IBPBI/2/423-1113/14/PC | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Czy prawidłowe będzie zaliczenie kosztów, których przyporządkowanie do konkretnego środka trwałego nie jest możliwe do wartości początkowej poszczególnych maszyn proporcjonalnie do ich wartości początkowej?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 3 lipca 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z 16 czerwca 2014 r. (data wpływu do tut. BKIP 20 czerwca 2014 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie sposobu zaliczenia do wartości początkowej ulepszonych środków trwałych kosztów, których przyporządkowanie do konkretnego środka trwałego nie jest możliwe (pytanie oznaczone we wniosku nr 2) - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 czerwca 2014 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie sposobu zaliczenia do wartości początkowej ulepszonych środków trwałych kosztów, których przyporządkowanie do konkretnego środka trwałego nie jest możliwe.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest podmiotem wchodzącym w skład międzynarodowej grupy (dalej „Grupa”).

Przedmiotem działalności Spółki jest m.in.:

 • produkcja systemów do sterowania procesami przemysłowymi,
 • produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej,
 • produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów,
 • działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy, konserwacji i przezwajania silników elektrycznych, prądnic i transformatorów,
 • działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy, konserwacji elektrycznej aparatury rozdzielczej i sterowniczej,
 • prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk technicznych,
 • pozostała działalność związana z informatyką.

W ramach powyższej działalności Spółka produkuje kadzie do transformatorów na linii produkcyjnej działającej w jej zakładzie. Ww. linia produkcyjna składa się z licznych, połączonych ze sobą maszyn, często osadzonych na fundamentach lub bezpośrednio pogrążonych w gruncie.

Linia produkcyjna została przez Spółkę zorganizowana zgodnie z wiedzą i doświadczeniem przez nią posiadanym w momencie utworzenia tej linii. Organizacja ta zapewnia Spółce określony wolumen produkcji i wynikający z niego poziom przychodów. Jak jednak ustaliła Spółka dzięki pomocy ekspertów z Grupy, aktualna organizacja wspomnianej linii produkcyjnej w świetle najnowszych osiągnięć w dziedzinie przemysłu energetycznego oraz dostępnych w chwili obecnej technologii nie jest optymalna. Możliwości produkcyjne linii zorganizowanej w sposób nowoczesny, zgodny z najnowszymi osiągnięciami i technologiami pozwoliłoby na osiągnięcie dwukrotnie większego wolumenu produkcji, a tym samym linia pozwalałaby w takim przypadku na osiągnięcie dwukrotnie wyższych przychodów.

W związku z powyższym Wnioskodawca zamierza przebudować (zmodernizować) przedmiotową linię produkcji kadzi do transformatorów. Modernizacja będzie w praktyce poważną, wieloetapową operacją. Po pierwsze, konieczne będzie zaprojektowanie linii produkcyjnej na nowo - projekt będzie uwzględniał nowe rozmieszczenie oraz sposób połączenia poszczególnych maszyn.

Po drugie, przeprowadzone zostaną czynności mające na celu odpowiednie przemieszczenie maszyn, przy czym należy wyjaśnić, że w odniesieniu do części maszyn będzie to związane z wykonaniem prac budowlanych - w szczególności, prace obejmą:

 • budowę nowych fundamentów, oraz rozebranie dotychczasowych celem zwolnienia miejsca na inne maszyny,
 • przemieszczenie maszyn na nowe fundamenty lub inne, właściwe dla nich miejsce,
 • wykopanie maszyn osadzonych w gruncie oraz osadzenie ich w gruncie w innym miejscu lub osadzenie na nowych fundamentach,
 • odpowiednie zabezpieczenie oraz umocowanie maszyn w miejscach docelowych.

Po zakończeniu powyższych operacji konieczne będzie odpowiednie połączenie maszyn, podłączenie ich do mediów, w tym okablowanie. Kolejnym etapem będzie optymalizacja parametrów maszyn, tak aby ich działanie było odpowiednio dostosowane do nowego kształtu linii produkcyjnej.

Elementem modernizacji linii produkcyjnej będzie także działanie związane z organizacją procesu produkcji, tak, aby możliwe było pełne wykorzystanie możliwości zmodernizowanej linii produkcyjnej. Wszystkie opisane działania zostaną wykonane w oparciu o wiedzę i doświadczenie ekspertów w zakresie najnowocześniejszych technologii i metod produkcji właściwych dla branży, w której działa Spółka.

Spółka wyjaśnia, że dopiero po przeprowadzeniu wszystkich opisanych wyżej prac maszyny składające się na wspomnianą linię produkcyjną będą pracowały z optymalną wydajnością. Ich zdolność produkcyjna wzrośnie zgodnie z przewidywaniami Spółki nawet dwukrotnie, a więc w sposób mierzalny wzrośnie wartość użytkowa każdej z maszyn.

Wnioskodawca będzie ponosił różne koszty związane z przebudową linii produkcyjnej. Obejmą one:

1.Koszty prac wykonywanych celem przebudowy linii produkcyjnej, tj. m.in. koszty prac ziemno-budowlanych, koszty przeniesienia maszyn, koszty okablowania, połączenia maszyn.

Do kosztów tych będą należały w szczególności:

 • koszty osobowe dotyczące zespołu odpowiedzialnego za ww. operacje (tj. koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi),
 • koszty usług podmiotów zewnętrznych wykonujących określone prace,
 • koszty materiałów, w tym materiałów budowlanych.

Osoby, w odniesieniu do których Spółka będzie ponosiła koszty osobowe będą w okresie przebudowy odpowiadały wyłącznie za omawiany proces.

2.Koszty zespołu powołanego w celu przeprojektowania linii produkcyjnej (zespół projektowy), tj. w szczególności zaplanowania rozstawienia maszyn w prawidłowy sposób, ich właściwego połączenia oraz optymalizacji ich parametrów technicznych, itp. Zespół projektowy będzie ponadto odpowiadał za właściwe zorganizowanie procesu produkcji na linii produkcyjnej (tj. za ustalenie sposobu, w jaki będzie przebiegał nowy proces produkcji kadzi).

Do kosztów tych będą należały w szczególności:

 • koszty osobowe, tj. koszty wynagrodzeń członków zespołu realizującego projekt (pracowników Spółki) wraz z pochodnymi, a także
 • koszty usług świadczonych przez podmiot zagraniczny powiązany ze Spółką, polegających na zapewnieniu specjalisty kierującego powyższym zespołem, którego zaangażowanie wynika z dużej wiedzy i doświadczenia pozwalających na profesjonalne zaprojektowanie linii technologicznej. Koszty te obejmą także koszty podróży i zakwaterowania ww. osoby.

Wyjaśnić należy, że w okresie przebudowy zadania zespołu projektowego będą ograniczone wyłącznie do opisanych wyżej czynności.

Spółka podkreśla, że żadne z powyższych kosztów nie zostałyby przez nią poniesione, gdyby nie planowana przebudowa linii produkcyjnej - tym samym, wyłącznym celem ponoszonych wydatków jest modernizacja przedmiotowej linii produkcyjnej i podniesienie wydajności procesu produkcji.

Wszystkie opisane koszty zostaną wyodrębnione z pozostałych kosztów działalności operacyjnej Spółki. Kwota tych wydatków przekroczy 3.500 zł.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy prawidłowe będzie zaliczenie kosztów, których przyporządkowanie do konkretnego środka trwałego nie jest możliwe do wartości początkowej poszczególnych maszyn proporcjonalnie do ich wartości początkowej... (pytanie oznaczone we wniosku nr 2)

Zdaniem Wnioskodawcy, stosownie do art. 16 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm., dalej „UPDOP”), za koszty uzyskania przychodów nie uważa się wydatków na ulepszenie środków trwałych, które zgodnie z art. 16g ust. 13 powiększają wartość środków trwałych, stanowiącą podstawę naliczania odpisów amortyzacyjnych. Art. 16g ust. 13 UPDOP stanowi, że jeżeli środki trwałe uległy ulepszeniu w wyniku przebudowy, rozbudowy, rekonstrukcji, adaptacji lub modernizacji, wartość początkową tych środków powiększa się o sumę wydatków na ich ulepszenie, w tym także o wydatki na nabycie części składowych lub peryferyjnych, których jednostkowa cena nabycia przekracza 3.500 zł. Środki trwałe uważa się za ulepszone, gdy suma wydatków poniesionych na ich przebudowę, rozbudowę, rekonstrukcję, adaptację lub modernizację w danym roku podatkowym przekracza 3.500 zł i wydatki te powodują wzrost wartości użytkowej w stosunku do wartości z dnia przyjęcia środków trwałych do używania, mierzonej w szczególności okresem używania, zdolnością wytwórczą, jakością produktów uzyskiwanych za pomocą ulepszonych środków trwałych i kosztami ich eksploatacji.

Powyższe przepisy w sposób enumeratywny wymieniają przypadki, w których wydatki związane ze środkami trwałymi nie mogą zostać rozpoznane jako koszty uzyskania przychodów, z uwagi na obowiązek ich uwzględnienia w wartości początkowej środków trwałych i rozliczenia w drodze odpisów amortyzacyjnych.

Będzie to miało miejsce po spełnieniu następujących przesłanek:

 • podatnik poniesie wydatki na ulepszenie środka trwałego w wyniku jego przebudowy, rozbudowy, rekonstrukcji, adaptacji lub modernizacji,
 • wydatki podatnika na ulepszenie środka trwałego w danym roku podatkowym przekroczą 3.500 zł,
 • ulepszenie środka trwałego spowoduje wzrost jego wartości użytkowej w stosunku do stanu z dnia przyjęcia do używania.

Niektóre wydatki ponoszone przez Spółkę, jakkolwiek wyodrębnione z pozostałych kosztów jej działalności, będą dotyczyły prac wykonywanych w stosunku do wszystkich maszyn. Przepisy podatkowe nie zawierają wytycznych, w zakresie sposobu podziału do wartości początkowej środków trwałych kosztów, które są związane z modernizacją więcej niż jednego środka trwałego. W związku z powyższym Spółka stoi na stanowisku, że z ekonomicznego punktu widzenia zasadne będzie przypisanie omawianych kosztów do wartości początkowej poszczególnych maszyn proporcjonalnie do ich wartości początkowej z dnia przyjęcia ich do używania.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania interpretacji.

Podkreślenia jednocześnie wymaga, że ustalenie (podwyższenie) wartości początkowej środka trwałego winno nastąpić na podstawie rzeczywiście poniesionych wydatków na jego nabycie (wytworzenie/ulepszenie). W sytuacji gdy takie przyporządkowanie nie jest możliwe, dopuszczalne jest stosowanie proporcjonalnego przyporządkowania kosztów (dot. wielu środków trwałych) do konkretnego środka trwałego. Takie proporcjonalne przyporządkowanie powinno jednakże możliwie najpełniej odpowiadać rzeczywiście poniesionym na dany środek trwały (jego ulepszenie) nakładom.

Sposób (klucz) alokacji kosztów wspólnych do poszczególnych składników majątku trwałego może zostać zweryfikowany w toku prowadzonego przez właściwy organ postepowania kontrolnego lub podatkowego.

W zakresie pytania oznaczonego we wniosku nr 1 wydano odrębne rozstrzygniecie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z dnia 14 marca 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.