IBPBI/1/415-11/12/AP | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Sposób ustalenia wartości początkowej środków trwałych wchodzących w skład otrzymanego w drodze darowizny przedsiębiorstwa.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 13 grudnia 2011 r. (data wpływu do tut. Biura 3 stycznia 2012 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie sposobu ustalenia wartości początkowej środków trwałych wchodzących w skład nabytego w drodze darowizny przedsiębiorstwa oraz możliwości zaliczenia odpisów amortyzacyjnych dokonywanych od wartości początkowej ww. środków trwałych do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej w formie spółki cywilnej działalności gospodarczej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 3 stycznia 2012 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie sposobu ustalenia wartości początkowej środków trwałych wchodzących w skład nabytego w drodze darowizny przedsiębiorstwa oraz możliwości zaliczenia odpisów amortyzacyjnych dokonywanych od wartości początkowej ww. środków trwałych do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej w formie spółki cywilnej działalności gospodarczej.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Umową darowizny z dnia 8 grudnia 2011 r., sporządzoną, w formie aktu notarialnego Wnioskodawca oraz Jego siostra otrzymali na współwłasność od ojca przedsiębiorstwo, wchodzące w skład majątku ojca Wnioskodawcy i jego żony. Ww. przedsiębiorstwo, jako zorganizowany zespół składników materialnych i niematerialnych, przeznaczone było do prowadzenia przez ojca Wnioskodawcy, jako osoby fizycznej działalności gospodarczej.

W skład przedsiębiorstwa w szczególności wchodzą:

  • nieruchomość gruntowa zabudowana budynkami i budowlami, które związane były z prowadzoną przez ojca Wnioskodawcy działalnością gospodarczą (tj. budynkiem hotelu, budynkiem grilla, budynkiem gospodarczo-magazynowym, parkingiem i innymi elementami infrastruktury),
  • nazwa przedsiębiorstwa,
  • środki trwałe (takie jak: stół bilardowy, wanna – mini Caprio, centrala telefoniczna, odśnieżarka, samochód oraz pozostałe środki trwałe),
  • wyposażenie budynków,
  • wierzytelności i środki pieniężne,
  • koncesje, licencje i zezwolenia,
  • wartości niematerialne w postaci receptur dań dla klientów,
  • księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Wydanie ww. nieruchomości oraz pozostałych składników miało nastąpić dnia 31 grudnia 2011 r. Wartość nieruchomości została wyceniona przez biegłego rzeczoznawcę zgodnie z operatem szacunkowym z dnia 30 sierpnia 2009 r. Z uwagi na fakt, iż wartość rynkowa nieruchomości nie uległa zmianie od 30 sierpnia 2009 r. strony umowy darowizny wyceniły jej wartość, na dzień zawarcia umowy darowizny, na poziomie ustalonym przez biegłego w dniu 30 sierpnia 2009 r. Strony dokonały jednocześnie wyceny wartości rynkowej pozostałych składników przedsiębiorstwa będącego przedmiotem darowizny na dzień zawarcia umowy. Ojciec Wnioskodawcy w celach ewidencyjnych prowadzi podatkową księgę przychodów i rozchodów oraz niezbędne ewidencje, w tym ewidencję środków trwałych, na podstawie której w zakresie swojej działalności dokonywał odpisów amortyzacyjnych od składników opisanego wyżej przedsiębiorstwa. Po wydaniu przedmiotu darowizny ojciec Wnioskodawcy zakończy prowadzenie działalności gospodarczej. Wnioskodawca wraz z siostrą będzie kontynuował dotychczasową działalność przedsiębiorstwa w formie dwuosobowej spółki cywilnej. Dla potrzeb podatku dochodowego Wnioskodawca będzie dokonywać odpisów amortyzacyjnych od składników przedsiębiorstwa i zaliczać je do kosztów uzyskania przychodu. Ewidencja środków trwałych będzie prowadzona dla potrzeb spółki cywilnej.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy właściwe będzie określenie wartości początkowej środków trwałych wchodzących w skład darowanego przedsiębiorstwa w oparciu o ich wartość rynkową z dnia dokonania transakcji darowizny przedsiębiorstwa i czy tak określona wartość będzie mogła stanowić podstawę dokonywania odpisów amortyzacyjnych zaliczonych przez Wnioskodawcę do kosztów uzyskania przychodu...

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 22g ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 51, poz. 307 ze zm.), za wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych nabytych w drodze spadku, darowizny lub w nieodpłatny sposób stanowi wartość rynkowa z dnia nabycia chyba, że umowa darowizny albo umowa o odpłatnym przekazaniu określa tę wartość w niższej wysokości.

Ustaloną w umowie darowizny z dnia 8 grudnia 2011 r. wartość rynkową składników przedsiębiorstwa stanowić będzie wartość początkowa dla poszczególnych środków trwałych, wchodzących w skład przedsiębiorstwa i stanowić będzie tym samym podstawę do dokonywania odpisów amortyzacyjnych, które to odpisy zaliczone zostaną przez Wnioskodawcę do kosztów uzyskania przychodu, z uwzględnieniem postanowień art. 22g ust. 15 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska wnioskodawcy.

Jednocześnie należy zauważyć, że stanowisko Wnioskodawcy uznano za prawidłowe, z zastrzeżeniem, że darowizna udziału we wskazanym we wniosku przedsiębiorstwie zostanie dokonana do majątku Wnioskodawcy, jako wspólnika istniejącej już spółki cywilnej, a czynność ta w świetle odrębnych przepisów (prawa cywilnego) nie będących przepisami prawa podatkowego, a tym samym nie mogących być przedmiotem niniejszej interpretacji indywidualnej jest prawnie dopuszczalna. Nadmienić bowiem należy, iż w przypadku dokonania darowizny udziału w przedsiębiorstwie do majątku osobistego Wnioskodawcy, a następnie utworzenia spółki cywilnej i przekazanie tego udziału w przedsiębiorstwie do tej spółki dojdzie w istocie do wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) do tej spółki, która to czynność prawna rodzić będzie odmienne skutki podatkowe, w tym również w zakresie sposobu ustalenia wartości początkowej środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych będących przedmiotem wkładu.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.