IPPB5/423-659/14-2/IŚ | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Sposób ustalenia wartości początkowej Budynku, którego Spółka jest współwaścicielem oraz metoda amartyzacji tego Budynku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 11 lipca 2014 r. (data wpływu 14 lipca 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie sposobu ustalenia wartości początkowej Budynku, którego Spółka jest współwascicielem oraz metody amartyzacji tego Budynku - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14 lipca 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie sposobu ustalenia wartości początkowej Budynku, którego Spółka jest współwascicielem oraz metody amartyzacji tego Budynku.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Spółka - Wnioskodawca jest polską spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, posiadającą siedzibę oraz zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wnioskodawca podlega w Polsce opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania (tzn. podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu).

Wnioskodawca w celach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą planuje nabyć od innej spółki kapitałowej prawa polskiego (dalej: Zbywca) w drodze umowy sprzedaży (dalej: Umowa Sprzedaży) udział w nieruchomości (dalej: Nieruchomość), składającej się z własności gruntu (wzgl. prawa użytkowania wieczystego gruntu) oraz własności budynku na nim położonego (dalej: Budynek).

W chwili obecnej Zbywca jest jedynym właścicielem Nieruchomości (100% własności).

Wraz z nabyciem udziału w Nieruchomości, Wnioskodawca może nabyć również odpowiedni udział w budowlach związanych z przedmiotową Nieruchomością.

Zgodnie z najlepszą wiedzą Wnioskodawcy w chwili obecnej (tj. przed planowanym zakupem Nieruchomości) w ewidencji środków trwałych Zbywcy są wprowadzone m.in. grunt (ewentualnie prawo wieczystego użytkowania gruntu, w odniesieniu do Nieruchomości) oraz Budynek, który stanowi jego środek trwały w rozumieniu przepisów UPDOP i podlega u niego amortyzacji podatkowej.

Na potrzeby dokonywania odpisów amortyzacyjnych od Budynku Zbywca ustalił stawkę amortyzacyjną w oparciu o art. 16j UPDOP.

W chwili obecnej wartość rynkowa Nieruchomości jest większa niż jej wartość wynikająca z ksiąg Zbywcy. Cena w Umowie Sprzedaży udziału w ww. Nieruchomości będzie odzwierciedlała jej wartość rynkową na moment zawarcia transakcji. W akcie notarialnym Umowy Sprzedaży zostaną wyszczególnione ceny zakupu poszczególnych składników majątku, tj. udziału w gruncie (ewentualnie udziału w prawie wieczystym użytkowania gruntu) i Budynku oraz - o ile istnieją i będą przedmiotem sprzedaży - udziału w budowlach, a koszty związane z zakupem (np. w postaci opłat notarialnych) poniesie wyłącznie kupujący (Wnioskodawca).

W wyniku transakcji Wnioskodawca stanie się współwłaścicielem przedmiotowej Nieruchomości. Koszty związane z transakcją nabycia prawa współwłasności w stosunku do Nieruchomości w zakresie dotyczącym Budynku (cena netto uiszczona przez Wnioskodawcę na rzecz Zbywcy oraz inne poniesione wyłącznie przez Spółkę koszty okołotransakcyjne) zostaną potraktowane przez Wnioskodawcę, jako wydatki konstytuujące wartość początkową środka trwałego - Budynku (w ocenie Wnioskodawcy ten składnik majątku spełnia definicję środka trwałego w rozumieniu UPDOP i może być przez niego amortyzowany dla celów podatkowych). Podobna zasada zostanie zastosowana w przypadku nabycia udziału w budowlach.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy prawidłowym będzie ustalenie wartości początkowej udziału w Budynku dla celów amortyzacji w oparciu o cenę nabycia z Umowy Sprzedaży (dotyczącą Budynku) i powiększoną o koszty bezpośrednio związane z zakupem (w proporcji dotyczącej ceny za udział w Budynku w stosunku do ceny udziału w Nieruchomości)...
 2. Czy Wnioskodawca ma prawo do amortyzacji udziału w części budynkowej Nieruchomości nabytej w drodze Umowy Sprzedaży zgodnie z art. 16i ust. 1 i 5 UPDOP (tj. według tzw. metody liniowej przy zastosowaniu stawki wykazanej w Wykazie stawek amortyzacyjnych)...

Stanowisko Spółki:

Ad. 1.

W ocenie Wnioskodawcy prawidłowym sposobem ustalenia wartości początkowej udziału w części budynkowej Nieruchomości do celów amortyzacji będzie określenie jego wartości początkowej w oparciu o cenę nabycia wynikającą z Umowy Sprzedaży oraz o koszty okołotransakcyjne poniesione w związku z zawarciem Umowy Sprzedaży (w proporcji w jakiej wartość udziału w Budynku odnosi się do wartości udziału w Nieruchomości).

Ad. 2.

Zdaniem Wnioskodawcy, Wnioskodawca ma prawo do amortyzacji udziału w części budynkowej Nieruchomości nabytej w drodze Umowy Sprzedaży zgodnie z art. 16i ust. 1 i 5 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych - Dz. U. z 2014 r., poz. 851, z późn. zm.; dalej: UPDOP (tj. według tzw. metody liniowej przy zastosowaniu stawki wykazanej w Wykazie stawek amortyzacyjnych).

W uzasadnieniu własnego stanowiska Spółka przedstawia:

Ad. 1.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 UPDOP kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1.

Powyższe oznacza, że wszystkie poniesione wydatki, po wyłączeniu wydatków enumeratywnie wymienionych w art. 16 ust 1 UPDOP, mogą stanowić koszt uzyskania przychodu, o ile pozostają w związku przyczynowo skutkowym z osiąganymi przychodami. Zgodnie z art. 15 ust. 6 UPDOP, w przypadku środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, kosztem uzyskania przychodów są odpisy z tytułu ich zużycia (odpisy amortyzacyjne).

Jak wynika z art. 16a ust. 1 UPDOP, amortyzacji podlegają - z zastrzeżeniem art. 16c - stanowiące własność lub współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne w dniu przyjecia do używania budowle, budynki oraz lokale będące odrębną własnością, o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą. Art. 16c UPDOP stanowi zaś, iż nie podlegają amortyzacji grunty i prawa wieczystego użytkowania gruntów.

Z treści wniosku Wnioskodawcy wynika, że Nieruchomość składa się z gruntu (ewentualnie użytkowania wieczystego gruntu) oraz posadowionego na nim Budynku. W wyniku zawarcia umowy sprzedaży Wnioskodawca stanie się współwłaścicielem Nieruchomości. Należy zatem stwierdzić, że Wnioskodawca jako współwłaściciel nie będzie mógł dokonywać odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej udziału w gruncie (czy też udziału w prawie wieczystym użytkowania gruntu), natomiast takich odpisów będzie mógł dokonywać w odniesieniu do udziału w części budynkowej Nieruchomości.

Dodatkowo, Wnioskodawca wskazuje, że zostaną spełnione przesłanki wymienione w art. 16a ust. 1 UPDOP, albowiem nabyte prawo w stosunku do Budynku:

 • będzie stanowić współwłasność podatnika Wnioskodawcy,
 • zostanie nabyte przez podatnika - Wnioskodawcę,
 • Budynek jest kompletny i zdatny do użytku w dniu przyjęcia do używania,
 • przewidywany okres używania Budynku będzie dłuższy niż rok oraz będzie on wykorzystywany na potrzeby związane z prowadzoną przez Wnioskodawcę działalnością gospodarczą (najem).

W celu ustalenia wartości początkowej składnika majątku ujętego w ewidencji współwłaściciela zgodnie z art. 16g ust. 8 UPDOP należy wziąć pod uwagę taką część środka trwałego, która jest przedmiotem współwłasności i została nabyta przez współwłaściciela. W świetle powyższego, w przypadku, gdy dany podmiot posiada określony udział we własności środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej, co do zasady, w ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych powinien wykazać taką część wartości początkowej tych składników majątku, jaka odpowiada posiadanemu przez niego procentowemu udziałowi we własności środka trwałego lub wartości niematerialnych i prawnych.

Wartość początkową należy określić w oparciu o zasady ogólne wynikające z art. 16g ust. 1 pkt 1 UPDOP. Stanowią one, że w przypadku zakupu środków trwałych wartością początkową jest cena nabycia. Na podstawie Umowy Sprzedaży udziału w Nieruchomości można wskazać cenę przedmiotowego udziału w Nieruchomości (którą poniesie tylko i wyłącznie Spółka). Zważywszy, iż cena zakupu udziału w gruncie (ewentualnie prawie wieczystego użytkowania gruntu) oraz Budynku będzie wartością znaną, zastosowanie znajdzie ww. generalna zasada ustalania wartości początkowej, określona w art. 16g ust. 1 pkt 1 UPDOP.

Powyższe potwierdza interpretacja indywidulana wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach w dniu 13 maja 2009 r, sygn. IBPBI/1/415-172/09/ZK. Interpretacja ta wprawdzie dotyczy podatku dochodowego od osób fizycznych, jednakże ze względu na analogiczną konstrukcję podatku dochodowego od osób fizycznych oraz od osób prawnych, w ocenie Wnioskodawcy, jest ona aktualna również na gruncie UPDOP.

Zgodnie zatem z art. 16g ust. 1 pkt 1 UPDOP za wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych uważa się w razie odpłatnego nabycia cenę ich nabycia. Przy czym, cenę nabycia stanowi kwota należna zbywcy, powiększona o koszty związane z zakupem naliczone do dnia przekazania środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania, w szczególności o koszty opłat notarialnych, skarbowych i innych, odsetek, prowizji, oraz pomniejszoną o podatek od towarów i usług, z wyjątkiem przypadków, gdy zgodnie z odrębnymi przepisami podatek od towarów i usług nie stanowi podatku naliczonego albo podatnikowi nie przysługuje obniżenie kwoty należnego podatku o podatek naliczony albo zwrot różnicy podatku w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług.

Uwzględniając powyższe, w ocenie Wnioskodawcy, wartość początkową udziału w gruncie (czy też ewentualnie udziału w prawie wieczystego użytkowania gruntu) oraz Budynku należy ustalić w oparciu o ich cenę nabycia wynikającą z Umowy Sprzedaży. Jednocześnie skoro jak wynika z opisu zdarzenia przyszłego koszty związane z zakupem poniesie kupujący (Wnioskodawca), to cenę udziału w Budynku i gruncie (ewentualnie prawie wieczystego użytkowania gruntu), należy powiększyć o faktycznie poniesione koszty związane z ich zakupem, w takiej proporcji w jakiej ich ceny pozostają w łącznej kwocie określonej w akcie notarialnym.

Reasumując, zdaniem Wnioskodawcy prawidłowym będzie ustalenie wartości początkowej do celów amortyzacji wartości części Budynku w oparciu o cenę nabycia wynikającą z Umowy Sprzedaży udziału w Nieruchomości, zgodnie z generalną zasadą wynikającą z art. 16g ust. 1 pkt 1 UPDOP.

Mając na uwadze wyżej zaprezentowaną argumentację, Spółka wskazuje, iż wartość początkowa udziału w Nieruchomości określona przy użyciu ceny nabycia przedmiotowego udziału de facto w sposób proporcjonalny będzie odzwierciedla wartość udziału w stosunku do wartości całej Nieruchomości, która również będzie znana na podstawie Umowy Sprzedaży. Zasada wynikająca z art. 16g ust. 8 UPDOP o proporcjonalnym ustalaniu wartość początkowej składnika majątku będącego przedmiotem współwłasności zostanie więc zachowana.

Dodatkowo, należy odnieść się do art. 5 ust. 1 UPDOP, który jak wynika z art. 16g ust. 8 UPDOP, stosuje się odpowiednio przy ustalaniu wartości początkowej składnika majątku stanowiącego współwłasność podatnika.

Przedmiotowy art. 5 UPDOP wprowadza zasadę, zgodnie z którą wszelkie przychody osiągane przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych osiągane wspólnie łączy się z innymi przychodami każdego uczestnika (wspólnika) proporcjonalnie do posiadanego prawa do udziału w zysku (udziału). Dodatkowo, zaś w sytuacji, gdy brak jest innych dowodów przyjmuje się, że prawa do udziału w zysku (udziały) są równe. Jednocześnie zgodnie z ww. regulacją znajduje ona zastosowanie w zakresie rozliczania proporcjonalnego (tj. zgodnie z posiadanym udziałem/prawem do udziału w zysku) w przypadku kosztów uzyskania przychodów, wydatków nie stanowiących kosztów uzyskania przychodów, zwolnień i ulg podatkowych oraz obniżenia dochodu, podstawy opodatkowania lub podatku.

W ocenie Wnioskodawcy dokonując analizy powyższej regulacji kluczowe znaczenia ma określenie znaczenia sformułowania „odpowiednie stosowanie art. 5 ust. 1” użytego w art. 16g ust. 8 UPDOP.

Zgodnie z § 156 załącznika do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” (Dz. U. Nr 100, poz. 908, dalej: ZTP) celem odesłań jest osiągnięcie skrótowości tekstu lub zapewnienia spójności regulowanych instytucji prawnych. Z kolei w literaturze (np. Zasady techniki prawodawczej. Komentarz do Rozporządzenia, pod redakcją naukową J. Warylewskiego, Warszawa 2003, s. 503) podkreśla się, że posługiwanie się w tekście aktu prawnego sformułowaniem o „odpowiednim stosowaniu” przepisów służy właśnie osiągnięciu spójności tego tekstu.

W orzecznictwie sądów administracyjnych, np. uchwała składu siedmiu sędziów SN z dnia 17 stycznia 2013 r., sygn. akt III CZP 57/12 ,,(...) zauważa się, że pojęcie „odpowiedniości” stosowania określonego przepisu oznacza, że niektóre jego postanowienia będzie można stosować bez żadnej modyfikacji, inne trzeba będzie odpowiednio zmodyfikować, a jeszcze innych w ogóle nie można stosować”.

Mając na uwadze powyższe Wnioskodawca stoi na stanowisku, że w odniesieniu do art. 16g ust. 8, czyli ustalania wartości początkowej składnika majątku będącego współwłasnością podatnika postanowienia art. 5 ust. 1 UPDOP należy odpowiednio zmodyfikować, w szczególności ze względu na fakt, że artykuł ten dotyczy generalnych regulacji w zakresie sposobu ustalania przychodu osiąganego wspólnie przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych, tj. z udziału w spółce niebędącej osobą prawną, ze wspólnej własności, wspólnego przedsięwzięcia, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy lub praw majątkowych.

W ocenie Wnioskodawcy odpowiednie stosowanie art. 5 ust. 1 UPDOP w odniesieniu do art. 16g ust. 8 UPDOP oznacza stosowanie postanowień ww. art. 5 ust. 1, gdy brak jest dowodu potwierdzającego wartość udziału współwłaściciela w danym składniku majątkowym. W takiej sytuacji należy uznać za prawidłowe zastosowanie domniemania przedstawionego w art. 5 updop - o równości takich udziałów. Jednocześnie Spółka pragnie wskazać, że takie rozumienie przedmiotowej regulacji pozwała spełnić cele jakie wynikają z § 156 załącznika do ZTP, tj. dotyczące skrótowości tekstu oraz spójności instytucji prawnych regulowanych w danym akcie prawnym (w tym wypadku UPDOP).

Uwzględniając powyższe, w analizowanym zdarzeniu przyszłym wartość, jak i cena nabywanego przez Spółkę udziału w Budynku będą znane, jako że wynikać będą wprost z Umowy Sprzedaży. W konsekwencji stosownie art. 16g ust. 8 i pośrednio art. 5 ust. 1 UPDOP prowadzi do wniosku, że Wnioskodawca jako wartość początkową, od której będzie dokonywał odpisów amortyzacyjny winien uznać ww. kwotę wynikającą z umowy Sprzedaży jaką zapłacił od Zbywcy.

Ad. 2.

Uwzględniając argumentację przedstawioną w odpowiedzi na pytanie oznaczone nr 1 we wniosku, skoro Wnioskodawca jako współwłaściciel będzie uprawniony do dokonywania odpisów amortyzacyjnych od części Budynku wykorzystywanego w ramach własnej działalności gospodarczej, może on również w odniesieniu do tej części dokonać wyboru metody amortyzacji, którą będzie stosował. Konsekwentnie, może wybrać albo metodę stosowaną dotychczas przez Zbywcę, albo zupełnie inną metodę, o ile zostaną spełnione ustawowe przesłanki do jej stosowania.

Zgodnie z art. 16h ust. 1 pkt 1 UPDOP podatnik ma prawo dokonywać odpisów amortyzacyjnych począwszy od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym środki trwałe zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych.

Zgodnie z art. 16 h ust. 2 UPDOP podatnicy, z zastrzeżeniem art. 16l i 16ł, dokonują wyboru jednej z metod amortyzacji określonych w art. 16i-16k dla poszczególnych środków trwałych przed rozpoczęciem ich amortyzacji; wybraną metodę stosuje się do pełnego zamortyzowania danego środka trwałego.

Z powyższej regulacji wynika zatem, że Wnioskodawca po nabyciu udziału w Nieruchomości powinien ustalić jej wartość początkową w oparciu o art. 16g UPDOP, wprowadzić udział Nieruchomości do ewidencji środków trwałych oraz przed rozpoczęciem amortyzacji dokonać wyboru metody amortyzacji, a tym samym stawki amortyzacji, która stanowi integralną część metody amortyzacji.

W rezultacie Wnioskodawca może więc dokonać wyboru co do sposobu amortyzacji części nabytego Budynku w oparciu o regulacje UPDOP. W szczególności, nie jest on związany wyborem metody amortyzacji dokonanym przez Zbywcę. Z kolei Zbywca będzie zobligowany do stosowania przyjętej uprzednio stawki amortyzacji co do zasady do chwili pełnego zamortyzowania posiadanej przez siebie części Budynku.

Jednocześnie Wnioskodawca wskazuje, że wyboru co do sposobu amortyzacji pozbawione są podmioty zobligowane przez ustawodawcę do kontynuacji amortyzacji środków trwałych według metody oraz stawki przyjętej przez poprzedniego właściciela środka trwałego. Ustawowy katalog przypadków, kiedy to stosuje się zasadę kontynuacji, wskazany jest w art. 16h ust. 3 UPDOP. Obejmuje on podmioty powstałe z przekształcenia, podziału albo połączenia podmiotów oraz podmioty, które przejęły całość lub część innego podmiotu na skutek tych zdarzeń. Podmioty te są zobowiązane do dokonywania odpisów amortyzacyjnych z uwzględnieniem dotychczasowej wysokości odpisów oraz kontynuują metodę amortyzacji przyjętą przez podmiot przekształcony, podzielony, połączony, z uwzględnieniem art. 16i ust. 2-7 UPDOP.

Podobne ograniczenie istnieje również w sytuacjach przedstawionych w art. 16h ust. 3a-3d updop, tj. w przypadku:

 • nabycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części w drodze wkładu niepieniężnego, jeżeli składniki majątku wchodzące w skład wkładu niepieniężnego były wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podmiotu wnoszącego taki wkład;
 • otrzymania w związku z likwidacją osoby prawnej lub spółki środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, które uprzednio zostały wniesione do tej osoby prawnej lub spółki jako wkład niepieniężny w postaci przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części;
 • otrzymania, w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną lub wystąpieniem wspólnika z takiej spółki, środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych;
 • w razie nabycia w postaci wkładu niepieniężnego wniesionego do spółki niebędącej osobą prawną środka trwałego, który był amortyzowany;
 • w razie przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną w jednoosobową spółkę kapitałową, przy czym od środków trwałych dokonywane były odpisy amortyzacyjne.

Zważywszy na zamknięty katalog sytuacji nakładających na podatnika obowiązek kontynuacji amortyzacji, Wnioskodawca uważa, iż nie będzie miał obowiązku kontynuowania odpisów amortyzacyjnych według metody i stawki uprzednio stosowanych przez Zbywcę, ponieważ żadne ze zdarzeń przytoczonych w ww. regulacjach UPDOP nie będzie miało zastosowania w opisanym przez Wnioskodawcę zdarzeniu przyszłym. Jak wynika z przedmiotowego wniosku, Wnioskodawca stanie się bowiem współwłaścicielem udziału w Budynku w drodze klasycznej Umowy Sprzedaży.

Zdaniem Wnioskodawcy, prawidłowym zatem będzie dokonywanie odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej udziału w budynkowej części Nieruchomości w oparciu o metodę amortyzacji przyjętą przez Wnioskodawcę zgodnie z art. 16i ust. 1 i 5 UPDOP (tj. według tzw. metody liniowej przy zastosowaniu stawki wykazanej w Wykazie stawek amortyzacyjnych).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.