IBPBI/2/423-208/10/CzP | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
„W jaki sposób ustalić dla potrzeb amortyzacji wartość początkową przejętych przez Ch środków trwałych oraz w jaki sposób amortyzować przejęte środki trwałe po uzyskaniu osobowości prawnej (pytanie oznaczone we wniosku Nr 1)?”

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 25 stycznia 2010r. (data wpływu do Organu 27 stycznia 2010r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych m.in. w zakresie sposobu ustalenia dla potrzeb amortyzacji wartości początkowej przejętych przez Chorągiew środków trwałych oraz sposobu amortyzowania przejętych środków trwałych po uzyskaniu osobowości prawnej (pytanie oznaczone we wniosku Nr 1) - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27 stycznia 2010r. wpłynął do Organu wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych m.in. w zakresie sposobu ustalenia dla potrzeb amortyzacji wartości początkowej przejętych przez Ch środków trwałych oraz sposobu amortyzowania przejętych środków trwałych po uzyskaniu osobowości prawnej.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny :

XXXIII Zjazd Z powziął uchwałę wprowadzającą zmiany do statutu Z polegające na umożliwieniu nabywania przez poszczególne Ch Z osobowości prawnej. Nabycie osobowości prawnej przez Ch Z powoduje konieczność ich majątkowego i finansowego wydzielenia z dotychczasowej struktury Związku, w której funkcjonowały jako jednostki samobilansujące (bez osobowości prawnej).

Na mocy postanowień § 3 ust. 1 przedmiotowej uchwały - Główna Kwatera Z została zobowiązana do protokolarnego przekazania dla Ch - po jej zarejestrowaniu jako osoby prawnej - wszystkich składników majątku będących, w dniu przekazania, we władaniu ekonomicznym tej Ch, w tym należących do niej hufców i innych jednostek organizacyjnych oraz związanych z tymi aktywami pasywów.

Ch uzyskała osobowość prawną na mocy postanowień art. 17 ustawy z dnia 07 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach (t. j. Dz. U. 2001r. Nr 79, poz. 855 z późn. zm.) z chwilą jej wpisania do KRS, co nastąpiło w dniu 01 grudnia 2009r. W związku z powyższym powstała konieczność przeprowadzenia wydzielenia Ch z dotychczasowej struktury Z.

Przepisy prawa na podstawie, których dokonywany jest podział Z to:

  1. ustawa z dnia 07 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach (t. j. Dz. U. 2001r. Nr 79, poz. 855 z późn. zm.),
  2. statut Związku,
  3. uchwała XXXIII Zjazdu Z wprowadzająca zmiany do statutu.

Przed uzyskaniem osobowości prawnej Ch stanowiła zorganizowaną część przedsiębiorstwa. Oznacza to, że Ch, przed uzyskaniem osobowości prawnej, stanowiła organizacyjnie i finansowo wyodrębniony, w istniejącym Związku, zespół składników majątkowych materialnych i niematerialnych przeznaczonych do realizacji określonych zadań statutowych i gospodarczych, i mogłaby, przed wydzieleniem, stanowić niezależną jednostkę (przedsiębiorstwo) samodzielnie realizującą swoje zadania.

Przed uzyskaniem osobowości prawnej Chorągiew samodzielnie sporządzała jednostkowe sprawozdanie finansowe na podstawie wyodrębnionych, własnych ksiąg rachunkowych.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

W jaki sposób ustalić dla potrzeb amortyzacji wartość początkową przejętych przez Ch środków trwałych oraz w jaki sposób amortyzować przejęte środki trwałe po uzyskaniu osobowości prawnej (pytanie oznaczone we wniosku Nr 1)...

Zdaniem Komendy Ch, w odniesieniu do ustalenia wartości środków trwałych przejętych przez nią po uzyskaniu osobowości prawnej znajdują zastosowanie postanowienia art. 16g ust. 9 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, który stanowi, że w razie przekształcenia formy prawnej, a także połączenia albo podziału podmiotów, z zastrzeżeniem ust. 19, dokonywanych na podstawie odrębnych przepisów - wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ustala się w wysokości wartości początkowej określonej w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, o której mowa w art. 9 ust. 1, podmiotu przekształconego, połączonego albo podzielonego. Z kolei postanowienia art. 16g ust. 19 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych stanowią, że przepisu ust. 9 nie stosuje się do podziału podmiotów, jeżeli majątek przejmowany na skutek podziału, a przy podziale przez wydzielenie także majątek pozostający w podmiocie dzielonym, nie stanowi zorganizowanej części przedsiębiorstwa. W takim przypadku dla wyceny przejmowanego majątku przepisy ust. 1 pkt 4 lub ust. 10 stosuje się odpowiednio.

W sytuacji Ch przepisy odrębne, które regulują zasady podziału to:

  1. ustawa z dnia 07 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach (t. j. Dz. U. 2001r. Nr 79, poz. 855 z późn. zm.),
  2. statut Związku
  3. uchwała XXXIII Zjazdu Z wprowadzająca zmiany do statutu Z.

Wnioskodawca podkreśla, że choć ustawa z dnia 07 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach nie reguluje wprost zasad podziału stowarzyszeń, to jednak określa zasady działania organów statutowych, których legalność podlega kontroli sądowej. Usankcjonowanie podziału przez wydzielenie Ch potwierdzone zostało przez Sąd Rejestrowy w Warszawie z chwilą rejestracji zmienionego statutu Z. Sam podział ma natomiast wszelkie cechy podziału przez wydzielenie zorganizowanej części majątku, jakim niewątpliwie Wnioskodawca jest jako Chorągiew. W sytuacji Wnioskodawcy nie zachodzi również zastrzeżenie wynikające z postanowień art. 16g ust. 19 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ponieważ przed uzyskaniem osobowości prawnej Chorągiew stanowiła zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Przed uzyskaniem osobowości prawnej samodzielnie sporządzaliśmy jednostkowe sprawozdanie finansowe na podstawie wyodrębnionych ksiąg rachunkowych.

W świetle powyższych stwierdzeń Wnioskodawca stoi na stanowisku, że wartość początkowa środków trwałych Ch, po wydzieleniu, powinna zostać ustalona na podstawie wartości początkowej określonej w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych tej samej, czyli Ch przed uzyskaniem osobowości prawnej. W związku z powyższym, w sytuacji Ch, znajdzie zastosowanie również art. 16 (winno być 16h) ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, który stanowi, że podmioty, o których mowa w art. 16g ust. 9, powstałe z przekształcenia, podziału, z zastrzeżeniem ust. 5 albo połączenia podmiotów oraz podmioty, które przejęły całość lub część innego podmiotu na skutek tych zdarzeń, dokonują odpisów amortyzacyjnych z uwzględnieniem dotychczasowej wysokości odpisów oraz kontynuują metodę amortyzacji przyjętą przez podmiot przekształcony, podzielony, połączony, z uwzględnieniem art. 16i ust. 2-7.

Reasumując zdaniem Wnioskodawcy, środki trwałe pozostające we władaniu Ch, a następnie przekazane jej formalnie, po uzyskaniu osobowości prawnej, powinny być wprowadzone do ewidencji księgowej Ch na dzień uzyskania osobowości prawnej w wartości początkowej wynikającej z ksiąg rachunkowych tej Ch przed wydzieleniem, a dotychczasowa metoda amortyzacji powinna być kontynuowana.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 16g ust. 9 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (j. t. Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm.), w razie przekształcenia formy prawnej, a także połączenia albo podziału podmiotów, z zastrzeżeniem ust. 19, dokonywanych na podstawie odrębnych przepisów – wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ustala się w wysokości wartości początkowej określonej w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, o której mowa w art. 9 ust. 1, podmiotu przekształconego, połączonego albo podzielonego.

Stosownie natomiast do art. 16g ust. 18 ww. ustawy, przepis ust. 9 ma zastosowanie, jeżeli z odrębnych przepisów wynika, że podmiot powstały z przekształcenia, podziału albo połączenia lub podmiot istniejący, do którego przeniesiono w wyniku wydzielenia część majątku podmiotu dzielonego, wstępuje we wszelkie prawa i obowiązki podmiotu przekształconego, połączonego albo podzielonego. Zatem zasada wyrażona w przepisie art. 16g ust. 9 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych znajduje zastosowanie, jeżeli z odrębnych przepisów wynika tzw. sukcesja praw i obowiązków. Zgodnie z art. 93c § 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), osoby prawne przejmujące lub osoby prawne powstałe w wyniku podziału wstępują, z dniem podziału lub z dniem wydzielenia, we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki osoby prawnej dzielonej pozostające w związku z przydzielonymi im, w planie podziału, składnikami majątku.

Ponadto przepis art. 16g ust. 9 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych stosuje się, jeżeli majątek przejmowany na skutek podziału, a przy podziale przez wydzielenie – także majątek osoby prawnej dzielonej, stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa. W takim przypadku, podmioty powstałe z przekształcenia, podziału albo połączenia podmiotów oraz podmioty, które przejęły całość lub część innego podmiotu na skutek tych zdarzeń, dokonują odpisów amortyzacyjnych z uwzględnieniem dotychczasowej wysokości odpisów oraz kontynuują metodę amortyzacji przyjętą przez podmiot przekształcony, podzielony, połączony, z uwzględnieniem art. 16i ust. 2 – 7 (art. 16h ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych).

Zasady tej nie stosuje się jednak w przypadku podziału podmiotów, jeżeli przejmowany majątek na skutek podziału, a w przypadku podziału przez wydzielenie także majątek pozostający w podmiocie dzielonym, nie stanowi zorganizowanej części przedsiębiorstwa (art. 16g ust. 19 oraz art. 16h ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych).

Inaczej mówiąc, w przypadku gdy następuje:

  1. podział podmiotu i inny podmiot przejmuje majątek dzielonego podmiotu, a majątek ten nie stanowi zorganizowanej części przedsiębiorstwa,
  2. podział podmiotu przez wydzielenie i inny podmiot przejmuje majątek dzielonego podmiotu, a majątek ten oraz majątek pozostający w podmiocie dzielonym nie stanowi zorganizowanej części przedsiębiorstwa,

to podmiot przejmujący taki majątek nie może przyjąć dla tych składników majątku wartości początkowej wynikającej z ksiąg dzielonego podmiotu. Dla określenia wartości początkowej przejmowanego majątku stosuje się wówczas odpowiednio przepisy art. 16g ust. 1 pkt 4 lub ust. 10 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Chorągiew przedstawiając własne stanowisko w sprawie wskazała, iż „ustawa z dnia 07 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach nie reguluje wprost zasad podziału stowarzyszeń, to jednak określa zasady działania organów statutowych, których legalność podlega kontroli sądowej. Usankcjonowanie podziału przez wydzielenie Ch potwierdzone zostało przez Sąd z chwilą rejestracji zmienionego statutu Z. Sam podział ma natomiast wszelkie cechy podziału przez wydzielenie zorganizowanej części majątku, jakim niewątpliwie jest Ch ”.

Na podstawie art. 4a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ilekroć w ustawie jest mowa o zorganizowanej części przedsiębiorstwa oznacza to organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

Wnioskodawca oświadczył, iż przed uzyskaniem osobowości prawnej, stanowił zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu powyższej definicji. Ponadto w opisanym przypadku ma miejsce sukcesja podatkowa. Zatem, jeżeli w ramach opisanego przez Wnioskodawcę podziału przez wydzielenie, majątek pozostały w podmiocie dzielonym (Z) stanowi również zorganizowaną część przedsiębiorstwa, zgodnie z wyżej przytoczoną definicją, Ch na dzień uzyskania osobowości prawnej, powinna ustalić wartość początkową środków trwałych na podstawie wartości początkowej określonej w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych przed uzyskaniem osobowości prawnej. Wnioskodawca winien również dokonywać odpisów amortyzacyjnych z uwzględnieniem ich dotychczasowej wysokości oraz kontynuować przyjętą przez poprzednika prawnego metodę amortyzacji.

Do wniosku Ch dołączyła kserokopie dokumentów obrazujących przedstawiony we wniosku stan faktyczny. Należy zauważyć, że wydając interpretację w trybie art. 14b Ordynacji podatkowej Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów, nie przeprowadza postępowania dowodowego w związku z czym nie jest obowiązany, ani uprawniony do oceny tych materiałów: jest związany wyłącznie opisem stanu faktycznego przedstawionym przez wnioskodawcę i jego stanowiskiem.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Nadmienia się, że odnośnie spraw będących przedmiotem oznaczonych we wniosku pytań 2 i 3 wydano odrębne interpretacje.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.