ILPB1/4511-1-1053/15-4/IM | Interpretacja indywidualna

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie odpisów amortyzacyjnych od Znaków uzyskanych w drodze darowizny, w zakresie wartości początkowej Znaków uzyskanych w drodze darowizny, w zakresie odpisów amortyzacyjnych od Znaków wniesionych do Spółki, oraz w zakresie wartości początkowej Znaków wniesionych do Spółki.
ILPB1/4511-1-1053/15-4/IMinterpretacja indywidualna
 1. amortyzacja
 2. darowizna
 3. spółki
 4. wartość początkowa
 5. znak towarowy
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Pojęcie i wysokość kosztów uzyskania przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana x przedstawione we wniosku z dnia 17 lipca 2015 r. (data wpływu 21 lipca 2015 r.), uzupełnionym w dniu 8 października 2015 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie:

 • odpisów amortyzacyjnych od Znaków uzyskanych w drodze darowizny - jest prawidłowe,
 • wartości początkowej Znaków uzyskanych w drodze darowizny - jest prawidłowe,
 • odpisów amortyzacyjnych od Znaków wniesionych do Spółki - jest prawidłowe,
 • wartości początkowej Znaków wniesionych do Spółki - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21 lipca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie odpisów amortyzacyjnych od Znaków uzyskanych w drodze darowizny, w zakresie wartości początkowej Znaków uzyskanych w drodze darowizny, w zakresie odpisów amortyzacyjnych od Znaków wniesionych do Spółki, oraz w zakresie wartości początkowej Znaków wniesionych do Spółki.

Wniosek nie spełniał wymogów formalnych, o których mowa w art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, w związku z czym pismem z dnia 24 września 2015 r., znak ILPB1/4511-1-1053/15-2/IM, na podstawie art. 169 § 1 tej ustawy wezwano Wnioskodawcę do usunięcia braków w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania pod rygorem pozostawienia podania bez rozpatrzenia w zakresie odpisów amortyzacyjnych dokonywanych w Spółce oraz w zakresie wartości początkowej Znaków ustalonej w Spółce.

W dniu 8 października 2015 r. wniosek uzupełniono (nadano w polskiej placówce pocztowej w dniu 5 października 2015 r.).

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest osobą fizyczną podlegającą w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Wnioskodawca otrzyma od swojego ojca darowiznę. Przedmiotem darowizny będą prawa majątkowe, o których mowa w ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1410; dalej: Prawo własności przemysłowej), w postaci znaków towarowych na które udzielone zostało prawo ochronne (dalej: Znaki). Umowa darowizny Znaków będzie określać wartość Znaków w wysokości wartości rynkowej z dnia darowizny.

Jako osoba nieposiadająca odpowiedniej wiedzy w zakresie wyceny wartości znaków towarowych, Wnioskodawca (lub jego ojciec) zleci wycenę Znaków specjaliście. W konsekwencji, ustalając wysokość wartości początkowej Znaków, Wnioskodawca posłuży się wyceną ich wartości otrzymaną od specjalisty w tej dziedzinie.

W chwili obecnej Wnioskodawca nie prowadzi działalności gospodarczej, przy czym nie jest wykluczone, że uzyskane Znaki mogą być wykorzystywane przez niego w jednoosobowej działalności gospodarczej. Z uwagi na uwarunkowania gospodarcze, Wnioskodawca planuje wraz z ojcem założyć spółkę osobową prawa handlowego (dalej: Spółka), w której obaj będą wspólnikami. Następnie planowane jest wniesienie do Spółki Znaków w ramach wkładu niepieniężnego przez Wnioskodawcę. Nie jest wykluczone, że Znaki zostaną od razu wniesione do Spółki, tj. nie będą ani przez moment składnikiem majątkowym wykorzystywanym w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej Wnioskodawcy (w chwili obecnej nie jest pewne czy Wnioskodawca w ogóle rozpocznie prowadzenie działalności gospodarczej z wykorzystaniem Znaków). W wyniku wniesienia przez Wnioskodawcę wkładu niepieniężnego w postaci Znaków do Spółki, zostanie on jej wspólnikiem posiadającym udział w jej zyskach i stratach. Przedmiotem działalności gospodarczej Spółki, najprawdopodobniej przeważającym, będzie m.in. dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (PKD 77.40). Znaki będą wykorzystywane przez Spółkę w ramach jej działalności gospodarczej. W przypadku rozpoczęcia prowadzenia przez Wnioskodawcę jednoosobowej działalności gospodarczej, przedmiotem tej działalności także będzie m.in. dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (PKD 77.40).

W przyszłości uzyskane Znaki zostaną ujęte w ewidencji wartości niematerialnych i prawnych Spółki. W związku z możliwością założenia przez Wnioskodawcę jednoosobowej działalności gospodarczej, obecnie nie jest wykluczone, że przed ujęciem ich w ewidencji wartości niematerialnych prawnych Spółki, mogą zostać wprowadzone do ewidencji wartości niematerialnych i prawnych prowadzonych na potrzeby jednoosobowej działalności gospodarczej Wnioskodawcy.

W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca wskazał, że w świetle przedstawionego we wniosku stanu faktycznego, w zakresie pytań 3 i 4 do wniosku, Wnioskodawca przed wniesieniem Znaków do Spółki nie zamierza wprowadzać ich do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych prowadzonej działalności gospodarczej. Pytania nr 3 i 4 dotyczą sytuacji, w której Znaki nie będą wykorzystywane przez Wnioskodawcę w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej.

Znaki zostaną wprowadzone do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (Spółki) dopiero po ich wniesieniu do Spółki.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy Wnioskodawca będzie uprawniony do dokonywania odpisów amortyzacyjnych stanowiących koszty uzyskania przychodów od Znaków, które zostaną uzyskane w drodze darowizny, w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej, zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o PDOF...
 2. Czy wartość początkowa Znaków, które zostaną uzyskane w drodze darowizny powinna zostać ustalona (dla potrzeb prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej przez Wnioskodawcę) w wartości rynkowej Znaków z dnia ich nabycia przez Wnioskodawcę...
 3. Czy Wnioskodawca będzie uprawniony do dokonywania odpisów amortyzacyjnych stanowiących koszty uzyskania przychodów od Znaków, które zostaną wniesione przez Wnioskodawcę jako wkład niepieniężny do Spółki bezpośrednio po otrzymaniu ich od ojca Wnioskodawcy w ramach darowizny (w momencie wprowadzenia Znaków do ewidencji wartości niematerialnych i prawnych), zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o PDOF...
 4. Czy wartość początkowa Znaków, które zostaną wniesione przez Wnioskodawcę jako wkład niepieniężny do Spółki bezpośrednio po otrzymaniu ich od ojca Wnioskodawcy w ramach darowizny (w momencie wprowadzenia Znaków do ewidencji wartości niematerialnych i prawnych), powinna zostać ustalona w wysokości wartości rynkowej Znaków z dnia ich wniesienia jako wkładu niepieniężnego do tej Spółki...

Zdaniem Wnioskodawcy ad. 1, będzie on uprawniony do dokonywania odpisów amortyzacyjnych stanowiących koszty uzyskania przychodów od Znaków, które zostaną uzyskane w drodze darowizny, w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej, zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o PDOF.

Zdaniem Wnioskodawcy ad. 2, wartość początkowa Znaków, które zostaną uzyskane w drodze darowizny powinna zostać ustalona (dla potrzeb prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej przez Wnioskodawcę) w wartości rynkowej Znaków z dnia ich nabycia przez Wnioskodawcę zgodnie z art. 22g ust. 1 pkt 3 ustawy o PDOF.

Zdaniem Wnioskodawcy ad. 3, będzie on uprawniony do dokonywania odpisów amortyzacyjnych stanowiących koszty uzyskania przychodów od Znaków, które zostaną wniesione przez Wnioskodawcę jako wkład niepieniężny do Spółki bezpośrednio po otrzymaniu ich od ojca Wnioskodawcy w ramach darowizny (w momencie wprowadzenia Znaków do ewidencji wartości niematerialnych i prawnych), zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o PDOF.

Zdaniem Wnioskodawcy ad. 4, wartość początkowa Znaków wniesionych przez Wnioskodawcę, jako wkład niepieniężny do Spółki bezpośrednio po otrzymaniu ich od ojca Wnioskodawcy w ramach darowizny, w momencie ich wprowadzenia do ewidencji wartości niematerialnych i prawnych tej Spółki powinna zostać określona w wysokości wartości rynkowej Znaków z dnia ich wniesienia zgodnie z art. 22g ust. 1 pkt 4 lit. c) ustawy o PDOF.

UZASADNIENIE STANOWISKA WNIOSKODAWCY

Ad. 1.

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o PDOF, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 ustawy o PDOF. Kosztem uzyskania przychodów, stosownie do art. 22 ust. 8 ustawy o PDOF, są odpisy z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (odpisy amortyzacyjne) dokonywane wyłącznie zgodnie z art. 22a-22o, z uwzględnieniem art. 23.

W myśl art. 22b ust. 1 ustawy o PDOF, amortyzacji podlegają, z zastrzeżeniem art. 22c, nabyte nadające się do gospodarczego wykorzystania w dniu przyjęcia do używania:

 1. spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego,
 2. spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego,
 3. prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 4. autorskie lub pokrewne prawa majątkowe,
 5. licencje,
 6. prawa określone w ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117, z późn. zm.),
 7. wartość stanowiąca równowartość uzyskanych informacji związanych z wiedzą w dziedzinie przemysłowej, handlowej, naukowej lub organizacyjnej (know-how)

- o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane przez niego do używania na podstawie umowy licencyjnej (sublicencji), umowy najmu, dzierżawy lub umowy określonej w art. 23a pkt 1, zwane wartościami niematerialnymi i prawnymi.

Zgodnie z powyższymi przepisami, amortyzacji mogą podlegać nabyte prawa określone w ustawie Prawo własności przemysłowej. Zgodnie z art. 6 ust. 1 tej ustawy, na warunkach w niej określonych udzielane są patenty oraz dodatkowe prawa ochronne na wynalazki, prawa ochronne na wzory użytkowe i znaki towarowe, a także prawa z rejestracji na wzory przemysłowe, topografie układów scalonych oraz oznaczenia geograficzne. Stosownie do art. 120 ust. 1 Prawa własności przemysłowej, znakiem towarowym może być każde oznaczenie, które można przedstawić w sposób graficzny, jeżeli oznaczenie takie nadaje się do odróżnienia towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa. W myśl zaś art. 121 ww. ustawy, na znak towarowy może być udzielone prawo ochronne. Mając na uwadze powyższe, znak towarowy objęty prawem ochronnym mieści się w kategorii praw wskazanych w art. 22b ust. 1 pkt 6 ustawy o PDOF.

Znaki będą wykorzystywane w działalność, gospodarczej prowadzonej przez Wnioskodawcę, m.in. w zakresie dzierżawy własności intelektualnej podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (PKD 77.40). W szczególności Znaki mogą być przedmiotem zawieranych przez Wnioskodawcę odpłatnych umów licencyjnych. Ich przewidywany okres używania będzie dłuższy niż rok. W konsekwencji należy uznać, że spełnione będą przesłanki kwalifikacji odpisów amortyzacyjnych od Znaków za koszty uzyskania przychodów.

Jednocześnie Wnioskodawca wskazuje, że przepisy art. 23 ust. 1 ustawy o PDOF nie wyłączają tego typu odpisów z kosztów uzyskania przychodów. W przedmiotowej sprawie nie będzie miał zastosowania w szczególności art. 23 ust. 1 pkt 45a ustawy o PDOF. Zgodnie z tym przepisem, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych:

 1. nabytych nieodpłatnie, z wyjątkiem nabytych w drodze spadku lub darowizny, jeżeli:
  • nabycie to nie stanowi przychodu z tytułu nieodpłatnego otrzymania rzeczy lub praw lub
  • dochód z tego tytułu jest zwolniony od podatku dochodowego, lub
  • nabycie to stanowi dochód, od którego na podstawie odrębnych przepisów zaniechano poboru podatku,
 2. jeżeli przed dniem 1 stycznia 1995 r. zostały nabyte lecz niezaliczone do środków trwałych albo wartości niematerialnych i prawnych,
 3. oddanych do nieodpłatnego używania - za miesiące, w których składniki te były oddane do nieodpłatnego używania.

Kosztem uzyskania przychodów są zatem odpisy amortyzacyjne z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (odpisy amortyzacyjne) dokonane od wartości początkowej składników majątku nabytych w drodze spadku lub darowizny, spełniających warunki pozwalające uznać je za środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne.

W konsekwencji, Wnioskodawca stoi na stanowisku, że będzie uprawniony do dokonywania odpisów amortyzacyjnych stanowiących koszty uzyskania przychodów od Znaków, które zostaną uzyskane w drodze darowizny, w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej, zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o PDOF.

Ad. 2.

Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku wykorzystywania przez niego otrzymanych Znaków w prowadzonej jednoosobowej działalności gospodarczej, ich wartość początkowa powinna być ustalona stosownie do art. 22g ust. 1 pkt 3 ustawy o PDOF. Zgodnie z tym przepisem, za wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, z uwzględnieniem ust. 2-18, uważa się w razie nabycia w drodze spadku, darowizny lub w inny nieodpłatny sposób - wartość rynkową z dnia nabycia, chyba że umowa darowizny albo umowa o nieodpłatnym przekazaniu określa tę wartość w niższej wysokości.

Jak wskazano w opisie zdarzenia przyszłego będącego przedmiotem wniosku, w umowie darowizny Znaków na rzecz Wnioskodawcy określona będzie wartość Znaków w wysokości równej wartości rynkowej, wynikającej z posiadanej przez Wnioskodawcę wyceny. W związku z powyższym, Wnioskodawca stoi na stanowisku, że wartość początkowa Znaków powinna być ustalona w wysokości wartości rynkowej z dnia ich nabycia w drodze darowizny. Co do zasady, moment nabycia Znaków w formie darowizny będzie wyznaczał moment, w którym staną się one elementem majątku wykorzystywanego w prowadzonej jednoosobowej działalności gospodarczej.

Powyższe stanowisko potwierdził np. Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z dnia 4 maja 2015 r. (sygn. IPTPB1/4511-112/15-2/ASZ), w której wskazano, że: „Podsumowując, w opinii Wnioskodawczyni, otrzymany w formie darowizny Znak, posiadający cechy opisane w stanie faktycznym i prawnym, stanowi prawo określone w ustawie Prawo własności przemysłowej. Z uwagi na powyższe Znak ten stanowi nabytą przez Wnioskodawczynię wartość niematerialną i prawną, która w chwili przyjęcia do użytkowania jest zdatna do użytku i jest wykorzystywana dla potrzeb działalności gospodarczej przez okres dłuższy niż rok, tj. będzie m.in. licencjonowana na rzecz innych podmiotów, sprzedana bądź wykorzystywana na potrzeby własne. Dlatego też, mając na względzie treść przywołanych przepisów, odpisy amortyzacyjne od wartości określonej w umowie darowizny stanowić będą dla Wnioskodawczyni koszt uzyskania przychodu w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Podobnie stwierdził Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 12 stycznia 2015 r. (sygn. IBPBI/1/415-1219/14/JS) „Mając na uwadze przedstawiony we wniosku opis zdarzenia przyszłego oraz przytoczone regulacje prawne, należy wskazać, że Wnioskodawca może dokonywać odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej otrzymanego w drodze darowizny prawa ochronnego na znak towarowy oraz zaliczyć je do kosztów uzyskania przychodów. Przy czym wartość początkową stanowić będzie wartość rynkowa otrzymanego składnika majątku.” W tym samym tonie wypowiadały się także inne organy, m.in. tut. organ w interpretacji indywidualnej z dnia 5 listopada 2013 r. (sygn. ILPB1/415-893/13-4/AA).

Podsumowując, wartość początkowa Znaków, które zostaną uzyskane w drodze darowizny powinna zostać ustalona (dla potrzeb prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej przez Wnioskodawcę) w wartości rynkowej Znaków z dnia ich nabycia przez Wnioskodawcę, zgodnie z art. 22g ust. 1 pkt 3 ustawy o PDOF.

Ad. 3.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o PDOF przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną u każdego podatnika określa się proporcjonalnie do jego prawa do udziału w zysku oraz łączy się przychodami, z których dochód podlega opodatkowaniu według skali. W przypadku braku przeciwnego dowodu przyjmuje się, że prawa do udziału w zysku (udziału) są równe. Zgodnie z ust. 2 tego przepisu ta sama zasada ma zastosowanie również do rozliczania kosztów uzyskania przychodów i strat.

W związku z powyższym analogicznie jak przedstawiono w uzasadnieniu odpowiedzi na Pytanie Nr 1, w ocenie Wnioskodawcy odpisy amortyzacyjne od Znaków, które zostaną wniesione przez Wnioskodawcę jako wkład niepieniężny do Spółki bezpośrednio po otrzymaniu ich od ojca Wnioskodawcy w ramach darowizny, będą stanowiły koszty uzyskania przychodów dla Wnioskodawcy proporcjonalnie do jego udziału w zysku w Spółce. Znaki będą bowiem wykorzystywane w działalności gospodarczej prowadzonej przez Wnioskodawcę, m.in. w zakresie dzierżawy własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (PKD 77.40). W szczególności Znaki mogą być przedmiotem zawieranych przez Wnioskodawcę odpłatnych umów licencyjnych. Ich przewidywany okres używania będzie dłuższy niż rok. W konsekwencji należy uznać, że spełnione będą przesłanki kwalifikacji odpisów amortyzacyjnych od Znaków za koszty uzyskania przychodów.

Jednocześnie Wnioskodawca wskazuje, że przepisy art. 23 ust. 1 ustawy o PDOF nie wyłączają tego typu odpisów z kosztów uzyskania przychodów. W przedmiotowej sprawie nie będą miały zastosowania w szczególności przepisy wyłączające z kosztów podatkowych odpisy amortyzacyjne z tytułu m.in. wartości niematerialnych i prawnych nabytych nieodpłatnie, bowiem nabycie Znaków nastąpi w drodze aportu, tj. w zamian za wkład (udział) w Spółce.

W konsekwencji, Wnioskodawca będzie uprawniony do dokonywania odpisów amortyzacyjnych stanowiących koszty uzyskania przychodów od Znaków, które zostaną wniesione przez Wnioskodawcę jako wkład niepieniężny do Spółki bezpośrednio po otrzymaniu ich od ojca Wnioskodawcy w ramach darowizny (w momencie wprowadzenia Znaków do ewidencji wartości niematerialnych i prawnych), zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o PDOF.

Ad. 4.

W myśl art. 22g ust. 1 pkt 4 lit. c ustawy o PDOF, za wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, z uwzględnieniem ust. 2-18, uważa się w razie nabycia w postaci wkładu niepieniężnego (aportu) wniesionego do spółki niebędącej osobą prawną, wartość określoną zgodnie z art. 19 - jeżeli ustalenie wydatków na nabycie lub wytworzenie przedmiotu wkładu przez wspólnika wnoszącego wkład, będącego osobą fizyczną, jest niemożliwe i przedmiot wkładu nie był wykorzystywany przez wnoszącego wkład w prowadzonej działalności gospodarczej, z wyłączeniem wartości niematerialnych i prawnych wytworzonych przez wspólnika we własnym zakresie.

W ocenie Wnioskodawcy, powyższa regulacja powinna znaleźć zastosowanie w przedmiotowej sprawie. Przedmiot wkładu w postaci Znaków nie był bowiem wcześniej amortyzowany oraz nie jest możliwe ustalenie wydatków na nabycie przedmiotu wkładu poniesionych przez Wnioskodawcę jako że własność Znaków została nabyta w drodze darowizny. Zgodnie z powyższym przepisem, przy ustalaniu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych należy zastosować art. 19 ustawy o PDOF.

Zgodnie z art. 19 ustawy o PDOF, wartość rynkową określa się na podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami lub prawami tego samego rodzaju i gatunku z uwzględnieniem m.in. stanu ich zużycia. Tym samym, powyższy przepis potwierdza, że wartość początkowa Znaków otrzymanych przez Spółkę w ramach wkładu niepieniężnego powinna zostać ustalona w odniesieniu ich wartości rynkowej. Wnioskodawca pragnie podkreślić, że w rozpatrywanej sytuacji przedmiotowa wartość rynkowa zostanie określona na dzień wniesienia wkładu.

Mając na uwadze powyższe, w ocenie Wnioskodawcy należy uznać, że wartość początkowa Znaków, które zostaną wniesione jako wkład niepieniężny do Spółki przez Wnioskodawcę powinna zostać ustalona w wysokości ich wartości rynkowej z dnia wniesienia wkładu.

Powyższe stanowisko jest aprobowane przez organy podatkowe. Przykładowo, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 16 lipca 2014 r. (sygn. IPPB1/415-465/14-2/ES) potwierdził, że: „(...) w przypadku wniesienia przez Wnioskodawcę, jako wkład niepieniężny do Spółki bezpośrednio po otrzymaniu ich w ramach darowizny wartość początkowa Znaków, w momencie ich wprowadzenia do ewidencji wartości niematerialnych i prawnych tej Spółki powinna zostać określona w wysokości wartości rynkowej Znaków i dnia ich wniesienia zgodnie z art. 22g ust. 1 pkt 4 lit. c) ustawy o PIT.

Analogicznie stwierdził Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z dnia z 27 stycznia 2015 r. (sygn. IPTPB1/415-565/14-6/MR), uznając za prawidłowe stanowisko podatnika. zgodnie z którym: „W opisanym zdarzeniu przyszłym, nowi wspólnicy zamierzający przystąpić do Spółki jawnej są osobami fizycznymi. (...) Prawo ochronne do znaku towarowego (wraz ze znakiem towarowym) nabędą w drodze darowizny przekazanej im przez rodziców do ich majątków prywatnych. W konsekwencji powyższego nowi wspólnicy staną się współwłaścicielami (w częściach ułamkowych) prawa ochronnego do znaku towarowego (oraz znaku towarowego). Nowi wspólnicy wniosą wspomniane udziały do Spółki w drodze aportu. (...) Zdaniem Wnioskodawcy, mając na uwadze treść art. 22g ust. 1 pkt 4 lit c) w związku z art. 19 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, należy stwierdzić, że wartość początkową prawa ochronnego do znaku towarowego należy przyjąć w wysokości wynikającej z wyceny sporządzonej przez niezależnego rzeczoznawcę majątkowego na potrzeby umowy darowizny, tj. w wartości rynkowej.

Powyższe potwierdził także m.in. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 4 lipca 2014 r. (sygn. IBPBI/1/415-455/14/AB) i 16 grudnia 2013 r. (sygn. IBPBI/1/415-942/13/KB) oraz Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z dnia 27 lutego 2013 r. (sygn. ITPB1/415-1259b/12/WM).

Konkludując, w ocenie Wnioskodawcy wartość początkowa Znaków, które zostaną wniesione jako wkład niepieniężny do Spółki przez Wnioskodawcę powinna zostać ustalona w wysokości ich wartości rynkowej z dnia wniesienia wkładu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Odnosząc się do powołanych przez Wnioskodawcę pism co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, tut. organ informuje, że zostały one wydane w indywidualnych sprawach i nie mają zastosowania ani konsekwencji wiążących w odniesieniu do żadnego innego zaistniałego stanu faktycznego czy też zdarzenia przyszłego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.