ILPB1/415-320/13-3/AA | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu,
1. Czy wartość początkowa wnoszonych w formie aportu składników majątkowych będzie ustalona na podstawie ewidencji środków trwałych?
2. Czy w związku z tak przyjętą wartością początkową, należy kontynuować odpisy amortyzacyjne?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko, przedstawione we wniosku z dnia 18 marca 2013 r. (data wpływu 19 marca 2013 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ustalenia wartości początkowej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 marca 2013 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ustalenia wartości początkowej, oraz w zakresie skutków podatkowych wniesienia składników majątku tytułem aportu do spółki osobowej.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wraz z małżonką, Wnioskodawca jest na prawach małżeńskiej, majątkowej wspólności ustawowej współwłaścicielem nieruchomości zabudowanej budynkami, stanowiącej działki oznaczone w rejestrze gruntów numerem (...) o pow. 0.44.34 ha oraz numerem (...) o pow. 0.86.81 ha.

Prawo użytkowania wieczystego działki nr XXX oraz własność budynków tam posadowionych, nabyte zostało w dniu 04.05.1999 r. na mocy aktu notarialnego, natomiast sama działka nr XXX została nabyta w dniu 12.03.2008 r. na mocy aktu notarialnego.

Z kolei prawo użytkowania wieczystego działki nr XXX oraz własność budynków tam posadowionych, nabyte zostało w dniu 19.12.1994 r. na mocy aktu notarialnego, a następnie prawo użytkowania wieczystego przekształcono w prawo własności w drodze decyzji Burmistrza Miasta i Gminy (...). z dnia 02.12.1998 r.

Obie działki wraz ze znajdującymi się na nich budynkami wprowadzone zostały do składników majątkowych firmy Zakład Pracy Chronionej X, której właścicielem jest (Wnioskodawca) z zamiarem wykorzystywania ich w prowadzonej działalności gospodarczej.

W roku 2013 Wnioskodawca planuje wycofać z działalności gospodarczej budynek produkcyjny nr II oraz lokal użytkowy „A”, wyodrębniony z budynku produkcyjnego nr I wraz z przynależącymi do nich udziałami w gruncie, wchodzące w skład nabytych nieruchomości, które zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych XXX w 2000 r.

Wskazane składniki majątkowe Wnioskodawca chciałby wnieść aportem do spółki cywilnej, w której jest wraz z małżonką wspólnikiem (udziały po 50%). Do wnoszonego budynku produkcyjnego nr II i lokalu użytkowego „A” zostaną założone odrębne księgi wieczyste.

W związku z powyższym zadano następujące pytania w części dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ustalenia wartości początkowej.
  1. Czy wartość początkowa wnoszonych w formie aportu składników majątkowych będzie ustalona na podstawie ewidencji środków trwałych...
  2. Czy w związku z tak przyjętą wartością początkową, należy kontynuować odpisy amortyzacyjne...

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z zapisem art. 22g ust. 1 pkt 4a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za wartość początkową środków trwałych uważa się, w razie nabycia w postaci wkładu niepieniężnego (aportu) wniesionego do spółki niebędącej osobą prawną, wartość początkową, od której dokonywane były odpisy amortyzacyjne, jeżeli przedmiot wkładu był amortyzowany. Oba składniki majątkowe, które zostaną wniesione w formie aportu do spółki osobowej podlegały odpisom amortyzacyjnym w działalności Wnioskodawcy. W związku z powyższym, odnośnie ustalenia wartości początkowej przy dokonaniu czynności wkładu niepieniężnego do spółki cywilnej zastosowanie powinien mieć zapis wskazanego powyżej przepisu ustawy.

Zdaniem Wnioskodawcy, odpisy amortyzacyjne w spółce cywilnej od składników, które zostaną wniesione w formie aportu, powinny stanowić kontynuację odpisów, które dokonywane były w jego firmie, a więc uwzględniać ich dotychczasową wysokość. Ponadto zastosowana metoda amortyzacji również powinna być tożsama z wcześniej stosowaną. Taką regulację potwierdza zapis art. 22h ust. 3d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.

Zatem kosztem uzyskania przychodów są wszystkie wydatki, których poniesienie pozostaje w związku przyczynowo-skutkowym z uzyskaniem przychodu z danego źródła, bądź też zachowaniem lub zabezpieczeniem źródła przychodów i nie są wymienione w art. 23 ww. ustawy. Jednakże ciężar wskazania owego związku spoczywa na Wnioskodawcy, który wywodzi z tego określone skutki prawne.

Kosztami uzyskania przychodów są wszelkie racjonalne i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą. Z oceny związku z prowadzoną działalnością winno wynikać, iż poniesiony wydatek obiektywnie może się przyczynić do osiągnięcia przychodów z danego źródła. Aby zatem wydatek mógł być uznany za koszt uzyskania przychodów winien, w myśl powołanego przepisu spełniać łącznie następujące warunki:

  • pozostawać w związku przyczynowo-skutkowym z przychodem lub źródłem przychodu i być poniesiony w celu osiągnięcia przychodu lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodu,
  • nie znajdować się na liście kosztów nieuznawanych za koszty uzyskania przychodów, wymienionych w art. 23 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,
  • być właściwie udokumentowany.

Stosownie do treści art. 23 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków na nabycie gruntów lub prawa wieczystego użytkowania gruntów, z wyjątkiem opłat za wieczyste użytkowanie gruntów - wydatki te, zaktualizowane zgodnie z odrębnymi przepisami, pomniejszone o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1, są jednak kosztem uzyskania przychodów przy określaniu dochodu z odpłatnego zbycia rzeczy określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d, oraz gdy odpłatne zbycie rzeczy i praw jest przedmiotem działalności gospodarczej, a także w przypadku odpłatnego zbycia składników majątku związanych z działalnością gospodarczą, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 1, bez względu na czas ich poniesienia.

W myśl art. 22 ust. 8 ww. ustawy kosztem uzyskania przychodów są odpisy z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (odpisy amortyzacyjne) dokonywane wyłącznie zgodnie z art. 22a-22o, z uwzględnieniem art. 23.

Stosownie natomiast do treści art. 22c pkt 1 ww. ustawy amortyzacji nie podlegają grunty i prawa wieczystego użytkowania gruntów, zwane odpowiednio środkami trwałymi lub wartościami niematerialnymi i prawnymi.

Zgodnie z art. 22f ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podatnicy, z wyjątkiem tych, którzy ze względu na ogłoszoną upadłość obejmującą likwidację majątku nie prowadzą działalności gospodarczej, dokonują odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, o których mowa w art. 22a ust. 1 i ust. 2 pkt 1-3 oraz w art. 22b.

W myśl natomiast art. 22g ust. 1 pkt 4 ww. ustawy, za wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, z uwzględnieniem ust. 2-18, uważa się w razie nabycia w postaci wkładu niepieniężnego (aportu) wniesionego do spółki niebędącej osobą prawną:

  1. wartość początkową, od której dokonywane były odpisy amortyzacyjne - jeżeli przedmiot wkładu był amortyzowany,
  2. wydatki poniesione na nabycie lub wytworzenie przedmiotu wkładu, niezaliczone do kosztów uzyskania przychodów w jakiejkolwiek formie - jeżeli przedmiot wkładu nie był amortyzowany,
  3. wartość określoną zgodnie z art. 19 - jeżeli ustalenie wydatków na nabycie lub wytworzenie przedmiotu wkładu przez wspólnika wnoszącego wkład, będącego osobą fizyczną, jest niemożliwe i przedmiot wkładu nie był wykorzystywany przez wnoszącego wkład w prowadzonej działalności gospodarczej, z wyłączeniem wartości niematerialnych i prawnych wytworzonych przez wspólnika we własnym zakresie.

Treść art. 22h ust. 3 ww. ustawy stanowi, iż podmioty powstałe w wyniku zmiany formy prawnej, podziału albo połączenia podmiotów, o których mowa w art. 22g ust. 12 lub 13, dokonują odpisów amortyzacyjnych z uwzględnieniem dotychczasowej wysokości odpisów oraz kontynuują metodę amortyzacji przyjętą przez podmiot o zmienionej formie prawnej, podzielony albo połączony, z uwzględnieniem art. 22i ust. 2-7.

W myśl natomiast art. 22h ust. 3d powołanej ustawy przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio w przypadku określonym w art. 22g ust. 1 pkt 4 lit. a.

Z informacji przedstawionych we wniosku wynika, iż Wnioskodawca w ramach prowadzonej działalności gospodarczej wykorzystuje m.in. budynek produkcyjny oraz lokal użytkowy wraz z przynależącymi do nich udziałami w gruncie. Powyższe składniki Zainteresowany zamierza wnieść aportem do spółki cywilnej, w której jest wspólnikiem.

Zatem spółka osobowa, w której Wnioskodawca będzie wspólnikiem, po otrzymaniu składników majątkowych, o których mowa we wniosku w formie aportu, będzie zobowiązana ustalić wartość początkową otrzymanych składników majątku, które były wprowadzone do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, według ich wartości początkowej określonej w ewidencji wnoszącego aport.

Reasumując, w odniesieniu do środków trwałych wprowadzonych do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych prowadzonej w ramach działalności gospodarczej przez Wnioskodawcę, wchodzących w skład wniesionego do spółki aportu zastosowanie znajdzie art. 22h ust. 3d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wartość początkową przejętych środków trwałych należy więc ustalić w wysokości wartości początkowej określonej w ewidencji prowadzonej działalności gospodarczej przy uwzględnieniu dotychczasowej wysokości odpisów oraz kontynuacji wcześniej przyjętej metody amortyzacji.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Jednocześnie należy wskazać, iż w dniu 17 czerwca 2013 r. wniosek w części dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych wniesienia składników majątku tytułem aportu do spółki osobowej został rozstrzygnięty odrębną interpretacją indywidualną nr ILPB1/415-320/13-4/AA.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.