IPPB3/4510-653/15-3/MS | Interpretacja indywidualna

Czy wnioskodawca ma obowiązek ustalić wartość początkową nabytych praw użytkowania wieczystego w rozumieniu art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 ze zm.)? Czy w przypadku gdy taki obowiązek istnieje, lub gdy taki obowiązek nie istnieje, lecz wnioskodawca ma możliwość ustalenia wartości początkowej - w jaki sposób ustala się wartość początkową użytkowania wieczystego oraz udziałów we współużytkowaniu wieczystym?
IPPB3/4510-653/15-3/MSinterpretacja indywidualna
 1. ewidencja rachunkowa
 2. podwyższenie kapitału
 3. spółka kapitałowa
 4. wartość początkowa środka trwałego
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Amortyzacja środków trwałych
 2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Wartość początkowa środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
 3. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Ustalanie dochodu (straty)

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2014r., poz.851) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 30 lipca 2015r. data wpływu 30 lipca 2015r,, o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie:

 • braku obowiązku ustalenia wartości początkowej nabytego przez Wnioskodawcę prawa użytkowania wieczystego gruntu – jest nieprawidłowe,
 • sposobu ustalania wartości początkowej tego prawa – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 lipca 2015r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie braku obowiązku ustalenia wartości początkowej nabytego przez Wnioskodawcę prawa użytkowania wieczystego oraz sposobu ustalania wartości początkowej tego prawa.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca zamierza podwyższyć kapitał zakładowy. Na podwyższenie kapitału zakładowego wnioskodawcy osoba trzecia wniesie: prawo użytkowania wieczystego gruntów wraz z prawem własności budynków i urządzeń wzniesionych na tych gruntach oraz prawo własności lokali wraz z udziałami w częściach wspólnych budynków oraz udziałami we współużytkowaniu wieczystym gruntów.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:
 1. Czy wnioskodawca ma obowiązek ustalić wartość początkową nabytych praw użytkowania wieczystego w rozumieniu art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 ze zm.)...
 2. Czy w przypadku gdy taki obowiązek istnieje, lub gdy taki obowiązek nie istnieje, lecz wnioskodawca ma możliwość ustalenia wartości początkowej - w jaki sposób ustala się wartość początkową użytkowania wieczystego oraz udziałów we współużytkowaniu wieczystym...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych podatnicy są obowiązani do prowadzenia ewidencji rachunkowej, zgodnie z odrębnymi przepisami, w sposób zapewniający określenie wysokości dochodu (straty), podstawy opodatkowania i wysokości należnego podatku za rok podatkowy, a także do uwzględnienia w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych informacji niezbędnych do obliczenia wysokości odpisów amortyzacyjnych zgodnie z przepisami art. 16a-16m ustawy.

Art. 16a-16c ustawy o podatku dochodowym od osób definiuje pojęcie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dla celów podatkowych.

Przepisy te określają m.in. że do środków trwałych zalicza się rzeczy/przedmioty stanowiące własność lub współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub umowy określonej w art. 17a pkt 1 tej ustawy.

Podobnie definiuje się wartości niematerialne i prawne, gdzie stwierdza się, że do wartości niematerialnych i prawnych zalicza się określone prawa lub wartości - o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane przez niego do używania na podstawie umowy licencyjnej (sublicencji), umowy najmu, dzierżawy lub umowy określonej w art. 17a pkt 1 tej ustawy. Jednocześnie w odniesieniu do niektórych rzeczy, praw lub wartości nie stosuje się wymogu dotyczącego przewidywanego okresu używania.

Dodatkowo do katalogu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zalicza się określone rzeczy lub prawa określone w art. 16c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Zgodnie z tym artykułem amortyzacji nie podlegają:

 1. grunty i prawa wieczystego użytkowania gruntów,
 2. budynki, lokale, budowle i urządzenia zaliczane do spółdzielczych zasobów mieszkaniowych lub służących działalności społeczno-wychowawczej prowadzonej przez spółdzielnie mieszkaniowe,
 3. dzieła sztuki i eksponaty muzealne,
 4. wartość firmy, jeżeli wartość ta powstała w inny sposób niż określony w art. 16b ust. 2 pkt 2,
 5. składniki majątku, które nie są używane na skutek zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej albo zaprzestania działalności, w której te składniki były używane; w tym przypadku składniki te nie podlegają amortyzacji od miesiąca następującego po miesiącu, w którym zawieszono albo zaprzestano tę działalność

- zwane odpowiednio środkami trwałymi lub wartościami niematerialnymi i prawnymi.

A zatem prawo użytkowania wieczystego nie podlega amortyzacji, jednakże jest zaliczane do środków trwałych/wartości niematerialnych i prawnych, bezpośrednio na podstawie art. 16c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (gdyby prawo nie było zaliczane do środków trwałych/wartości niematerialnych i prawnych, wtedy ustawodawca określiłby to wprost; jednakże ustawodawca posłużył się formułą wg której określone środki trwałe i wartości niematerialne i prawne nie podlegają amortyzacji). Użytkowanie wieczyste jest też zaliczane do środków trwałych zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. (Dz.U. z 2013 r. poz. 330 ze zm.).

Zgodnie z art. 16f ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych podatnicy, z wyjątkiem tych, którzy ze względu na ogłoszoną upadłość obejmującą likwidację majątku nie prowadzą działalności gospodarczej, dokonują odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, o których mowa w art. 16a ust. 1 i ust. 2 pkt 1-3 oraz w art. 16b.

Przy czym wartość początkową określa się zgodnie z art. 16g ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Zgodnie z art. 16g ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych za wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych uważa się w razie nabycia w postaci wkładu niepieniężnego wniesionego do spółki - ustaloną przez podatnika, na dzień wniesienia wkładu wartość poszczególnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, nie wyższą jednak od ich wartości rynkowej (przepis nie dotyczy komercjalizowanej własności intelektualnej).

Mając na uwadze powyższe należy przyjąć, że wnioskodawca obowiązany jest rozpoznać w swoich w księgach podatkowych (w rozumieniu art. 3 pkt 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowej <Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.>), nabyte prawo użytkowania wieczystego jako środek trwały/wartość niematerialną i prawną. Jednakże nie ma obowiązku ustalać wartości początkowej dla celów amortyzacji ponieważ prawo użytkowania wieczystego (jak i udział we współużytkowaniu wieczystym) nie podlega amortyzacji podatkowej. Nie wyklucza to jednak możliwości lub obowiązku ustalenia w księgach podatkowych wartości prawa użytkowania wieczystego, w tym także wartości początkowej tego prawa dla innych celów niż amortyzacja podatkowa wnioskodawcy. Ustalenie wartości początkowej nastąpi według wartości ustalonej przez wnioskodawcę, lecz nie wyższej niż wartość rynkowa.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego w zakresie:
 • braku obowiązku ustalenia wartości początkowej nabytych przez Wnioskodawcę praw użytkowania wieczystego - jest nieprawidłowe,
 • sposobu ustalania wartości początkowej tych praw - jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 851; dalej: updop) nie uważa się za koszty uzyskania przychodów:

 1. wydatków na nabycie gruntów lub prawa wieczystego użytkowania gruntów, z wyjątkiem opłat za wieczyste użytkowanie gruntów - wydatki te, zaktualizowane zgodnie z odrębnymi przepisami, pomniejszone o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 16h ust. 1 pkt 1, są jednak kosztem uzyskania przychodów, w przypadku odpłatnego zbycia środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na czas ich poniesienia.
 2. nabycie lub wytworzenie we własnym zakresie innych niż wymienione w lit. a środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, w tym również wchodzących w skład nabytego przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanych części,
 3. ulepszenie środków trwałych, które zgodnie z art. 16g ust. 13 powiększają wartość środków trwałych, stanowiącą podstawę naliczania odpisów amortyzacyjnych

– wydatki te, zaktualizowane zgodnie z odrębnymi przepisami, pomniejszone o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 16h ust. 1 pkt 1, są jednak kosztem uzyskania przychodów, w przypadku odpłatnego zbycia środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na czas ich poniesienia.

W myśl art. 16a ust.1 updop amortyzacji podlegają, z zastrzeżeniem art. 16c, stanowiące własność lub współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania:

 1. budowle, budynki oraz lokale będące odrębną własnością,
 2. maszyny, urządzenia i środki transportu,
 3. inne przedmioty

– o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub umowy określonej w art. 17a pkt 1, zwane środkami trwałymi.

Na podstawie art. 16c pkt 1 updop amortyzacji nie podlegają grunty i prawa wieczystego użytkowania gruntów.

Art. 9 ust. 1 updop stanowi, że podatnicy są obowiązani do prowadzenia ewidencji rachunkowej, zgodnie z odrębnymi przepisami, w sposób zapewniający określenie wysokości dochodu (straty), podstawy opodatkowania i wysokości należnego podatku za rok podatkowy, a także do uwzględnienia w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych informacji niezbędnych do obliczenia wysokości odpisów amortyzacyjnych zgodnie z przepisami art. 16a- 16m. Odrębne przepisy, o których mówi ustawodawca to ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2013r. Poz. 330) i wydane na jej podstawie przepisy wykonawcze.

Zarówno przepisy ustawy o rachunkowości jak i ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie zawierają wzoru ewidencji środków trwałych. Jednakże, biorąc pod uwagę uregulowania zawarte w przepisach art. 16a-16m updop, ewidencja ta powinna zawierać co najmniej następujące pozycje:

 • nazwę środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej (symbol KRŚT)
 • datę nabycia i przyjęcia do używania
 • wartość początkową (zaktualizowaną wartość początkową)
 • stawkę amortyzacyjną i metodę amortyzacji
 • datę wykreślenia składnika z ewidencji.

Jak stanowi art. 16d ust. 2 updop składniki majątku, o których mowa w art. 16a–16c, wprowadza się (podkr. organu) do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zgodnie z art. 9 ust. 1, najpóźniej w miesiącu przekazania ich do używania. (...).

Jak wynika z powyższego przepisu wprowadzeniu do ewidencji podlegają także środki trwałe i wartości niematerialne i prawne wymienione w art. 16c updop, a więc nie podlegające amortyzacji. Przy czym za „wprowadzenie do ewidencji” nie może być uznane samo tylko wpisanie nazwy środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej lecz podanie wszystkich informacji, o których mowa wyżej, w tym wartości początkowej. Okoliczność, że dany środek trwały lub wartość niematerialna i prawna nie podlegają amortyzacji podatkowej nie uzasadnia odstąpienia od ustalenia wartości początkowej i wpisania jej do ewidencji. Dodatkowym argumentem przemawiającym za koniecznością ustalenia tej wartości jest nałożony przez ustawodawcę w art. 16g ust. 10a w zw. z ust. 9 obowiązek kontynuacji tj. przyjęcia przez podmiot nabywający składniki majątku stanowiące przedsiębiorstwo lub jego zorganizowaną część w formie wkładu niepieniężnego wartości początkowej nabytych w ramach tego wkładu środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w wysokości wartości początkowej określonej w ewidencji podmiotu wnoszącego wkład. Gdyby zatem podmiot wnoszący wkład nie ustalił wartości początkowej i nie wpisał jej do ewidencji podmiot wkład nabywający miałby trudności w prawidłowym ustaleniu wartości początkowej w swojej ewidencji.

W związku z powyższym nieprawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy zakładające brak obowiązku ustalenia wartości początkowej i wpisania jej do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w odniesieniu do, nabytych w formie wkładu niepieniężnego, praw wieczystego użytkowania (współużytkowania) gruntów z tego powodu, iż na podstawie art. 16c pkt 1 updop nie podlegają one amortyzacji podatkowej.

Zgodzić się natomiast należy ze stanowiskiem Wnioskodawcy w zakresie sposobu ustalania wartości początkowej tych praw na podstawie art. 16g ust.1 pkt 4 updop, zgodnie z którym za wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, z uwzględnieniem ust. 2–14, uważa się – w razie nabycia w postaci wkładu niepieniężnego wniesionego do spółki albo spółdzielni (niestanowiącego przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części – przyp. organu) – ustaloną przez podatnika, z zastrzeżeniem pkt 4c, na dzień wniesienia wkładu wartość poszczególnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, nie wyższą jednak od ich wartości rynkowej.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania niniejszej interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późń. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

ewidencja rachunkowa
ILPB3/423-455/12-2/AO | Interpretacja indywidualna

podwyższenie kapitału
IPPB3/423-1251/14-4/EŻ | Interpretacja indywidualna

spółka kapitałowa
IPPB2/415-965/11/16-5/S/MG | Interpretacja indywidualna

wartość początkowa środka trwałego
ITPB1/415-1312/14/PSZ | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.