IPPB1/4511-329/16-2/MM | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
1) Czy wartością początkową Znaku wchodzącego w skład Zespołu Składników dla potrzeb prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej przez Wnioskodawcę, od której dokonywane będą odpisy amortyzacyjne, będzie wartość rynkowa Znaku określona zgodnie z art. 22g ust. 1 pkt 3 Ustawy o PDOF w związku z art. 22g ust. 15 Ustawy o PDOF?2) Czy wartością początkową Znaku wchodzącego w skład Zespołu Składników, wniesionego do SpO w ramach wkładu niepieniężnego, od której dokonywane będą odpisy amortyzacyjne, będzie wartość rynkowa określona zgodnie z art. 22g ust 1. pkt 3 oraz art. 22g ust. 15 w związku z art. 22g ust. 14a oraz art. 22g ust. 12 Ustawy o PDOF?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 16 marca 2016 r. (data wpływu 21 marca 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ustalenia wartości początkowej prawa ochronnego na znak towarowy – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21 marca 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ustalenia wartości początkowej prawa ochronnego na znak towarowy.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest osobą fizyczną podlegającą w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu.

W wyniku sukcesji i podziału rodzinnego majątku, Wnioskodawca otrzyma w drodze darowizny od osoby bliskiej zespół składników niematerialnych i materialnych <dalej: Zespół Składników>. Na Zespół Składników Wnioskodawcy składać się będą najprawdopodobniej w szczególności następujące składniki:

 • prawo lub prawa ochronne na znak towarowy <dalej: Znak>, o którym mowa w ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1410) <dalej: Ustawa PWP>;
 • umowa lub umowy licencyjne na korzystanie ze Znaku;
 • pracownik lub współpracownik albo zespół pracowników lub współpracowników wykonujących zadania ściśle związane z funkcjonowaniem Zespołu Składników;
 • składniki majątkowe służące realizacji zadań gospodarczych, mogą to być środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, jak również składniki majątku ruchomego, w szczególności takie aktywa jak: Znak, umowa lub umowy licencyjne, sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem i osprzętem komputerowym w postaci np. drukarki oraz meble biurowe;
 • należności i zobowiązania pozostające w związku z prowadzoną przez Zespół Składników działalnością gospodarczą;
 • środki pieniężne na wydzielonym koncie lub kontach bankowych.

Wnioskodawca zamierza następnie wykorzystywać Zespół Składników w działalności gospodarczej. Wartość składników majątkowych wchodzących w skład Zespołu Składników zostanie wskazana w umowie darowizny i będzie odpowiadać ich wartości rynkowej potwierdzonej przez wycenę dokonaną przez niezależnego specjalistę.

Wnioskodawca zamierza udzielać prawa do korzystania ze Znaku w formie licencji innemu podmiotowi lub innym podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą w różnej formie na terenie kraju bądź za granicą.

Na moment składania niniejszego wniosku, Wnioskodawca nie zdecydował, czy po otrzymaniu Zespołu Składników umowy licencyjne będą zawierane w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej prowadzonej przez Wnioskodawcę, czy też dokona jego przeniesienia do spółki osobowej, której będzie wspólnikiem.

W przypadku, gdy umowy licencyjne będą zawierane przez Wnioskodawcę w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej, przedmiot jej działalności obejmować będzie swoim zakresem udzielanie licencji - w efekcie przedmiotem działalności gospodarczej Wnioskodawcy będzie m.in. dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (PKD 77.40.Z).

Niezależnie od powyższego, zamiast wykorzystania Znaku w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej, Wnioskodawca rozważa także wykorzystanie Znaku w ramach spółki osobowej - jawnej lub komandytowej <dalej: SpO>.

Bez względu na wybrany rodzaj SpO, po uprzednim samodzielnym prowadzeniu działalności gospodarczej w zakresie udzielania licencji na Znak (oraz ujawnieniu składników majątku w stosownych ewidencjach podatkowych), Wnioskodawca wniesie do niej Zespół Składników (w tym Znak) w formie wkładu niepieniężnego. Tym samym, Wnioskodawca zostanie wspólnikiem SpO posiadającym udział w zyskach i stratach tej spółki, ewentualnie Zespół Składników zostanie wniesiony do SpO, w której Wnioskodawca jest już wspólnikiem. Głównym przedmiotem działalności SpO będzie m.in. dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (PKD 77.40).

W związku z tym, że Znak będzie wykorzystywany przez SpO w prowadzonej działalności gospodarczej, zostanie on wprowadzony do jej ewidencji wartości niematerialnych i prawnych. Następnie SpO udzieli licencji na korzystanie ze Znaku, z tytułu których pobierać będzie opłaty licencyjne.

W ocenie Wnioskodawcy wskazany Zespół Składników mógłby zostać zakwalifikowany jako przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 551 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t. j. Dz.U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.), bądź jako zorganizowana część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 5a pkt 4 Ustawy o PDOF.

W tak przedstawionym opisie zdarzenia przyszłego, Wnioskodawca chciałby otrzymać potwierdzenie co do: (i) sposobu ustalenia wartości początkowej Znaku wchodzącego w skład Zespołu Składników dla celów podatkowych jednoosobowej działalności gospodarczej, (ii) sposobu ustalenia wartości początkowej Znaku wchodzącego w skład Zespołu Składników dla potrzeb ewidencji wartości niematerialnych i prawnych SpO.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:
 1. Czy wartością początkową Znaku wchodzącego w skład Zespołu Składników dla potrzeb prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej przez Wnioskodawcę, od której dokonywane będą odpisy amortyzacyjne, będzie wartość rynkowa Znaku określona zgodnie z art. 22g ust. 1 pkt 3 Ustawy o PDOF w związku z art. 22g ust. 15 Ustawy o PDOF...
 2. Czy wartością początkową Znaku wchodzącego w skład Zespołu Składników, wniesionego do SpO w ramach wkładu niepieniężnego, od której dokonywane będą odpisy amortyzacyjne, będzie wartość rynkowa określona zgodnie z art. 22g ust 1. pkt 3 oraz art. 22g ust. 15 w związku z art. 22g ust. 14a oraz art. 22g ust. 12 Ustawy o PDOF...

Zdaniem Wnioskodawcy, w odniesieniu do pytania nr 1, wartością początkową Znaku wchodzącego w skład Zespołu Składników dla potrzeb prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej przez Wnioskodawcę, od której dokonywane będą odpisy amortyzacyjne, będzie wartość rynkowa Znaku określona zgodnie z art. 22g ust. 1 pkt 3 Ustawy o PDOF w związku z art. 22g ust. 15 Ustawy o PDOF.

Zdaniem Wnioskodawcy, w odniesieniu do pytania nr 2, wartością początkową Znaku wchodzącego w skład Zespołu Składników, wniesionego do SpO w ramach wkładu niepieniężnego, od której dokonywane będą odpisy amortyzacyjne, będzie wartość rynkowa określona zgodnie z art. 22g ust 1. pkt 3 oraz art. 22g ust. 15 w związku z art. 22g ust. 14a oraz art. 22g ust. 12 Ustawy o PDOF.

Poniżej Wnioskodawca szczegółowo uzasadnia swoje stanowisko:

Ad 1.

A.

Na podstawie art. 22 ust. 1 Ustawy o PDOF, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.

Zgodnie z art. 22 ust. 8 Ustawy o PDOF, kosztami uzyskania przychodów są odpisy z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (odpisy amortyzacyjne) dokonywane wyłącznie zgodnie z art. 22a-22o, z uwzględnieniem art. 23 Ustawy o PDOF.

Zgodnie z art. 22b ust. 1 pkt 6 Ustawy o PDOF amortyzacji podlegają, z zastrzeżeniem art. 22c, nabyte nadające się do gospodarczego wykorzystania w dniu przyjęcia ich do używania prawa określone w Ustawie PWP o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane przez niego do używania na podstawie umowy licencyjnej (sublicencji), umowy najmu, dzierżawy lub umowy określonej w art. 23a pkt 1, zwane wartościami niematerialnymi i prawnymi.

Należy więc dokonać analizy, czy Znak wchodzący w skład Zespołu Składników spełniają definicję wartości niematerialnych i prawnych, od której można dokonywać odpisów amortyzacyjnych.

B.

Treść art. 1 pkt 1 Ustawy PWP normuje stosunki w zakresie wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych. Zgodnie z art. 105 wskazanej ustawy, na wzór przemysłowy udzielone jest prawo z rejestracji, zaś zgodnie z art. 121, na znak towarowy może być udzielone prawo ochronne.

Na podstawie art. 6 Ustawy PWP udzielane są prawa ochronne na wynalazki, wzory użytkowe i znaki towarowe, a także prawa z rejestracji na wzory przemysłowe, topografie układów scalonych oraz oznaczenia geograficzne.

Zgodnie z art. 102 ust 1 Ustawy PWP, wzorem przemysłowym jest nowa i posiadająca indywidualny charakter postać wytworu lub jego części, nadana mu w szczególności przez cechy linii, konturów, kształtów, kolorystykę, strukturę lub materiał wytworu oraz przez jego ornamentację.

Z kolei w myśl art. 120 ust. 1 Ustawy PWP znakiem towarowym może być każde oznaczenie, które można przedstawić w sposób graficzny, jeżeli oznaczenie takie nadaje się do odróżnienia towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa. Znakiem towarowym, w rozumieniu ust. 1, może być w szczególności wyraz, rysunek, ornament, kompozycja kolorystyczna, forma przestrzenna, w tym forma towaru lub opakowania, a także melodia lub inny sygnał dźwiękowy.

W związku z powyższym Znak, na który udzielone zostało prawo ochronne wchodzące w skład Zespołu Składników, które Wnioskodawca otrzyma w drodze darowizny, spełniają kryteria znaku towarowego w rozumieniu Ustawy PWP. Tym samym należy stwierdzić, że Znak spełnia definicję wartości niematerialnej i prawnej w rozumieniu Ustawy o PDOF.

C.

Skoro więc Znaki mogą podlegać amortyzacji jako wartości niematerialne i prawne, należy następnie ustalić wartości, od których będą dokonywane odpisy amortyzacyjne.

Zgodnie z art. 22f ust. 1 Ustawy o PDOF, odpisów amortyzacyjnych, co do zasady, dokonuje się od wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, o których mowa w art. 22a ust. 1 i ust. 2 pkt 1-3 oraz w art. 22b Ustawy o PDOF.

Z kolei sposób ustalenia wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych uzależniony jest od sposobu nabycia danej wartości niematerialnej i prawnej.

W myśl art. 22g ust. 1 pkt 3 Ustawy o PDOF, wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych nabytych w drodze darowizny stanowi wartość rynkowa z dnia nabycia, chyba że umowa darowizny określa tę wartość w niższej wysokości, wtedy przyjmuje się wartość wynikającą z umowy darowizny.

Art. 22g ust. 15 Ustawy o PDOF stanowi ponadto, że w razie nabycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części w drodze spadku lub darowizny, łączną wartość początkową nabytych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych stanowi suma ich wartości rynkowej, nie wyższa jednak od różnicy pomiędzy wartością tego przedsiębiorstwa albo jego zorganizowaną częścią, a wartością składników mienia, nie będących środkami trwałymi ani wartościami niematerialnymi i prawnymi, określoną dla celów podatku od spadków i darowizn.

W związku z powyższym, zdaniem Wnioskodawcy, wartość początkowa Znaku wchodzącego w skład Zespołu Składników otrzymanego w drodze darowizny powinna zostać ustalona w wysokości wartości rynkowej na dzień otrzymania darowizny Zespołu Składników.

Jak wskazano w opisie zdarzenia przyszłego będącego przedmiotem wniosku, umowa darowizny Zespołu Składników będzie określać wartość składników majątkowych wchodzących w jego skład, w tym Znaku, w wysokości równej wartości rynkowej, wynikającej z posiadanej przez Wnioskodawcę wyceny.

W konsekwencji, Wnioskodawca stoi na stanowisku, że wartość początkowa Znaku wchodzącego w skład Zespołu Składników powinna zostać ustalona w wysokości wartości rynkowej z dnia jego nabycia w drodze darowizny.

D.

Stanowisko Wnioskodawcy w powyższym zakresie znajduje potwierdzenie w linii interpretacyjnej organów podatkowych. Przykładowo prawidłowość stanowiska takiego jak Wnioskodawcy zostało potwierdzone przez:

 • Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 23 lutego 2015 r., nr IBPBI/1/415-1415/14/ZK;
 • Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 22 stycznia 2015 r., nr IBPBI/1/415-1298/14/ŚS;
 • Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 14 października 2014 r., nr IBPBI/1/415-1214/14/ZK;
 • Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 8 października 2014 r., nr IBPBI/1/415-754/14/ESZ;
 • Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 18 sierpnia 2014 r., nr IBPBI/1/415-585/14/AB;
 • Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 19 lutego 2014 r., nr IPPB1/415-1258/13-2/ES.

Reasumując, zgodnie z art. 22g ust. 1 pkt 3 w związku z art. 22g ust. 15 Ustawy o PDOF, wartość początkowa Znaku wchodzącego w skład Zespołu Składników nabytego w drodze darowizny, w momencie wprowadzenia go do ewidencji wartości niematerialnych i prawnych jednoosobowej działalności gospodarczej, powinna zostać określona w wysokości wartości rynkowej z dnia nabycia Zespołu Składników (tj. darowizny). Należy przy tym zauważyć, że wartość wszystkich elementów Zespołu Składników (w tym Znaku) wprowadzonych do ewidencji, nie może być wyższa od różnicy pomiędzy wartością wszystkich składników Zespołu Składników a wartością składników mienia, niebędącymi środkami trwałymi ani wartościami niematerialnymi i prawnymi, określoną dla celów podatku od spadków i darowizn.

Ad 2.

A.

Kolejną z rozważanych opcji wykorzystywania Zespołu Składników, które zostanie przez Wnioskodawcę otrzymane w drodze darowizny, jest przeniesienie go do SpO. W przypadku wyboru takiego rozwiązania składniki wchodzące w skład Zespołu Składników, w tym Znak zostanie wprowadzony do ewidencji wartości niematerialnych i prawnych SpO.

W tym kontekście należy wskazać, że w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej w formie spółki osobowej, to spółka (a nie jej wspólnicy) prowadzi ewidencje księgowe (w tym księgi podatkowe oraz ewidencję środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych), a także dokonuje amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Natomiast wspólnicy tej spółki (w ustawowych granicach) zaliczają do swoich kosztów uzyskania przychodu przypadającą na nich część dokonanych przez spółkę odpisów amortyzacyjnych.

Jak wcześniej wskazano, Znak wchodzący w skład otrzymanego Zespołu Składników spełniają warunki uznania go za wartość niematerialną i prawną i może podlegać amortyzacji.

W związku z tym, niezbędne jest ustalenie wartości, od której możliwe będzie dokonywanie odpisów amortyzacyjnych.

B.

Zdaniem Wnioskodawcy, wartością początkową składników majątku wchodzących w skład Zespołu Składników, tj. Znaku, od którego SpO będzie dokonywała odpisów amortyzacyjnych będzie wartość Znaku wynikająca z ewidencji działalności prowadzonej przez Wnioskodawcę, tj. w analizowanym przypadku wartość rynkowa określona zgodnie z art. 22g ust. 1 pkt 3 oraz 22g ust 15 w związku z art. 22g ust. 12 oraz 14a Ustawy o PDOF.

Zgodnie z uregulowaniami art. 22g ust. 12 Ustawy o PDOF, w razie zmiany formy prawnej, a także połączenia albo podziału podmiotów wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ustala się w wysokości wartości początkowej określonej w ewidencji podmiotu o zmienionej formie prawnej, podzielonego albo połączonego. Zasadę tę stosuje się do spółek niebędących osobami prawnymi.

Z kolei w myśl art. 22g ust. 14a Ustawy o PDOF, cytowany wyżej przepis stosuje się odpowiednio w razie nabycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części w drodze wkładu niepieniężnego.

Powyższe przepisy wskazują więc, że w przypadku nabycia przez spółkę osobową przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części w drodze wkładu niepieniężnego, wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ustala się w wysokości wartości początkowej określonej w ewidencji (wykazie) podmiotu który dokonuje wniesienia wkładu.

Zatem, w przypadku wniesienia aportem Zespołu Składników do SpO, zastosowanie znajdzie zasada kontynuacji - środki trwałe i wartości niematerialne i prawne wchodzące w skład Zespołu Składników powinny zachować wartość początkową wynikającą z ewidencji podmiotu wnoszącego wkład do SpO.

W analizowanym przypadku podmiotem wnoszącym wkład w postaci Zespołu Składników będzie Wnioskodawca, który nabędzie Zespół Składników w drodze darowizny. W ewidencji podatkowej Wnioskodawcy wartość początkowa wartości niematerialnych i prawnych wchodzących w skład Zespołu Składników (w tym Znaku) ustalona zostanie w oparciu o przepis art. 22g ust. 1 pkt 3 oraz ust. 15 Ustawy o PDOF, tj. według ich wartości rynkowej.

Z powyższych powodów wartość początkową wartości niematerialnych i prawnych (tj. m.in. Znaku) wchodzących w skład Zespołu Składników będzie stanowić ich wartość rynkowa, określona w ewidencji działalności gospodarczej przed wniesieniem Zespołu Składników do SpO.

Wnioskodawca wskazuje, że wartości rynkowe składników wchodzących w skład Zespołu Składników zostaną określone na dzień wniesienia wkładu i będą odpowiadać wartości z dnia dokonania darowizny.

Stanowisko Wnioskodawcy w powyższym zakresie znajduje potwierdzenie w linii interpretacyjnej organów podatkowych, w tym w interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach w dniu 18 czerwca 2014 r., nr IBPBI/1/415-369/14/ESZ.

Reasumując, w związku z powyższym, wartością początkową Znaku wchodzącego w skład Zespołu Składników, wniesionego do SpO w ramach wkładu niepieniężnego, od której dokonywane będą odpisy amortyzacyjne, będzie wartość rynkowa określona zgodnie z art. 22g ust 1. pkt 3 oraz art. 22g ust. 15 w związku z art. 22g ust. 14a oraz art. 22g ust. 12 Ustawy o PDOF.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.