IBPBI/2/423-570/14/MS | Interpretacja indywidualna

W jakiej wartości należy rozpoznać dla celów amortyzacji podatkowej wartość początkową nabytego w drodze umowy sprzedaży ZT, stanowiącego wartość niematerialną i prawną?
IBPBI/2/423-570/14/MSinterpretacja indywidualna
 1. amortyzacja
 2. nabycie
 3. odpisy
 4. prawo
 5. wartości niematerialne i prawne
 6. wartość początkowa
 7. znak towarowy
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z 8 maja 2014 r. (data wpływu do tut. BKIP 12 maja 2014 r.), o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia wartości początkowej nabytych w drodze umowy sprzedaży praw do znaków towarowych stanowiących wartości niematerialne i prawne - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 maja 2014 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia wartości początkowej nabytych w drodze umowy sprzedaży praw do znaków towarowych stanowiących wartości niematerialne i prawne.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca rozważa nabycie praw do znaku lub znaków towarowych (dalej: „ZT”). Nabycie ZT nastąpi w drodze umowy sprzedaży. Zbywającym ZT będzie spółka (osobowa lub kapitałowa). Nabywane prawa do ZT będą podlegały ochronie wynikającej z zarejestrowania w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej.

Zapłata za nabywany ZT może nastąpić zarówno poprzez faktyczne uiszczenie ustalonej przez strony umowy ceny, jak i poprzez potrącenie części wzajemnych należności i zobowiązań Wnioskodawcy oraz sprzedającego ZT.

Przykładowo Wnioskodawca może mieć wierzytelność wobec zbywcy ZT o:

 • zapłatę ceny emisyjnej za zaoferowane podmiotowi zbywającemu ZT obligacje; lub
 • wypłatę środków z tytułu udzielenia pożyczki przez podmiot zbywający ZT na rzecz Wnioskodawcy; lub
 • dokonanie wpłaty na podwyższony kapitał zakładowy Wnioskodawcy, przez podmiot zbywający ZT.

ZT będzie wykorzystywany w prowadzonej działalności gospodarczej Spółki (udzielanie licencji innym podmiotom) przez okres nie krótszy niż rok.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

W jakiej wartości należy rozpoznać dla celów amortyzacji podatkowej wartość początkową nabytego w drodze umowy sprzedaży ZT, stanowiącego wartość niematerialną i prawną...

Zdaniem Wnioskodawcy, Spółka powinna rozpoznać dla celów amortyzacji podatkowej wartość początkową nabytego w drodze umowy sprzedaży ZT, stanowiącego wartość niematerialną i prawną, według ceny netto nabycia, określonej w umowie sprzedaży.

Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851, dalej „CIT”) zawiera zamknięty katalog wartości niematerialnych i prawnych (dalej: „WNiP”).

Zgodnie bowiem z art. 16b ust. 1 ustawy CIT, amortyzacji podlegają, z zastrzeżeniem art. 16c, nabyte nadające się do gospodarczego wykorzystania w dniu przyjęcia do używania:

 1. spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego,
 2. spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego,
 3. prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 4. autorskie lub pokrewne prawa majątkowe,
 5. licencje,
 6. prawa określone w ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (Dz.U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117, z późn. zm.),
 7. wartość stanowiącą równowartość uzyskanych informacji związanych z wiedzą w dziedzinie przemysłowej, handlowej, naukowej lub organizacyjnej (know-how)

-o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane przez niego do używania na podstawie umowy licencyjnej (sublicencji), umowy najmu, dzierżawy lub umowy określonej w art. 17a pkt 1, zwane wartościami niematerialnymi i prawnymi.

Aby więc ZT mógł być uznany za WNiP w rozumieniu przepisów podatkowych, muszą być spełnione następujące warunki:

 1. ZT można zakwalifikować jako jedną z WNiP wymienionych w art. 16b ust. 1 ustawy o CIT;
 2. ZT musi zostać nabyty przez podatnika;
 3. ZT może być wykorzystywany w prowadzonej działalności gospodarczej;
 4. ZT będzie wykorzystywany przez podatnika a przewidywany okres wykorzystywania ZT wynosi minimum rok.

W tym miejscu Wnioskodawca pragnie zauważyć, że powyższe warunki zostaną spełnione:

 1. ZT jest WNiP, wymienioną w art. 16b ust. 1 pkt 6 ustawy o CIT;
 2. ZT zostanie nabyty przez Spółkę w drodze umowy sprzedaży;
 3. ZT będzie wykorzystywany przez Spółkę w prowadzonej działalności gospodarczej (udzielanie licencji na korzystanie ze ZT);
 4. okres wykorzystywania ZT przez Spółkę będzie dłuższy niż rok.

Wartość początkowa środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ustalana jest na podstawie art. 16g ust. 1 ustawy o CIT. Zgodnie z tym przepisem za wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, z uwzględnieniem ust. 2-14, uważa się:

1.w razie odpłatnego nabycia cenę ich nabycia;

1a.w razie częściowo odpłatnego nabycia, cenę ich nabycia powiększoną o wartość przychodu określonego w art. 12 ust. 5a;

2.w razie wytworzenia we własnym zakresie koszt wytworzenia;

3.w razie nabycia w drodze spadku, darowizny lub w inny nieodpłatny sposób wartość rynkową z dnia nabycia, chyba że umowa darowizny albo umowa o nieodpłatnym przekazaniu określa tę wartość w niższej wysokości;

4.w razie nabycia w postaci wkładu niepieniężnego (aportu) wniesionego do spółki kapitałowej, a także udziału w spółdzielni - ustaloną przez podatnika na dzień wniesienia wkładu lub udziału wartość poszczególnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, nie wyższą jednak od ich wartości rynkowej;

4a.w razie nabycia w postaci wkładu niepieniężnego (aportu) wniesionego do spółki

niebędącej osobą prawną:

 1. wartość początkową, od której dokonywane były odpisy amortyzacyjne - jeżeli przedmiot wkładu był amortyzowany,
 2. wydatki poniesione na nabycie lub wytworzenie przedmiotu wkładu, niezaliczone do kosztów uzyskania przychodów w jakiejkolwiek formie - jeżeli przedmiot wkładu nie był amortyzowany,
 3. wartość określoną zgodnie z art. 14 - jeżeli ustalenie wydatków na nabycie lub wytworzenie przedmiotu wkładu przez wspólnika wnoszącego wkład, będącego osobą fizyczną, jest niemożliwe i przedmiot wkładu nie był wykorzystywany przez wnoszącego wkład w prowadzonej działalności gospodarczej, z wyłączeniem wartości niematerialnych i prawnych wytworzonych przez wspólnika we własnym zakresie;

4b.w razie przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną w jednoosobową spółkę kapitałową:

 1. wartość początkową, od której dokonywane były odpisy amortyzacyjne,
 2. wartość poniesionych wydatków na nabycie albo wytworzenie składników majątku, niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów w jakiejkolwiek formie - jeżeli rzeczy te lub prawa nie były amortyzowane;

5.w razie otrzymania w związku z likwidacją osoby prawnej, z zastrzeżeniem ust. 10b - ustaloną przez podatnika wartość poszczególnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, nie wyższą jednak od ich wartości rynkowej.

Zdaniem Wnioskodawcy, w przedstawionym zdarzeniu przyszłym, zastosowanie będzie miał art. 16g ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT. W związku z tym będzie on miał prawo rozpoznać wartość początkową nabywanego ZT według ceny nabycia określonej w umowie sprzedaży. Nie ma przy tym znaczenia fakt, że uregulowanie (całości lub części) należności za nabywany ZT nie nastąpi w formie pieniężnej lecz np. w formie potrącenia wzajemnych zobowiązań zbywcy i Wnioskodawcy.

Stanowisko powyższe znajduje potwierdzenie w praktyce organów podatkowych. Przykładowo:

 • Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z 13 lutego 2014 r., nr ITPB3/423-555b/l3/PS wskazał, że zgodnie z art. 16g ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, za wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, z uwzględnieniem ust. 2-14, uważa się: w razie odpłatnego nabycia cenę ich nabycia. W konsekwencji skoro Spółka nabędzie stosowne prawa do znaków towarowych na podstawie umowy sprzedaży, nie zaś na podstawie innego tytułu, np. aportu niepieniężnego, wówczas ich wartość początkową będzie stanowiła cena nabycia wyrażona w umowie sprzedaży, niezależnie od sposobu uregulowania (całości lub części) należności za nabywane znaki (np. w formie potrącenia wzajemnych zobowiązań zbywcy i Wnioskodawcy).
 • Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z 14 października 2013 r., nr IPPB3/423-552/13-2/PK1, w której za prawidłowe zostało uznane stanowisko podatnika, z zgodnie z którym powinien on rozpoznać dla celów amortyzacji podatkowej wartość początkową nabytych w drodze umowy sprzedaży niezarejestrowanych znaków towarowych stanowiących wartość niematerialną i prawną - autorskie lub pokrewne prawo majątkowe według ceny nabycia;
 • Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z 5 października 2012 r., nr ITPB3/423-403b/12/DK: skoro spółka nabędzie stosowne prawa do znaków towarowych na podstawie umowy sprzedaży, nie zaś na podstawie innego tytułu, np. aportu niepieniężnego, wówczas ich wartość początkową będzie stanowiła cena nabycia wyrażona w umowie sprzedaży.

Reasumując powyższe, Wnioskodawca powinien rozpoznać dla celów amortyzacji podatkowej wartość początkową nabytego w drodze umowy sprzedaży ZT według ceny nabycia.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy opisanego zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.