IBPB-1-3/4510-206/16/JKT | Interpretacja indywidualna

Czy w opisanym stanie faktycznym do wartości początkowej piezometrów należy wliczać nakłady poniesione na dokonanie odwiertów?
IBPB-1-3/4510-206/16/JKTinterpretacja indywidualna
 1. amortyzacja
 2. wartość początkowa
 3. środek trwały
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 22 lutego 2016 r. (data wpływu do tut. BKIP 29 lutego 2016 r.), uzupełnionym 14 i 21 marca 2016 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych m.in. w zakresie ustalenia, czy do wartości początkowej piezometrów należy wliczać nakłady poniesione na dokonanie odwiertów (pytanie oznaczone we wniosku nr 2) - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 lutego 2016 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych m.in. w zakresie ustalenia, czy do wartości początkowej piezometrów należy wliczać nakłady poniesione na dokonanie odwiertów.

We wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

W dniu 18 września 2015 r. Spółka X (dalej również jako „Spółka reprezentująca”) oraz spółki od niej zależne zawarły umowę o utworzeniu podatkowej grupy kapitałowej (dalej: „PGK”), w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm., dalej: „ustawa o CIT”).

Zgodnie z tą umową:

 • PGK została utworzona na okres co najmniej trzech lat podatkowych,
 • rokiem podatkowym PGK jest rok kalendarzowy,
 • Spółka X została wyznaczona na spółkę reprezentującą PGK w zakresie obowiązków wynikających z ustawy o CIT oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.).

Podstawa opodatkowania PGK jest obliczana zgodnie z art. 7a ustawy o CIT, w związku z art. 7 ust. 1-3 ustawy o CIT.

W/w Umowa została zarejestrowana przez właściwy urząd skarbowy. Pierwszy rok podatkowy PGK rozpoczyna się w dniu 1 stycznia 2016 r.

Podstawowym przedmiotem działalności Spółki X jest kopalnictwo rud miedzi oraz produkcja (z tych rud) miedzi i wyrobów miedzianych. W związku z w/w zakresem działalności, Spółka X posiada wymagane prawem koncesje na rozpoznanie złóż kopalin lub też na eksploatację tych złóż. Koncesje te określają obszary koncesyjne na których Spółka X uprawniona jest prowadzić działalność w zakresie zakreślonym koncesją.

Spółka X na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, zawiera umowy z podmiotami zewnętrznymi, na wykonanie otworów geologiczno-rozpoznawczych. Wykonanie tych otworów z powierzchni umożliwia rozpoznanie zmienności parametrów złoża w peryferyjnych rejonach obszarów koncesyjnych oraz uszczegóławia występowanie stref nieokruszcowanych, umożliwiając prawidłową lokalizację planowanych przez Spółkę X do wykonania wyrobisk przygotowawczych, konturujących przyszłe pola eksploatacyjne.

Cele i efekty badań rozpoznawczych za pomocą w/w otworów obejmują:

 • Rozpoznanie zasięgu występowania złoża rud miedzi,
 • Zbadanie jakości rudy miedzi w poziomie złoża,
 • Określenie szczegółowe wykształcenia geologicznego,
 • Uszczegółowienie zalegania złóż soli kamiennej w pokładzie i jej jakości,
 • Uszczegółowienie warunków tektonicznych zalegania złoża rud miedzi,
 • Zbadanie warunków hydrogeologicznych,
 • Pozostawienie wybranych otworów jako piezometry obserwacyjne w celu obserwacji określonych warstw wodonośnych,
 • Zbadanie warunków wytrzymałościowych warstw w nakładzie złoża rud miedzi,
 • Dostarczenie dodatkowych informacji dla projektowania eksploatacji złoża,
 • Określenie w wybranych otworach warunków gazowych warstw w poziomie złoża rud miedzi.

Efektem wykonania ww. prac zleconych firmie zewnętrznej są pisemne „Sprawozdania z realizacji prac”, które dostarczają Spółce X danych do projektowania wyrobisk udostępniających i przygotowania pól do eksploatacji złoża. Po wykonaniu prac niezbędnych do otrzymania powyższych danych otwory zostają zlikwidowane, zabezpieczone korkami cementowymi na całej ich długości. Wybrane otwory geologiczno-rozpoznawcze zostają przystosowane do funkcji piezometrów. Piezometry określane są jako małośrednicowe urządzenia wodne, służące do pomiaru poziomu zwierciadła oraz jakości wód podziemnych. Zaliczane są do grupy 2 KŚT, jako obiekty inżynierii lądowej i wodnej, rodzaj 211 - rurociągi sieci rozdzielczej zimnej i gorącej wody, pary i sprężonego powietrza oraz studnie, fontanny, hydranty, wieże ciśnień.

Przystosowanie otworów geologiczno-rozpoznawczych do funkcji piezometrów polega na (w zależności od warstwy geologicznej na której był wykonany):

 • pozostawieniu otwartego otworu od spodu do powierzchni terenu z ewentualnymi zapuszczonymi, perforowanymi rurami osłonowymi w obrębie wapienia podstawowego W-1 (skał serii węglanowej), a następnie wykonaniu na powierzchni obudowy zabezpieczającej piezometr lub
 • zacementowanie otworu od spodu do spągu ujmowanej piezometrem warstwy wodonośnej, usunięcie płuczki z otworu, przepłukanie i wypełnienie go wodą, wykonanie perforacji 5-10 metrowego odcinka rur osłonowych i wykonanie obudowy zabezpieczającej piezometr na powierzchni terenu.

Wnioskodawca ponadto informuje, że w latach ubiegłych, w stanie faktycznym przedstawionym w niniejszym wniosku, Spółka X - jako samodzielny podatnik podatku CIT, otrzymała interpretację znak ILPB3/423-283/08-2/ŁM z 8 sierpnia 2008 r. wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu (potwierdzającą prawidłowość stanowiska Spółki j.n.). Jednakże z uwagi na fakt, że od dnia 1 stycznia 2016 r. podatnikiem podatku CIT jest PGK, ponowne wystąpienie z niniejszym wnioskiem jest uzasadnione.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy w opisanym stanie faktycznym do wartości początkowej piezometrów należy wliczać nakłady poniesione na dokonanie odwiertów... (pytanie oznaczone we wniosku nr 2)

Zdaniem Wnioskodawcy, wydatki ponoszone wyłącznie na przystosowanie odwiertów do funkcji piezometrów winny być zakwalifikowane do wydatków na budowę środków trwałych.

Stosownie do art. 15 ust. 1 ustawy o CIT, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1.

W myśl zapisów art. 16 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków na nabycie lub wytworzenie we własnym zakresie (...) środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, w tym również wchodzących w skład nabytego przedsiębiorstwa lub zorganizowanych jego części.

Wartość początkową środków trwałych, stosownie do zapisów art. 16g ustawy, stanowi cena nabycia lub koszt wytworzenia środka trwałego. Cena nabycia/koszt wytworzenia obejmuje ogół kosztów związanych z nabyciem/wytworzeniem określonego środka trwałego a poniesionych do dnia przyjęcia środka trwałego do użytkowania.

Zważywszy na cel dokonania odwiertów, opisany w niniejszym wniosku, do wartości początkowej piezometrów winny być zaliczone wyłącznie wydatki na przystosowanie otworów geologiczno-rozpoznawczych do funkcji piezometrów, wymienione przez Spółkę w opisie stanu faktycznego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Stosownie do art. 16g ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm., dalej: „ustawy CIT”), za wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, z uwzględnieniem ust. 2-14, uważa się w razie wytworzenia we własnym zakresie koszt wytworzenia.

Z kolei za koszt wytworzenia uważa się, w myśl art. 16g ust. 4 ustawy CIT, w cenie nabycia, zużytych do wytworzenia środków trwałych: rzeczowych składników majątku i wykorzystanych usług obcych, kosztów wynagrodzeń za prace wraz z pochodnymi i inne koszty dające się zaliczyć do wartości wytworzonych środków trwałych. Do kosztu wytworzenia nie zalicza się: kosztów ogólnych zarządu, kosztów sprzedaży oraz pozostałych kosztów operacyjnych i kosztów operacji finansowych, w szczególności odsetek od pożyczek (kredytów) i prowizji, z wyłączeniem odsetek i prowizji naliczonych do dnia przekazania środka trwałego do używania.

Wydatki poniesione na przystosowanie otworów geologiczno-rozpoznawczych do funkcji piezometrów są nierozerwalnie związane z inwestycją główną. Powinny wobec tego zwiększać wartość początkową piezometrów, a więc mogą zostać zaliczone w koszty uzyskania przychodów Spółki poprzez dokonywanie odpisów amortyzacyjnych.

Organ podatkowy dodatkowo wyjaśnia, że kwoty wydatkowane przez Spółkę na przystosowanie otworów geologiczno-rozpoznawczych do funkcji piezometrów są wydatkami związanymi bezpośrednio z przystosowaniem składnika majątku do stanu zdatnego do używania. Wydatki poniesione przed przejęciem składnika majątku trwałego do eksploatacji nie mogą obciążać bezpośrednio kosztów działalności, bo są to nakłady inwestycyjne na tenże składnik majątkowy mające na celu przygotowanie go do gospodarczego wykorzystania w przyszłości i ewentualnego uzyskania w przyszłości przychodów z tego tytułu.

Mając powyższe na względzie stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Ponadto informuje się, że w zakresie przedstawionych we wniosku pytań oznaczonych 1 w zakresie stanu faktycznego oraz 1 i 2 w zakresie zdarzenia przyszłego zostały wydane odrębne rozstrzygnięcia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z dnia 14 marca 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.