IPPB1/4511-685/15-2/DK | Interpretacja indywidualna

Określenie wartości początkowej nieruchomości i znaku towarowego
IPPB1/4511-685/15-2/DKinterpretacja indywidualna
 1. aport
 2. darowizna
 3. nieruchomości
 4. wartość początkowa
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Pojęcie i wysokość kosztów uzyskania przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 27 maja 2015 r. (data wpływu 1 czerwca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie określenia wartości początkowej nieruchomości i znaku towarowego ujawnionego w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27 maja 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie określenia wartości początkowej nieruchomości i znaku towarowego ujawnionego w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest osobą fizyczną, polskim rezydentem podatkowym. Wnioskodawca nie prowadzi działalności gospodarczej. W celu rozwinięcia prowadzonego przez jego rodzinę biznesu oraz zapewnienia ciągłości jego prowadzenia przez kolejne pokolenia członków rodziny, wdrażany jest plan sukcesyjny.

Wnioskodawca otrzyma tytułem darowizny od członków swojej rodziny:

 • udziały w nieruchomościach lokalowych (dalej: „Nieruchomości”) i
 • udziały w prawie ochronnym na znak towarowy (dalej: „Znak Towarowy”).

Po otrzymaniu darowizn, Wnioskodawca będzie właścicielem wszystkich udziałów w Nieruchomościach oraz Znaku Towarowym (będzie ich jedynym właścicielem). W przyszłości, Wnioskodawca planuje wniesienie Nieruchomości i Znaku Towarowego tytułem wkładu niepieniężnego do spółki komandytowej (dalej: „Spółka”).

Wnoszone do Spółki Nieruchomości będą stanowiły majątek prywatny Wnioskodawcy, niewykorzystywany w ramach działalności gospodarczej. Na dzień wniesienia Nieruchomości do Spółki będą one nadawały się do gospodarczego wykorzystania dla potrzeb działalności gospodarczej prowadzonej przez Spółkę, a ich przewidywany okres używania będzie dłuższy niż rok. Wartość każdej z Nieruchomości będzie przekraczała 3.500 zł. Nieruchomości zostaną wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Spółki.

Wnoszone do Spółki prawo ochronne na Znak Towarowy będzie stanowiło majątek prywatny Wnioskodawcy, niewykorzystywany w ramach działalności gospodarczej. Prawo ochronne będzie potwierdzone w drodze decyzji przez Urząd Patentowy.

Na dzień wniesienia prawa ochronnego na Znak Towarowy do Spółki, Znak Towarowy będzie nadawał się do gospodarczego wykorzystania dla potrzeb działalności gospodarczej prowadzonej przez Spółkę, a jego przewidywany okres używania będzie dłuższy niż rok. Wartość prawa ochronnego do Znaku Towarowego będzie przekraczała 3.500 zł. Znak Towarowy zostanie wprowadzony do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Spółki.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy wartość początkowa Nieruchomości i Znaku Towarowego ujawniona w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Spółki powinna zostać określona w wysokości wartości rynkowej tych Nieruchomości i Znaku Towarowego, stosownie do art. 22g ust. 1 pkt 4 lit. c) ustawy o PIT...

Zdaniem Wnioskodawcy, wartość początkowa przedmiotowych Nieruchomości i Znaku Towarowego ujawnionych w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Spółki powinna zostać określona w wysokości wartości rynkowej tych Nieruchomości i Znaku Towarowego, stosownie do art. 22g ust. 1 pkt 4 lit. c) ustawy o PIT.

W myśl art. 22a ust. 1 pkt 1 ustawy o PIT, amortyzacji podlegają m.in. stanowiące własność lub współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania budowle, budynki oraz lokale będące odrębną własnością o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, zwane środkami trwałymi.

Amortyzacji podlegają także nabyte nadające się do gospodarczego wykorzystania w dniu przyjęcia do używania prawa określone w ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117 ze zm.) o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością (art. 22b ust. 1 pkt 6 ustawy o PIT). Prawo ochronne na znak towarowy należy do praw, o których mowa wyżej.

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej w formie spółki osobowej prawa handlowego (w tym spółki komandytowej), ewidencję środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych prowadzi ta spółka, a nie poszczególni jej wspólnicy. Także spółka, a nie wspólnicy, dokonuje odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. Przy czym, aby w ogóle dany składnik majątku można było uznać za środek trwały, czy też wartość niematerialną i prawną, musi on stanowić składnik majątku spółki, co oznacza, iż na spółkę musi zostać przeniesione prawo własności tego składnika majątku.

W świetle powyższych przepisów Nieruchomości i Znak Towarowy mogą, co do zasady, stanowić odpowiednio: środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne podlegające amortyzacji, pod warunkiem spełnienia warunków wynikających z powyższych przepisów.

Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się od wartości początkowej danego środka trwałego czy danej wartości niematerialnej i prawnej. W przypadku nabycia danego składnika majątku w postaci wkładu niepieniężnego wniesionego do spółki niebędącej osobą prawną za wartość początkową uznaje się:

 1. wartość początkową, od której dokonywane były odpisy amortyzacyjne - jeżeli przedmiot wkładu był amortyzowany,
 2. wydatki poniesione na nabycie lub wytworzenie przedmiotu wkładu, niezaliczone do kosztów uzyskania przychodów w jakiejkolwiek formie - jeżeli przedmiot wkładu nie był amortyzowany,
 3. wartość rynkową (określoną zgodnie z art. 19 ustawy o PIT) - jeżeli:
  • ustalenie wydatków na nabycie lub wytworzenie przedmiotu wkładu przez wspólnika wnoszącego wkład, będącego osobą fizyczną, jest niemożliwe
  • przedmiot wkładu nie był wykorzystywany przez wnoszącego wkład w prowadzonej działalności gospodarczej, z wyłączeniem wartości niematerialnych i prawnych wytworzonych przez wspólnika we własnym zakresie (art. 22g ust. 1 pkt 4 ustawy o PIT).

Wartość rynkową rzeczy lub praw majątkowych określa się na podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami lub prawami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca odpłatnego zbycia (art. 19 ust. 3 ustawy o PIT).

 1. Wartość początkowa składników majątku Spółki

Wartość początkowa Nieruchomości oraz Znaku Towarowego wniesionych do Spółki powinna zostać ustalona na podstawie jednej z zasad zawartych w art. 22g ust. 1 pkt 4 ustawy o PIT.

Przedstawione przez Wnioskodawcę okoliczności zdarzenia przyszłego zakładają, że:

 • Wnioskodawca jest właścicielem Nieruchomości oraz jest osobą, której przysługuje ochronne prawo na Znaku Towarowym;
 • zostanie dokonany aport Nieruchomości i Znaku Towarowego na rzecz spółki niebędącej osobą prawną;
 • wspólnikiem wnoszącym wkład będzie osoba fizyczna;
 • przedmiot wkładu nie będzie wykorzystywany przez wnoszącego wkład w prowadzonej działalności gospodarczej;
 • Znak Towarowy nie został wytworzony przez wspólnika wnoszącego aport we własnym zakresie;
 • ustalenie wydatków na nabycie lub wytworzenie Nieruchomości i Znaku Towarowego przez wspólnika wnoszącego wkład będzie niemożliwe, gdyż uzyska on je w drodze darowizny;
 • Nieruchomości i Znak Towarowy spełnią warunki konieczne do wprowadzenia ich do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Spółki.

W ocenie Wnioskodawcy, w analizowanym stanie faktycznym, zaistnieją przesłanki wskazane w art. 22g ust. 1 pkt 4 lit. c) ustawy o PIT. Zatem wartość początkową Nieruchomości i Znaku Towarowego w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Spółka powinna ustalić według wartości rynkowej tych Nieruchomości oraz Znaku Towarowego.

 1. Stanowisko Ministra Finansów w analogicznych stanach faktycznych

Stanowisko prezentowane przez Wnioskodawcę jest uznawane za prawidłowe w interpretacjach wydawanych z upoważnienia Ministra Finansów dotyczących analogicznych stanów faktycznych. Przykładowo, w interpretacji z 24 grudnia 2014 r. (nr IBPBI/1/415-1132/14/SK) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach wskazał; że: „Wnioskodawca nabędzie wskazaną we wniosku nieruchomość gruntową w drodze darowizny, tj. nieodpłatnie, w związku z powyższym nie jest możliwe ustalenie wartości wydatków poniesionych na jej nabycie. W konsekwencji powyższego, spółka komandytowa, do której zostanie wniesiona aportem ww. nieruchomość gruntowa będzie uprawniona do ustalenia jej wartości początkowej na podstawie art. 22g ust 1 pkt 4 lit. c ww. ustawy, tj. w wysokości jej wartości rynkowej na dzień wniesienia aportu.

Analogiczne stanowisko zaprezentował Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji z 24 października 2012 r. (nr ILPB1/415-731/12-4/AG) oraz Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji z 30 listopada 2009 r. (nr IBPBI/1/415-999/09/KB).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstapiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002, r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.