stanowisko Wnioskodawcy znajduje potwierdzenie w licznych interpretacjach organów podatkowych, m.in. w: interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 18 września 2017 r. Znak: 0111-KDIB2-3.4010.55.2017.l.AZE; interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 21 września 2017 r.

2017
8
lis

Istota:

Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie powstania przychodu podatkowego.

Fragment:

Jeżeli jednak cena bez uzasadnionej przyczyny znacznie odbiega od wartości rynkowej tych rzeczy lub praw, przychód ten określa organ podatkowy w wysokości wartości rynkowej. Wartość rynkową rzeczy lub praw majątkowych określa się na podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami lub prawami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca odpłatnego zbycia (ust. 2). Z kolei ust. 3 art. 14 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wprowadza uprawnienie dla organów podatkowych do szacowania wartości transakcji – zgodnie z tym przepisem, jeżeli wartość wyrażona w cenie określonej w umowie znacznie odbiega od wartości rynkowej tych rzeczy lub praw, organ podatkowy wezwie strony umowy do zmiany tej wartości lub wskazania przyczyn uzasadniających podanie ceny znacznie odbiegającej od wartości rynkowej. W razie nieudzielenia odpowiedzi, niedokonania zmiany wartości lub niewskazania przyczyn, które uzasadniają podanie ceny znacznie odbiegającej od wartości rynkowej, organ podatkowy określi wartość z uwzględnieniem opinii biegłego lub biegłych. Jeżeli wartość określona w ten sposób odbiega co najmniej o 33% od wartości wyrażonej w cenie, koszty opinii biegłego lub biegłych ponosi zbywający.

2017
20
lip

Istota:

Czy przez wartość majątku, o której mowa w art. 10 ust. 2 pkt 1 Ustawy o PDOP, należy każdorazowo rozumieć wartość rynkową Majątku danej Spółki Dzielonej pomniejszoną o związane z tym Majątkiem i przejmowane przez Wnioskodawcę zobowiązania.

Fragment:

Odnosząc się z kolei do wyjaśnienia co należy rozumieć pod pojęciem „ wartość majątku ” użytym w art. 10 ust. 2 updop, stwierdzić należy, że pojęcie to należy rozumieć jako wartość rynkową majątku spółki przejmowanej lub dzielonej. Zatem, nie można zgodzić się z Wnioskodawcą, że przez wartość majątku, o której mowa w art. 10 ust. 2 pkt 1 updop należy każdorazowo rozumieć wartość rynkową Majątku danej Spółki Dzielonej pomniejszoną o związane z tym Majątkiem i przejmowane przez Wnioskodawcę zobowiązania. Cytowane powyżej przepisy mające zastosowanie w niniejszej sprawie nie przewidują bowiem, możliwości pomniejszania wartości majątku o przejmowane zobowiązania. Reasumując, stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za nieprawidłowe. Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej: z zastosowaniem art. 119a; w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem zdarzenia przyszłego podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku.

2017
10
maj

Istota:

Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie stosowania przepisów art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Fragment:

Analizując wspomniany art. 7 ust. 1 ustawy zmieniającej należy dojść do wniosku, że jedyną okolicznością decydującą o tym, które przepisy należy stosować w odniesieniu do odsetek od pożyczek jest moment przekazania kwoty pożyczki (kredytu). Parafrazując zacytowany przepis – do odsetek od pożyczek, które zostały podatnikowi przekazane przed 1 stycznia 2015 r. stosuje się przepisy w zakresie cienkiej kapitalizacji obowiązujące przed zmianą przepisów, do dnia 31 grudnia 2014 r. W związku z tym, dla stosowania „ starych ” przepisów bez znaczenia pozostają pozostałe warunki pożyczki, w szczególności data zawarcia umowy, termin spłaty, wysokość oprocentowania itp. W sprawie będącej przedmiotem niniejszego wniosku, Spółka zawarła aneksy zmieniające zapisy zawartych dotąd umów pożyczek, w szczególności w zakresie zmiany terminu spłaty pożyczki (pozostałe warunki pozostają bez zmian; podobne aneksy mogą zostać zawarte także w przyszłości). W żadnym przypadku nie doszło do przekazania dodatkowych kwot pożyczek na mocy zawartych dotychczas aneksów. Brak jest również podstaw do uznania, że w omawianych okolicznościach doszło do zawarcia nowej umowy pożyczki – doszło jedynie do zmiany treści umowy w zakresie terminu spłaty pożyczki. Tym samym, skoro kwoty pożyczek zostały Spółce przekazane (...)

2017
11
lut

Istota:

W zakresie skutków podatkowych dla wspólnika pozostającego w spółce komandytowej w związku z wystąpieniem z tej Spółki Wspólnika Ustępującego za wynagrodzeniem niższym niż wartość rynkowa (zbywcza) przysługującego mu udziału kapitałowego

Fragment:

Przysporzenie takie nie występuje u pozostających w Spółce wspólników, w tym również Wnioskodawcy, w związku z wystąpieniem ze Spółki Wspólnika Ustępującego za wynagrodzeniem niższym niż wartość rynkowa (zbywcza) przysługującego mu udziału kapitałowego. Z chwilą wystąpienia Wspólnika Ustępującego za wynagrodzeniem niższym niż wartość rynkowa (zbywcza) jego udziału kapitałowego, pozostający w Spółce wspólnicy nie uzyskują bowiem żadnego faktycznego i definitywnego przysporzenia. Reasumując, Wnioskodawca, jako wspólnik pozostający w Spółce, nie uzyska przychodu opodatkowanego PIT, z tytułu wystąpienia Wspólnika Ustępującego za wynagrodzeniem niższym niż wartość rynkowa (zbywcza) jego udziału kapitałowego. Stanowisko Wnioskodawcy znajduje potwierdzenie w interpretacjach indywidualnych o podobnym stanie faktycznym, np.: interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 6 lipca 2016 r., sygn. IBPB-1-3/4510-471/16/SK ; interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 25 maja 2016 r., sygn. ILPB1/4511-1-328/16-2/KS , interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 25 stycznia 2016 r., sygn. ILPB1/4511-1-1532/15-2/AK ; interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 22 stycznia 2016 r., sygn. ITPB1/4511-1089/15/MR ; interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 26 sierpnia 2015 r., sygn.