IPPB3/423-734/11-4/PK1 | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Ustalenie wartości początkowej składników majątkowych otrzymanych w formie wkładu niepieniężnego.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 22 sierpnia 2011 r. (data wpływu 26 sierpnia 2011 r.), uzupełnionym w dniu 29 listopada 2011r. (data wpływu: 02 grudnia 2011r.) na wezwanie z dnia 22 listopada 2011 r., nr IPPB3/423-734-11-2/PK1 o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia wartości początkowej składników majątkowych otrzymanych w formie wkładu niepieniężnego - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 26 sierpnia 2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia wartości początkowej składników majątkowych otrzymanych w formie wkładu niepieniężnego. W dniu 29 listopada 2011 r. (data wpływu: 02 grudnia 2011 r.) Spółka uzupełniła wniosek na wezwanie z dnia 22 listopada 2011 r., nr IPPB3/423-734/11-2/PK1.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny oraz zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: Wnioskodawca, Spółka), która została utworzona aktem notarialnym z dnia 1 grudnia 2010 r. W związku z podjęciem działalności w drugiej połowie roku kalendarzowego Spółka skorzystała z możliwości przedłużenia pierwszego roku podatkowego do końca roku kalendarzowego następującego po roku, w którym rozpoczęto działalność. Z tego względu w umowie Spółki wskazano, iż jej pierwszy rok obrachunkowy trwa od 1 grudnia 2010 (data rozpoczęcia działalności) do 31 grudnia 2011 r. (koniec roku kalendarzowego następującego po roku, w którym rozpoczęto działalność). Innymi słowy Spółka skorzystała z możliwości wskazanej w art. 8 ust. 2a Ustawy CIT, zatem jej pierwszy rok podatkowy rozpocznie się przed w 1 stycznia 2011 r. a skończy się 31 grudnia 2011 r. Na następne zaś lata, od 2012 r. Spółka wybrała rok podatkowy pokrywający się z rokiem kalendarzowym.

Z tym że Spółka rozważa, iż działając na podstawie art. 8 ust. 1 i ust. 3, ust. 4 Ustawy CIT zmieni te następne lala podatkowe, i do końca stycznia 2012 r. zawiadomi właściwego naczelnika urzędu skarbowego, że rok podatkowy będzie trwał od 1 lipca do końca czerwca. W takim przypadku drugi rok podatkowy Spółki, z uwagi na brzmienie art. 8 ust. 3 Ustawy CIT trwałby od 1 stycznia 2012 r. do końca czerwca 2013 r. Następne lata podatkowe trwałyby od 1 lipca do końca czerwca.

W czerwcu 2011 r. wspólnicy Spółki podjęli decyzję o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki. Na podstawie uchwały oraz zmiany umowy Spółki dotyczącej podwyższenia kapitału nowo utworzone udziały zostały pokryte wkładem niepieniężnym w postaci przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 551 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93), u którego wystąpiła dodatnia wartość firmy. W skład tego przedsiębiorstwa wchodzą m. in. znaki towarowe i nieruchomości wytworzone we własnym zakresie przez to przedsiębiorstwo i w związku z tym dotychczas niewprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (dalej: Składniki majątkowe).

Wnioskodawca ujął wniesione Składniki majątkowe, będące częścią aportowanego przedsiębiorstwa, w ewidencji wartości niematerialnych i prawnych i rozpoczął ich amortyzację. Wartość początkowa Składników majątkowych została przyjęta według ich wartości rynkowej zgodnie z wyceną niezależnych zewnętrznych ekspertów i biegłych.

W uzupełnieniu opisu stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego Wnioskodawca doprecyzował, iż Składniki majątkowe zostały wniesione w dniu 30 czerwca 2011 r., a zatem zostały wniesione do końca pierwszego roku podatkowego przyjętego przez Spółkę.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.
  1. Czy wartość początkową nabytych przez Spółkę w drodze wkładu niepieniężnego Składników majątkowych należy rozpoznać zgodnie z brzmieniem przepisu art. 16g ust. 10a zd. 2 Ustawy CIT w brzmieniu sprzed 1 stycznia 2011, czyli w wysokości wartości rynkowej Składników majątkowych na dzień wniesienia aportu, biorąc pod uwagę, iż wystąpiła dodatnia wartość firmy...

Zdaniem Wnioskodawcy, Spółka powinna rozpoznać wartość początkową Składników majątkowych nabytych przez Spółkę zgodnie z brzmieniem przepisu art. 16g ust. 10a zd. 2 w zw. z art. 16g ust. 10 Ustawy CIT w brzmieniu sprzed 1 stycznia 2011 r., czyli w przypadku wystąpienia dodatniej wartości firmy w wysokości wartości rynkowej Składników majątkowych na dzień wniesienia aportu.

Przede wszystkim zauważyć należy, iż do Wnioskodawcy zastosowanie znajdują przepisy Ustawy CIT w brzmieniu sprzed 1 stycznia 2011 r. Spółka zgodnie z przepisem art. 8 ust. 2a Ustawy CIT ma aktualny rok podatkowy Spółki dłuższy od roku kalendarzowego. Trwa on już od grudnia 2010 r. Zgodnie zaś z przepisem art. 12 ust 1 Ustawy nowelizującej podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych, u których rok podatkowy jest inny niż rok kalendarzowy i rozpoczął się przed dniem 1 stycznia 2011 r. stosują do końca przyjętego przez siebie roku podatkowego przepisy ustawy wymienionej w art. 2, w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2010 r., z tym ze:

  1. art. 19a ustawy wymienionej w art. 2 w brzmieniu obowiązującym do dnia 30 kwietnia 2011 r. stosuje się do tego dnia;
  2. art. 6 ust. 1 pkt 10a i 11a ustawy wymienionej w art. 2, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą stosuje się od dnia 1 stycznia 2011 r.

Wskazany przepis określa obowiązek stosowania przez Wnioskodawcę przepisów Ustawy CIT w brzmieniu sprzed 1 stycznia 2011 r. Taka interpretacja przepisu została również potwierdzona w interpretacji przepisów prawa podatkowego wydanej dla Spółki przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w dniu 3 czerwca 2011 r. (sygn. IPPB5/423-265/11-5/AS). We wskazanej interpretacji organ potwierdził stanowisko Spółki, zgodnie z którym jest ona zobligowana do stosowania przepisów Ustawy CIT w brzmieniu sprzed 1 stycznia 2011 r.

Zgodnie z powyższym wartość początkową Składników majątkowych należy określić na podstawie przepisów Ustawy CIT w brzmieniu sprzed 1 stycznia 2011 r.

Zgodnie z przepisem art. 16g ust. 10a zd. 2 Ustawy CIT w brzmieniu sprzed 1 stycznia 2011r. Jeżeli składniki majątku wchodzące w skład wkładu niepieniężnego nie były wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych prowadzonej przez podmiot wnoszący wkład niepieniężny, stosuje się odpowiednio ust. 10. Brzmienie przepisu wskazuje, iż jeżeli przedmiotem aportu są składniki majątku niezarejestrowane w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, ich wartość początkową należy ustalić zgodnie z art. 16g ust. 10 Ustawy CIT w brzmieniu sprzed 1 stycznia 2011 r. Na podstawie przepisu art. 16g ust. 10 Ustawy CIT w brzmieniu sprzed 1 stycznia 2011 r. w razie nabycia w drodze kupna lub przyjęcia do odpłatnego korzystania przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, łączną wartość początkową nabytych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych stanowi:

  1. suma ich wartości rynkowej - w przypadku wystąpienia dodatniej wartości firmy, ustalonej zgodnie z ust. 2,
  2. różnica między ceną nabycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, ustaloną zgodnie z ust. 3 i 5, a wartością składników majątkowych niebędących środkami trwałymi ani wartościami niematerialnymi i prawnymi - w przypadku niewystąpienia dodatniej wartości firmy.

Przepis uzależnia zatem sposób określenia wartości początkowej składników majątkowych wniesionych aportem a niewprowadzonych do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych od wystąpienia dodatniej wartości firmy wnoszonego aportem przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa. W przypadku analizowanego stanu faktycznego wystąpiła dodatnia wartości firmy wnoszonego aportem przedsiębiorstwa. W związku z tym wartość początkowa Składników majątkowych powinna być ustalona w wysokości ich wartości rynkowej.

Taki wniosek potwierdzają organy podatkowe w następujących pisemnych interpretacjach przepisów prawa podatkowego:

  • w interpretacji przepisów prawa podatkowego z dnia 6 czerwca 2011 wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie (nr IPPB3/423-351/11-2/MS) potwierdzono stanowisko wnioskodawcy, zgodnie z którym Spółka, której pierwszy rok podatkowy rozpoczął się przed dniem 1 stycznia 2011 r. i trwa do dnia 31 grudnia 2011 r. pomimo zmiany od dnia 1 stycznia 2011 r. zasad ustalania wartości początkowej składników majątku wniesionych do spółki kapitałowej w drodze aportu przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa, w pierwszym roku podatkowym nadal stosuje więc zasady uregulowane ustawą o CIT w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2010 r. Do ustalenia wartości początkowej wnoszonych niezarejestrowanych znaków towarowych należy przyjąć regulacje zawarte w przepisach art. 16g ust. 10 w związku z art. 16g ust. 10a zdanie drugie ustawy CIT.
  • w interpretacji przepisów prawa podatkowego z dnia 24 czerwca 2011 wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi (nr IPTPB3/423-16/11-3/AKr) potwierdzono stanowisko wnioskodawcy, zgodnie z którym: W związku z tym, iż rok podatkowy Wnioskodawcy jest inny niż rok kalendarzowy i rozpoczął się przed dniem 1 stycznia 2011 r. to, stosownie do art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 25 listopada 2010 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, Wnioskodawca ma obowiązek stosować do końca przyjętego przez siebie roku podatkowego przepisy ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2010 r. Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2010 r. w zakresie dotyczącym ustalania wartości początkowej składników majątkowych otrzymanych w drodze wkładu niepieniężnego precyzują w jakiej wysokości dla potrzeb ewidencji podatkowej podmiotu otrzymującego ten wkład należy ustalić ich wartość początkową. Zasady te określa art. 16g ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, które należy rozpatrywać łącznie z art. 16h tej ustawy.
  • w interpretacji przepisów prawa podatkowego z dnia 2 czerwca 2011 r. wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie (nr IPPB3/423-169/11-4/PK1), w której potwierdzono stanowisko wnioskodawcy: Zgodnie z art. 12 Ustawy zmieniającej, podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych, u których rok podatkowy jest inny niż rok kalendarzowy i rozpoczął się przed dniem 1 stycznia 2011 r., co do zasady, stosują do końca przyjętego przez siebie roku podatkowego przepisy ustawy o PDOP w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2010 r. Na tej podstawie, zdaniem Wnioskodawcy, do przedstawionego zdarzenia przyszłego zastosowanie znajdą przepisy Ustawy o PDOP w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2010 r. Zdaniem Wnioskodawcy w przypadku Składników Majątku zastosowanie znajduje art. 16g ust. 10a zdanie drugie Ustawy o PDOP. W myśl tego przepisu, jeżeli Składniki Majątku nie były wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych prowadzonej przez podmiot wnoszący wkład niepieniężny (a taki stan ma miejsce w opisywanym zdarzeniu przyszłym), stosuje się odpowiednio ust. 10.
  • w interpretacji przepisów prawa podatkowego z dnia 4 maja 2011 r. wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie (nr IPPB3/423-218/11-3/PK1) potwierdzono stanowisko wnioskodawcy: (...) zgodnie z przepisem art. 12 ust 1 ustawy z dnia 25 listopada 2010 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U Nr 226 poi 1478)- dalej nowelizacja - podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych, u których rok podatkowy jest inny niż rok kalendarzowy i rozpoczął się przed dniem 1 stycznia 2011 r. stosują do końca przyjętego przez siebie roku podatkowego przepisy ustawy wymienionej w art. 2, w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2010 r. (...) W stosunku do znaków towarowych nieujętych w ewidencji wnoszącego aport, Spółka będzie mogła wycenić znaki towarowe w wysokości ich rynkowej wartości na dzień otrzymania aportu w sytuacji wystąpienia dodatniej wartości firmy na podstawie art. 16g ust 10 pkt 1 ustawy o CIT. W przypadku niewystąpienia wartości firmy, o której mowa w art. 16g ust 2 ustawy o CIT zastosowanie będzie miał art. 16g ust. 10 pkt 2 w zw. z ust 10 ustawy o CIT, zgodnie z którym wartość początkową środków trwałych i wartości niematerialnych określa się jako różnicę pomiędzy ceną nabycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa a wartością składników majątkowych niebędących środkami trwałymi ani wartościami niematerialnymi i prawnymi.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.