IBPB-1-2/4510-243/15/KP | Interpretacja indywidualna

Ustalenie dla celów amortyzacji, wartości początkowej praw ochronnych do znaku towarowego, będących przedmiotem leasingu finansowego
IBPB-1-2/4510-243/15/KPinterpretacja indywidualna
 1. amortyzacja
 2. leasing operacyjny
 3. prawa
 4. wartość początkowa
 5. znak towarowy
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Amortyzacja praw i wartości niematerialnych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) w zw. z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 29 maja 2015 r. (data wpływu do tut. Biura 1 czerwca 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, m.in. w zakresie ustalenia dla celów amortyzacji, wartości początkowej praw ochronnych do znaku towarowego, będących przedmiotem leasingu finansowego (pytanie oznaczone we wniosku Nr 2) – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 1 czerwca 2015 r. do tut. Biura wpłynął wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego podatku dochodowego od osób prawnych, m.in. w zakresie ustalenia dla celów amortyzacji, wartości początkowej praw ochronnych do znaku towarowego, będących przedmiotem leasingu finansowego.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca w przyszłości zawrze z polską kapitałową spółką prawa handlowego - spółką z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: „Sp. z o.o.”) - umowę nienazwaną używania znaku towarowego („Umowa”), umożliwiającą Wnioskodawcy odpłatne korzystanie z tego znaku („Znak”). Na dzień zawarcia Umowy Znak będzie zarejestrowany we właściwym urzędzie patentowym (tj. Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej), wartość początkowa Znaku w prowadzonej przez Sp. z o.o. ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych będzie określona w wartości rynkowej Znaku. Zarówno Wnioskodawca, jak i Sp. z o.o., będą czynnymi podatnikami VAT. Umowa używania Znaku zostanie zawarta na czas określony. Planowany okres trwania Umowy to minimum 5 lat. Dodatkowo Umowa będzie przewidywać, że odpisów amortyzacyjnych dla celów podatkowych od wartości początkowej Znaku będzie dokonywać Wnioskodawca. Umowa używania będzie zawierać opcję wykupu Znaku przez Wnioskodawcę po jej zakończeniu. Umowa będzie przewidywać również harmonogram uiszczania opłat leasingowych z podziałem na cześć kapitałową i odsetkową.

Suma ustalonych w Umowie opłat leasingowych z tytułu używania Znaku (tj. części kapitałowych i części odsetkowych opłat leasingowych), pomniejszona o należny podatek od towarów i usług oraz powiększona o cenę, po której Wnioskodawca (korzystający) ma prawo nabyć Znak po zakończeniu podstawowego okresu tej Umowy (opcja wykupu Znaku):

 • będzie wyższa od wartości początkowej Znaku u Wnioskodawcy (jako korzystającego),
 • będzie wyższa od wartości początkowej Znaku, jaką ustaliłby finansujący (Sp. z o.o.) zgodnie z art. 16g ustawy CIT, gdyby to on dokonywał odpisów amortyzacyjnych od Znaku,
 • nie będzie uwzględniać ewentualnych płatności za dodatkowe świadczenia na rzecz Sp. z o.o. czy kaucji, które ewentualnie naliczane będą odrębnie.

Suma kapitałowych części opłat leasingowych, powiększona o cenę, po której Wnioskodawca (korzystający) ma prawo nabyć Znak po zakończeniu podstawowego okresu tej Umowy (opcja wykupu Znaku), będzie równa wartości rynkowej Znaku, a w konsekwencji również wartości początkowej Znaku przyjętej przez Sp. z o.o. w prowadzonej ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Jak powinna zostać ustalona wartość początkowa Znaku wykazana dla celów amortyzacji podatkowej w ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych Wnioskodawcy... (pytanie oznaczone we wniosku Nr 2)

Zdaniem Wnioskodawcy, wartość początkowa Znaku, wykazana dla celów amortyzacji podatkowej w ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych Wnioskodawcy, powinna zostać ustalona w wysokości sumy kapitałowej części opłat leasingowych powiększonej o cenę wynikającą z opcji wykupu Znaku po zakończeniu podstawowego okresu Umowy, która odpowiadać będzie wartości początkowej Znaku ustalonej w księgach finansującego (Sp. z o.o.).

Zgodnie z art. 17f ust. 1 ustawy CIT, do kosztów uzyskania przychodów korzystającego nie zalicza się opłat ustalonych w umowie leasingu, ponoszonych przez korzystającego w podstawowym okresie umowy z tytułu używania środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, w części stanowiącej spłatę wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, jeżeli są spełnione łącznie następujące warunki:

 • umowa leasingu została zawarta na czas oznaczony,
 • suma ustalonych w umowie leasingu opłat, pomniejszona o należny podatek od towarów i usług, odpowiada co najmniej wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych,
 • umowa zawiera postanowienie, że odpisów amortyzacyjnych w podstawowym okresie umowy leasingu dokonuje korzystający.

Cytowany wyżej przepis wskazuje, w jaki sposób należy rozliczać umowę leasingu finansowego dla celów podatkowych. Nie zawiera jednak żadnych dyspozycji odnośnie sposobu ustalenia wartości początkowej przedmiotu leasingu w księgach korzystającego.

Sposób ustalenia wartości początkowej przedmiotu leasingu wynika natomiast pośrednio z definicji pojęcia „spłaty wartości początkowej”, określonego w art. 17a pkt 7 ustawy CIT. Zgodnie z tą definicją, wartość początkowa przedmiotu leasingu powinna zostać ustalona zgodnie z art. 16g ustawy CIT.

W konsekwencji, biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny (powinno być zdarzenie przyszłe), wartością początkową Znaku dla celów amortyzacji podatkowej w księgach Wnioskodawcy będzie określona zgodnie z art. 16g ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy CIT, cena nabycia, czyli kwota należna zbywcy (Sp. z o.o.), powiększona o koszty wskazane w tym przepisie.

Należy jednak mieć na uwadze, że w przypadku leasingu finansowego ustawodawca wprowadził szczegółowy sposób rozliczania przez korzystającego części odsetkowej opłaty leasingowej, tj. część odsetkowa opłaty leasingowej stanowi dla korzystającego koszt podatkowy w dacie jego poniesienia. W konsekwencji, w przypadku umowy leasingu finansowego, część odsetkowa opłaty leasingowej nie powinna być uwzględniana w wartości początkowej środków trwałych i wartości niematerialnych będących przedmiotem leasingu. Przyjęcie w tej mierze odmiennego stanowiska prowadziłoby bowiem do dwukrotnego uwzględnienia tej części opłat leasingowych w kosztach podatkowych korzystającego - raz jako kosztu leasingowej opłaty w jej części odsetkowej, a drugi raz przez odpisy amortyzacyjne od wartości początkowej. W związku z powyższym, korzystający w leasingu finansowym powinien określić wartość początkową środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych będących przedmiotem leasingu finansowego w wysokości sumy kapitałowej części opłat leasingowych (powiększonej o cenę, po której korzystający ma prawo nabyć przedmiot leasingu po zakończeniu podstawowego okresu umowy leasingu, jeśli przewiduje ona opcję wykupu).

Można również argumentować, że wartość początkową przedmiotu leasingu finansowego u korzystającego należy ustalić w wysokości jego wartości początkowej przyjętej w księgach finansującego. W przedstawionym zdarzeniu przyszłym jednak wartość początkowa Znaku przyjęta przez finansującego (Sp. z o.o.) w prowadzonej ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych będzie kwotowo równa sumie kapitałowych części opłat leasingowych, powiększonej o cenę, po której Wnioskodawca (korzystający) ma prawo nabyć Znak po zakończeniu podstawowego okresu tej Umowy (opcja wykupu Znaku).

Reasumując Wnioskodawca stoi na stanowisku, że wartość początkowa Znaku, wykazana dla celów amortyzacji podatkowej w ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych Wnioskodawcy, powinna zostać ustalona w wysokości sumy kapitałowej części opłat leasingowych powiększonej o cenę wynikającą z opcji wykupu Znaku po zakończeniu podstawowego okresu Umowy, która odpowiadać będzie wartości początkowej Znaku ustalonej w księgach finansującego (Sp. z o.o.).

Poprawność stanowiska Wnioskodawcy, wyrażonego w niniejszym wniosku, potwierdzają również interpretacje prawa podatkowego. Przykładowo w interpretacji z 12 marca 2015 r., Znak: IBPBI/2/423-1495/14/JD, Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach wskazał, że korzystający w leasingu finansowym powinien określić w swoich księgach podatkowych wartość początkową środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w wysokości sumy kapitałowej części opłat leasingowych, która będzie odpowiadać wartości początkowej przedmiotów leasingu określonej w księgach finansującego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z 16b ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm., dalej: „updop”) amortyzacji podlegają, z zastrzeżeniem art. 16c, nabyte nadające się do gospodarczego wykorzystania w dniu przyjęcia do używania prawa określone w ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (Dz.U. z 2013 r. poz. 1410).

W myśl art. 16b ust. 2 pkt 4 updop, amortyzacji podlegają również, z zastrzeżeniem art. 16c, niezależnie od przewidywanego okresu używania składniki majątku, wymienione w ust. 1, niestanowiące własności lub współwłasności podatnika, wykorzystywane przez niego na potrzeby związane z prowadzoną działalnością, na podstawie umowy określonej w art. 17a pkt 1, zawartej z właścicielem lub współwłaścicielami albo uprawnionymi do korzystania z tych wartości - jeżeli zgodnie z przepisami rozdziału 4a odpisów amortyzacyjnych dokonuje korzystający - zwane także wartościami niematerialnymi i prawnymi.

Zawarta umowa, zgodnie z art. 17f ust. 1 updop, może być uznana dla celów podatkowych za umowę leasingu finansowego, jeżeli zostanie zawarta na czas oznaczony; suma ustalonych w umowie leasingu opłat, pomniejszona o należny podatek od towarów i usług, odpowiada co najmniej wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, a w przypadku zawarcia przez finansującego następnej umowy leasingu środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej będących uprzednio przedmiotem takiej umowy odpowiada co najmniej jego wartości rynkowej z dnia zawarcia następnej umowy leasingu; przepis art. 14 stosuje się odpowiednio; umowa zawiera postanowienie, że w podstawowym okresie umowy leasingu:

 1. odpisów amortyzacyjnych dokonuje korzystający, w przypadku gdy nie jest osobą wymienioną w lit. b, albo
 2. finansujący rezygnuje z dokonywania odpisów amortyzacyjnych, w przypadku gdy korzystającym jest osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej.

Warunki te muszą być spełnione łącznie. Niespełnienie choćby jednego z powyższych warunków spowoduje opodatkowanie umowy na zasadach określonych w art. 17l, chyba że spełniać będzie ona przesłanki określone dla leasingu operacyjnego określonego w art. 17b ust. 1 updop.

W myśl art. 17a pkt 7 updop, ilekroć w rozdziale 4a jest mowa o spłacie wartości początkowej rozumie się przez to faktycznie otrzymaną przez finansującego w opłatach ustalonych w umowie leasingu równowartość wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, określoną zgodnie z art. 16g, w podstawowym okresie umowy leasingu; spłaty tej nie koryguje się o kwotę wypłaconą korzystającemu, o której mowa w art. 17d albo art. 17h. Powyższy przepis odsyła zatem w tym zakresie do zasad ogólnych wyrażonych w art. 16g updop.

W myśl art. 16g ust. 1 pkt 1 updop, wartością początkową w razie odpłatnego nabycia jest cena ich nabycia. Natomiast, zgodnie z art. 16g ust. 3 updop, cenę nabycia stanowi kwota należna zbywcy powiększona o koszty zawiązane z zakupem, naliczone do dnia przekazania środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania, pomniejszona o podatek od towarów i usług. Z przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca zamierza zawrzeć umowę podatkowej umowy leasingu finansowego, której przedmiotem będzie Znak towarowy objęty prawami ochronnymi.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii ustalenia wartości początkowej przedmiotu leasingu tj. stanowiących wartości niematerialne i prawne praw ochronnych do Znaku towarowego.

Biorąc pod uwagę powyższe przepisy należy stwierdzić że w przypadku podatkowej umowy leasingu finansowego wartością początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych do celów amortyzacji będzie cena nabycia, która odpowiada sumie rat leasingowych w części stanowiącej spłatę wartości początkowej (tzw. część „kapitałowa”), powiększona o określoną w umowie leasingu finansowego cenę, po której korzystający ma prawo nabyć przedmiot umowy po zakończeniu podstawowego okresu tej umowy (w niniejszej sprawie będzie to wartość odpowiadająca wartości rynkowej Znaku).

Biorąc powyższe pod uwagę stanowisko Wnioskodawcy jest zatem prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

W zakresie pytań oznaczonych we wniosku Nr 1 wydano odrębne rozstrzygnięcie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 14 marca 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.