Wartość początkowa środków trwałych | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to wartość początkowa środków trwałych. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2015
18
lis

Istota:

Czy w świetle obowiązujących przepisów dotyczących najmu i dzierżawy można stosować dotychczasowy sposób amortyzacji kamienicy, a całość wydatków związanych z instalacją windy można zaliczyć bezpośrednio w koszty uzyskania przychodów tego budynku?

Fragment:

Wskazany przepis określa zamknięty katalog przypadków, kiedy możliwe jest powiększenie wartości początkowej środka trwałego o wartość dokonanych ulepszeń. Kryterium stanowi w tym przypadku sposób ustalania wartości początkowej środka trwałego. Wskazana w art. 22g ust. 10 ww. ustawy metoda tzw. uproszczonego obliczania wartości początkowej środka trwałego (wyłącznie budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego) nie mieści się we wskazanym powyżej katalogu. Do wydatków poniesionych na modernizację budynku mieszkalnego, którego wartość początkową ustalono metodą „ uproszczoną ” określoną w art. 22g ust.10 ustawy, nie znajdzie również zastosowanie art. 23 ust. 1 pkt 1 lit. c) ww. ustawy, gdyż wydatki te nie powiększają, zgodnie z art. 22g ust. 17 wartości początkowej środków trwałych, a jedynie spełnienie tej przesłanki powoduje, że wydatków takich nie można zaliczyć bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów, a o ich wartość należy powiększyć wartość początkową środka trwałego i naliczać od niej odpisy amortyzacyjne. Skoro zatem, w przypadku określenia wartości początkowej środka trwałego w sposób „ uproszczony ” na podstawie art. 22g ust. 10 ww. ustawy tj. w sposób wskazany we wniosku – wydatki poniesione na modernizację nie wpływają na zwiększenie wartości początkowej tego środka trwałego, to tym samym należy stwierdzić, iż wydatki te można bezpośrednio zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów, o ile spełnione zostaną przesłanki wskazane w art. 22 ust. 1 ww. ustawy.

2015
10
sty

Istota:

Czy prawidłowe będzie zaliczenie kosztów, których przyporządkowanie do konkretnego środka trwałego nie jest możliwe do wartości początkowej poszczególnych maszyn proporcjonalnie do ich wartości początkowej?

Fragment:

Przepisy podatkowe nie zawierają wytycznych, w zakresie sposobu podziału do wartości początkowej środków trwałych kosztów, które są związane z modernizacją więcej niż jednego środka trwałego. W związku z powyższym Spółka stoi na stanowisku, że z ekonomicznego punktu widzenia zasadne będzie przypisanie omawianych kosztów do wartości początkowej poszczególnych maszyn proporcjonalnie do ich wartości początkowej z dnia przyjęcia ich do używania. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe. Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania interpretacji. Podkreślenia jednocześnie wymaga, że ustalenie (podwyższenie) wartości początkowej środka trwałego winno nastąpić na podstawie rzeczywiście poniesionych wydatków na jego nabycie (wytworzenie/ulepszenie). W sytuacji gdy takie przyporządkowanie nie jest możliwe, dopuszczalne jest stosowanie proporcjonalnego przyporządkowania kosztów (dot. wielu środków trwałych) do konkretnego środka trwałego.

2013
23
sty

Istota:

W jaki sposób Spółka powinna ustalić wartość początkową środków trwałych nabytych w wyniku likwidacji Spółki X?

Fragment:

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie: W jaki sposób Spółka powinna ustalić wartość początkową środków trwałych nabytych w wyniku likwidacji Spółki X... (pytanie oznaczone we wniosku numerem 2) Zdaniem Wnioskodawcy, wartością początkową środków trwałych otrzymywanych w związku z likwidacją Spółki X będzie wartość ustalona przez Wspólnika, przy czym nie może ona być wyższa od wartości rynkowej tych składników majątkowych. Wspólnik uważa, że wartość początkowa składników majątkowych może być określona w oparciu o wycenę przygotowaną przez rzeczoznawcę, gdyż rzeczoznawca przygotuje taką wycenę na potrzeby przeprowadzanego postępowania likwidacyjnego (W wycenie określi wartość rynkową poszczególnych składników majątkowych należących do Spółki X). Zasady ustalania wartości początkowej środków trwałych nabywanych w wyniku likwidacji spółki kapitałowej reguluje art. 16g ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 ze zm. – dalej „ ustawa o pdop ”). Zgodnie z tym przepisem wartością początkową środków trwałych otrzymywanych w związku z likwidacją osoby prawnej jest wartość ustalona przez podatnika, nie wyższa jednak od ich wartości rynkowej.

2012
24
lip

Istota:

W jakiej wartości należy wprowadzić część danej nieruchomości do ewidencji środków trwałych (wg wartości rynkowej – wyceny dokonanej przez podatniczkę, czy wg wartości nabycia widniejącej na akcie notarialnym)?

Fragment:

Podstawę naliczenia odpisów amortyzacyjnych stanowi wartość początkowa środków trwałych, której zasady ustalania zawarte są w art. 22g ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W myśl art. 22g ust. 1 pkt 1 ww. ustawy za wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, z uwzględnieniem ust. 2-18, uważa się w razie odpłatnego nabycia - cenę ich nabycia. Przepis art. 22g ust. 3 ww. ustawy stanowi, iż za cenę nabycia uważa się kwotę należną zbywcy, powiększoną o koszty związane z zakupem naliczone do dnia przekazania środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania, a w szczególności o koszty transportu, załadunku i wyładunku, ubezpieczenia w drodze, montażu, instalacji i uruchomienia programów oraz systemów komputerowych, opłat notarialnych, skarbowych i innych, odsetek, prowizji, oraz pomniejszoną o podatek od towarów i usług, z wyjątkiem przypadków, gdy zgodnie z odrębnymi przepisami podatek od towarów i usług nie stanowi podatku naliczonego albo podatnikowi nie przysługuje obniżenie kwoty należnego podatku o podatek naliczony albo zwrot różnicy podatku w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług. W przypadku importu cena nabycia obejmuje cło i podatek akcyzowy od importu składników majątku.

2011
1
wrz

Istota:

Czy w tej sytuacji może skorzystać z uprawnień biegłego rzeczoznawcy, który dokonałby szacunkowej wyceny jego inwestycji w celu skorzystania z amortyzacji?

Fragment:

Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się od wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, z zastrzeżeniem art. 22k, począwszy od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym ten środek lub wartość wprowadzono do ewidencji (wykazu), z zastrzeżeniem art. 22e, do końca tego miesiąca, w którym następuje zrównanie sumy odpisów amortyzacyjnych z ich wartością początkową lub w którym postawiono je w stan likwidacji, zbyto lub stwierdzono ich niedobór (art. 22h ust. 1 pkt 1 tej ustawy). Stosownie do treści art. 22f ust. 1 ww. ustawy, podatnicy, z wyjątkiem tych, którzy ze względu na ogłoszoną upadłość obejmującą likwidację majątku nie prowadzą działalności gospodarczej, dokonują odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, o których mowa w art. 22a ust. 1 i ust. 2 pkt 1-3 oraz w art. 22b. Sposób ustalenia wartości początkowej środków trwałych, który jest zróżnicowany m.in. z uwagi na sposób ich nabycia, określa art. 22g ust. 1 ww. ustawy. Zgodnie z art. 22g ust. 1 pkt 2 i 3 tej ustawy, za wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, z uwzględnieniem ust. 2-18: w razie wytworzenia we własnym zakresie uważa się koszt wytworzenia (pkt 2), w razie nabycia w drodze spadku, darowizny lub w inny nieodpłatny sposób uważa się wartość rynkową z dnia nabycia, chyba że umowa darowizny albo umowa o nieodpłatnym przekazaniu określa tę wartość w niższej wysokości (pkt 3).

2011
1
wrz

Istota:

1. W jaki sposób określić wartość kamienic (środka trwałego), w których udziały zostały zakupione?
2. W jaki sposób określić wartość kamienic (środka trwałego), w których udziały zostały objęte w drodze spadku?

Fragment:

Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się od wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, z zastrzeżeniem art. 22k, począwszy od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym ten środek lub wartość wprowadzono do ewidencji (wykazu), z zastrzeżeniem art. 22e, do końca tego miesiąca, w którym następuje zrównanie sumy odpisów amortyzacyjnych z ich wartością początkową lub w którym postawiono je w stan likwidacji, zbyto lub stwierdzono ich niedobór (art. 22h ust. 1 pkt 1 tej ustawy). Stosownie do treści art. 22f ust. 1 ww. ustawy, podatnicy, z wyjątkiem tych, którzy ze względu na ogłoszoną upadłość obejmującą likwidację majątku nie prowadzą działalności gospodarczej, dokonują odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, o których mowa w art. 22a ust. 1 i ust. 2 pkt 1-3 oraz w art. 22b. Sposób ustalenia wartości początkowej środków trwałych określa art. 22g ust. 1 ww. ustawy. Zgodnie z art. 22g ust. 1 pkt 1 i 3 tej ustawy, za wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, z uwzględnieniem ust. 2-18, uważa się: w razie nabycia w drodze kupna - cenę ich nabycia (pkt 1), w razie nabycia w drodze spadku, darowizny lub w inny nieodpłatny sposób - wartość rynkową z dnia nabycia, chyba że umowa darowizny albo umowa o nieodpłatnym przekazaniu określa tę wartość w niższej wysokości (pkt 3).

2011
1
wrz

Istota:

Czy mogę dokonać wyceny lokalu użytkowego według aktualnej ceny sprzedaży netto takiego samego lub podobnego składnika majątku zgodnie z art. 28 ust. 2, 3 ustawy o rachunkowości lub ustalić jego godziwą wartość zgodnie z art. 28 ust. 6 ustawy o rachunkowości?

Fragment:

Natomiast zgodnie z brzmieniem art. 22g ust. 9 ww. ustawy, jeżeli podatnik nie może ustalić kosztu wytworzenia, o którym mowa w ust. 4, wartość początkową środków trwałych ustala się w wysokości określonej z uwzględnieniem cen rynkowych, o których mowa w ust. 8, przez biegłego, powołanego przez podatnika. Taki sposób określenia wartości początkowej wytworzonego środka trwałego stanowi wyjątek od zasady określonej w art. 22g ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Tylko w wyjątkowych sytuacjach możliwe jest zatem ustalenie wartości początkowej środka trwałego w oparciu o opinię biegłego. Niemożność ustalenia wartości początkowej środka trwałego zgodnie z tzw. generalną zasadą winna przy tym mieć charakter obiektywny. Dotyczy to np. sytuacji, gdy dany środek trwały został wykonany sposobem gospodarczym i ustalenie kosztów wytworzenia tego środka trwałego nie było możliwe w oparciu o koszty wytworzenia tych środków albo, gdy podatnik wprowadza do działalności gospodarczej lub oddaje do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy itp. składnik majątku wytworzony uprzednio na osobiste potrzeby i nie udokumentował ponoszonych w tym celu wydatków. Sam fakt nieposiadania dowodów dokumentujących poniesienie wydatków nie stanowi wystarczającej przesłanki do ustalenia wartości początkowej w oparciu o wycenę biegłego rzeczoznawcy.

2011
1
wrz

Istota:

Możliwość skorygowania wartości początkowej środka trwałego oraz odpisów amortyzacyjnych oraz możliwość złożenia korekty deklaracji PIT-5 na zaliczkę miesięczną na podatek dochodowy.

Fragment:

Zgodnie z art. 22g ust. 8 ustawy o PIT jako wartość początkową Środka Trwałego przyjęto kwotę 20.500 zł tj. oszacowaną rynkową wartość samochodu na dzień 31 grudnia 2008 r. W związku z powyższym zadano następujące pytania. Jaką wartość należy przyjąć jako wartość początkową Środka Trwałego, który został zakupiony w dniu 5 stycznia 2004 r., a wprowadzony do ewidencji środków trwałych w dniu 31 grudnia 2009 r. i czy powinna to być cena netto czy brutto... Czy można zastosować indywidualną stawkę odpisów amortyzacyjnych na podstawie art. 22j ust. 1 pkt 2 Ustawy o PIT... Czy można obecnie skorygować wartość początkową Środka Trwałego oraz wysokość dokonanych odpisów amortyzacyjnych począwszy od stycznia 2010 roku przyjmując za wartość początkową pojazdu cenę jego nabycia w 2004 roku wynikającą z wystawionej faktury VAT... Odpowiedź na pytanie trzecie stanowi przedmiot niniejszej interpretacji indywidualnej. Wniosek Pani w zakresie pytania pierwszego i drugiego zostanie rozpatrzony odrębną interpretacją. Ad. 3 Zdaniem Wnioskodawczyni jest ona uprawniona do dokonania korekty odpisów amortyzacyjnych podwyższając ich podstawę od momentu podwyższenia wartości początkowej, a co za tym idzie skorygowania kosztów uzyskania przychodu.

2011
1
sie

Istota:

„W jaki sposób ustalić dla potrzeb amortyzacji wartość początkową przejętych przez Ch środków trwałych oraz w jaki sposób amortyzować przejęte środki trwałe po uzyskaniu osobowości prawnej (pytanie oznaczone we wniosku Nr 1)?”

Fragment:

Zatem, jeżeli w ramach opisanego przez Wnioskodawcę podziału przez wydzielenie, majątek pozostały w podmiocie dzielonym (Z) stanowi również zorganizowaną część przedsiębiorstwa, zgodnie z wyżej przytoczoną definicją, Ch na dzień uzyskania osobowości prawnej, powinna ustalić wartość początkową środków trwałych na podstawie wartości początkowej określonej w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych przed uzyskaniem osobowości prawnej. Wnioskodawca winien również dokonywać odpisów amortyzacyjnych z uwzględnieniem ich dotychczasowej wysokości oraz kontynuować przyjętą przez poprzednika prawnego metodę amortyzacji. Do wniosku Ch dołączyła kserokopie dokumentów obrazujących przedstawiony we wniosku stan faktyczny. Należy zauważyć, że wydając interpretację w trybie art. 14b Ordynacji podatkowej Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów, nie przeprowadza postępowania dowodowego w związku z czym nie jest obowiązany, ani uprawniony do oceny tych materiałów: jest związany wyłącznie opisem stanu faktycznego przedstawionym przez wnioskodawcę i jego stanowiskiem. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym. Nadmienia się, że odnośnie spraw będących przedmiotem oznaczonych we wniosku pytań 2 i 3 wydano odrębne interpretacje.

2011
1
lip

Istota:

Czy można rozliczyć bezpośrednio w kosztach uzyskania przychodów, tzn. nie kapitalizować ich w wartości początkowej środka trwałego jako koszty wytworzenia, następujące koszty:koszty ubezpieczeń inwestycji w trakcie realizacji, koszty organizacji przetargów, koszty badań i pomiarów geologicznych i geodezyjnych, koszty likwidacji środków trwałych (np. koszty rozbiórki) łącznie z nieumorzoną częścią ich wartości początkowej (likwidacja jest bezpośrednio związana z procesem inwestycyjnym), koszty związane z uzyskaniem pozwoleń budowlanych, środowiskowych, itp., niezbędnych do realizacji danego projektu inwestycyjnego, opłaty za użytkowanie gruntu i ubezpieczenia obiektu w czasie budowy oraz podatek od nieruchomości od działek, nabytych wyłącznie w celach prowadzenia inwestycji, koszty związane z uregulowaniem stanu prawnego gruntów, koszty osobowe pośrednie, tj. koszty wynagrodzeń, narzutów na wynagrodzenia, delegacji związanych z inwestycjami i inne koszty pracowników zaangażowanych w proces wytwarzania środka trwałego (np. inwestorzy nadzoru) oraz pracowników zaangażowanych w proces ustalania warunków przyłączeniowych (zawierania umów przyłączeniowych), tj. koszty dotyczące osób, które nie są zaangażowane wyłącznie w wytworzenie danego środka trwałego?

Fragment:

Winny zatem być elementem kosztu wytworzenia i stanowić o wartości początkowej środka trwałego. Bez znaczenia jest tu fakt, że budowa nie została jeszcze rozpoczęta. Z wyroku NSA z dnia 14 czerwca 2007 r., sygn. 943/06, wynika, iż „ poniesienie wydatków na prace geologiczne i geodezyjne przed uzyskaniem pozwolenia na budowę pozwała uznać je za wydatki inwestycyjne ”. Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 31 października 2008 r., jest nieprawidłowa w podstawowym zakresie wyeliminowania z kosztów podatkowych niezamortyzowanej wartości likwidowanego środka trwałego. Zmiana tej interpretacji dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania zmienionej interpretacji. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą zmianę interpretacji przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał zmianę interpretacji indywidualnej w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.