IPPB6/4510-288/16-2/AM | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
W jakiej wysokości Spółka powinna określić wartość początkową Praw do Znaku? Czy do przychodów podatkowych Spółki z tytułu udostępnienia Praw do Znaku w drodze leasingu finansowego nie należy zaliczać opłat leasingowych w części stanowiącej spłatę wartości początkowej Praw do Znaku?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 4 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 4 maja 2016 r. (data wpływu 11 maja 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie:

  • ustalenia wartości początkowej Praw do Znaku, nabytych w drodze wkładu niepieniężnego - jest prawidłowe;
  • braku powstania przychodu z tytułu udostępnienia Praw do Znaku w drodze leasingu finansowego z tytułu opłat leasingowych w części stanowiącej spłatę wartości początkowej Praw do Znaku - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 4 kwietnia 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia wartości początkowej Praw do Znaku, nabytych w drodze wkładu niepieniężnego oraz braku powstania przychodu z tytułu udostępnienia Praw do Znaku w drodze leasingu finansowego z tytułu opłat leasingowych w części stanowiącej spłatę wartości początkowej Praw do Znaku.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

R. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: R.) jest polskim rezydentem podatkowym i czynnym podatnikiem VAT.Głównym przedmiotem działalności R. jest usługowa aranżacja powierzchni biurowych.R. jest właścicielem majątkowych praw autorskich do znaku „R.” (dalej: Prawa do Znaku). Znak ten spełnia kryteria uznania go za utwór w rozumieniu ustawy o prawach autorskich i pokrewnych.

W związku z dynamicznym rozwojem grupy oraz poszukiwaniem partnerów strategicznych, R. postanowiła przenieść Prawa do Znaku do osobnej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: Spółka), która będzie polskim rezydentem podatkowym i czynnym podatnikiem VAT.

Spółka będzie utworzona przez udziałowców R.. Jej nazwa będzie brzmiała „R. M. Sp. z o.o.”, a jej siedziba będzie znajdowała się w K..

Spółka będzie zajmowała się ochroną oraz promocją Znaku na rynku polskim i rynkach zagranicznych.

Przeniesienie Praw do Znaku do Spółki pozwoli na bardziej efektywne zarządzanie znakiem w oddzieleniu od głównej działalności oraz - co ważne - na możliwość elastycznego „dopuszczenia” inwestora strategicznego (tylko w działalność główną) i zachowania kontroli nad Prawami do Znaku przez udziałowców.

W związku z powyższym R. zamierza przenieść Prawa do Znaku aportem do Spółki po wartości rynkowej ustalonej w drodze niezależnej wyceny. W ramach aportu część wartości rynkowej Praw do Znaku zostanie alokowana na kapitał zakładowy i pokryta nominałem wydanych udziałów, a cześć wartości zostanie alokowana na kapitał zapasowy (agio).

Po aporcie, Spółka udostępni zwrotnie Prawa do Znaku R., podpisując umowę leasingu. Leasing będzie spełniał kryteria leasingu finansowego w rozumieniu art. 17f ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: UPDOP). W szczególności, umowa leasingu będzie zawierała zapis mówiący o tym, że korzystający będzie dokonywał odpisów amortyzacyjnych od Praw do Znaku.

Z tytułu leasingu Praw do Znaku Spółka będzie obciążać R. opłatami leasingowymi, które zostaną ustalone w wysokości rynkowej. Wnioskodawca pragnie potwierdzić, w jakiej wysokości Spółka powinna określić wartość początkową Praw do Znaku nabytych w drodze aportu oraz co będzie przychodem Spółki z tytułu udostępnienia Praw do Znaku w drodze leasingu finansowego.

Wnioskodawcą w zakresie poniższych pytań jest jeden z dwóch udziałowców R. jako podmiot planujący utworzenie Spółki - zgodnie z art. 14n Ordynacji Podatkowej. Drugi z udziałowców złożył analogiczne zapytanie.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
  1. W jakiej wysokości Spółka powinna określić wartość początkową Praw do Znaku...
  2. Czy do przychodów podatkowych Spółki z tytułu udostępnienia Praw do Znaku w drodze leasingu finansowego nie należy zaliczać opłat leasingowych w części stanowiącej spłatę wartości początkowej Praw do Znaku...

Stanowisko Wnioskodawcy.

Ad. 1

Wartość początkowa Praw do Znaku będzie równa ich wartości ustalonej przez Spółkę na dzień wniesienia wkładu, nie wyższą jednak od wartości rynkowej Praw do Znaku.

Zgodnie z art. 16g ust. 1 pkt 4 UPDOP za wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, uważa się w razie nabycia w postaci wkładu niepieniężnego wniesionego do spółki, ustaloną przez podatnika na dzień wniesienia wkładu wartość poszczególnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, nie wyższą jednak od ich wartości rynkowej.

Oznacza to, że Spółka powinna rozpoznać wartość początkową Praw do Znaku w wysokości wartości przyjętej przez Spółkę na dzień dokonania aportu, ale nie wyższą niż wartość rynkowa Praw do Znaku.

Stanowisko powyższe potwierdza przykładowo interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 19 listopada 2014 r. (IBPBI/2/423-1042/14/BG).

Ad. 2

Do przychodów Spółki z tytułu umowy leasingu finansowego nie należy zaliczyć opłat leasingowych w części stanowiącej spłatę wartości początkowej Praw do Znaku.

Art. 17f UPDOP wskazuje kryteria przy spełnieniu których umowa leasingu powinna zostać zakwalifikowana jako umowa tzw. leasingu finansowego.

Przepis ten stanowi również, że w przypadku umowy spełniającej podane w nim kryteria (czyli umowy tzw. leasingu finansowego), do przychodów finansującego i odpowiednio do kosztów uzyskania przychodów korzystającego nie zalicza się opłat leasingowych w części stanowiącej spłatę wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych.

Przychodem finansującego i kosztem korzystającego jest wyłącznie część odsetkowa raty leasingowej.

Tak jak podano w opisie stanu faktycznego, umowa leasingu zawarta pomiędzy Spółką a R. będzie spełniała warunki wymienione w art. 17f UPDOP i tym samym będzie kwalifikowana jako tzw. leasing finansowy.

Tym samym przychodem Spółki z tytułu umowy leasingu finansowego będzie jedynie część odsetkowa rat leasingowych.

Do przychodów nie zaliczać się natomiast będą opłaty leasingowe w części stanowiącej spłatę wartości początkowej Praw do Znaku.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego uznaje się w zakresie za prawidłowe.

Ad. 1

Zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 851 z późn. zm.), kosztem uzyskania przychodów są odpisy z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (odpisy amortyzacyjne) dokonywane wyłącznie zgodnie z przepisami art. 16a-16m, z uwzględnieniem art. 16.

Stosownie to art. 16b ust. 1 pkt 4 updop, amortyzacji podlegają, z zastrzeżeniem art. 16c, nabyte nadające się do gospodarczego wykorzystania w dniu przyjęcia do używania autorskie lub pokrewne prawa majątkowe.

Zgodnie z art. 16h ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych podstawę naliczania odpisów amortyzacyjnych stanowi wartość początkowa środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych.

Sposób ustalania wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, zróżnicowany m.in. ze względu na sposób nabycia składnika majątku, określa art. 16g ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Jak wynika z wniosku, Wnioskodawcą jest podmiot planujący utworzenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Do nowo utworzonej Spółki zostaną wniesione aportem Prawa do Znaku, spełniające kryteria uznania za utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Przedmiotem wątpliwości zgłoszonych pytaniem Wnioskodawcy jest ustalenie wartości początkowej, stanowiących wartość niematerialną i prawną, Praw do Znaku.

W myśl art. 16g ust. 1 pkt 4 updop, za wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, z uwzględnieniem ust. 2-14, uważa się w razie nabycia w postaci wkładu niepieniężnego wniesionego do spółki albo spółdzielni - ustaloną przez podatnika, z zastrzeżeniem pkt 4c, na dzień wniesienia wkładu wartość poszczególnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, nie wyższą jednak od ich wartości rynkowej.

W świetle powyższego, wartością początkową wartości niematerialnej i prawnej nabytej w formie wkładu niepieniężnego stanowić będzie, ustalona przez podatnika, na dzień wniesienia wkładu, wartość przedmiotu aportu, stanowiącego wartość niematerialną i prawną, nie wyższa jednak od jej wartości rynkowej.

A zatem, wartość początkowa Praw do Znaku będzie równa ich wartości ustalonej przez nowo utworzoną Spółkę na dzień wniesienia wkładu, nie wyższą jednak od wartości rynkowej Praw do Znaku.

Tym samym, stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 1 należało uznać za prawidłowe.

Ad. 2

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 851 z późn. zm.), przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód bez względu na rodzaj źródeł przychodów, z jakich dochód ten został osiągnięty; w wypadkach, o których mowa w art. 21 i 22, przedmiotem opodatkowania jest przychód. Natomiast w myśl art. 7 ust. 2 powołanej ustawy, dochodem, z zastrzeżeniem art. 10, art. 11 i art. 24a, jest nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym; jeżeli koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą.

Zasady opodatkowania stron umowy leasingu podatkiem dochodowym od osób prawnych reguluje rozdział 4a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych .

Zgodnie z art. 17a pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przez umowę leasingu rozumie się umowę nazwaną w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121, ze zm.), a także każdą inną umowę, na mocy której jedna ze stron, zwana dalej „finansującym”, oddaje do odpłatnego używania albo używania i pobierania pożytków na warunkach określonych w ustawie drugiej stronie, zwanej dalej „korzystającym”, podlegające amortyzacji środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne, a także grunty oraz prawo wieczystego użytkowania gruntów.

W myśl art. 17a pkt 7 updop, ilekroć w rozdziale jest mowa o spłacie wartości początkowej rozumie się przez to faktycznie otrzymaną przez finansującego w opłatach ustalonych w umowie leasingu równowartość wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, określoną zgodnie z art. 16g, w podstawowym okresie umowy leasingu; spłaty tej nie koryguje się o kwotę wypłaconą korzystającemu, o której mowa w art. 17d albo art. 17h.

Z kolei w myśl postanowień art. 17f ust. 1 do przychodów finansującego, z zastrzeżeniem ust. 3 i odpowiednio do kosztów uzyskania przychodów korzystającego nie zalicza się opłat, o których mowa w art. 17b ust. 1, w części stanowiącej spłatę wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, jeżeli są spełnione łącznie następujące warunki:

  1. umowa leasingu została zawarta na czas oznaczony;
  2. suma ustalonych w umowie leasingu opłat, pomniejszona o należny podatek od towarów i usług, odpowiada co najmniej wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, a w przypadku zawarcia przez finansującego następnej umowy leasingu środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej będących uprzednio przedmiotem takiej umowy odpowiada co najmniej jego wartości rynkowej z dnia zawarcia następnej umowy leasingu; przepis art. 14 stosuje się odpowiednio;
  3. umowa zawiera postanowienie, że w podstawowym okresie umowy leasingu:
  4. odpisów amortyzacyjnych dokonuje korzystający, w przypadku gdy nie jest osobą wymienioną w lit. b, albo
  5. finansujący rezygnuje z dokonywania odpisów amortyzacyjnych, w przypadku gdy korzystającym jest osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że nowo utworzona Spółka, której Wnioskodawca będzie jednym z założycieli, otrzyma w formie wkładu niepieniężnego (aportu) prawo do znaku, stanowiące utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U z 2006 r., Nr 90, poz. 631 ze zm.). Prawo to będzie stanowić wartość niematerialną i prawną, podlegającą amortyzacji. Prawa to zostanie oddane do korzystania na podstawie umowy leasingu, o której mowa w art. 17a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Umowa ta będzie spełniać warunki, o których mowa w art. 17f ust. 1 tej ustawy.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą zaliczenia do przychodów opłat ustalonych w umowie leasingu, w części stanowiącej spłatę wartości początkowej tej wartości niematerialnej i prawnej.

Odnosząc powyższe przepisy do przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego należy stwierdzić, że opłata przysługująca nowo utworzonej Spółce z tytułu oddania wartości niematerialnej i prawnej do korzystania na podstawie umowy leasingu, spełniającej warunki o których mowa w art. 17f ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w części stanowiącej spłatę wartości początkowej wartości niematerialnej i prawnej, nie będzie stanowić dla nowo utworzonej Spółki przychodu.

W związku z powyższym, stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 2 wniosku, należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.