0111-KDIB1-3.4010.44.2018.3.PC | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Czy wartość początkowa nabywanych przez Kupującego Składników Majątkowych równa jest Wynagrodzeniu pomniejszonemu o wartość podlegającego odliczeniu podatku od towarów i usług, tj. sumie kwoty otrzymanych przez Sprzedającego pieniędzy oraz wartości przejętych przez Kupującego zobowiązań Sprzedającego pomniejszonej o wartość podlegającego odliczeniu podatku od towarów i usług

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a i art. 14b § 1 w zw. z art. 14r ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku wspólnym z 2 lutego 2018 r. (data wpływu 6 lutego 2018 r.), uzupełnionym 30 marca 2018 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej m.in. podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy wartość początkowa nabywanych przez Kupującego Składników Majątkowych równa jest Wynagrodzeniu pomniejszonemu o wartość podlegającego odliczeniu podatku od towarów i usług, tj. sumie kwoty otrzymanych przez Sprzedającego pieniędzy oraz wartości przejętych przez Kupującego zobowiązań (składających się na cenę nabycia) Sprzedającego pomniejszonej o wartość podlegającego odliczeniu podatku od towarów i usług (pytanie oznaczone we wniosku numerem 4) – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 6 lutego 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek wspólny o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej m.in. podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy wartość początkowa nabywanych przez Kupującego Składników Majątkowych równa jest Wynagrodzeniu pomniejszonemu o wartość podlegającego odliczeniu podatku od towarów i usług, tj. sumie kwoty otrzymanych przez Sprzedającego pieniędzy oraz wartości przejętych przez Kupującego zobowiązań (składających się na cenę nabycia) Sprzedającego pomniejszonej o wartość podlegającego odliczeniu podatku od towarów i usług. Wniosek nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismem z 22 marca 2018 r. Znak: 0111-KDIB3-1.4012.90.2018.2.ICz, 0111-KDIB1-3.4010.44.2018.3.PC, wezwano do ich uzupełnienia. Uzupełnienia dokonano 30 marca 2018 r.

We wniosku złożonym przez:

 • Zainteresowanego będącego stroną postępowania: Sprzedający;
 • Zainteresowanego niebędącego stroną postępowania: Kupujący.
We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

X (wnioskodawca będący stroną postępowania, dalej jako: „Sprzedający”) jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością posiadającą nieograniczony obowiązek podatkowy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Sprzedający jest też czynnym podatnikiem podatku VAT, którego wiodącym przedmiotem działalności jest wytwarzanie energii elektrycznej przy użyciu elektrowni wiatrowych. Elektrownie wiatrowe należące do Sprzedającego znajdują się w dwóch lokalizacjach.

Y (wnioskodawca niebędący stroną postępowania, dalej jako: „Kupujący”) jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością posiadającą nieograniczony obowiązek podatkowy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Kupujący w momencie zawarcia transakcji opisanej w niniejszym wniosku będzie czynnym podatnikiem podatku VAT. Kupujący planuje rozpocząć wykonywanie działalności gospodarczej polegającej na wytwarzaniu i sprzedaży energii elektrycznej. W celu rozpoczęcia działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i sprzedaży energii elektrycznej Kupujący zamierza kupić od Sprzedającego środki trwałe znajdujące się w jednej z dwóch lokalizacji na terytorium kraju, tj. trzy turbiny wiatrowe, wieże wsporcze wraz z fundamentami, place manewrowe, stacje pomiarową przyłącza, kontener stacji pomiarowej ogrodzenie, linie elektroenergetyczną przesyłową, system monitoringu, system telemetrii, a także nakłady na drogę dojazdową. Ponadto, Sprzedający wyda Kupującemu dokumenty (lub ich kopie) związane ze sprzedawanymi środkami trwałymi, w tym:

 1. pozwolenie na budowę turbin,
 2. pozwolenie na użytkowanie turbin,
 3. dokumentację badania geotechnicznego,
 4. opracowanie podsumowujące analizę efektu cienia, efektu akustycznego oraz wietrzności,
 5. projekt techniczny dot. nabywanych turbin, dokumentację techniczną i projektową oraz książkę obiektu budowlanego,
 6. opinię sanitarną oraz straży pożarnej,
 7. decyzje Urzędu Lotnictwa Cywilnego,
 8. opracowanie wietrzności (siły wiatru) wykonane na zlecenie Sprzedającego przez komercyjny ośrodek badawczy,
 9. dziennik budowy oraz protokół odbioru,
 10. dokument zawierający warunki przyłączeniowe,
 11. dokumenty zawierające inne decyzje administracyjne odnoszące się do nabywanych turbin, a także przeniesie na Kupującego prawa do tych dokumentów (w zakresie, w jakim przeniesienie praw do dokumentów jest dopuszczalne przez prawo - np. w odniesieniu do autorskich praw majątkowych dotyczących przygotowanych opracowań).

Środki trwałe będące przedmiotem sprzedaży oraz prawa majątkowe związane z dokumentami, o których mowa powyżej, określane są dalej jako: „Składniki Majątkowe”. Przedmiotem transakcji będą wyłącznie Składniki Majątkowe.

Dla części działalności Sprzedającego prowadzonej w oparciu o Składniki Majątkowe nie jest przygotowywany odrębny bilans oraz rachunek zysków i strat.

Składniki Majątkowe stanowią obecnie element całości przedsiębiorstwa Sprzedającego. Sprzedający nie podjął żadnej uchwały (ani w formie uchwały zarządu, ani w formie uchwały zgromadzenia wspólników), które przewidywałaby wydzielenie Składników Majątkowych w formie działu, wydziału, oddziału lub departamentu (ani w żaden inny sposób).

Kupujący nie wstąpi w miejsce Sprzedającego do żadnych umów zawartych przez Sprzedającego, za wyjątkiem umów dzierżawy gruntów, na których znajdują się środki trwałe, a w szczególności do umowy w zakresie sprzedaży energii elektrycznej oraz umowy serwisowej dotyczącej sprzedawanych turbin. W ramach sprzedaży Składników Majątkowych nie dojdzie do przeniesienia praw do nazwy spółki Sprzedającego lub nazwy jego przedsiębiorstwa, wierzytelności, zobowiązań, środków pieniężnych, koncesji (a w szczególności koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej), licencji i zezwoleń, tajemnicy przedsiębiorstwa, a także ksiąg związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Z tytułu dokonanej transakcji Sprzedającemu przysługiwało będzie od Kupującego określone umownie wynagrodzenie, które uregulowane zostanie w części w pieniądzu, a w pozostałej części w ten sposób, że Kupujący przejmie zobowiązania Sprzedającego z tytułu umowy pożyczek i/lub umowy kredytu bankowego, w tym zobowiązania do spłaty kwoty głównej oraz odsetek (dalej jako: „Przejęcie Zobowiązań”), tj. wstąpi jako dłużnik w miejsce Sprzedającego do umów pożyczek i/lub umowy kredytu bankowego, które zawarł Sprzedający z osobami trzecimi. Łączne wynagrodzenie, które ma zostać uregulowane między stronami w powyższy sposób - tj. w części w pieniądzu, a w części w drodze przejęcia zobowiązań, określane jest dalej jako: „Wynagrodzenie”. Ostateczna cena sprzedaży obejmie zatem tak ustalone Wynagrodzenie.

Sprzedającemu przy zakupie Składników Majątkowych przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego, a składniki te wykorzystywane było wyłącznie do prowadzenia działalności opodatkowanej podatkiem VAT.

W odniesieniu do Składników Majątkowych, które mogą zostać sklasyfikowane jako „budynki, budowle lub ich części” Sprzedający wskazuje, że były one przedmiotem pierwszego zasiedlenia, pomiędzy pierwszym zasiedleniem, a ich dostawą upłynie okres dłuższy niż 2 lata oraz że nie były one (i nie będą do dnia ich sprzedaży) przedmiotem ulepszeń, dla których wydatki stanowiłyby co najmniej 30% wartości początkowej. Przed dniem dokonania dostawy tych Składników Majątkowych, Sprzedający i Kupujący złożą właściwemu dla Kupującego naczelnikowi urzędu skarbowego zgodne oświadczenie, że wybierają opodatkowanie dostawy w oparciu o uprawnienie wynikające z art. 43 ust. 10 ustawy o VAT.

W związku ze sprzedażą Składników Majątkowych, Sprzedający wystawi Kupującemu fakturę VAT, na której wykaże podatek VAT.

W uzupełnieniu wniosku z 28 marca 2018 r. Wnioskodawcy dodatkowo wskazali, że Składniki Majątkowe:

 • nie stanowią zespołu składników wyodrębnionych organizacyjnie, tj. nie będą stanowić wyodrębnionej organizacyjnie i funkcjonalnie całości, bowiem jak wskazano w opisie zdarzenia przyszłego, Składniki Majątkowe stanowią obecnie element całości przedsiębiorstwa Sprzedającego, a Sprzedający nie podjął żadnej uchwały (ani w formie uchwały zarządu, ani w formie uchwały zgromadzenia wspólników), które przewidywałaby wydzielenie Składników Majątkowych w formie działu, wydziału, oddziału lub departamentu (ani w żaden inny sposób);
 • nie stanowią zespołu składników wyodrębnionych finansowo, tj. poprzez prowadzoną przez Wnioskodawcę ewidencję zdarzeń gospodarczych nie jest możliwe przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa i oddzielenie finansów przedsiębiorstwa od finansów jego zorganizowanej części, bowiem jak wskazano w opisie zdarzenia przyszłego, dla części działalności Sprzedającego prowadzonej w oparciu o Składaki Majątkowe nie są przygotowywane odrębne informacje finansowe w postaci odrębnego bilansu oraz rachunku zysków i strat;
 • nie stanowią wyodrębnionej organizacyjnie całości która będzie w stanie samodzielnie funkcjonować na rynku, tj. posiadać potencjalną zdolność do niezależnego działania gospodarczego jako samodzielny podmiot gospodarczy, bowiem jak wskazano w opisie zdarzenia przyszłego, Kupujący nie wstąpi w miejsce Sprzedającego do żadnych umów zawartych przez Sprzedającego, za wyjątkiem umów dzierżawy gruntów, na których znajdują się środki trwałe, a w szczególności nie wstąpi on w miejsce Sprzedającego do umowy w zakresie sprzedaży energii elektrycznej oraz umowy serwisowej dotyczącej sprzedawanych turbin. W ramach sprzedaży Składników Majątkowych nie dojdzie również do przeniesienia praw do nazwy spółki Sprzedającego lub nazwy jego przedsiębiorstwa, wierzytelności, zobowiązań, środków pieniężnych, koncesji (a w szczególności koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej), licencji i zezwoleń, tajemnicy przedsiębiorstwa, ani ksiąg związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Kupujący nabędzie Składniki Majątkowe i będzie wykorzystywał je wyłącznie w ramach wykonywania działalności gospodarczej polegającej na wytwarzaniu i sprzedaży energii elektrycznej z ich użyciem. Ponieważ taka działalność gospodarcza jest, na gruncie ustawy o VAT, opodatkowana VAT, Kupujący istotnie będzie wykorzystywać nabyte Składniki Majątkowe tylko i wyłącznie do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

W związku z powyższym opisem zadano m.in. następujące pytanie.

Czy wartość początkowa nabywanych przez Kupującego Składników Majątkowych równa jest Wynagrodzeniu pomniejszonemu o wartość podlegającego odliczeniu podatku od towarów i usług, tj. sumie kwoty otrzymanych przez Sprzedającego pieniędzy oraz wartości przejętych przez Kupującego zobowiązań Sprzedającego pomniejszonej o wartość podlegającego odliczeniu podatku od towarów i usług? (pytanie oznaczone we wniosku numerem 4)

Zdaniem Zainteresowanych, wartość początkowa nabywanych przez Kupującego Składników Majątkowych równa jest Wynagrodzeniu pomniejszonemu o wartość podlegającego odliczeniu podatku od towarów i usług, tj. sumie kwoty otrzymanych przez Sprzedającego pieniędzy oraz wartości przejętych przez Kupującego zobowiązań Sprzedającego pomniejszonej o wartość podlegającego odliczeniu podatku od towarów i usług.

Zgodnie z art. 16g ust. 1 pkt 1 ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2343 z późn. zm., dalej: „ustawa o CIT”), za wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, z uwzględnieniem ust. 2-14, w razie ich odpłatnego nabycia uważa się cenę ich nabycia.

Jak wynika z art. 16g ust. 3 ustawy o CIT, za cenę nabycia uważa się kwotę należną zbywcy, powiększoną o koszty związane z zakupem naliczone do dnia przekazania środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania, a w szczególności o koszty transportu, załadunku i wyładunku, ubezpieczenia w drodze, montażu, instalacji i uruchomienia programów oraz systemów komputerowych, opłat notarialnych, skarbowych i innych, odsetek, prowizji, oraz pomniejszoną o podatek od towarów i usług, z wyjątkiem przypadków, gdy zgodnie z odrębnymi przepisami podatek od towarów i usług nie stanowi podatku naliczonego albo podatnikowi nie przysługuje obniżenie kwoty należnego podatku o podatek naliczony albo zwrot różnicy podatku w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług. W przypadku importu cena nabycia obejmuje cło i podatek akcyzowy od importu składników majątku

Odnosząc powyższe na grunt przedstawionego zdarzenia przyszłego należy wskazać, że Składniki Majątkowe, które po dokonaniu transakcji ich nabycia staną się dla Kupującego środkami trwałymi, zostaną nabyte odpłatnie, a zatem ich wartość początkowa powinna być określona jako cena ich nabycia.

W przedmiotowej sytuacji cena nabycia będzie składała się z dwóch elementów - w części z określonej umownie wartości pieniężnej, a w części z wartości przekazywanych zobowiązań. Wartość początkowa powinna obejmować oba powyższe elementy. Uwzględnienie w niej bowiem jedynie elementu pieniężnego wynagrodzenia nie odzwierciedlałoby faktycznej kwoty, którą Kupujący płaci Sprzedającemu.

Jednocześnie, na gruncie art. 16g ust. 3 ustawy o CIT, wartość początkowa nie powinna uwzględniać podatku od towarów i usług, bowiem w przedmiotowej sytuacji, Wnioskodawca będzie miał prawo do odliczenia tego podatku.

Mając na uwadze powyższe, w ocenie Wnioskodawców zasadne jest stwierdzenie, że wartość początkowa nabywanych przez Kupującego Składników Majątkowych równa jest Wynagrodzeniu pomniejszonemu o wartość podlegającego odliczeniu podatku od towarów i usług, tj. sumie kwoty otrzymanych przez Sprzedającego pieniędzy oraz wartości przejętych przez Kupującego zobowiązań Sprzedającego pomniejszonej o wartość podlegającego odliczeniu podatku od towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 4a pkt 3 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2343, z późn. zm.), ilekroć w ustawie jest mowa o przedsiębiorstwie oznacza to przedsiębiorstwo w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

Zatem zgodnie z art. 551 ustawy z dnia 23 kwietnia 1994 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 459 z późn. zm.), przedsiębiorstwo jest zorganizowanym zespołem składników niematerialnych i materialnych przeznaczonym do prowadzenia działalności gospodarczej.

Obejmuje ono w szczególności:

 • oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo lub jego wyodrębnione części (nazwa przedsiębiorstwa);
 • własność nieruchomości lub ruchomości, w tym urządzeń, materiałów, towarów i wyrobów, oraz inne prawa rzeczowe do nieruchomości lub ruchomości;
 • prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy nieruchomości lub ruchomości oraz prawa do korzystania z nieruchomości lub ruchomości wynikające z innych stosunków prawnych;
 • wierzytelności, prawa z papierów wartościowych i środki pieniężne;
 • koncesje, licencje i zezwolenia;
 • patenty i inne prawa własności przemysłowej;
 • majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne;
 • tajemnice przedsiębiorstwa;
 • księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Przy czym, zgodnie z art. 552 Kodeksu cywilnego, czynność prawna mająca za przedmiot przedsiębiorstwo obejmuje wszystko, co wchodzi w skład przedsiębiorstwa, chyba że co innego wynika z treści czynności prawnej albo z przepisów szczególnych.

Przedsiębiorstwo, jako przedmiot zbycia, musi stanowić całość pod względem organizacyjnym i funkcjonalnym, co oznacza, że najistotniejsze dla badanej kwestii jest ustalenie, czy przenoszony majątek stanowi na tyle zorganizowany kompleks praw, obowiązków i rzeczy, że zdolny jest do realizacji zadań gospodarczych przypisywanych przedsiębiorstwu. Przedsiębiorstwo, w rozumieniu powyższego przepisu, powinno więc łączyć mienie w funkcjonalnie zorganizowane przedsięwzięcie gospodarcze, a nie tylko stanowić zgromadzone niematerialne i materialne składniki stanowiące sobą przedsiębiorstwo w przedstawionym znaczeniu przedmiotowym. Organizacyjna i funkcjonalna istota przedsiębiorstwa kreuje powstanie samodzielnego podmiotu gospodarczego, zdolnego do funkcjonowania w obrocie na niezmienionych zasadach, pomimo jego zbycia. Ponadto, przepis art. 551 Kodeksu cywilnego wskazuje, że przedsiębiorstwo jest „zespołem składników”. Pojęcie zespół (a nie zbiór) zakłada istnienie pewnego poziomu powiązań organizacyjnych pomiędzy składnikami przedsiębiorstwa. Natomiast, w myśl art. 4a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, za zorganizowaną część przedsiębiorstwa należy rozumieć organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

W rozumieniu powyższej regulacji prawnej, aby określony zespół składników majątkowych mógł zostać zakwalifikowany jako zorganizowana część przedsiębiorstwa, spełniać powinien następujące warunki:

 • musi istnieć zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań,
 • zespół ten powinien być organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie,
 • składniki przedsiębiorstwa przeznaczone są do realizacji określonych zadań gospodarczych,
 • zespół składników mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo realizujące wskazane zadania.

Zatem, nie wystarczy zorganizowanie jakiejkolwiek masy majątkowej, ale musi ona odznaczać się odrębnością organizacyjną i finansową, z możliwością samodzielnego funkcjonowania w razie zaistnienia takiej potrzeby w obrocie gospodarczym.

Podstawowym wymogiem jest więc to, aby zorganizowana część przedsiębiorstwa stanowiła zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań).

Kolejnym warunkiem jest wydzielenie tego zespołu w istniejącym przedsiębiorstwie. Wydzielenie to ma zachodzić na trzech płaszczyznach: organizacyjnej, finansowej i funkcjonalnej (przeznaczenie do realizacji określonych zadań gospodarczych).

Elementami zespołu składników materialnych i niematerialnych, stanowiących zorganizowaną część przedsiębiorstwa, powinny być w szczególności aktywa trwałe, obrotowe, a także czynnik ludzki, czyli kadra pracownicza.

Wyodrębnienie organizacyjne oznacza, że zorganizowana część przedsiębiorstwa ma swoje miejsce w strukturze organizacyjnej podatnika jako dział, wydział, oddział itp. Przy czym, w doktrynie zwraca się uwagę, że organizacyjne wyodrębnienie powinno być dokonane na bazie statutu, regulaminu lub innego aktu o podobnym charakterze. Zatem, samo nazwanie jednostki wewnętrznej określonym mianem nie zapewnia wyodrębnienia organizacyjnego, jeżeli nie podąża za tym autonomia decyzyjna, wyposażenie majątkowe i zarządzanie zespołem pracowniczym. Ważne jest przypisanie jednostce uprawnień skutkujących samodzielnym prowadzeniem działalności „widocznym z zewnątrz”. Oznacza to, że wyodrębnienie musi wynikać z określonych decyzji statutowych (zarządczych itp.), które formalnie nadają jednostce wewnętrznej uprawnienia uzasadniające jej wydzielenie organizacyjne.

Wyodrębnienie finansowe najpełniej realizowane jest w przypadku zakładu lub oddziału osoby prawnej. Wyodrębnienie finansowe nie oznacza samodzielności finansowej, ale sytuację, w której poprzez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Natomiast, wyodrębnienie funkcjonalne należy rozumieć jako przeznaczenie do realizacji określonych zadań gospodarczych. Zorganizowana część przedsiębiorstwa musi stanowić funkcjonalnie odrębną całość – obejmować elementy niezbędne do samodzielnego prowadzenia działań gospodarczych, którym służy w strukturze przedsiębiorstwa.

Ponadto, wymagane jest, aby zorganizowana część przedsiębiorstwa mogła stanowić potencjalne niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące zadania gospodarcze, których realizacji służy w istniejącym przedsiębiorstwie. Tę ostatnią przesłankę rozumie się zazwyczaj jako potencjalną zdolność (zorganizowanej części przedsiębiorstwa) do niezależnego działania gospodarczego jako samodzielnego podmiotu gospodarczego i to jeszcze w ramach istniejącego przedsiębiorstwa. Winno ono mieć również zdolność zaistnienia jako niezależne przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 551 i 552 Kodeksu cywilnego.

Z treści powołanych przepisów wynika, że zarówno przedsiębiorstwo jak i zorganizowaną część przedsiębiorstwa tworzą składniki, będące we wzajemnych relacjach, takich by można było mówić o nich jako o zespole, a nie o zbiorze przypadkowych elementów, których jedyną cechą wspólną jest własność jednego podmiotu gospodarczego. Brak zaistnienia którejkolwiek z omawianych powyżej przesłanek wyklucza uznanie zespołu składników majątkowych za przedsiębiorstwo lub jego zorganizowaną część w rozumieniu art. 4a pkt 3 i 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Oznacza to, że przedsiębiorstwo oraz zorganizowana część przedsiębiorstwa nie są sumą poszczególnych składników, przy pomocy których będzie można prowadzić odrębny zakład, lecz zorganizowanym zespołem tych składników, przy czym punktem odniesienia jest tutaj rola, jaką składniki majątkowe odgrywają w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa (na ile stanowią w nim wyodrębnioną organizacyjnie i funkcjonalnie całość).

Przesłanki takiego wyodrębnienia są spełnione w sytuacji organizacyjnego wyodrębnienia w wewnętrznej strukturze przedsiębiorstwa oraz zorganizowanej części przedsiębiorstwa i ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych w sposób pozwalający na przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań związanych z tym przedsiębiorstwem bądź jego częścią.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że w celu rozpoczęcia działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i sprzedaży energii elektrycznej Kupujący zamierza kupić od Sprzedającego środki trwałe znajdujące się w jednej z dwóch lokalizacji na terytorium kraju, tj. trzy turbiny wiatrowe, wieże wsporcze wraz z fundamentami, place manewrowe, stacje pomiarową przyłącza, kontener stacji pomiarowej ogrodzenie, linie elektroenergetyczną przesyłową, system monitoringu, system telemetrii, a także nakłady na drogę dojazdową. Ponadto, Sprzedający wyda Kupującemu dokumenty (lub ich kopie) związane ze sprzedawanymi środkami trwałymi, w tym:

 1. pozwolenie na budowę turbin,
 2. pozwolenie na użytkowanie turbin,
 3. dokumentację badania geotechnicznego,
 4. opracowanie podsumowujące analizę efektu cienia, efektu akustycznego oraz wietrzności,
 5. projekt techniczny dot. nabywanych turbin, dokumentację techniczną i projektową oraz książkę obiektu budowlanego,
 6. opinię sanitarną oraz straży pożarnej,
 7. decyzje Urzędu Lotnictwa Cywilnego,
 8. opracowanie wietrzności (siły wiatru) wykonane na zlecenie Sprzedającego przez komercyjny ośrodek badawczy,
 9. dziennik budowy oraz protokół odbioru,
 10. dokument zawierający warunki przyłączeniowe,
 11. dokumenty zawierające inne decyzje administracyjne odnoszące się do nabywanych turbin, a także przeniesie na Kupującego prawa do tych dokumentów (w zakresie, w jakim przeniesienie praw do dokumentów jest dopuszczalne przez prawo - np. w odniesieniu do autorskich praw majątkowych dotyczących przygotowanych opracowań).

Przedmiotem transakcji będą wyłącznie Składniki Majątkowe. Dla części działalności Sprzedającego prowadzonej w oparciu o Składniki Majątkowe nie jest przygotowywany odrębny bilans oraz rachunek zysków i strat. Składniki Majątkowe stanowią obecnie element całości przedsiębiorstwa Sprzedającego. Sprzedający nie podjął żadnej uchwały (ani w formie uchwały zarządu, ani w formie uchwały zgromadzenia wspólników), które przewidywałaby wydzielenie Składników Majątkowych w formie działu, wydziału, oddziału lub departamentu (ani w żaden inny sposób). Kupujący nie wstąpi w miejsce Sprzedającego do żadnych umów zawartych przez Sprzedającego, za wyjątkiem umów dzierżawy gruntów, na których znajdują się środki trwałe, a w szczególności do umowy w zakresie sprzedaży energii elektrycznej oraz umowy serwisowej dotyczącej sprzedawanych turbin. W ramach sprzedaży Składników Majątkowych nie dojdzie do przeniesienia praw do nazwy spółki Sprzedającego lub nazwy jego przedsiębiorstwa, wierzytelności, zobowiązań, środków pieniężnych, koncesji (a w szczególności koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej), licencji i zezwoleń, tajemnicy przedsiębiorstwa, a także ksiąg związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Z tytułu dokonanej transakcji Sprzedającemu przysługiwało będzie od Kupującego określone umownie wynagrodzenie, które uregulowane zostanie w części w pieniądzu, a w pozostałej części w ten sposób, że Kupujący przejmie zobowiązania Sprzedającego z tytułu umowy pożyczek i/lub umowy kredytu bankowego, w tym zobowiązania do spłaty kwoty głównej oraz odsetek, tj. wstąpi jako dłużnik w miejsce Sprzedającego do umów pożyczek i/lub umowy kredytu bankowego, które zawarł Sprzedający z osobami trzecimi.

W uzupełnieniu wniosku z 28 marca 2018 r. Zainteresowani dodatkowo wskazali, że Składniki Majątkowe:

 • nie stanowią zespołu składników wyodrębnionych organizacyjnie, tj. nie będą stanowić wyodrębnionej organizacyjnie i funkcjonalnie całości, bowiem jak wskazano w opisie zdarzenia przyszłego, Składniki Majątkowe stanowią obecnie element całości przedsiębiorstwa Sprzedającego, a Sprzedający nie podjął żadnej uchwały (ani w formie uchwały zarządu, ani w formie uchwały zgromadzenia wspólników), które przewidywałaby wydzielenie Składników Majątkowych w formie działu, wydziału, oddziału lub departamentu (ani w żaden inny sposób);
 • nie stanowią zespołu składników wyodrębnionych finansowo, tj. poprzez prowadzoną przez Wnioskodawcę ewidencję zdarzeń gospodarczych nie jest możliwe przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa i oddzielenie finansów przedsiębiorstwa od finansów jego zorganizowanej części, bowiem jak wskazano w opisie zdarzenia przyszłego, dla części działalności Sprzedającego prowadzonej w oparciu o Składaki Majątkowe nie są przygotowywane odrębne informacje finansowe w postaci odrębnego bilansu oraz rachunku zysków i strat;
 • nie stanowią wyodrębnionej organizacyjnie całości która będzie w stanie samodzielnie funkcjonować na rynku, tj. posiadać potencjalną zdolność do niezależnego działania gospodarczego jako samodzielny podmiot gospodarczy, bowiem jak wskazano w opisie zdarzenia przyszłego, Kupujący nie wstąpi w miejsce Sprzedającego do żadnych umów zawartych przez Sprzedającego, za wyjątkiem umów dzierżawy gruntów, na których znajdują się środki trwałe, a w szczególności nie wstąpi on w miejsce Sprzedającego do umowy w zakresie sprzedaży energii elektrycznej oraz umowy serwisowej dotyczącej sprzedawanych turbin. W ramach sprzedaży Składników Majątkowych nie dojdzie również do przeniesienia praw do nazwy spółki Sprzedającego lub nazwy jego przedsiębiorstwa, wierzytelności, zobowiązań, środków pieniężnych, koncesji (a w szczególności koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej), licencji i zezwoleń, tajemnicy przedsiębiorstwa, ani ksiąg związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Wątpliwości Zainteresowanych dotyczą ustalenia, czy wartość początkowa nabywanych przez Kupującego Składników Majątkowych równa jest Wynagrodzeniu pomniejszonemu o wartość podlegającego odliczeniu podatku od towarów i usług, tj. sumie kwoty otrzymanych przez Sprzedającego pieniędzy oraz wartości przejętych przez Kupującego zobowiązań Sprzedającego pomniejszonej o wartość podlegającego odliczeniu podatku od towarów i usług.

Mając na uwadze powyższe przepisy prawa oraz przedstawiony we wniosku opis zdarzenia przyszłego stwierdzić należy, że przenoszone na Kupującego zgodnie z umową Składniki Majątkowe nie spełniają definicji przedsiębiorstwa oraz zorganizowanej części przedsiębiorstwa zawartych w art. 4a pkt 3 i 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ponieważ dla Składników Majątkowych nie jest przygotowywany odrębny bilans oraz rachunek zysków i strat. Składniki Majątkowe stanowią obecnie element całości przedsiębiorstwa Sprzedającego. Sprzedający nie podjął żadnej uchwały, które przewidywałaby wydzielenie Składników Majątkowych w formie działu, wydziału, oddziału lub departamentu (ani w żaden inny sposób). Kupujący nie wstąpi w miejsce Sprzedającego do żadnych umów zawartych przez Sprzedającego, za wyjątkiem umów dzierżawy gruntów, na których znajdują się środki trwałe, a w szczególności do umowy w zakresie sprzedaży energii elektrycznej oraz umowy serwisowej dotyczącej sprzedawanych turbin. W ramach sprzedaży Składników Majątkowych nie dojdzie do przeniesienia praw do nazwy spółki Sprzedającego lub nazwy jego przedsiębiorstwa, wierzytelności, zobowiązań, środków pieniężnych, koncesji (a w szczególności koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej), licencji i zezwoleń, tajemnicy przedsiębiorstwa, a także ksiąg związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Tym samym nie można mówić, że majątek ten będzie zdolny do samodzielnego funkcjonowania, to zaś jest warunkiem istnienia przedsiębiorstwa czy zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Odnosząc się natomiast do sposobu ustalenia wartości początkowej zakupionych przez Zainteresowanego niebędącego stroną postępowania Składników Majątkowych wskazać należy, że w art. 16g ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zróżnicowano zasady ustalania przez podatników wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w zależności od sposobu ich nabycia.

Zgodnie z art. 16g ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, za wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, z uwzględnieniem ust. 2-14, w razie odpłatnego nabycia uważa się cenę ich nabycia, przez którą należy rozumieć kwotę należną zbywcy, powiększoną o koszty związane z zakupem naliczone do dnia przekazania środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania, a w szczególności o koszty transportu, załadunku i wyładunku, ubezpieczenia w drodze, montażu, instalacji i uruchomienia programów oraz systemów komputerowych, opłat notarialnych, skarbowych i innych, odsetek, prowizji, oraz pomniejszoną o podatek od towarów i usług, z wyjątkiem przypadków, gdy zgodnie z odrębnymi przepisami podatek od towarów i usług nie stanowi podatku naliczonego albo podatnikowi nie przysługuje obniżenie kwoty należnego podatku o podatek naliczony albo zwrot różnicy podatku w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług. W przypadku importu cena nabycia obejmuje cło i podatek akcyzowy od importu składników majątku (art. 16g ust. 3 ww. ustawy).

Mając na względzie powyższe stwierdzić należy, że skoro nabyte przez Zainteresowanego niebędącego stroną postępowania Składniki Majątkowe nie będą spełniać definicji zawartych w art. 4a pkt 3 i 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (a więc Kupujący nie nabędzie przedsiębiorstwa ani jego zorganizowanej części, lecz nabędzie Składniki Majątkowe), to wówczas Kupujący dla nabytych w drodze kupna Składników Majątkowych winien ustalić wartość początkową na podstawie art. 16g ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, tj. wg ceny nabycia. W tym miejscu wskazać należy, że skoro z wniosku wynika, że cena nabycia będzie składała się z dwóch elementów – w części z określonej w umowie wartości pieniężnej, a w części z wartości przekazanych zobowiązań, wartość początkowa Składników Majątkowych będzie równa sumie kwoty otrzymanych przez Sprzedającego pieniędzy oraz wartości przejętych przez Kupującego zobowiązań Sprzedającego pomniejszonej o wartość podlegającego odliczeniu podatku od towarów i usług.

Zatem, stanowisko Zainteresowanych w zakresie ustalenia, czy wartość początkowa nabywanych przez Kupującego Składników Majątkowych równa jest Wynagrodzeniu pomniejszonemu o wartość podlegającego odliczeniu podatku od towarów i usług, tj. sumie kwoty otrzymanych przez Sprzedającego pieniędzy oraz wartości przejętych przez Kupującego zobowiązań Sprzedającego pomniejszonej o wartość podlegającego odliczeniu podatku od towarów i usług, należy uznać za prawidłowe.

Nadmienić należy że w zakresie pytania oznaczonego we wniosku numerem 2 zostało wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem zdarzenia przyszłego podanym przez Zainteresowanych w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Zainteresowanych i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Zainteresowanemu będącemu stroną postępowania (art. 14r § 2 Ordynacji podatkowej) przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2017 r., poz. 1369, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.