IBPB-1-2/4510-942/15/MS | Interpretacja indywidualna

Czy SKA prawidłowo ustaliła wartość początkową Bazy danych w wysokości jej wartości rynkowej na moment wprowadzenia tej bazy do ewidencji środków trwałych i WNiP na podstawie przepisów art. 16g ust. 10 i 10a ustawy o CIT w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2010 r. oraz art. 8 ustawy z dnia 25 listopada 2010 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. z 2010, Nr 226, poz. 1478)?
IBPB-1-2/4510-942/15/MSinterpretacja indywidualna
 1. aport
 2. ewidencja
 3. wartości niematerialne i prawne
 4. wartość początkowa
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z 23 grudnia 2015 r. (data wpływu do tut. BKIP 30 grudnia 2015 r.), uzupełnionym 28 stycznia 2016 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych m.in. w zakresie ustalenia czy SKA prawidłowo ustaliła wartość początkową bazy danych w wysokości jej wartości rynkowej na moment wprowadzenia tej bazy do ewidencji środków trwałych i WNiP (pytanie oznaczone we wniosku Nr 1) – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 grudnia 2015 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych m.in. w zakresie ustalenia, czy SKA prawidłowo ustaliła wartość początkową bazy danych w wysokości jej wartości rynkowej na moment wprowadzenia tej bazy do ewidencji środków trwałych i WNiP.

We wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością powstałą z przekształcenia spółki akcyjnej która z kolei powstała w wyniku przekształcenia X S.A. S.K.A. (dalej: „SKA”) z dniem 20 grudnia 2015 r.

Głównymi obszarami działalności Wnioskodawcy są: zarządzanie stronami internetowymi (hosting), zapewnianie domen i inne usługi związane z działalnością portali internetowych. Dla efektywnego zarządzania informacjami, Spółka korzysta z baz danych.

Jedna z używanych przez Spółkę baz danych (dalej: „Baza”) została wniesiona do SKA w drodze aportu przedsiębiorstwa „A” 20 listopada 2009 r. (w wyniku aportu przedsiębiorstwa powstała w SKA dodatnia wartość firmy). Baza została wprowadzona do ewidencji SKA 1 grudnia 2009 r. w jej wartości rynkowej na dzień wniesienia aportu. Spółka dokonywała pierwotnie odpisów amortyzacyjnych od Bazy z zastosowaniem stawki 10%. W 2013 r. stawka amortyzacji została pomniejszona do 1%. Odpisy nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów (ani przez SKA od 1 stycznia 2014 r., ani przez Spółkę od miesiąca następnego po przekształceniu).

Podstawą Bazy jest schemat danych, składający się z tabel oraz powiązań pomiędzy tabelami. Struktura Bazy zawiera 300 tabel, 400 powiązań oraz około 200 widoków/perspektyw danych. Celem Bazy jest usprawnienie obsługi klientów Spółki. Została ona w całości stworzona przez pracowników przedsiębiorstwa „A”, a następnie SKA w sposób autonomiczny, tj. aplikacje służące do korzystania z Bazy są zależne od jej schematu, a jej zakres jest szerszy niż zakres aplikacji. Baza nie ma zatem charakteru wtórnego względem oprogramowania służącego do jej obsługi. Aplikacje służą do wprowadzania danych, prezentowania, przetwarzania danych, zapewniania przepływu danych oraz ich eksportowania. Największe znaczenie dla obsługi Bazy ma aplikacja CRM, której poszczególne funkcjonalności są wynikiem tworzenia kolejnych elementów Bazy, pomysłów autorów na jej organizację oraz zestawiania poszczególnych danych. Pracownicy Spółki nadal rozwijają strukturę Bazy, między innymi poprzez dodawanie do niej kolejnych komponentów.

Zlecenie wytworzenia Bazy zawierało jedynie kierunkowe wytyczne. Nadanie jej ostatecznej struktury było wynikiem swobodnych wyborów jej autorów. W szczególności, autorzy decydowali o dodawaniu poszczególnych elementów (kategorii i powiązań) Bazy, które w momencie ich tworzenia nie wynikały z konieczności biznesowej lub treści zlecenia.

W Bazie zawarte są następujące kategorie danych:

 1. dane o klientach,
 2. dane dotyczące programu partnerskiego,
 3. dane dotyczące usług oferowanych przez Spółkę,
 4. dane dotyczące faktur,
 5. dane dotyczące płatności,
 6. dane dotyczące rabatów,
 7. dane dotyczące promocji,
 8. dane dotyczące kuponów przyznawanych w ramach programów afiliacyjnych.

W ramach każdej z kategorii danych funkcjonują ich podkategorie:

Przykładowo w odniesieniu do klientów, Baza zawiera w szczególności następujące dane:

 1. dane identyfikacyjne (w tym informacje o nieprawidłowych danych kontaktowych);
 2. informacje o blokadach lub ograniczeniach dotyczących danego klienta (np. blokada potwierdzenia wpłaty);
 3. konfiguracja fakturowania;
 4. informacja o limitach klienta (np. limit zamówień, limit posiadania stron internetowych);
 5. dane dotyczące konfiguracji programu partnerskiego (w tym informacje o stanie punktów programu partnerskiego, blokadzie możliwości generowania punktów w programie partnerskim lub możliwości użycia punktów w programie partnerskim, informacje o klientach polecających);
 6. klasyfikacja działalności klienta (PKD);
 7. dane dotyczące konfiguracji giełdy domen oferowanych przez Spółkę (w tym informacje o blokadzie dostępu do giełdy oraz konfiguracje związane z negocjacjami);
 8. informacje dotyczące konfiguracji związanych z płatnościami;
 9. informacje o konfiguracjach odnośnie rozliczeń skarbowych;
 10. informacje o weryfikacji klienta;
 11. zapisy rozmów odbytych z centrum telefonicznym (Call Center);
 12. informacje o charakterze marketingowym.

Dzięki licznym powiązaniom pomiędzy poszczególnymi obszarami Bazy, możliwe jest zestawianie danych przechowywanych w jednym obszarze z danymi zgromadzonymi w innych jej obszarach. Przykładowo dane dotyczące klientów powiązane są z obszarami Bazy dotyczącymi programu partnerskiego, giełdy domen, faktur i płatności, promocji, usług, rabatów oraz kuponów. Z kolei dane dotyczące programu partnerskiego powiązane są z obszarami danych dotyczącymi usług, klientów, faktur, cennikami usług oraz promocjami. Analogicznie, dane dotyczące usług powiązane są z obszarem dotyczącym promocji, klientów, rabatów, faktur, programu partnerskiego, promocji oraz giełdy domen.

Tworzenie powiązań w ramach struktury Bazy było wynikiem swobodnych decyzji podejmowanych przez jej twórców, tj. segregowanie danych w ramach poszczególnych powiązań nie wynikało z narzuconego w zleceniu stworzenia Bazy schematu, lecz stanowiło przejaw preferencji jej autorów, który był następnie akceptowany przez Spółkę.

W związku z powyższym, Baza jest utworem w rozumieniu ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 63 ze zm. – dalej: „Prawo Autorskie”).

Jednocześnie, zaistniały stan faktyczny był już przedmiotem interpretacji indywidualnych tutejszego Dyrektora Izby Skarbowej:

 • z 3 września 2015 r., sygn. IBPB-1-2/4510-370/15/MS,
 • z 3 września 2015 r., sygn. IBPB-1-2/4510-145/15/MS,
 • z 11 grudnia 2015 r., sygn. IBPB-1-2/4510-523/ 15/MS

w których ustalił, że

 • odpisy amortyzacyjne dokonywane od Bazy są kosztami uzyskania przychodów,
 • prawidłowe jest stosowanie przez Spółkę 10% stawki amortyzacyjnej w odniesieniu do Bazy i
 • Spółka powinna ustalić wartość początkową Bazy w wartości początkowej ustalonej w ewidencji środków trwałych i WNiP SKA.

Spółka oczekuje odpowiedzi, czy prawidłowe jest ustalenie wartości początkowej Bazy w wysokości jej wartości rynkowej na dzień wniesienia jej do SKA w drodze wkładu niepieniężnego (biorąc pod uwagę fakt, że zgodnie z art. 16g ust. 9 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 851 ze zm., dalej „ustawa o CIT”)), w razie przekształcenia formy prawnej, a także połączenia albo podziału podmiotów, dokonywanych na podstawie odrębnych przepisów - wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ustala się w wysokości wartości początkowej określonej w ewidencji środków trwałych oraz WNiP podmiotu przekształconego, połączonego albo podzielonego.)

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy SKA prawidłowo ustaliła wartość początkową Bazy danych w wysokości jej wartości rynkowej na moment wprowadzenia tej bazy do ewidencji środków trwałych i WNiP na podstawie przepisów art. 16g ust. 10 i 10a ustawy o CIT w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2010 r. oraz art. 8 ustawy z dnia 25 listopada 2010 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. z 2010, Nr 226, poz. 1478)... (pytanie oznaczone we wniosku Nr 1)

Zdaniem Wnioskodawcy, SKA prawidłowo ustaliła wartość początkową Bazy danych w wysokości jej wartości rynkowej na moment wprowadzenia tej bazy do ewidencji środków trwałych i WNiP na podstawie przepisów art. 16g ust. 10 i 10a ustawy o CIT w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2010 r. oraz art. 8 ustawy z dnia 25 listopada 2010 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. 2010, Nr 226, poz. 1478).

Następstwo prawne Wnioskodawcy po SKA.

Zgodnie z art. 93a § 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm. – dalej: „Ordynacja podatkowa”), osoba prawna zawiązana (powstała) z przekształcenia innej osoby prawnej albo spółki niemającej osobowości prawnej wstępuje we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki przekształcanej osoby lub spółki.

Jak opisano w stanie faktycznym, Wnioskodawca jest spółką akcyjną powstałą w wyniku przekształcenia SKA z dniem 5 maja 2014 r.

W związku z powyższym, Wnioskodawca z dniem 5 maja 2014 r. wstąpił we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki SKA, i w konsekwencji, interpretacja dotycząca stanu faktycznego mającego związek z prawami i obowiązkami SKA będzie interpretacją wydaną w indywidualnej sprawie Wnioskodawcy (zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej).

Klasyfikacja Bazy jako WNiP.

Zgodnie z art. 16b ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT, amortyzacji podlegają nabyte i nadające się do gospodarczego używania autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne, określane jako wartości niematerialne i prawne („WNiP”). W związku z tym, na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy o CIT można wyodrębnić cztery kryteria, które powinna spełnić baza danych, aby można było rozpoznawać dokonane odpisy amortyzacyjne jako koszty uzyskania przychodu:

 1. Baza powinna zostać nabyta;
 2. Baza powinna nadawać się do gospodarczego wykorzystania w dniu przyjęcia do używania;
 3. Baza jest używana przez podatnika na potrzeby prowadzonej przez niego działalności gospodarczej a przewidywany czas jej używania jest dłuższy niż rok;
 4. Baza powinna stanowić autorskie prawo majątkowe lub pokrewne prawo majątkowe.

Ad. a)

Amortyzacji podlegają tylko bazy danych, które zostały nabyte przez podatnika. Zgodnie ze słownikową definicją, pojęcie „nabycie” oznacza „otrzymać coś na własność, kupić, zyskać, zdobyć”. SKA otrzymała na własność Bazę w drodze wkładu niepieniężnego, czyli została ona nabyta przez SKA. Ponadto, przepisy ustawy o CIT wprost wskazują, że otrzymanie wkładu niepieniężnego jest „nabyciem” (tak wskazuje np. art. 15 ust. 1s ustawy o CIT, w którym stwierdza się w przypadku nabycia w drodze wkładu niepieniężnego).

Ad. b) i c)

W związku z prowadzoną przez Spółkę działalnością gospodarczą, istnieje potrzeba kompleksowego badania rynku w celu reagowania na zachodzące w nim zmiany. Jednym z jego aspektów jest posiadanie usystematyzowanych informacji o dotychczasowych klientach oraz o świadczonych im usługach. Baza wniesiona do SKA aportem zapewnia dostęp do tych danych, oraz możliwość wyszukiwania, zestawiania i analizy, które pozwalają uzyskiwać kompleksową wiedzę w rozsądnym czasie. W efekcie, wskutek otrzymania aportem Bazy Wnioskodawca zyskał narzędzie, dzięki któremu może m.in. w szybki i sprawny sposób sprawdzić status klienta i poinformować go o nowym produkcie lub promocji. Tym samym, Baza nadaje się do gospodarczego wykorzystania na moment jej przyjęcia do używania i była wykorzystywana od momentu otrzymania jej aportem w 2009 r. (m.in. na potrzeby obsługi klientów). Spełnia ona zatem warunek używania przez podatnika na potrzeby prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz warunek przewidywanego czasu używania dłuższego niż rok.

Ad. d)

Jak opisano powyżej, w zaistniałym stanie faktycznym, Baza jest utworem w rozumieniu Prawa Autorskiego. Okoliczność, że Baza jest WNiP, potwierdzają także interpretacje indywidualne z 3 września 2015 r. o sygnaturach IBPB-1-2/4510-370/15/MS i IBPB-1-2/4510-145/15/MS dotyczące tego samego zaistniałego stanu faktycznego (w których Dyrektor potwierdził, że odpisy amortyzacyjne od Bazy stanowią koszty uzyskania przychodu i że prawidłowa jest 10% stawka amortyzacyjna stosowana przez Spółkę).

Ustalenie wartości początkowej Bazy.

W świetle obecnego brzmienia art. 16g ust. 10a w zw. z ust. 9 ustawy o CIT, wartość początkową WNiP wniesionych do spółki w drodze wkładu niepieniężnego w postaci przedsiębiorstwa ustala się w wysokości wynikającej z ewidencji wnoszącego prowadzonej dla celów podatkowych. Jednakże, zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 25 listopada 2010 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (która wprowadziła obecne brzmienie omawianych przepisów), do składników majątku wprowadzonych przez spółkę niebędącą osobą prawną do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych do 31 grudnia 2010 r. stosuje się zasady amortyzacji obowiązujące na dzień wprowadzenia ich do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. W analizowanej sytuacji, Baza została wpisana do ewidencji 1 grudnia 2009 r., a więc do ustalenia jej wartości początkowej stosuje się przepisy obowiązujące przed 1 stycznia 2011 r.

Zgodnie z tymi przepisami, jeżeli środki trwałe wnoszone w drodze aportu przedsiębiorstwa były ujęte w ewidencji środków trwałych i WNiP podmiotu wnoszącego, to (w świetle art. 16g ust. l0a ustawy o CIT w ówczesnym brzmieniu) wartość początkową środków trwałych lub WNiP wchodzących w skład przedsiębiorstwa ustala się w wysokości określonej w ewidencji podmiotu wnoszącego aport (tj. obowiązuje tzw. zasada kontynuacji). Art. 16g ust. 10a ustawy o CIT stanowił jednak, że w odniesieniu do składników majątku otrzymanych aportem, które nie były wprowadzone do ewidencji przez podmiot wnoszący aport, stosuje się odpowiednio zasady wskazane w art. 16g ust. 10 ustawy o CIT. Zgodnie z tym przepisem, jeżeli przy wnoszeniu aportu wystąpi dodatnia wartość firmy, łączną wartość środków trwałych i WNiP stanowi suma ich wartości rynkowej. W konsekwencji, w przypadku wartości niematerialnych i prawnych wniesionych aportem do spółki, które nie były wprowadzone do ewidencji przez podmiot wnoszący aport, ich wartość początkową ustala się w wysokości wartości rynkowej na moment wniesienia aportu do SKA.

W związku z tym, że Baza nie została wprowadzona do ewidencji środków trwałych podmiotu wnoszącego wkład niepieniężny oraz przy wnoszeniu Bazy w drodze aportu przedsiębiorstwa powstała dodatnia wartość firmy, SKA prawidłowo ustaliła wartość początkową Bazy w wysokości jej wartości rynkowej (zgodnie z cytowanymi wyżej art. 16g ust. l0a w związku z art. 16g ust. 10 ustawy o CIT).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Nadmienia się, że w zakresie pytania Nr 2 zostało wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.