IBPBI/2/423-873/12/PC | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
W jaki sposób Spółka powinna ustalić wartość początkową środków trwałych nabytych w wyniku likwidacji Spółki X?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z dnia 03 lipca 2012r., poz. 749) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 28 czerwca 2012r. (data wpływu do tut. BKIP 17 lipca 2012r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie określenia wartości początkowej środków trwałych otrzymanych w związku z likwidacją spółki kapitałowej (pytanie oznaczone we wniosku numerem 2) – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 lipca 2012r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie określenia wartości początkowej środków trwałych otrzymanych w związku z likwidacją spółki kapitałowej.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca (dalej „Wspólnik” lub „Spółka”) jest właścicielem udziałów Spółki X. Spółka X zajmuje się przede wszystkim działalnością górniczą. Działalność górnicza Spółki X prowadzona jest w ramach zakładu górniczego w rozumieniu przepisów ustawy prawo geologiczne i górnicze.

Zarówno Wspólnik, jak i Spółka X mają siedzibę w Polsce i podlegają w Polsce opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych. Żadna z tych spółek nie korzysta ze zwolnienia całości swoich dochodów od opodatkowania.

Na dzień dzisiejszy Wspólnik posiada bezpośrednio 100% udziałów Spółki X. Należy przy tym zaznaczyć, że pierwsze udziały w Spółce X Wspólnik nabył w 2001r. W kolejnych latach Wspólnik sukcesywnie zwiększał swój udział w Spółce X. Od ponad 2 lat Wspólnik nieprzerwanie posiada ponad 100% udziałów Spółki X. Należy podkreślić, że Wspólnik jest właścicielem tych udziałów.

Planowana jest likwidacja Spółki X. Wspólnik zakłada, że w momencie likwidacji nabędzie wszystkie składniki majątkowe Spółki X. W majątku Spółki X znajdować będą się przede wszystkim grunty. Dodatkowo w majątku Spółki X mogą znajdować się środki trwałe (samochody lub/i maszyny). Na chwilę obecną Wspólnik nie jest jednak w stanie dokładnie wskazać składników majątkowych, które będą własnością Spółki X w chwili likwidacji. Pytanie przedstawione w niniejszym wniosku dotyczy bowiem stanu przyszłego. Trudno na chwilę obecną przesądzić, czy i ewentualnie które składniki majątku będą zbyte w trakcie postępowania likwidacyjnego. Dlatego też Wspólnik prosi o przyjęcie założenia, że w związku z likwidacją Wspólnik nabędzie składniki majątkowe Spółki X takie jak: środki trwałe podlegające w Spółce X amortyzacji i grunty. Wspólnik zakłada, że wartość majątku Spółki X na dzień likwidacji tej spółki będzie większa od wydatków poniesionych przez Wspólnika na nabycie lub objęcie udziałów w Spółce X. Wycena poszczególnych składników majątkowych stanowiących własność Spółki X zostanie przygotowana przez rzeczoznawcę. Rzeczoznawca przygotuje taką wycenę na potrzeby przeprowadzanego postępowania likwidacyjnego. W wycenie określi on wartość rynkową poszczególnych składników majątkowych należących do Spółki X.

Wspólnik pragnie też wyjaśnić, że składniki majątkowe, które stanowiłyby własność Spółki X na dzień likwidacji tej spółki nie były do Spółki X wniesione jako wkład niepieniężny w postaci przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części.

Po likwidacji Spółki X i przejęciu składników majątku tej spółki Wspólnik:

  • albo rozszerzy dotychczas prowadzoną działalność gospodarczą i będzie kontynuował prowadzenie działalności górniczej (np. w ramach utworzonego oddziału). W takim wypadku wszystkie bądź niektóre składniki majątku nabyte w związku z likwidacją Spółki X zostaną wprowadzone do ewidencji środków trwałych Spółki. Spółka przyjmie bowiem założenie, że składniki majątkowe będą wykorzystywane na potrzeby prowadzonej przez nią działalności gospodarczej w okresie dłuższym niż rok.
  • albo podejmie decyzję o zbyciu składników majątku przejętych od Spółki X w wyniku likwidacji (zbycie to może nastąpić w wyniku wniesienia wszystkich lub niektórych składników majątkowych aportem do innej spółki albo w wyniku sprzedaży wszystkich lub niektórych składników majątkowych na rzecz osoby trzeciej). W takim wypadku wszystkie bądź niektóre składniki majątkowe nie będą zaliczone do środków trwałych Spółki, gdyż Spółka uzna, że te składniki majątkowe są przeznaczone do zbycia tj. nie będą wykorzystywane w prowadzonej przez Spółkę działalności w okresie dłuższym niż rok.

Możliwe jest też, że niektóre składniki Spółka wprowadzi do ewidencji środków trwałych, gdyż będzie chciała je wykorzystywać we własnej działalności gospodarczej (np. samochody), zaś inne składniki będą przeznaczone do zbycia (np. grunty).

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

W jaki sposób Spółka powinna ustalić wartość początkową środków trwałych nabytych w wyniku likwidacji Spółki X...

(pytanie oznaczone we wniosku numerem 2)

Zdaniem Wnioskodawcy, wartością początkową środków trwałych otrzymywanych w związku z likwidacją Spółki X będzie wartość ustalona przez Wspólnika, przy czym nie może ona być wyższa od wartości rynkowej tych składników majątkowych. Wspólnik uważa, że wartość początkowa składników majątkowych może być określona w oparciu o wycenę przygotowaną przez rzeczoznawcę, gdyż rzeczoznawca przygotuje taką wycenę na potrzeby przeprowadzanego postępowania likwidacyjnego (W wycenie określi wartość rynkową poszczególnych składników majątkowych należących do Spółki X).

Zasady ustalania wartości początkowej środków trwałych nabywanych w wyniku likwidacji spółki kapitałowej reguluje art. 16g ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 ze zm. – dalej „ustawa o pdop”). Zgodnie z tym przepisem wartością początkową środków trwałych otrzymywanych w związku z likwidacją osoby prawnej jest wartość ustalona przez podatnika, nie wyższa jednak od ich wartości rynkowej. Zasada ta nie znajduje zastosowania w wypadku, o którym mowa w art. 16g ust. 10b ustawy o pdop, tj. w przypadku otrzymania środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, które uprzednio zostały wniesione do likwidowanej osoby prawnej jako wkład niepieniężny w postaci przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części. Przepis art. 16g ust. 10b ustawy o pdop nie znajduje jednak w niniejszej sprawie zastosowania, gdyż - jak była o tym mowa w opisie stanu faktycznego (winno być „zdarzenia przyszłego”) - składniki majątkowe, które stanowiłyby własność Spółki X na dzień likwidacji tej spółki nie były do Spółki X wniesione jako wkład niepieniężny w postaci przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części.

Ponieważ art. 16g ustawy o pdop, nie zawiera szczegółowych wskazań odnośnie ustalenia wartości rynkowej środków trwałych Wspólnik uważa, że wycena dokonana przez niezależnego rzeczoznawcę majątkowego z uwzględnieniem czasu i miejsca otrzymania przez Wspólnika środków trwałych jako majątku polikwidacyjnego będzie właściwa dla celów ustalenia wartości początkowych tych składników majątkowych. Konsekwentnie, wartość określona przez rzeczoznawcę, powinna zdaniem Wspólnika zostać przyjęta jako podstawa do ustalenia wartości początkowej.

Powyższe stanowisko znajduje uzasadnienie w interpretacjach organów podatkowych. W interpretacji z dnia 23 lutego 2012r., znak IPPB3/423-1006/11-4/DP, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - analizując stan faktyczny podobny do przedstawionego w niniejszym wniosku - zgodził się z podatnikiem, który twierdził, że „łączna wartość początkowa Nieruchomości i innych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych przez Wnioskodawcę w związku z likwidacją Spółki powinna odpowiadać wartości ustalonej na dzień otrzymania majątku likwidacyjnego (określonej w przypadku Nieruchomości w akcie notarialnym), nie wyższej jednak niż wartość rynkowa i taka wartość będzie podstawą do obliczania amortyzacji podatkowej przez Wnioskodawcę”.

Analogiczny pogląd wyrażony został np. interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 12 września 2011 r., znak IPPB3/423-518/11-2/DP, z dnia 15 stycznia 2010 r., znak IPPB3/423-747/09-2/PD, czy z dnia 23 września 2009 r., znak IPPB5/423-357/09-2/DG. W interpretacji z dnia 17 lutego 2009 r., znak IPPB5/423-222/08-2/IŚ Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie zgodził się z poglądem podatnika, który stwierdził, że „regulacja art. 16g ust. 1 pkt 5 ustawy o pdop nie rozstrzyga, czy środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne otrzymane w związku z likwidacją osoby prawnej mają mieć formę przedsiębiorstwa, jego zorganizowanej części, czy też stanowić poszczególne składniki majątkowe. Konsekwentnie należy stwierdzić że niezależnie od rodzaju przekazanych w wyniku likwidacji osoby prawnej składników majątkowych, ich wartość początkową dla celów dokonywania odpisów amortyzacyjnych należy ustalić w oparciu o ich wartość rynkową z dnia dokonania likwidacji osoby prawnej”. Analogiczny pogląd organ ten wyraził w piśmie z dnia 28 stycznia 2009 r., znak IPPB3/423-1569/08-2/JG. Takie stanowisko potwierdzone zostało również w interpretacji z dnia 8 października 2010r., znak ITPB3/423-344a/10/MT, Dyrektora izby Skarbowej w Bydgoszczy. Podobny pogląd wyraził także Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji z dnia 23 marca 2009r., znak IBPBI/2/423-1222/08/PP. Organ ten podzielił pogląd podatnika, który argumentował, że „zgodnie z literalną i logiczną wykładnią (...) przepisów, wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych w wyniku likwidacji spółki z o.o. należy wykazać w księgach Spółki w wartości ustalonej przez nią na dzień przekazania jej likwidowanego majątku spółki z o.o., nie wyższej jednak niż jego wartość rynkowa, pod warunkiem, iż nie zostały one przez likwidowaną spółkę z o.o. otrzymane jako wkład niepieniężny w postaci przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części”.

Podsumowując, z uwagi na to, że środki trwałe przekazywane Wspólnikowi jako majątek likwidacyjny nie zostały uprzednio wniesione do Spółki X jako wkład niepieniężny w postaci przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, wartość początkowa środków trwałych powinna zostać ustalona przez Spółkę, przy czym nie może być ona wyższa od wartości rynkowej tych składników majątkowych z dnia otrzymania majątku likwidacyjnego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Nadmienia się, że w zakresie pytań oznaczonych we wniosku numerem 1 i 3 zostaną wydane odrębne rozstrzygnięcia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z dnia 14 marca 2012r., poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.