IBPB-1-1/4511-689/15/NL | Interpretacja indywidualna

Możliwość dokonywania odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowych nabytych w drodze darowizny zorganizowanej części przedsiębiorstwa wchodzących w jego skład środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz sposobu ustalenia ich wartości początkowych i zaliczenia ww. odpisów do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej
IBPB-1-1/4511-689/15/NLinterpretacja indywidualna
 1. amortyzacja
 2. darowizna
 3. wartość początkowa
 4. zorganizowana część przedsiębiorstwa
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 5 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 9 listopada 2015 r. (data wpływu do tut. Biura 16 listopada 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie możliwości dokonywania odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowych nabytych w drodze darowizny zorganizowanej części przedsiębiorstwa wchodzących w jego skład środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz sposobu ustalenia ich wartości początkowych i zaliczenia ww. odpisów do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 listopada 2015 r. do tut. Biura wpłynął ww. wniosek, o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie możliwości dokonywania odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowych nabytych w drodze darowizny zorganizowanej części przedsiębiorstwa wchodzących w jego skład środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz sposobu ustalenia ich wartości początkowych i zaliczenia ww. odpisów do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca (dalej: „Wnioskodawca” lub „Podatnik”) otrzyma w drodze darowizny zorganizowaną część przedsiębiorstwa, które jest obecnie prowadzone przez brata Wnioskodawcy. Zorganizowaną część przedsiębiorstwa stanowi wydzielone pod względem organizacyjnym i finansowym działające centrum handlowe. Zatem, w ramach darowizny zostanie przeniesiona na Podatnika własność gruntu, budynku handlowo-usługowego, instalacje (w tym, elektryczne i wodno-kanalizacyjne), miejsca postojowe, drogi wewnętrzne oraz inne środki trwałe, takie jak wyposażenie biura, komputery itp. Ponadto w ramach zorganizowanej części przedsiębiorstwa zostaną przeniesione wartości niematerialne i prawne (np. obramowanie (winno być:

oprogramowanie) komputerowe, know-how oraz prawa ochronne do zarejestrowanych znaków towarowych), a także liczne umowy (w tym, umowy najmu, umowy kredytowe, umowy z dostarczycielami usług i mediów) oraz zobowiązania wynikające z tych umów. Dodatkowo, w związku z przejściem zorganizowanej cześć przedsiębiorstwa przejdzie na Wnioskodawcę zakład pracy w rozumieniu art. 231 kodeksu pracy.

Przed otrzymaniem darowizny Wnioskodawca zarejestruje indywidualną działalność gospodarczą, która będzie opodatkowana według zasad określonych w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: „ustawa o PIT”). Ponadto, Wnioskodawca dokona rejestracji jako czynny podatnik podatku od towarów i usług.

W następstwie dokonanej darowizny Wnioskodawca wprowadzi środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Od miesiąca następnego po ich wprowadzeniu do ewidencji rozpocznie ich amortyzację.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w związku z nabyciem zorganizowanej części przedsiębiorstwa w drodze darowizny od brata, Wnioskodawca będzie uprawniony do dokonywania odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej poszczególnych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych ustalonej według wartości rynkowych z dnia nabycia i zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od wyżej wymienionych składników majątkowych...

Zdaniem Wnioskodawcy, Wnioskodawca otrzymawszy darowiznę od brata w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa, będzie uprawniony do ustalenia wartości początkowej nabytych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych według ich wartości rynkowej z dnia nabycia, o ile umowa darowizny nie określa ich wartości w niższej wysokości. Jednocześnie, będzie miał prawo do dokonywania odpisów amortyzacyjnych od darowanych składników majątkowych, które spełniając przewidziane prawem przesłanki będą mogły być uznane za środki trwałe, wartości niematerialne i prawne. Odpisy amortyzacyjne będą mogły być w całości kwalifikowane jako koszty uzyskania przychodów.

Zgodnie z art. 22a ust. 1 ustawy o PIT, amortyzacji podlegają, z zastrzeżeniem art. 22c, stanowiące własność lub współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania:

 1. budowle, budynki oraz lokale będące odrębną własnością,
 2. maszyny, urządzenia i środki transportu,
 3. inne przedmioty,

-o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub umowy określonej w art. 23a pkt 1, zwane środkami trwałymi.

Przy czym, zgodnie z art. 22c pkt 1 ww. ustawy, amortyzacji nie podlegają grunty i prawa wieczystego użytkowania gruntów.

Zgodnie z art. 22b ust. 1 ustawy o PIT, amortyzacji podlegają także nabyte nadające się do gospodarczego wykorzystania w dniu przyjęcia do używania wartości niematerialne i prawne (w tym, prawa określone w ustawie prawo własności przemysłowej oraz know-how).

Podstawę naliczania odpisów amortyzacyjnych stanowi wartość początkowa środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, ustalona zgodnie z zasadami określonymi w art. 22g ustawy o PIT. Sposób ustalenia wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jest zróżnicowany m.in. z uwagi na sposób ich nabycia.

Stosownie do art. 22g ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT, za wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, z uwzględnieniem ust. 2-18, w razie nabycia w drodze spadku, darowizny lub w inny nieodpłatny sposób, uważa się wartość rynkową z dnia nabycia, chyba że umowa darowizny albo umowa o nieodpłatnym przekazaniu określa tę wartość w niższej wysokości.

Art. 22g ust. 15 ustawy o PIT stanowi natomiast, że w razie nabycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części w drodze spadku lub darowizny, łączną wartość początkową nabytych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych stanowi suma ich wartości rynkowej, nie wyższa jednak od różnicy pomiędzy wartością tego przedsiębiorstwa albo jego zorganizowaną częścią a wartością składników mienia, niebędących środkami trwałymi ani wartościami niematerialnymi i prawnymi, określoną dla celów podatku od spadków i darowizn.

Zgodnie z art. 22g ust. 16 ustawy o PIT, przy ustalaniu wartości początkowej poszczególnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, zgodnie z ust. 1 pkt 3-5 oraz ust. 2, 8,9,14 i 15, przepis art. 19 stosuje się odpowiednio. Przy czym, w myśl art. 19 ust. 3 powołanej ustawy, wartość rynkową, o której mowa w ust. 1, rzeczy lub praw majątkowych określa się na podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami lub prawami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca odpłatnego zbycia.

Stwierdzić należy, że te z nabytych w drodze darowizny składników majątku, które będą spełniać definicję środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, podatnik będzie mógł wprowadzić do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. Środki te (z wyłączeniem gruntu) mogą być przedmiotem amortyzacji podatkowej.

Przy ustaleniu wartości początkowej tych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, zastosowanie znajdzie art. 22g ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT, przewidujący możliwość określenia ich wartości początkowej według wartości rynkowej z dnia nabycia, o ile umowa darowizny nie określa ich wartości w niższej wysokości.

Następnie zaś - zdaniem Wnioskodawcy - odpisy amortyzacyjne od tak ustalonej wartości początkowej środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych mogą w całości stanowić koszt uzyskania przychodów.

Mianowicie, w myśl art. 23 ust. 1 pkt 45a lit. a) ustawy o PIT, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych nabytych nieodpłatnie, z wyjątkiem nabytych w drodze spadku lub darowizny, jeżeli:

 • nabycie to nie stanowi przychodu z tytułu nieodpłatnego otrzymania rzeczy lub praw lub
 • dochód z tego tytułu jest zwolniony od podatku dochodowego, lub
 • nabycie to stanowi dochód, od którego na podstawie odrębnych przepisów zaniechano poboru podatku.

Wskazać w tym miejscu należy, że co prawda powyższy przepis wskazuje, że nie stanowią kosztów uzyskania przychodów odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych nabytych nieodpłatnie, jednak, przepis ten wskazuje - a contrario - że można uznać za koszty uzyskania przychodów odpisy amortyzacyjne od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych nabytych w drodze darowizny, jeżeli nabycie to nie stanowiło przychodu lub dochód z tego tytułu był zwolniony z opodatkowania.

Podkreślić należy, że otrzymanie darowizny od brata nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym oraz jest zwolnione z podatku od spadków i darowizn przy zachowaniu warunków wynikających z art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn. Zatem, spełnione są przesłanki art. 23 ust. 1 pkt 45a lit. a) ustawy o PIT pozwalające zaliczyć odpisy amortyzacyjne do kosztów uzyskania przychodów.

Zdaniem Wnioskodawcy, powyższy przepis jednoznacznie przemawia za tym, że kosztem uzyskania przychodu są odpisy amortyzacyjne dokonywane od składników majątkowych nabytych w drodze darowizny od brata, które spełniają przesłanki pozwalające uznać je za środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne.

Na poparcie swojego stanowiska Wnioskodawca powołał interpretacje indywidualne wydane przez:

 • Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 29 listopada 2011 r., Znak: IPPB1/415-788/11-2/AM oraz z 18 stycznia 2012 r., Znak: IPPBI/415-1020/11-2/EC,
 • Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 10 września 2013 r., Znak: DLPB1/415-814/13-2/AG,
 • Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 13 października 2014 r., Znak: IBPBI/1/415-773/14/JS oraz z 2 października 2015 r., Znak: IBPVB-l-l/4511-418/15/EN.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Biorąc powyższe pod uwagę, stanowisko Wnioskodawcy, uznano za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Wskazać przy tym należy, że stosownie do przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego oraz zadanego pytania (wyznaczających zakres rozpatrzenia wniosku) przedmiotem niniejszej interpretacji nie była ocena czy darowizna od brata nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych oraz czy jest zwolniona z podatku od spadków i darowizn.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.