ILPB4/4510-1-30/16-3/DS | Interpretacja indywidualna

Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie ustalenia wartości początkowej nieruchomości wniesionej aportem.
ILPB4/4510-1-30/16-3/DSinterpretacja indywidualna
 1. amortyzacja
 2. aport
 3. kapitał zakładowy
 4. kapitał zapasowy
 5. koszty uzyskania przychodów
 6. moment
 7. nieruchomości
 8. odpisy amortyzacyjne
 9. wartość początkowa
 10. wkład
 11. wkłady do spółki
 12. środek trwały
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Wartość początkowa środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 4 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przedstawione we wniosku z dnia 28 stycznia 2016 r. (data wpływu 1 lutego 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia wartości początkowej nieruchomości wniesionej aportem – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 1 lutego 2016 r. został złożony ww. wniosek – uzupełniony pismem z 3 marca 2016 r. (data wpływu 7 marca 2016 r.) – o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia wartości początkowej nieruchomości wniesionej aportem.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Polsce.

Spółka w 2015 r. otrzymała w drodze aportu nieruchomość. Część wartości wkładu została przeznaczona na pokrycie kapitału zakładowego, zaś nadwyżka wartości wkładu niepieniężnego nad wartością nominalną obejmowanych udziałów została przeznaczona na kapitał zapasowy Spółki.

Przedmiot wkładu nie stanowił komercjalizowanej własności intelektualnej wniesionej do Spółki kapitałowej przez podmiot komercjalizujący.

Nieruchomość została wprowadzona do rejestru ewidencji środków trwałych Spółki.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Spółka powinna ustalić wartość początkową nieruchomości wniesionej do niej w ramach aportu w oparciu o art. 16g ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT, tzn. według całkowitej wartości wkładu wskazanej w akcie notarialnym dokumentującym aport, stanowiącej sumę wkładu alokowanego na kapitał zakładowy i kapitały zapasowe, ale będzie uprawniona do dokonywania odpisów amortyzacyjnych wyłącznie od tej części wartości początkowej, która została przekazana na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki...

Zdaniem Wnioskodawcy powinien on ustalić wartość początkową nieruchomości wniesionej do niego w ramach aportu w oparciu o art. 16g ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT, tzn. według całkowitej wartości wkładu wskazanej w akcie notarialnym dokumentującym aport, stanowiącej sumę wkładu alokowanego na kapitał zakładowy i kapitały zapasowe, ale będzie uprawniony do dokonywania odpisów amortyzacyjnych wyłącznie od tej części wartości początkowej, która została przekazana na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki. Wycena wkładu w Spółce nie będzie mogła przekroczyć wartości rynkowej przedmiotu wkładu z dnia jego wniesienia.

Uzasadnienie.

Stosownie do art. 16g ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT za wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w razie nabycia ich przez podatnika w postaci wkładu niepieniężnego wniesionego do spółki albo spółdzielni uważa się ustaloną przez podatnika na dzień wniesienia wkładu wartość poszczególnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, nie wyższą jednak od ich wartości rynkowej.

Jednocześnie na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 63 lit. d ustawy o CIT do kosztów uzyskania przychodu nie zalicza się odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych nabytych w formie wkładu niepieniężnego, od tej części ich wartości, która nie została przekazana na utworzenie lub podwyższenie kapitału zakładowego spółki kapitałowej.

Z brzmienia obu przywołanych powyżej przepisów, zdaniem Spółki, w sposób jasny wynika, iż powinna ona ustalić wartość początkową nieruchomości wniesionej do niej w ramach aportu w oparciu o art. 16g ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT, tzn. według całkowitej wartości wkładu wskazanej w akcie notarialnym dokumentującym aport, stanowiącej sumę wkładu alokowanego na kapitał zakładowy i kapitały zapasowe, ale będzie uprawniona do dokonywania odpisów amortyzacyjnych wyłącznie od tej części wartości początkowej, która została przekazana na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.