ILPB1/4511-1-392/16-2/PP | Interpretacja indywidualna

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie ustalenia wartości początkowej Bazy dla potrzeb dokonywania odpisów amortyzacyjnych.
ILPB1/4511-1-392/16-2/PPinterpretacja indywidualna
 1. likwidacja
 2. odpisy amortyzacyjne
 3. wartości niematerialne i prawne
 4. wartość początkowa
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Koszty uzyskania przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 5 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko, przedstawione we wniosku z dnia 28 marca 2016 r. (data wpływu 8 kwietnia 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ustalenia wartości początkowej Bazy dla potrzeb dokonywania odpisów amortyzacyjnych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 8 kwietnia 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ustalenia wartości początkowej Bazy dla potrzeb dokonywania odpisów amortyzacyjnych.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Pan (dalej: Wnioskodawca) jest osobą fizyczną mającą miejsce zamieszkania w Polsce. Wnioskodawca jest wspólnikiem w spółce jawnej, mającej siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (dalej: Spółka). Spółka jest właścicielem wytworzonej we własnym zakresie bazy danych (dalej: Baza). Spółka planuje wniesienie Bazy aportem do polskiej spółki komandytowo-akcyjnej (dalej: SKA).

Planowanym jest, iż Baza będzie amortyzowana w SKA. Na podstawie art. 16g ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, wartością początkową Bazy w SKA będzie wartość rynkowa Bazy na moment wniesienia aportu.

Niewykluczone, iż w przyszłości SKA zostanie przekształcona w spółkę jawną (dalej: Spółka jawna). W takim przypadku Baza będzie amortyzowana w wartości początkowej przyjętej przez SKA, zgodnie z art. 22g ust. 12 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (tzw. zasada kontynuacji amortyzacji).

Możliwa jest również sytuacja, w której Spółka jawna ulegnie likwidacji. Polikwidacyjny majątek Spółki jawnej - Baza - zostanie przekazany Spółce lub jej następcy prawnemu innej spółce osobowej, w której wspólnikiem jest Wnioskodawca.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w przedstawionej sytuacji, dla potrzeb dokonywania odpisów amortyzacyjnych w Spółce, wartość początkową Bazy będzie stanowić jej wartość rynkowa z dnia wniesienia aportu do SKA...

Zdaniem Wnioskodawcy, w przedstawionej sytuacji, dla potrzeb dokonywania odpisów amortyzacyjnych w Spółce, wartość początkową Bazy będzie stanowić jej wartość rynkowa z dnia wniesienia aportu do SKA.

Zgodnie z art. 22g ust. 14c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: u.p.d.o.f.), w przypadku otrzymania, w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną lub wystąpieniem wspólnika z takiej spółki, środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych przepis ust. 12 stosuje się odpowiednio.

Art. 22g ust. 12 u.p.d.o.f. stanowi z kolei, iż w razie zmiany formy prawnej, a także połączenia albo podziału podmiotów dokonywanych na podstawie odrębnych przepisów - wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ustala się w wysokości wartości początkowej określonej w ewidencji (wykazie) podmiotu o zmienionej formie prawnej, podzielonego albo połączonego. Zasadę tę stosuje się odpowiednio do spółek niebędących osobami prawnymi. Z powyższych przepisów wynika tzw. zasada kontynuacji amortyzacji. Zgodnie z tą regułą, w przypadku m.in. zmiany formy prawnej czy otrzymania składników majątku likwidowanej spółki osobowej, wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ustala się w wysokości wartości początkowej określonej w ewidencji (wykazie) podmiotu o zmienionej formie prawnej bądź likwidowanej spółki osobowej. W takim przypadku podmiot kontynuujący amortyzację jest zobowiązany przyjąć wartość początkową jaka została ustalona przez podmiot o zmienionej formie prawnej (likwidowaną spółkę osobową).

Odnosząc powyższe do przedstawionej sytuacji, wartością początkową Bazy w Spółce byłaby zatem, zgodnie z art. 22g ust. 14c u.p.d.o.f. w związku z art. 22g ust. 12 u.p.d.o.f., wartość, po której Baza była amortyzowana w Spółce jawnej (tzw. zasada kontynuacji amortyzacji), czyli wartość ustalona na dzień wniesienia aportem Znaku do SKA.

Podsumowując, w ocenie Wnioskodawcy, w przedstawionej sytuacji, dla potrzeb dokonywania odpisów amortyzacyjnych w Spółce, wartość początkową Bazy będzie stanowić jej wartość rynkowa z dnia wniesienia aportu do SKA.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.

W myśl art. 22 ust. 8 ww. ustawy, kosztem uzyskania przychodów są odpisy z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (odpisy amortyzacyjne) dokonywane wyłącznie zgodnie z art. 22a-22o, z uwzględnieniem art. 23.

Stosownie do treści art. 22b ust. 1 powoływanej ustawy, amortyzacji podlegają, z zastrzeżeniem art. 22c, nabyte nadające się do gospodarczego wykorzystania w dniu przyjęcia do używania:

 1. spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego,
 2. spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego,
 3. prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 4. autorskie lub pokrewne prawa majątkowe,
 5. licencje,
 6. prawa określone w ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117, z późn. zm.),
 7. wartość stanowiąca równowartość uzyskanych informacji związanych z wiedzą w dziedzinie przemysłowej, handlowej, naukowej lub organizacyjnej (know-how)

- o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane przez niego do używania na podstawie umowy licencyjnej (sublicencji), umowy najmu, dzierżawy lub umowy określonej w art. 23a pkt 1, zwane wartościami niematerialnymi i prawnymi.

Jak stanowi art. 22f ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podatnicy, z wyjątkiem tych, którzy ze względu na ogłoszoną upadłość nie prowadzą działalności gospodarczej, dokonują odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, o których mowa w art. 22a ust. 1 i ust. 2 pkt 1-3 oraz w art. 22b.

Sposób ustalania wartości początkowej, uzależniony jest m.in. od sposobu nabycia danego składnika majątku i określony został w art. 22g ww. ustawy.

W przypadku otrzymania w wyniku likwidacji spółki niebędącej osobą prawną składnika majątku, wartość początkową tego składnika w celu dokonywania odpisów amortyzacyjnych należy ustalić w oparciu o art. 22g ust. 14c w zw. z ust. 12 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Przy czym, w myśl art. 5a pkt 26 ww. ustawy, przez spółkę niebędącą osobą prawną należy rozumieć spółkę niebędącą podatnikiem podatku dochodowego – czyli również spółkę jawną.

Zgodnie z treścią art. 22g ust. 14c cyt. ustawy, w przypadku otrzymania, w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną lub wystąpieniem wspólnika z takiej spółki, środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych przepis ust. 12 stosuje się odpowiednio.

Z kolei art. 22g ust. 12 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi, że w razie zmiany formy prawnej, a także połączenia albo podziału podmiotów dokonywanych na podstawie odrębnych przepisów - wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ustala się w wysokości wartości początkowej określonej w ewidencji (wykazie) podmiotu o zmienionej formie prawnej, podzielonego albo połączonego. Zasadę tę stosuje się odpowiednio do spółek niebędących osobami prawnymi.

Stosownie natomiast do treści art. 22h ust. 3c ww. ustawy, w przypadku otrzymania, w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną lub wystąpieniem wspólnika z takiej spółki, środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio.

Przy czym, w myśl art. 22h ust. 3 cyt. ustawy, podmioty powstałe w wyniku zmiany formy prawnej, podziału albo połączenia podmiotów, o których mowa w art. 22g ust. 12 lub 13, dokonują odpisów amortyzacyjnych z uwzględnieniem dotychczasowej wysokości odpisów oraz kontynuują metodę amortyzacji przyjętą przez podmiot o zmienionej formie prawnej, podzielony albo połączony, z uwzględnieniem art. 22i ust. 2-7.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Spółka (spółka jawna), w której wspólnikiem jest Wnioskodawca, planuje wniesienie aportem wytworzonej we własnym zakresie bazy danych (Baza) do polskiej spółki komandytowo-akcyjnej (SKA). Baza będzie amortyzowana w SKA. Na podstawie art. 16g ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, wartością początkową Bazy w SKA będzie wartość rynkowa Bazy na moment wniesienia aportu. Niewykluczone, że w przyszłości SKA zostanie przekształcona w spółkę jawną (Spółka jawna). W takim przypadku Baza będzie amortyzowana w wartości początkowej przyjętej przez SKA, zgodnie z art. 22g ust. 12 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (według tzw. zasady kontynuacji amortyzacji). Możliwa jest również sytuacja, w której Spółka jawna ulegnie likwidacji. Wówczas Baza zostanie przekazana Spółce lub jej następcy prawnemu – innej spółce osobowej, w której wspólnikiem jest Wnioskodawca.

Mając na względzie treść cytowanych wyżej przepisów prawa podatkowego należy stwierdzić, że w przypadku przekształcenia spółki będącej podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych (SKA) w spółkę niebędącą osobą prawną (Spółkę jawną), a następnie likwidacji Spółki jawnej, w zakresie dokonywania odpisów amortyzacyjnych ustawodawca nakazał kontynuację: ustalania wartości początkowej, ustalania metody amortyzacji, a także uwzględnienia wysokości odpisów dokonanych przez podmiot przekształcany.

Zatem Spółka przyjmując do swojej działalności Bazę, otrzymaną w związku z likwidacją Spółki jawnej, w której będzie wspólnikiem, zobowiązana będzie ustalić wartość początkową Bazy na podstawie art. 22g ust. 14c w zw. z ust. 12 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a więc w wysokości przyjętej wcześniej przez Spółkę jawną i kontynuować stosowaną przez tę Spółkę jawną metodę amortyzacji przedmiotowej wartości niematerialnej i prawnej. Ponadto przy dokonywaniu jej amortyzacji Spółka powinna uwzględnić dotychczasowe odpisy amortyzacyjne.

Jak wynika z opisu sprawy Spółka jawna będzie dokonywać odpisów amortyzacyjnych na zasadzie kontynuacji amortyzacji po swojej poprzedniczce – SKA, do której przedmiotowa wartość niematerialna i prawna zostanie wniesiona w formie aportu. Zatem wartością początkową Bazy w Spółce jawnej będzie wartość początkowa przyjęta do dokonywania odpisów amortyzacyjnych w SKA, czyli wartość rynkowa Bazy z dnia wniesienia aportu. Zgodnie bowiem z art. 16g ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 851, z późn. zm.), za wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, z uwzględnieniem ust. 2-14, uważa się w razie nabycia w postaci wkładu niepieniężnego wniesionego do spółki albo spółdzielni – ustaloną przez podatnika, z zastrzeżeniem pkt 4c, na dzień wniesienia wkładu wartość poszczególnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, nie wyższą jednak od ich wartości rynkowej.

Podsumowując, dla potrzeb dokonywania odpisów amortyzacyjnych w Spółce, wartość początkową Bazy, stosownie do treści art. 22g ust. 14c w zw. z ust. 12 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, stanowić będzie wartość rynkowa Bazy z dnia wniesienia aportu do SKA.

W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Tut. Organ nadmienia, że niniejsza interpretacja odnosi się do ustalenia wartości początkowej Bazy dla potrzeb dokonywania odpisów amortyzacyjnych w Spółce, zgodnie z art. 22g ust. 14c w zw. z ust. 12 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Niniejsze rozstrzygnięcie nie odnosi się natomiast do ustalenia wartości początkowej Bazy dla potrzeb dokonywania odpisów amortyzacyjnych w SKA, gdyż nie było to przedmiotem zapytania Wnioskodawcy.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r., poz. 718). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.