IPPB3/423-317/13-2/PK1 | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Czy opisane zdarzenie przyszłe (tj. umorzenie kapitału zakładowego Wnioskodawcy) będzie posiadało wpływ na wartość początkową składników majątku ustaloną w 2010 r. na moment otrzymania w drodze aportu przedsiębiorstwa (w wyniku którego powstała dodatnia wartość firmy), oraz na koszty uzyskania przychodu (rozpoznane i które zostaną rozpoznane w części dotyczącej niesprzedanych składników) ustalone w oparciu o tak ustaloną wartość początkową?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 24 kwietnia 2013 r. (data wpływu 06 maja 2013 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie wpływu umorzenia kapitału zakładowego na wartość początkową składników majątku otrzymanych uprzednio w drodze wkładu niepieniężnego w postaci przedsiębiorstwa – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 06 maja 2013 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie wpływu umorzenia kapitału zakładowego na wartość początkową składników majątku otrzymanych uprzednio w drodze wkładu niepieniężnego w postaci przedsiębiorstwa.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Sp. z o.o. (dalej również „Wspólnik”) jest jedynym udziałowcem spółki D . Sp. z o.o. (dalej również „Wnioskodawca”). Udziały Wnioskodawcy zostały pierwotnie nabyte przez Wspólnika od podmiotu trzeciego (Wnioskodawca nie prowadził wówczas istotnej działalności gospodarczej), a następnie doszło do podwyższenia kapitału zakładowego Wnioskodawcy poprzez aport w postaci przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 551 kodeksu cywilnego (tj. Wspólnik wniósł swoje przedsiębiorstwo do Wnioskodawcy).

Na aporcie przedsiębiorstwa w 2010 r. powstała dodatnia wartość firmy a jednocześnie kluczowe składniki przedsiębiorstwa nie były wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych prowadzonej przez Wspólnika wnoszącego wkład niepieniężny, w związku z czyni wartość początkowa składników majątku otrzymanych jako część przedsiębiorstwa została ustalona przez Wnioskodawcę w oparciu o przepis art. 16g ust. 10 Ustawy CIT w brzmieniu na dzień 31 grudnia 2010 r.

Również w księgach Wnioskodawcy otrzymane składniki nie zostały ujęte w ewidencji jako środki trwałe lub środki trwałe w budowie.

Wnioskodawca praktycznie nie posiada już składników majątku otrzymanych w drodze aportu przedsiębiorstwa, gdyż zostały one sprzedane, a wartość początkowa ustalona w oparciu o art. 16g ust. 10 Ustawy CIT została przez Wnioskodawcę rozpoznana jako koszt uzyskania przychodu.

Planowane jest umorzenie udziałów Wnioskodawcy, zgodnie z przepisami ustawy kodeks spółek handlowych (dalej: „KSH”). Umorzenie to będzie miało charakter umorzenia dobrowolnego i może odbyć się bez wynagrodzenia, za wynagrodzeniem częściowo rynkowym lub rynkowym.

Celem przedmiotowej transakcji jest reorganizacja Grupy wynikająca m.in. z faktu zakończenia procesu inwestycyjnego prowadzonego przez Wnioskodawcę i ograniczenia ryzyk gospodarczych dla jej właścicieli.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy opisane zdarzenie przyszłe (tj. umorzenie kapitału zakładowego Wnioskodawcy) będzie posiadało wpływ na wartość początkową składników majątku ustaloną w 2010 r. na moment otrzymania w drodze aportu przedsiębiorstwa (w wyniku którego powstała dodatnia wartość firmy), oraz na koszty uzyskania przychodu (rozpoznane i które zostaną rozpoznane w części dotyczącej niesprzedanych składników) ustalone w oparciu o tak ustaloną wartość początkową...

Zdaniem Wnioskodawcy, planowane umorzenie udziałów nie będzie posiadało wpływu na wartość początkową składników majątku otrzymanych jako część przedsiębiorstwa w 2010 r. jak również na koszty uzyskania przychodu (już rozpoznane oraz które zostaną rozpoznane w części dotyczącej nie sprzedanych składników) ustalone w oparciu o tą wartość początkową.

Zdaniem Wnioskodawcy, przepisy prawa podatkowego przewidują 2 podstawy ewentualnych korekt wartości początkowej, są to:

  1. przepisy ustawy CIT - art. 16g ust. 13 oraz ust. 16
  2. przepisy ustawy Ordynacja podatkowa

Art. 16g ust. 13 Ustawy CIT odnosi się do przypadków, kiedy środek trwały uległ ulepszeniu w wyniku przebudowy, rozbudowy, rekonstrukcji, adaptacji lub modernizacji. Natomiast art. 16g ust. 16 Ustawy CIT wskazuje na korektę wartości początkowej w sytuacji, gdy dochodzi do trwałego odłączenia od danego środka trwałego części składowej lub peryferyjnej.

Jednocześnie, zgodnie z ustawą Ordynacja podatkowa, podatnicy posiadają prawo do złożenia korekty deklaracji w przypadku, gdy w szczególności np. popełnili błąd.

Zdaniem Wnioskodawcy wartość początkowa jest ustalona tylko i wyłącznie 1 raz na moment otrzymania i ujęcia w księgach składników, a jej późniejsze ewentualne zmiany (korekty) muszą wynikać z przepisów prawa podatkowego.

Tak ustalona wartość początkowa będzie więc kosztem podatkowym zgodnie z zasadami wynikającymi z przepisów art. 15 ust. 1 Ustawy CIT.

Zdaniem Wnioskodawcy, umorzenie kapitału zakładowego nie stanowi żadnej z przesłanek, na które mogłyby wskazywać przepisy powyżej, w szczególności wspomniane korekty dotyczą składników stanowiących środki trwałe, nie został równie popełniony błąd w ustalaniu wartości początkowej na moment otrzymania aportu.. Na moment aportu Wnioskodawca w żaden sposób nie przewidywał iż po okresie około 3 lat dojdzie do obniżenia kapitału zakładowego.

Reasumując, planowane umorzenie kapitału zakładowego Wnioskodawcy nie będzie posiadało wpływu zarówno na ustaloną historycznie wartość początkową składników majątku otrzymanych w drodze aportu przedsiębiorstwa w 2010 jak również na koszty uzyskania przychodu (już rozpoznane które zostaną rozpoznane w części dotyczącej nie sprzedanych dotąd składników).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.