2461-IBPB-1-2.4510.967.2016.1.MS | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Czy odpisy amortyzacyjne dokonywane od wartości początkowej ŚT lub WNiP w trakcie obowiązywania Umowy oraz część odsetkowa opłat z tytułu korzystania z ŚT lub WNiP uiszczanych w trakcie obowiązywania Umowy będą stanowiły koszty uzyskania przychodów Spółki?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów, stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z 12 października 2016 r. (data wpływu do tut. BKIP 21 października 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych m.in. w zakresie ustalenia, czy odpisy amortyzacyjne dokonywane od wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych w trakcie obowiązywania umowy oraz część odsetkowa opłat z tytułu korzystania ze środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych uiszczanych w trakcie obowiązywania umowy będą stanowiły koszty uzyskania przychodów Spółki (pytanie oznaczone we wniosku Nr 3) – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21 października 2016 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych m.in. w zakresie ustalenia, czy odpisy amortyzacyjne dokonywane od wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych w trakcie obowiązywania umowy oraz część odsetkowa opłat z tytułu korzystania ze środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych uiszczanych w trakcie obowiązywania umowy będą stanowiły koszty uzyskania przychodów Spółki.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca (dalej również: „Spółka”) podlega na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. W przyszłości Spółka planuje zawrzeć z innymi podmiotami: polskimi spółkami kapitałowymi (dalej łącznie zwani: „Finansującymi”) umowę leasingu (dalej: „Umowa”). Finansujący również podlegają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Na podstawie Umowy, Finansujący oddadzą Spółce do odpłatnego korzystania środki trwałe (dalej łącznie zwane: „ŚT”) lub wartości niematerialne i prawne (dalej łącznie zwane: „WNiP”). Umowa zostanie zawarta na czas określony. Zgodnie z Umową, odpisów amortyzacyjnych dla celów podatkowych od wartości początkowej ŚT lub WNiP będzie dokonywać Wnioskodawca. W związku z zawarciem Umowy, Finansujący nie będą dokonywać od ŚT lub WNiP odpisów amortyzacyjnych dla celów podatkowych.

Umowa będzie przewidywać podział opłat z tytułu korzystania z ŚT lub WNiP na: część kapitałową i część odsetkową. Wartość początkowa ŚT lub WNiP określona w Umowie, jako ustalonych w Umowie kapitałowych części opłat oraz ewentualnej opłaty końcowej (za wykup przedmiotu leasingu), pomniejszonych o należny podatek od towarów i usług (dalej: „podatek VAT”), będzie równa wartości rynkowej ŚT lub WNiP. Podobnie, część odsetkowa rat leasingowych zostanie ustalona na poziomie rynkowym. Umowa będzie dotyczyć udostępnienia przez Finansujących ŚT i WNiP po raz pierwszy czyli będzie to pierwsza umowa leasingu dotycząca tych składników majątkowych.

Istnieje możliwość, że Wnioskodawca zawrze z Finansującymi kilka Umów. Podkreślenia wymaga jednak fakt, że jeden ŚT lub WNiP będzie przedmiotem tylko jednej umowy leasingu czyli jeden ŚT lub WNiP nie będzie przedmiotem więcej niż jednej umowy leasingu.

Do momentu zawarcia Umowy, ŚT lub WNiP będą wykorzystywane na potrzeby działalności gospodarczej prowadzonej przez Finansujących, co oznacza również, że będą znajdować się w ich ewidencji środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy odpisy amortyzacyjne dokonywane od wartości początkowej ŚT lub WNiP w trakcie obowiązywania Umowy oraz część odsetkowa opłat z tytułu korzystania z ŚT lub WNiP uiszczanych w trakcie obowiązywania Umowy będą stanowiły koszty uzyskania przychodów Spółki? (pytanie oznaczone we wniosku Nr 3)

Zdaniem Wnioskodawcy, odpisy amortyzacyjne dokonywane od wartości początkowej ŚT lub WNiP w trakcie obowiązywania Umowy oraz część odsetkowa opłat z tytułu korzystania ze ŚT lub WNiP uiszczanych w trakcie obowiązywania Umowy będą stanowiły koszty uzyskania przychodów Spółki.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1888; dalej: „Ustawa CIT”), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 Ustawy CIT. W świetle art. 15 ust. 6 Ustawy CIT, kosztem uzyskania przychodów są odpisy z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych („odpisy amortyzacyjne”) dokonywane wyłącznie zgodnie z przepisami art. 16a - 16m Ustawy CIT, z uwzględnieniem art. 16 Ustawy CIT.

Przedmiot Umowy będzie obejmował podlegające amortyzacji środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne (tj. ŚT lub WNiP), o których mowa w art. 16a i 16b Ustawy CIT, co oznacza, że do kosztów uzyskania przychodów korzystającego nie będzie można zaliczyć uiszczanych na podstawie Umowy opłat, w części stanowiącej spłatę wartości początkowej ŚT lub WNiP (stosownie do treści art. 17f Ustawy CIT). A contrario uiszczana na podstawie Umowy opłata w pozostałej części, to jest w części niestanowiącej spłaty wartości początkowej ŚT lub WNiP, będzie stanowiła koszt uzyskania przychodu dla Wnioskodawcy.

Wobec tego, część odsetkowa opłat uiszczanych na podstawie Umowy (jako niestanowiącą spłaty wartości początkowej ŚT lub WNiP i nieuwzględnioną w wartości początkowej ŚT lub WNiP) Spółka powinna móc zaliczać do kosztów podatkowych.

Podobnie, odpisy amortyzacyjne dokonywane od wartości początkowej ŚT lub WNiP na podstawie art. 15 ust. 6 Ustawy CIT w związku z art. 16a ust. 2 pkt 3 Ustawy CIT i art. 16b ust. 2 pkt 4 Ustawy CIT będą stanowiły koszty uzyskania przychodów Spółki.

Mając powyższe na uwadze, zdaniem Wnioskodawcy, odpisy amortyzacyjne dokonywane od wartości początkowej ŚT lub WNiP w trakcie obowiązywania Umowy oraz część odsetkowa opłat z tytułu korzystania z ŚT lub WNiP uiszczanych w trakcie obowiązywania Umowy będą stanowiły koszty uzyskania przychodów Spółki.

Wnioskodawca pragnie podkreślić, że stanowisko zaprezentowane przez Spółkę zostało wielokrotnie potwierdzone w wydawanych przez Ministra Finansów interpretacjach podatkowych. Przykładowo, wskazać można:

  • interpretację indywidualną z 14 kwietnia 2016 r. (znak: ILPB4/4510-1-52/16-4/ŁM), w której Minister Finansów potwierdził stanowisko wnioskodawcy, że: kosztem uzyskania przychodu dla Wnioskodawcy na podstawie umowy będzie część odsetkowa spłacanych rat leasingowych oraz odpisy amortyzacyjne,
  • interpretację indywidualną z 23 marca 2016 r. (znak: IBPB-1-2/4510-252/16/BG), w której Minister Finansów potwierdził stanowisko wnioskodawcy, że: raty kapitałowe mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów poprzez dokonywane przez korzystającego odpisy amortyzacyjne od przedmiotu leasingu zgodnie z Ustawą CIT, natomiast część odsetkowa rat leasingowych podlega zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów na zasadach ogólnych w oparciu o art. 15 ust. 1 Ustawy CIT,
  • interpretację indywidualną z 3 marca 2016 r. (znak: IBPB-1-3/4510-60/16/APO), w której Minister Finansów stwierdził, że: po stronie korzystającego kosztem uzyskania przychodu są: 1. tzw. odsetkowa część opłaty leasingowej, którą jest część opłaty przewyższającej kwotę stanowiącą spłatę wartości przedmiotu umowy, 2. odpisy amortyzacyjne,
  • interpretację indywidualną z 17 sierpnia 2016 r. (znak: ILPB3/4510-1-288/16-5/KS), w której Minister Finansów w całości podzielił stanowisko wnioskodawcy, że: odpisy amortyzacyjne dokonywane od wartości początkowej ŚT lub WNiP w trakcie obowiązywania umowy oraz część odsetkowa opłat z tytułu korzystania z ŚT lub WNiP uiszczanych w trakcie obowiązywania umowy będą stanowiły koszty uzyskania przychodów Spółki,
  • interpretację indywidualną z 26 września 2016 r. (znak: ILPB1-3/4510-1-25/16-2/DS), w której Minister Finansów w pełni podzielił stanowisko wnioskodawcy, że: (i) odpisy amortyzacyjne dokonywane od wartości początkowej ŚT lub WNiP (...), a także od wartości firmy Przedsiębiorstwa (o ile wystąpi), w trakcie obowiązywania umowy, oraz (ii) wartość opłat leasingowych z tytułu korzystania z Przedsiębiorstwa uiszczanych w trakcie obowiązywania Umowy, w części niestanowiącej spłaty wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, będą stanowiły koszty uzyskania przychodów Spółki.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenie przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej w tym zakresie oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy opisanego zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania interpretacji.

Nadmienia się, że w zakresie pytań Nr 1 i 2 zostały wydane odrębne rozstrzygnięcia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2016 r., poz. 718 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała