ILPB1/415-1112/14-3/IM | Interpretacja indywidualna

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie wartości początkowej nieruchomości oraz w zakresie dochodu ze zbycia nieruchomości.
ILPB1/415-1112/14-3/IMinterpretacja indywidualna
 1. dochód
 2. działalność gospodarcza
 3. przekształcenie spółki
 4. umorzenie
 5. wartość początkowa
 6. zbycie nieruchomości
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Katalog źrodeł przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 30 września 2014 r. (data wpływu 2 października 2014 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie dochodu ze zbycia Nieruchomości – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 października 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie wartości początkowej Nieruchomości oraz w zakresie dochodu ze zbycia Nieruchomości.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest polskim rezydentem podatkowym. Wnioskodawca posiada udziały w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością siedzibą w Polsce (dalej: Spółka). Spółka posiada udziały w innej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Polsce (dalej: Spółka Operacyjna).

Spółka planuje zbyć celem umorzenia posiadane udziały w Spółce Operacyjnej w trybie tzw. „umorzenia dobrowolnego” - zbycie udziałów przez Spółkę na rzecz Spółki Operacyjnej w celu umorzenia w rozumieniu art. 199 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (dalej: KSH). W zamian za posiadane udziały Spółka otrzyma od Spółki Operacyjnej wynagrodzenie umorzeniowe w wysokości wartości rynkowej zbywanych udziałów. Wynagrodzenie zostanie wypłacone w formie rzeczowej - w postaci nieruchomości należącej do Spółki Operacyjnej (dalej: Nieruchomość).

Nieruchomość będzie stanowiła środek trwały Spółki. Spółka zostanie przekształcona w spółkę jawną. Wnioskodawca będzie uczestniczył w przekształceniu Spółki w spółkę jawną, w związku z czym stanie się wspólnikiem spółki jawnej powstałej w wyniku przekształcenia.

Wnioskodawca jako wspólnik spółki jawnej będzie dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych rozpoznawał przychody i koszty z tytułu udziału w spółce jawnej proporcjonalnie do jego prawa do udziału w zysku spółki, zgodnie z art. 8 ustawy o PIT.

Po przekształceniu Spółki w spółkę jawną planowana jest sprzedaż Nieruchomości.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie w zakresie dochodu ze zbycia Nieruchomości.

W jaki sposób należy ustalić dochód Wnioskodawcy w przypadku zbycia Nieruchomości przez Spółkę po przekształceniu...

Zdaniem Wnioskodawcy wartość początkową Nieruchomości stanowiącej środek trwały, nabytej przez Spółkę w ramach wynagrodzenia z tytułu dobrowolnego umorzenia posiadanych przez Spółkę udziałów w kapitale zakładowym Spółki Operacyjnej, Spółka powinna określić według ceny nabycia Nieruchomości, odpowiadającej w tym przypadku wartości wynagrodzenia za umarzane udziały określonej w uchwale zgromadzenia wspólników Spółki Operacyjnej (stanowiącej wartość rynkową udziałów zbywanych na rzecz Spółki Operacyjnej w celu ich umorzenia). Po przekształceniu Spółki w spółkę jawną, wartość początkowa Nieruchomości jako środka trwałego nie zmieni się.

Zgodnie z zasadami określonymi w art. 199 § 1 - 7 KSH udział w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością może być umorzony za zgodą wspólnika w drodze nabycia udziału przez spółkę (umorzenie dobrowolne). Może się ono odbyć bez wynagrodzenia lub za wynagrodzeniem. Umorzenie udziału wymaga uchwały zgromadzenia wspólników, która powinna w szczególności określać podstawę prawną umorzenia i wysokość wynagrodzenia przysługującego wspólnikowi za umorzony udział. W przypadku umorzenia dobrowolnego ustawodawca pozostawia zgromadzeniu wspólników swobodę w zakresie wysokości wynagrodzenia za zbywane na rzecz spółki udziały, nie określając limitu jego wartości. Na gruncie KSH nie uregulowano też kwestii formy wynagrodzenia za zbywane przez udziałowca udziały. W związku z powyższym dopuszczalna jest wypłata wynagrodzenia zarówno w formie gotówkowej jak i bezgotówkowej.

Zgodnie z art. 16g ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT za wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, z uwzględnieniem ust. 2 - 14, uważa się w razie odpłatnego nabycia cenę ich nabycia. Zgodnie z art. 16g ust. 3 ustawy o CIT za cenę nabycia uważa się kwotę należną zbywcy, powiększoną o koszty związane z zakupem naliczone do dnia przekazania środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania. Zatem w przypadku nabycia środków trwałych w sposób odpłatny, wartością początkową środka trwałego jest cena nabycia.

W przedmiotowej sprawie mamy do czynienia z nabyciem środków trwałych (Nieruchomości) w zamian za wydanie Spółce Operacyjnej jej udziałów w celu umorzenia. Zatem nabycie Nieruchomości ma charakter odpłatny, ponieważ druga strona ma prawo żądać wydania innej rzeczy w zamian (udziałów w kapitale zakładowym Spółki Operacyjnej). Wartość początkową środka trwałego (Nieruchomości) nabytego przez Spółkę jako wynagrodzenie za umorzone udziały w Spółce Operacyjnej stanowi więc cena nabycia, którą jest wartość wynagrodzenia umorzeniowego określonego w uchwale w wysokości wartości rynkowej zbywanych udziałów.

Potwierdzeniem powyższego stanowiska są następujące interpretacje indywidualne:

 • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 3 lutego 2014 r., sygn. ITPB4/423-151c/13/TK: wartość początkową środka trwałego (Nieruchomości) nabytego przez Spółkę jako wynagrodzenie za umorzone udziały w Spółce Operacyjnej stanowi cena nabycia określona na podstawie umowy w wysokości wynagrodzenia za umorzone udziały,
 • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 29 kwietnia 2013 r., sygn. IPTPB3/423-36/13-7/KJ: w przypadku środków trwałych nabytych jako wynagrodzenie z tytułu umorzenia udziałów w spółkach, ceną nabycia jest wartość udziałów zbywanych w celu umorzenia, innymi słowy wartość wynagrodzenia wynikająca z wyceny spółki za umorzeniu udziałów. Tym samym, wartością początkową nabytych przez Spółkę środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych może być wartość rynkowa z dnia nabycia, jednakże pod warunkiem, że wartość ta odpowiada wartości wynagrodzenia za umorzenie udziałów, wyrażonego w cenie określonej w umowie,
 • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 30 października 2012 r., sygn. IBPBI/2/423-939/12/JD: w konsekwencji skoro odpowiednikiem „ceny nabycia” jest w tym wypadku wartość wynagrodzenia za umarzane akcje, która odpowiada wartości rynkowej wydawanych składników majątku. powinna ona zostać przyjęta jako wartość początkowa ST i WNiP,
 • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 17 lutego 2010 r., sygn. IPPB1/415-919/09-6/AG: w przypadku środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych jako wynagrodzenie z tytułu umorzenia udziałów w spółkach ceną nabycia będzie wartość udziałów otrzymanych w wyniku umorzenia, czyli wartość udziałów otrzymanych w wyniku umorzenia wyceniona przez spółkę. innymi słowy wartość wynagrodzenia z wyceny spółki za umorzenie udziałów.

Planowane jest przekształcenie Spółki w spółkę jawną. Wnioskodawca będzie uczestniczył w przekształceniu Spółki w spółkę jawną, w związku z czym stanie się wspólnikiem spółki jawnej powstałej w wyniku przekształcenia. Zgodnie z art. 22g ust. 12 ustawy o PIT: W razie zmiany formy prawnej, a także połączenia albo podziału podmiotów dokonywanych na podstawie odrębnych przepisów - wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ustala się w wysokości wartości początkowej określonej w ewidencji (wykazie) podmiotu o zmienionej formie prawnej podzielonego albo połączonego. Zasadę tę stosuje się odpowiednio do spółek niebędących osobami prawnymi.

W związku z powyższym po przekształceniu Spółki w spółkę jawną, wartość początkowa Nieruchomości jako środka trwałego nie zmieni się.

Zdaniem Wnioskodawcy, po przekształceniu Spółki w spółkę jawną, Wnioskodawca jako wspólnik spółki jawnej będzie zobowiązany do rozpoznawania przychodów kosztów podatkowych spółki jawnej zgodnie z przysługującym mu udziałem w zysku spółki (art. 8 ust. 1 i 2 ustawy o PIT).

W sytuacji sprzedaży Nieruchomości przez spółkę jawną, Wnioskodawca jako wspólnik spółki jawnej powinien uwzględnić przypadający na niego (zgodnie z udziałem w zysku spółki jawnej) dochód, którym jest różnica między przychodem z odpłatnego zbycia Nieruchomości a wartością początkową wykazaną w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych powiększona o sumę odpisów amortyzacyjnych dokonanych przez Spółkę zarówno przed przekształceniem jak po przekształceniu w spółkę jawną, co wynika z art. 24 ust. 2 pkt 1 ustawy o PIT. Zgodnie z tym przepisem dochodem lub stratą jest różnica między przychodem z odpłatnego zbycia a wartością początkową wykazaną w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, z zastrzeżeniem pkt 2, powiększona o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1, dokonanych od tych środków i wartości.

Za wartość początkową wykazaną w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych prawnych należy przyjąć cenę nabycia Nieruchomości, odpowiadającą wartości wynagrodzenia za umarzane udziały, która to wartość określona została w uchwale zgromadzenia wspólników Spółki Operacyjnej jako wartość rynkowa udziałów zbywanych na rzecz Spółki Operacyjnej w celu ich umorzenia.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Tutejszy Organ wskazuje, że wniosek:

 • w zakresie wartości początkowej Nieruchomości został rozstrzygnięty w dniu 29 grudnia 2014 r. odrębną interpretacją indywidualną nr ILPB1/415-1113/14-2/IM,
 • dotyczący podatku dochodowego od osób prawnych został rozstrzygnięty odrębnym pismem.

Jednocześnie zaznacza się, że dokonując weryfikacji prawidłowości zajętego przez Wnioskodawcę stanowiska tut. Organ nie odniósł się do kwestii dotyczącej prawidłowości ustalenia wynagrodzenia za umorzone udziały w spółce operacyjnej, a w konsekwencji ustalenia wartości początkowej Nieruchomości przez spółkę z ograniczona odpowiedzialnością, albowiem zagadnienie to nie jest regulowane przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Kwestie związane z ustaleniem wartości początkowej środka trwałego przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością regulowane są ustawą z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 851 z późn. zm.), w związku z czym podmiotem, który mógłby uzyskać interpretację indywidualną w tym zakresie jest podmiot opodatkowany tym podatkiem.

Odnosząc się do powołanych przez Wnioskodawcę pism co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, tut. Organ informuje, że zostały one wydane w indywidualnych sprawach i nie mają zastosowania ani konsekwencji wiążących w odniesieniu do żadnego innego zaistniałego stanu faktycznego czy też zdarzenia przyszłego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.