IPPB3/423-1182/14-2/DP | Interpretacja indywidualna

W jakiej wysokości powinna zostać ustalona wartość początkowa Nieruchomości (Działki 1 i Działki 2 wraz z budynkiem) w Spółce Jawnej dla celów rozliczania dochodów z tej spółki przez Wnioskodawcę w pdop?
IPPB3/423-1182/14-2/DPinterpretacja indywidualna
 1. dochód
 2. nieruchomości
 3. rezydent podatkowy
 4. rozliczanie (rozliczenia)
 5. umowa darowizny
 6. wartość początkowa
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Wartość początkowa środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
 2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przychody -> Sprzedaż nieruchomosci i praw majątkowych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 20 listopada 2014 r. (data wpływu 24 listopada 2014 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia wartości początkowej środków trwałych wniesionych wniesionych do spółki jawnej jako wkład niepieniężny – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 listopada 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia wartości początkowej środków trwałych wniesionych wniesionych do spółki jawnej jako wkład niepieniężny.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością), polski rezydent podatkowy, jest wspólnikiem w spółce jawnej („Spółka Jawna”). Drugim wspólnikiem jest osoba fizyczna („Drugi Wspólnik”). Drugi Wspólnik jest użytkownikiem wieczystym działki („Działka 1”). Jest również właścicielem trzech lokali w budynku znajdującym się na innej działce położonej w Warszawie („Działka 2”) oraz współwłaścicielem przypadającej na te lokale części we współwłasności nieruchomości wspólnej. Ponadto Drugi Wspólnik jest także użytkownikiem wieczystym Działki 2 w części przypadającej na posiadane przez niego lokale. W budynku, o którym mowa powyżej, nie ma innych lokali niż będące własnością Drugiego Wspólnika - w praktyce zatem Drugi Wspólnik jest właścicielem budynku wraz ze wszystkimi (trzema) lokalami, a także jedynym użytkownikiem wieczystym Działki 2.

Działka 1, Działka 2 wraz ze znajdującym się na niej budynkiem zwane są łącznie w dalszej części wniosku „Nieruchomością”.

Drugi Wspólnik nabył całą Nieruchomość na podstawie umowy darowizny w 2011 r. Darowizna została dokonana z majątku wspólnego Drugiego Wspólnika i jego małżonki do majątku osobistego Drugiego Wspólnika. Drugi Wspólnik i jego małżonka nabyli poszczególne elementy Nieruchomości (Działkę 1, Działkę 2, lokale) na podstawie kilku umów kupna-sprzedaży zawartych w 2003 r.

Od momentu nabycia Nieruchomości Drugi Wspólnik udostępniał ją spółce kapitałowej na podstawie umowy o użytkowanie („Użytkownik”). Do wynagrodzenia z tytułu użytkowania doliczany był (i w dalszym ciągu jest) podatek VAT (w tym celu Drugi Wspólnik dokonał stosownej rejestracji jako podatnik VAT czynny). Również w okresie, kiedy Nieruchomość była składnikiem majątku wspólnego Drugiego Wspólnika i jego małżonki, Nieruchomość była udostępniana Użytkownikowi na podstawie umowy użytkowania, a do wynagrodzenia doliczano VAT.

Udostępnianie Nieruchomości przez Drugiego Wspólnika na rzecz Użytkownika nie odbywa się (i nie odbywało się w przeszłości, także w okresie, kiedy Nieruchomość była składnikiem majątku wspólnego Drugiego Wspólnika i jego małżonki) w ramach działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej („CEiDG”). Drugi Wspólnik nie wprowadził Nieruchomości do ewidencji środków trwałych, a od budynku nie dokonuje (i nie dokonywał w przeszłości, także w okresie przed 2011 r.) odpisów amortyzacyjnych dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych („pdof”). Nie rozliczał również dochodów z użytkowania jako dochodów z działalności gospodarczej dla celów pdof.

Drugi Wspólnik planuje wnieść Nieruchomość w drodze wkładu niepieniężnego do Spółki Jawnej. Działka 1 i Działka 2 wraz z budynkiem będą stanowić środki trwałe w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych („pdop”) i zostaną wprowadzone do ewidencji środków trwałych w Spółce Jawnej.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

W jakiej wysokości powinna zostać ustalona wartość początkowa Nieruchomości (Działki 1 i Działki 2 wraz z budynkiem) w Spółce Jawnej dla celów rozliczania dochodów z tej spółki przez Wnioskodawcę w pdop...

Zdaniem Wnioskodawcy, wartość początkowa Nieruchomości (Działki 1 i Działki 2 wraz z budynkiem) w Spółce Jawnej powinna zostać ustalona w wysokości wartości rynkowej Nieruchomości z dnia przeniesienia na Spółkę Jawną.

Uzasadnienie

Nieruchomość zostanie wprowadzona do ewidencji środków trwałych w Spółce Jawnej. Sposób określenia wartości początkowej w przypadku wniesienia środka trwałego do spółki niebędącej osobą prawną (a Spółka Jawna jest taką właśnie spółką) określa art. 16g ust. 1 pkt 4a ustawy o pdop. Zgodnie z tym przepisem za wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych uważa się w razie nabycia w postaci wkładu niepieniężnego wniesionego do spółki niebędącej osobą prawną:

 1. wartość początkową, od której dokonywane były odpisy amortyzacyjne - jeżeli przedmiot wkładu był amortyzowany,
 2. wydatki poniesione na nabycie lub wytworzenie przedmiotu wkładu, niezaliczone do kosztów uzyskania przychodów w jakiejkolwiek formie - jeżeli przedmiot wkładu nie był amortyzowany,
 3. wartość określoną zgodnie z art. 14 (tj. wartość rynkową) - jeżeli ustalenie wydatków na nabycie lub wytworzenie przedmiotu wkładu przez wspólnika wnoszącego wkład, będącego osobą fizyczną, jest niemożliwe i przedmiot wkładu nie był wykorzystywany przez wnoszącego wkład w prowadzonej działalności gospodarczej, z wyłączeniem wartości niematerialnych i prawnych wytworzonych przez wspólnika we własnym zakresie.

Zdaniem Wnioskodawcy, w sprawie zastosowania nie znajdzie ppkt a) jako, że Nieruchomość nie była amortyzowana przez Drugiego Wspólnika, ani ppkt b) jako, że Drugi Wspólnik otrzymał Nieruchomość w drodze darowizny, a zatem obiektywnie nie jest możliwe ustalenie wysokości wydatków na jej nabycie.

Biorąc pod uwagę powyższe oraz fakt, że Nieruchomość nie była wykorzystywana przez Drugiego Wspólnika w działalności gospodarczej należy zastosować zasadę określoną w art. 16g ust. 1 pkt 4a ppkt c) ustawy o pdop, tj. ustalić wartość początkową w wysokości odpowiadającej wartości rynkowej Nieruchomości z dnia wniesienia do Spółki Jawnej ustalonej zgodnie z art. 14 ust. 2 ustawy o pdop.

Stanowisko, zgodnie z którym w przypadku nabycia składnika majątkowego w drodze darowizny, a następnie wniesienia go do spółki osobowej (gdzie zostanie wprowadzony do ewidencji środków trwałych), wartość początkowa tego składnika dla celów podatku dochodowego powinna zostać określona jako jego wartość rynkowa z dnia wniesienia znajduje potwierdzenie w praktyce organów podatkowych, np.

 • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 25 lipca 2014 r.(ITPB1/415-526/14/MW),
 • Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 24 października 2012 r. (ILPB1/415-731/12-4/AG),
 • Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 30 maja 2012 r. (IBPBI/1/415-242/12/ZK).

Interpretacje te zostały wprawdzie wydane na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych, ale mając na względzie, że uregulowania w analizowanej sprawie są analogiczne w obydwu ustawach o podatkach dochodowych, Wnioskodawca uważa, iż znajdą one odpowiednie zastosowanie w jego przypadku.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej przez Spółkę oceny swego stanowiska.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania niniejszej interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr z 2012 poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.