1061-IPTPB1.4511.369.2016.2.MAP | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi,
Ustalenia wartości początkowej udziału w prawie na zarejestrowany wzór wspólnotowy

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 5 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 8 marca 2016 r. (data wpływu 29 marca 2016 r.), uzupełnionym pismami z dnia 25 maja 2016 r. i z dnia 27 maja 2016 r. (data wpływu 30 maja 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ustalenia wartości początkowej udziału w prawie na zarejestrowany wzór wspólnotowy – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 marca 2016 r. do Biura Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych.

Pismem z dnia 12 kwietnia 2016 r., Nr ILPB1/4511-1-333/16-2/APR (data wpływu 15 kwietnia 2016 r.), Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu, działając na podstawie art. 15 § 1 oraz 170 § 1 w związku z art. 14h ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) przekazał wniosek Dyrektorowi Izby Skarbowej w Łodzi, celem załatwienia według właściwości, stosownie do § 5 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643).

Wniosek ten nie spełniał wymogów, o których mowa w art. 14b § 1 i § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, w związku z czym pismem z dnia 17 maja 2016 r., Nr 1061-IPTPB1.4511.369.2016.1.MAP, Nr 1061-IPTPB1.4511.370.2016.1.MAP, na podstawie art. 169 § 1 w zw. z art. 14h wymienionej ustawy, wezwano Wnioskodawczynię do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Wezwanie do uzupełnienia ww. wniosku wysłano w dniu 17 maja 2016 r. (data doręczenia 20 maja 2016 r.). Wnioskodawczyni uzupełniła ww. wniosek pismami z dnia 25 maja 2016 r. i z dnia 27 maja 2016 r. (data wpływu 30 maja 2016 r.), nadanymi za pośrednictwem ..... dnia 27 maja 2016 r.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawczyni jest osobą fizyczną, polskim rezydentem podatkowym. Zamierza zawrzeć umowę darowizny, na podstawie której otrzyma od swojego męża, prowadzącego odrębną od Niej działalność gospodarczą i pozostającego z Nią w ustroju rozdzielności majątkowej małżeńskiej, udział w prawie na wzór wspólnotowy zarejestrowany w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM), zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady (WE) Nr 6/2002 z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie wzorów wspólnotowych (Dz. U. L 3 z 5.1.2002, str. 1). Umowa darowizny zostanie zawarta w formie aktu notarialnego na terytorium Polski. Wartość otrzymanego przez Wnioskodawczynię udziału w prawie zostanie określona w umowie darowizny jako wartość rynkowa. Wartość ta przekroczy 3 500 zł. Otrzymane tytułem darowizny prawo zamierza wykorzystywać w prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej przez okres dłuższy niż rok. Wprowadzi je do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Wnioskodawczyni zawrze umowę, na mocy której upoważni inne podmioty do odpłatnego korzystania z prawa i będzie wykazywać przychody z tytułu opłat licencyjnych, na podstawie wystawianych faktur VAT. Przychody te będą stanowić dla Wnioskodawczyni przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej.

W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawczyni dodała, że będzie prowadziła działalność gospodarczą w zakresie dzierżawy własności intelektualnej i podobnych produktów, a także w zakresie produkcji elementów stalowych. Podatek dochodowy będzie płacony przez Nią na zasadach ogólnych, według stawki liniowej 19%. Wnioskodawczyni będzie ewidencjonować koszty według zasady memoriałowej. Aktualnie nie prowadzi Ona ksiąg, ale będzie prowadziła podatkową księgę przychodów i rozchodów, a po przekroczeniu określonej kwoty będzie prowadziła księgi rachunkowe. Umowę darowizny wskazaną we wniosku Wnioskodawczyni zamierza zawrzeć w najbliższym czasie lecz nie wcześniej, niż przed wydaniem interpretacji podatkowej w sprawie Jej wniosku. Wskazane we wniosku prawo na wzór wspólnotowy obejmuje produkty stalowe (Wnioskodawczyni zajmuje się ich produkcją i sprzedażą). Udział w prawie na zarejestrowany wzór wspólnotowy, który ma być przedmiotem umowy darowizny nie był amortyzowany u darczyńcy. Wspólnotowy wzór stanowi odrębną od krajowego wzoru wartość niematerialną i prawną, podlegającą amortyzacji podatkowej. Jednakże traktowany jest w całości i na całym obszarze Wspólnoty tak jak krajowe prawo z wzoru Państwa Członkowskiego, a przepisy ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej stosuje się odpowiednio. Wnioskodawczyni ma otrzymać udział w wysokości 1/4 (jedna czwarta) prawa na zarejestrowany wzór wspólnotowy. W ramach umowy darowizny Wnioskodawczyni otrzyma udział we własności prawa do zarejestrowanego wzoru wspólnotowego (nie będzie wyłącznym właścicielem prawa, jej udział wyniesie 1/4). Dzięki nabyciu udziału nabędzie Ona jedocześnie prawo do wzoru wspólnotowego wspólnie z innymi osobami będącymi twórcami lub ich następcami.

Zgodnie z artykułem 27 Rozporządzenia Rady (WE) Nr 6/2002 w sprawie wzorów wspólnotowych określających traktowanie wzorów wspólnotowych jako wzorów krajowych - wzór wspólnotowy jako przedmiot własności traktowany jest w całości i na całym obszarze Wspólnoty, tak jak krajowe prawo z wzoru Państwa Członkowskiego, w którym właściciel ma swoją siedzibę lub miejsce zamieszkania w dacie dokonywania oceny. Natomiast, jak wskazuje przepis art. 4 ust. 1 ustawy Prawo własności przemysłowej, jeżeli umowa międzynarodowa lub przepisy prawa Unii Europejskiej obowiązujące bezpośrednio w krajach członkowskich określają szczególny tryb udzielania ochrony na wynalazki, wzory użytkowe, wzory przemysłowe, znaki towarowe oznaczenia geograficzne lub topografie układów scalonych, w sprawach nieuregulowanych w tej umowie lub w tych przepisach albo pozostawionych w kompetencji organów krajowych przepisy ustawy stosuje się odpowiednio. Mając na uwadze powyższe regulacje, wspólnotowy wzór stanowi odrębną od krajowego wzoru wartość niematerialną i prawną, podlegającą amortyzacji podatkowej. Jednakże traktowany jest w całości i na całym obszarze Wspólnoty tak jak krajowe prawo z wzoru Państwa Członkowskiego, a przepisy ustawy Prawo własności przemysłowej stosuje się odpowiednio.

Dopuszczalność zbywania udziałów w prawie na wzór wspólnotowy bądź wspólnotowy znak towarowy oraz amortyzacja tego udziału nie jest kwestionowana. Wskazują na to przykładowo poniższe interpretacje:

 • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 2 września 2013 r., Nr ILPB4/423-188/13-3/DS,
 • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 18 stycznia 2016 r., Nr IPPB1/4511-1221/15-3/DK,
 • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 23 września 2015 r., Nr IBPB-1-1/4511-376/15/NL.

W ramach umowy darowizny Wnioskodawczyni otrzyma udział we własności prawa do zarejestrowanego wzoru wspólnotowego. Dzięki nabyciu udziału nabędzie Ona jedocześnie prawo do wzoru wspólnotowego wspólnie z innymi osobami będącym twórcami lub ich następcami. Zgodnie z artykułem 14 Rozporządzenia Rady (WE) Nr 6/2002 w sprawie wzorów wspólnotowych, prawo do wzoru wspólnotowego przysługuje twórcy lub jego następcy prawnemu. Jeżeli natomiast dwie lub więcej osób wspólnie opracowało wzór, prawo do wzoru wspólnotowego przysługuje im wspólnie. Zgodnie z artykułem 17 Rozporządzenia Rady (WE) osobę, na rzecz której udzielono rejestracji na zarejestrowany wzór wspólnotowy, lub, przed uzyskaniem rejestracji, osobę, w imieniu której dokonano zgłoszenia wzoru do rejestracji, uważa się za osobę uprawnioną w każdym postępowaniu. Zgodnie z artykułem 19 Rozporządzenia Rady (WE) zarejestrowany wzór wspólnotowy przyznaje jego właścicielowi wyłączne prawo do jego używania i zakazywania osobom trzecim jego używania, które nie mają jego zgody. Natomiast, artykuł 28 Rozporządzenia Rady (WE) legitymuje przenoszenie zarejestrowanego wzoru wspólnotowego, art. 29 jego zastawianie i objęcie zakresem praw rzeczowych, art. 30 jego zdolność do bycia przedmiotem egzekucji, a art. 32 jego licencjonowanie.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. W jaki sposób należy ustalić wartość początkową wartości niematerialnej i prawnej w postaci udziału w prawie na zarejestrowany wzór wspólnotowy nabyty w drodze umowy darowizny przez Wnioskodawczynię...
 2. Czy Wnioskodawczyni będzie uprawniona do dokonywania odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej wartości niematerialnej i prawnej w postaci udziału w prawie na zarejestrowany wzór wspólnotowy nabyty w drodze umowy darowizny i zaliczania ich do kosztów uzyskania przychodów w ramach działalności gospodarczej...

Przedmiotem niniejszej interpretacji jest ocena stanowiska Wnioskodawczyni w zakresie pytania oznaczonego we wniosku Nr 1. Natomiast w zakresie pytania oznaczonego Nr 2 wydane zostanie odrębne rozstrzygnięcie.

Zdaniem Wnioskodawczyni, wartość początkowa udziału w prawie, nabytego w drodze umowy darowizny przez Wnioskodawczynię należy ustalić wedle jego wartości rynkowej określonej w umowie darowizny.

Podstawę naliczenia odpisów amortyzacyjnych stanowi wartość początkowa, której zasady ustalania zawarto w art. 22g ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z art. 22g ust. 1 pkt 3 ww. ustawy, za wartość pocztową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, z uwzględnieniem ust. 2-18, uważa się w razie nabycia w drodze spadku, darowizny lub w inny nieodpłatny sposób - wartość rynkową z dnia nabycia, chyba że umowa darowizny albo umowa o nieodpłatnym przekazaniu określa tę wartość w niższej wysokości.

Odnosząc powyższe przepisy do zdarzenia przyszłego opisanego przez Wnioskodawczynię wskazać trzeba, że w ramach planowanej darowizny wartość otrzymanego przez Wnioskodawczynię prawa zostanie określona w umowie darowizny, jako wartość rynkowa. Zatem, w sytuacji Wnioskodawczyni, prawidłowym będzie przyjęcie jako wartości początkowej prawa - wartości rynkowej wynikającej z treści umowy darowizny.

Mając na uwadze powyższe wskazać należy, że wartość początkową prawa nabytego w drodze umowy darowizny przez Wnioskodawczynię należy ustalić wedle jego wartości rynkowej określonej w umowie darowizny.

Interpretacje podatkowe potwierdzające stanowisko Wnioskodawczyni:

 • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 18 stycznia 2016 r., Nr IPPB1/4511-1406/15-2/EC,
 • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 27 listopada 2015 r., Nr ITPB4/4511-372/15-2/PST,
 • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 26 listopada 2015 r., Nr IBPB-1-1/4511-561/15/EN,
 • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z z dnia 20 listopada 2015 r., Nr ILPB/4511-1-1228/15-5/AG,
 • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 10 listopada 2015 r., Nr IPPB1/4511-1224/15-2/EC,
 • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 24 czerwca 2015 r., Nr IBPB-1-1/4511-22/15/AB,
 • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 1 kwietnia 2014 r., Nr IBPBI/1/415-1287/13/AB,
 • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 30 października 2015 r, Nr ILPB4/4510-1-393/15-2/MC.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 22f ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), podatnicy, z wyjątkiem tych, którzy ze względu na ogłoszoną upadłość nie prowadzą działalności gospodarczej, dokonują odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, o których mowa w art. 22a ust. 1 i ust. 2 pkt 1-3 oraz w art. 22b.

Sposób ustalenia wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych uzależniony jest od sposobu nabycia środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej i uregulowany został w art. 22g cyt. ustawy.

Za wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, z uwzględnieniem ust. 2-18, uważa się w razie nabycia w drodze spadku, darowizny lub w inny nieodpłatny sposób - wartość rynkową z dnia nabycia, chyba że umowa darowizny albo umowa o nieodpłatnym przekazaniu określa tę wartość w niższej wysokości (art. 22g ust. 1 pkt 3 ww. ustawy).

W myśl art. 19 ust. 3 ww. ustawy, wartość rynkową, o której mowa w ust. 1, rzeczy lub praw majątkowych określa się na podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami lub prawami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca odpłatnego zbycia.

W konsekwencji, zgodnie z art. 22g ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wartość początkowa nie może być wyższa niż wartość rynkowa tego składnika.

Jednocześnie art. 22g ust. 11 ww. ustawy stanowi, że w razie gdy składnik majątku stanowi współwłasność podatnika, wartość początkową tego składnika ustala się w takiej proporcji jego wartości, w jakiej pozostaje udział podatnika we własności tego składnika majątku; zasada ta nie ma zastosowania do składników majątku stanowiących wspólność majątkową małżonków, chyba że małżonkowie wykorzystują składnik majątku w działalności gospodarczej prowadzonej odrębnie. Zasada powyższa znajduje również potwierdzenie w treści art. 8 ust. 1 cyt. ustawy, zgodnie z którym przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną, ze wspólnej własności, wspólnego przedsięwzięcia, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy lub praw majątkowych u każdego podatnika określa się proporcjonalnie do jego prawa do udziału w zysku (udziału) oraz, z zastrzeżeniem ust. 1a, łączy się z pozostałymi przychodami ze źródeł, z których dochód podlega opodatkowaniu według skali, o której mowa w art. 27 ust. 1. W przypadku braku przeciwnego dowodu przyjmuje się, że prawa do udziału w zysku (udziału) są równe.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawczyni jest osobą fizyczną, polskim rezydentem podatkowym. Zamierza zawrzeć umowę darowizny, na podstawie której otrzyma od swojego męża (prowadzącego odrębną od Niej działalność gospodarczą i pozostającej z Nią w ustroju rozdzielności majątkowej małżeńskiej) udział w prawie na wzór wspólnotowy zarejestrowany w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM), zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady (WE) Nr 6/2002 z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie wzorów wspólnotowych. Otrzymany tytułem darowizny udział w prawie Wnioskodawczyni zamierza wykorzystywać w prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej przez okres dłuższy niż rok. Wnioskodawczyni ma otrzymać udział w wysokości 1/4 (jedna czwarta) w prawie na zarejestrowany wzór wspólnotowy.

Mając na uwadze opis zdarzenia przyszłego, powołane przepisy prawa podatkowego stwierdzić należy, że wartość początkową wartości niematerialnej i prawnej w postaci udziału w prawie na zarejestrowany wzór wspólnotowy, nabytej w drodze darowizny, winna być ustalona według wartości rynkowej z dnia nabycia, z zastosowaniem cytowanego wyżej przepisu art. 19. W takiej wartości Wnioskodawczyni będzie zobligowana wprowadzić wartość niematerialną i prawną otrzymaną w drodze darowizny do swojej ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego ....., po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r., poz. 718). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.