IPPB3/423-317/13-2/PK1 | Interpretacja indywidualna

Czy opisane zdarzenie przyszłe (tj. umorzenie kapitału zakładowego Wnioskodawcy) będzie posiadało wpływ na wartość początkową składników majątku ustaloną w 2010 r. na moment otrzymania w drodze aportu przedsiębiorstwa (w wyniku którego powstała dodatnia wartość firmy), oraz na koszty uzyskania przychodu (rozpoznane i które zostaną rozpoznane w części dotyczącej niesprzedanych składników) ustalone w oparciu o tak ustaloną wartość początkową?
IPPB3/423-317/13-2/PK1interpretacja indywidualna
 1. aport
 2. kapitał zakładowy
 3. przedsiębiorstwa
 4. składnik majątkowy
 5. umorzenie
 6. wartość dodatnia firmy
 7. wartość początkowa
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Pojęcie kosztów uzyskania przychodów
 2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Wartość początkowa środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 24 kwietnia 2013 r. (data wpływu 06 maja 2013 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie wpływu umorzenia kapitału zakładowego na wartość początkową składników majątku otrzymanych uprzednio w drodze wkładu niepieniężnego w postaci przedsiębiorstwa – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 06 maja 2013 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie wpływu umorzenia kapitału zakładowego na wartość początkową składników majątku otrzymanych uprzednio w drodze wkładu niepieniężnego w postaci przedsiębiorstwa.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Sp. z o.o. (dalej również „Wspólnik”) jest jedynym udziałowcem spółki D . Sp. z o.o. (dalej również „Wnioskodawca”). Udziały Wnioskodawcy zostały pierwotnie nabyte przez Wspólnika od podmiotu trzeciego (Wnioskodawca nie prowadził wówczas istotnej działalności gospodarczej), a następnie doszło do podwyższenia kapitału zakładowego Wnioskodawcy poprzez aport w postaci przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 551 kodeksu cywilnego (tj. Wspólnik wniósł swoje przedsiębiorstwo do Wnioskodawcy).

Na aporcie przedsiębiorstwa w 2010 r. powstała dodatnia wartość firmy a jednocześnie kluczowe składniki przedsiębiorstwa nie były wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych prowadzonej przez Wspólnika wnoszącego wkład niepieniężny, w związku z czyni wartość początkowa składników majątku otrzymanych jako część przedsiębiorstwa została ustalona przez Wnioskodawcę w oparciu o przepis art. 16g ust. 10 Ustawy CIT w brzmieniu na dzień 31 grudnia 2010 r.

Również w księgach Wnioskodawcy otrzymane składniki nie zostały ujęte w ewidencji jako środki trwałe lub środki trwałe w budowie.

Wnioskodawca praktycznie nie posiada już składników majątku otrzymanych w drodze aportu przedsiębiorstwa, gdyż zostały one sprzedane, a wartość początkowa ustalona w oparciu o art. 16g ust. 10 Ustawy CIT została przez Wnioskodawcę rozpoznana jako koszt uzyskania przychodu.

Planowane jest umorzenie udziałów Wnioskodawcy, zgodnie z przepisami ustawy kodeks spółek handlowych (dalej: „KSH”). Umorzenie to będzie miało charakter umorzenia dobrowolnego i może odbyć się bez wynagrodzenia, za wynagrodzeniem częściowo rynkowym lub rynkowym.

Celem przedmiotowej transakcji jest reorganizacja Grupy wynikająca m.in. z faktu zakończenia procesu inwestycyjnego prowadzonego przez Wnioskodawcę i ograniczenia ryzyk gospodarczych dla jej właścicieli.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy opisane zdarzenie przyszłe (tj. umorzenie kapitału zakładowego Wnioskodawcy) będzie posiadało wpływ na wartość początkową składników majątku ustaloną w 2010 r. na moment otrzymania w drodze aportu przedsiębiorstwa (w wyniku którego powstała dodatnia wartość firmy), oraz na koszty uzyskania przychodu (rozpoznane i które zostaną rozpoznane w części dotyczącej niesprzedanych składników) ustalone w oparciu o tak ustaloną wartość początkową...

Zdaniem Wnioskodawcy, planowane umorzenie udziałów nie będzie posiadało wpływu na wartość początkową składników majątku otrzymanych jako część przedsiębiorstwa w 2010 r. jak również na koszty uzyskania przychodu (już rozpoznane oraz które zostaną rozpoznane w części dotyczącej nie sprzedanych składników) ustalone w oparciu o tą wartość początkową.

Zdaniem Wnioskodawcy, przepisy prawa podatkowego przewidują 2 podstawy ewentualnych korekt wartości początkowej, są to:

 1. przepisy ustawy CIT - art. 16g ust. 13 oraz ust. 16
 2. przepisy ustawy Ordynacja podatkowa

Art. 16g ust. 13 Ustawy CIT odnosi się do przypadków, kiedy środek trwały uległ ulepszeniu w wyniku przebudowy, rozbudowy, rekonstrukcji, adaptacji lub modernizacji. Natomiast art. 16g ust. 16 Ustawy CIT wskazuje na korektę wartości początkowej w sytuacji, gdy dochodzi do trwałego odłączenia od danego środka trwałego części składowej lub peryferyjnej.

Jednocześnie, zgodnie z ustawą Ordynacja podatkowa, podatnicy posiadają prawo do złożenia korekty deklaracji w przypadku, gdy w szczególności np. popełnili błąd.

Zdaniem Wnioskodawcy wartość początkowa jest ustalona tylko i wyłącznie 1 raz na moment otrzymania i ujęcia w księgach składników, a jej późniejsze ewentualne zmiany (korekty) muszą wynikać z przepisów prawa podatkowego.

Tak ustalona wartość początkowa będzie więc kosztem podatkowym zgodnie z zasadami wynikającymi z przepisów art. 15 ust. 1 Ustawy CIT.

Zdaniem Wnioskodawcy, umorzenie kapitału zakładowego nie stanowi żadnej z przesłanek, na które mogłyby wskazywać przepisy powyżej, w szczególności wspomniane korekty dotyczą składników stanowiących środki trwałe, nie został równie popełniony błąd w ustalaniu wartości początkowej na moment otrzymania aportu.. Na moment aportu Wnioskodawca w żaden sposób nie przewidywał iż po okresie około 3 lat dojdzie do obniżenia kapitału zakładowego.

Reasumując, planowane umorzenie kapitału zakładowego Wnioskodawcy nie będzie posiadało wpływu zarówno na ustaloną historycznie wartość początkową składników majątku otrzymanych w drodze aportu przedsiębiorstwa w 2010 jak również na koszty uzyskania przychodu (już rozpoznane które zostaną rozpoznane w części dotyczącej nie sprzedanych dotąd składników).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.