IPPB1/4511-897/15-2/ES | Interpretacja indywidualna

1. Czy wartością początkową Znaków wchodzących w skład Przedsiębiorstwa dla potrzeb prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej przez Wnioskodawcę, od której dokonywane będą odpisy amortyzacyjne, będzie wartość rynkowa określona zgodnie z art. 22g ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT w związku z art. 22g ust. 15 ustawy o PIT?2. Czy wartością początkową Znaków wchodzących w skład Przedsiębiorstwa, wniesionego do Spółki w ramach wkładu niepieniężnego, od której dokonywane będą odpisy amortyzacyjne, będzie wartość określona zgodnie z art. 22g ust 1. pkt 3 oraz art. 22g ust. 15 w związku z art. 22g ust. 14a oraz art. 22g ust. 12 ustawy o PIT?
IPPB1/4511-897/15-2/ESinterpretacja indywidualna
 1. amortyzacja
 2. darowizna
 3. koszty uzyskania przychodów
 4. odpisy amortyzacyjne
 5. wartości niematerialne i prawne
 6. wartość początkowa
 7. znak towarowy
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Pojęcie i wysokość kosztów uzyskania przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 20 lipca 2015 r. (data wpływu 22 lipca 2015 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie wartości początkowej znaków towarowych - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 lipca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie wartości początkowej znaków towarowych.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest osobą fizyczną podlegającą w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. W związku z planowanym podziałem majątku rodzinnego, Wnioskodawca otrzyma od żony w drodze darowizny zespół składników majątkowych i niemajątkowych stanowiący funkcjonujące przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 5a pkt 3 ustawy o PIT (dalej: Przedsiębiorstwo). Zgodnie z tym przepisem, ilekroć w ustawie jest mowa o przedsiębiorstwie oznacza to przedsiębiorstwo w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 121; dalej: Kodeks cywilny). Z kolei w myśl art. 551, przedsiębiorstwo jest zorganizowanym zespołem składników niematerialnych i materialnych przeznaczonym do prowadzenia działalności gospodarczej. W tym kontekście Wnioskodawca wskazuje, że będzie kontynuował dotychczasową działalność Przedsiębiorstwa polegającą głównie na zarządzaniu znakami towarowymi.

W skład Przedsiębiorstwa będą wchodzić między innymi prawa majątkowe, o których mowa w ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2013 r., poz. 1410 ze zm.; dalej: Prawo własności przemysłowej), w postaci praw ochronnych na znaki towarowe (dalej: Znaki lub Znaki towarowe). Na Przedsiębiorstwo składać się będzie także w szczególności następujący majątek:

 • umowy licencyjne na korzystanie ze Znaków towarowych;
 • zespół pracowników wykonujących zadania ściśle związane z funkcjonowaniem Przedsiębiorstwa;
 • składniki majątkowe służące realizacji zadań gospodarczych w tym środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, jak również składniki majątku ruchomego (niebędących środkami trwałymi), w szczególności takie aktywa jak: Znaki towarowe, umowy licencyjne, sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem i drukarkami oraz meble biurowe;
 • odrębna ewidencja rachunkowa umożliwiająca przypisanie do Przedsiębiorstwa generowanych przez nie przychodów i kosztów. W szczególności, do Przedsiębiorstwa przypisywane będą przychody z tytułu opłat licencyjnych za używanie Znaków towarowych oraz koszty bieżącej działalności operacyjnej (wynagrodzenia pracowników, koszty ochrony prawnej Znaków towarowych, koszty usług doradczych, koszty obsługi prawnej, koszty materiałów biurowych, koszty wykorzystania sprzętu biurowego, itp.), co znajdzie odzwierciedlenie na subkoncie księgowym prowadzonym dla Przedsiębiorstwa;
 • przypisane należności i zobowiązania pozostające w związku z prowadzoną przez Przedsiębiorstwo działalnością gospodarczą za pomocą subkonta księgowego;
 • wydzielone konto lub konta bankowe.

Przedsiębiorstwo zostanie przekazane do majątku Wnioskodawcy.

Wnioskodawca zamierza następnie wykorzystywać Przedsiębiorstwo w prowadzonej jednoosobowej działalności gospodarczej. Wartość składników majątkowych wchodzących w skład Przedsiębiorstwa zostanie wskazana w umowie darowizny i będzie odpowiadać ich wartości rynkowej potwierdzonej przez wycenę dokonaną przez niezależnego specjalistę. Następnie składniki majątkowe wchodzące w skład Przedsiębiorstwa zostaną wprowadzone do ewidencji wartości niematerialnych i prawnych Wnioskodawcy. Wnioskodawca rozpocznie wówczas dokonywanie od nich odpisów amortyzacyjnych. Niezwłocznie po otrzymaniu składników majątkowych wchodzących w skład Przedsiębiorstwa, Wnioskodawca dokona zmiany przedmiotu działalności na zakres uwzględniający udzielanie licencji - w konsekwencji przedmiotem działalności gospodarczej Wnioskodawcy będzie między innymi dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim - PKD 77.40.Z.

Niezależnie od powyższego, zamiast wykorzystania Znaków w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, Wnioskodawca rozważa wykorzystanie Znaków w ramach spółki osobowej (w tym spółki cywilnej; dalej: Spółka).

W wyniku wniesienia przez Wnioskodawcę Przedsiębiorstwa do Spółki, zostanie on jej wspólnikiem posiadającym udział w jej zyskach i stratach, ewentualnie Przedsiębiorstwo zostanie wniesione do Spółki, w której Wnioskodawca jest już wspólnikiem. W takiej sytuacji składniki majątkowe wchodzące w skład Przedsiębiorstwa wcześniej wykorzystywane w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej Wnioskodawcy, zostaną w pierwszym etapie również wprowadzone do ewidencji wartości niematerialnych i prawnych prowadzonej przez niego działalności gospodarczej. Następnie po otrzymaniu aportu Spółka wprowadzi składniki majątkowe wchodzące w skład Przedsiębiorstwa do swojej ewidencji wartości niematerialnych i prawnych oraz rozpocznie dokonywanie odpisów amortyzacyjnych od tych składników, w szczególności od Znaków.

W dniu przyjęcia Znaków wchodzących w skład Przedsiębiorstwa do używania przez Wnioskodawcę lub Spółkę będą nadawały się one do gospodarczego wykorzystania dla potrzeb prowadzonej działalności gospodarczej. Ich przewidywany okres używania będzie dłuższy niż rok, a wartość przekroczy 3.500 zł. Wnioskodawca podkreśla, że Znaki nie podlegały wcześniej amortyzacji.

W tak przedstawionym opisie zdarzenia przyszłego, Wnioskodawca pragnie otrzymać potwierdzenie co do: (i) sposobu ustalenia wartości początkowej Znaków towarowych wchodzących w skład Przedsiębiorstwa dla celów podatkowych jednoosobowej działalności gospodarczej, (ii) sposobu ustalenia wartości początkowej Znaków towarowych wchodzących w skład Przedsiębiorstwa dla potrzeb ewidencji wartości niematerialnych i prawnych Spółki.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:
 1. Czy wartością początkową Znaków wchodzących w skład Przedsiębiorstwa dla potrzeb prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej przez Wnioskodawcę, od której dokonywane będą odpisy amortyzacyjne, będzie wartość rynkowa określona zgodnie z art. 22g ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT w związku z art. 22g ust. 15 ustawy o PIT...
 2. Czy wartością początkową Znaków wchodzących w skład Przedsiębiorstwa, wniesionego do Spółki w ramach wkładu niepieniężnego, od której dokonywane będą odpisy amortyzacyjne, będzie wartość określona zgodnie z art. 22g ust 1. pkt 3 oraz art. 22g ust. 15 w związku z art. 22g ust. 14a oraz art. 22g ust. 12 ustawy o PIT...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Ad. 1. Wartością początkową Znaków wchodzących w skład Przedsiębiorstwa dla potrzeb prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej przez Wnioskodawcę, od której dokonywane będą odpisy amortyzacyjne, będzie wartość rynkowa określona zgodnie z art. 22g ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT w związku z art. 22g ust. 15 ustawy o PIT.

Ad. 2. Wartością początkową Znaków wchodzących w skład Przedsiębiorstwa wnoszonego do Spółki w ramach wkładu niepieniężnego, od której dokonywane będą odpisy amortyzacyjne, będzie wartość określona zgodnie z art. 22g ust. 15 w związku z art. 22g ust. 14a oraz art. 22g ust. 12 ustawy o PIT.

Poniżej Wnioskodawca szczegółowo uzasadnia swoje stanowisko:

Ad. 1

A.

Na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.

Zgodnie z art. 22 ust. 8 ustawy o PIT kosztami uzyskania przychodów są odpisy z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (odpisy amortyzacyjne) dokonywane wyłącznie zgodnie z art. 22a-22o, z uwzględnieniem art. 23 ustawy o PIT.

Zgodnie z art. 22b ust. 1 pkt 6 ustawy o PIT amortyzacji podlegają z zastrzeżeniem art. 22c, nabyte nadające się do gospodarczego wykorzystania w dniu przyjęcia ich do używania prawa określone w Prawie własności przemysłowej o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane przez niego do używania na podstawie umowy licencyjnej (sublicencji), umowy najmu, dzierżawy lub umowy określonej w art. 23a pkt 1, zwane wartościami niematerialnymi i prawnymi.

Należy więc dokonać analizy, czy Znaki towarowe wchodzące w skład Przedsiębiorstwa spełniają definicję wartości niematerialnych i prawnych, od której można dokonywać odpisów amortyzacyjnych.

B.

Treść art. 1 pkt 1 Prawa własności przemysłowej normuje stosunki w zakresie wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych. Zgodnie z art. 121, na znak towarowy może być udzielone prawo ochronne.

Na podstawie art. 6 Prawa własności przemysłowej udzielane są prawa ochronne na wynalazki, wzory użytkowe i znaki towarowe, a także prawa z rejestracji na wzory przemysłowe, topografie układów scalonych oraz oznaczenia geograficzne.

W myśl art. 120 ust. 1 Prawa własności przemysłowej znakiem towarowym może być każde oznaczenie, które można przedstawić w sposób graficzny, jeżeli oznaczenie takie nadaje się do odróżnienia towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa. Znakiem towarowym, w rozumieniu ust. 1, może być w szczególności wyraz, rysunek, ornament, kompozycja kolorystyczna, forma przestrzenna, w tym forma towaru lub opakowania, a także melodia lub inny sygnał dźwiękowy.

W związku z powyższym Znaki, na które udzielone zostały prawa ochronne wchodzące w skład Przedsiębiorstwa, które Wnioskodawca otrzyma w drodze darowizny, spełniają kryteria znaków towarowych w rozumieniu Prawa własności przemysłowej. Tym samym należy stwierdzić, że Znaki spełniają definicję wartości niematerialnych i prawnych w rozumieniu ustawy o PIT. Skoro więc Znaki towarowe mogą podlegać amortyzacji jako wartości niematerialne i prawne, należy następnie ustalić wartości, od których będą dokonywane odpisy amortyzacyjne.

C.

Zgodnie z art. 22f ust. 1 ustawy o PIT, odpisów amortyzacyjnych, co do zasady, dokonuje się od wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, o których mowa w art. 22a ust. 1 i ust. 2 pkt 1-3 oraz w art. 22b ustawy o PIT.

Z kolei sposób ustalenia wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych uzależniony jest od sposobu nabycia danej wartości niematerialnej i prawnej.

W myśl art. 22g ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT, wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych nabytych w drodze darowizny stanowi wartość rynkowa z dnia nabycia, chyba że umowa darowizny określa tę wartość w niższej wysokości, wtedy przyjmuje się wartość wynikającą z umowy darowizny.

Art. 22g ust. 15 ustawy o PIT stanowi ponadto, że w razie nabycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części w drodze spadku lub darowizny, łączną wartość początkową nabytych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych stanowi suma ich wartości rynkowej, nie wyższa jednak od różnicy pomiędzy wartością tego przedsiębiorstwa albo jego zorganizowaną częścią a wartością składników mienia, nie będących środkami trwałymi ani wartościami niematerialnymi i prawnymi, określoną dla celów podatku od spadków i darowizn.

W związku z tym, zdaniem Wnioskodawcy, wartości początkowe Znaków wchodzących w skład Przedsiębiorstwa otrzymanego w drodze darowizny powinny zostać ustalone w wysokości wartości rynkowej na dzień otrzymania darowizny Przedsiębiorstwa.

Jak wskazano w opisie zdarzenia przyszłego będącego przedmiotem wniosku, umowa darowizny Przedsiębiorstwa będzie określać wartość składników majątkowych wchodzących w jego skład, w tym Znaków, w wysokości równej wartości rynkowej, wynikającej z posiadanej przez Wnioskodawcę wyceny.

W konsekwencji, Wnioskodawca stoi na stanowisku, że wartości początkowe Znaków wchodzących w skład Przedsiębiorstwa powinny być ustalone w wysokości wartości rynkowej z dnia ich nabycia w drodze darowizny.

D.

Co istotne, stanowisko Wnioskodawcy znajduje odzwierciedlenie m.in. w następujących interpretacjach:

Podsumowując, wartość początkowa Znaków towarowych wchodzących w skład Przedsiębiorstwa nabytego w drodze darowizny, w momencie ich wprowadzenia do ewidencji wartości niematerialnych i prawnych jednoosobowej działalności gospodarczej, powinna zostać określona w wysokości wartości rynkowej tych składników z dnia nabycia Przedsiębiorstwa, tj. darowizny, zgodnie z art. 22g ust. 1 pkt 3 w związku z art. 22g ust. 15 ustawy o PIT, przy czym wartość ta nie może być wyższa od różnicy pomiędzy wartością Przedsiębiorstwa, a wartością składników mienia, niebędącymi środkami trwałymi ani wartościami niematerialnymi i prawnymi, określoną dla celów podatku od spadków i darowizn.

Ad. 2

A.

Kolejną z rozważanych opcji wykorzystywania Przedsiębiorstwa, które zostanie przez Wnioskodawcę otrzymane w drodze darowizny, jest wniesienie go do Spółki. W przypadku wyboru takiego rozwiązania składniki wchodzące w skład Przedsiębiorstwa, w tym Znaki zostaną wprowadzone do ewidencji wartości niematerialnych i prawnych Spółki.

W tym kontekście należy wskazać, że w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej w formie spółki osobowej, to spółka (a nie jej wspólnicy) prowadzi ewidencje księgowe (w tym księgi podatkowe oraz ewidencję środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych), a także dokonuje amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Natomiast wspólnicy tej spółki (w ustawowych granicach) zaliczają do swoich kosztów uzyskania przychodu przypadającą na nich część dokonanych przez spółkę odpisów amortyzacyjnych.

Jak wcześniej wskazano Znaki towarowe wchodzące w skład otrzymanego Przedsiębiorstwa spełniają warunki uznania ich za wartości niematerialne i prawne i mogą podlegać amortyzacji. W związku z tym, niezbędne jest ustalenie wartości od której możliwe będzie dokonywanie odpisów amortyzacyjnych.

B.

Zdaniem Wnioskodawcy, wartością początkową składników majątku wchodzących w skład Przedsiębiorstwa, t.j. Znaków towarowych, od których Spółka będzie dokonywała odpisów amortyzacyjnych będzie wartość Znaków wynikająca z ewidencji działalności prowadzonej przez Wnioskodawcę, tj. w analizowanym przypadku wartość rynkowa określona zgodnie z art. 22g ust. 1 pkt 3 oraz 22g ust. 15 ustawy o PIT w związku z art. 22g ust. 12 oraz 14a ustawy o PIT.

Zgodnie z uregulowaniami art. 22g ust. 12 ustawy o PIT, w razie zmiany formy prawnej, a także połączenia albo podziału podmiotów wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ustala się w wysokości wartości początkowej określonej w ewidencji podmiotu o zmienionej formie prawnej, podzielonego albo połączonego. Zasadę tę stosuje się do spółek niebędących osobami prawnymi.

Z kolei w myśl art. 22 ust. 14a ustawy o PIT, cytowany wyżej przepis stosuje się odpowiednio do w razie nabycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części w drodze wkładu niepieniężnego.

Powyższe przepisy wskazują więc, że w przypadku nabycia przez spółkę osobową przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części w drodze wkładu niepieniężnego, wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ustala się w wysokości wartości początkowej określonej w ewidencji (wykazie) podmiotu który dokonuje wniesienia wkładu.

Zatem, w przypadku wniesienia aportem Przedsiębiorstwa do Spółki, zastosowanie znajdzie zasada kontynuacji - środki trwałe i wartości niematerialne i prawne wchodzące w skład Przedsiębiorstwa powinny zachować wartość początkową wynikającą z ewidencji podmiotu wnoszącego wkład do Spółki.

W analizowanym przypadku podmiotem wnoszącym wkład w postaci przedsiębiorstwa będzie Wnioskodawca, który nabędzie Przedsiębiorstwo w drodze darowizny. W ewidencji podatkowej Wnioskodawcy wartość początkowa wartości niematerialnych i prawnych wchodzących w skład Przedsiębiorstwa (w tym Znaków) ustalona zostanie w oparciu o przepis art. 22g ust. 1 pkt 3 oraz ust. 15 ustawy o PIT tj. według ich wartości rynkowej.

Z powyższych powodów wartość początkową wartości niematerialnych i prawnych (t.j. Znaków) wchodzących w skład Przedsiębiorstwa będzie stanowić ich wartość rynkowa, określona w ewidencji działalności gospodarczej Wnioskodawcy, przed wniesieniem Przedsiębiorstwa do Spółki. Wnioskodawca wskazuje, że wartości rynkowe składników wchodzących w skład Przedsiębiorstwa zostaną określone na dzień wniesienia wkładu i będą odpowiadać wartości z dnia dokonania darowizny.

Stanowisko zaprezentowane przez Wnioskodawcę zostało potwierdzone przez Ministra Finansów m.in. w interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach w dniu 18 czerwca 2014 r., nr IBPBI/1/415-369/14/ESZ.

Podsumowując, należy uznać, że wartość początkowa Znaków towarowych, wchodzących w skład Przedsiębiorstwa, które zostanie wniesione jako wkład do Spółki przez Wnioskodawcę powinna zostać ustalona w wysokości odpowiadającej wartości wprowadzonej do ewidencji działalności gospodarczej Wnioskodawcy jeszcze przed wniesieniem wkładu, zgodnie z art. 22g ust. 1 pkt 3 oraz ust. 15 ustawy o PIT, tj. według wartości rynkowej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.