Wartość początkowa | Interpretacje podatkowe

Wartość początkowa | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to wartość początkowa. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie sposobu ustalenia wartości początkowej prawa autorskiego do znaku towarowego otrzymanego w drodze umowy darowizny oraz możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od prawa autorskiego do znaku towarowego
Fragment:
Jak stanowi art. 22f ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podatnicy, z wyjątkiem tych, którzy ze względu na ogłoszoną upadłość nie prowadzą działalności gospodarczej, dokonują odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, o których mowa w art. 22a ust. 1 i ust. 2 pkt 1-3 oraz w art. 22b. Podstawę naliczania odpisów amortyzacyjnych stanowi wartość początkowa wartości niematerialnych i prawnych, ustalona zgodnie z zasadami określonymi w art. 22g ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Sposób ustalenia wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych jest zróżnicowany m.in. z uwagi na sposób ich nabycia. Stosownie do art. 22g ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, z uwzględnieniem ust. 2-18, w razie nabycia w drodze spadku, darowizny lub w inny nieodpłatny sposób uważa się wartość rynkową z dnia nabycia, chyba że umowa darowizny albo umowa o nieodpłatnym przekazaniu określa tę wartość w niższej wysokości. Zgodnie z art. 22g ust. 16 ww. ustawy, przy ustalaniu wartości początkowej poszczególnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, zgodnie z ust. 1 pkt 3-5 oraz ust. 2, 8, 9, 14 i 15, przepis art. 19 stosuje się odpowiednio. Przy czym, w myśl art. 19 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wartość rynkową, o której mowa w ust. 1, rzeczy lub praw majątkowych określa się na podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami lub prawami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca odpłatnego zbycia.
2017
23
lut

Istota:
1. Czy kwota wynikająca z Aneksu nie będzie stanowić przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych?
2. Czy korekta rozliczeń podatkowych Spółki powinna zostać dokonana w taki sposób, że na dzień zawarcia Aneksu Spółka powinna wyłączyć z kosztów uzyskania przychodów tę część dotychczasowych odpisów amortyzacyjnych , w jakiej - proporcjonalnie - pozostawać będzie kwota wynikająca z Aneksu do wysokości wartości początkowej poszczególnych środków trwałych wytworzonych w efekcie zadania inwestycyjnego, a w przyszłych okresach rozliczeniowych część odpisów amortyzacyjnych przypadająca na kwotę obniżenia ceny nie powinna stanowić kosztów uzyskania przychodów?
Fragment:
Przenosząc zdarzenie opisane we wniosku na grunt analizowanych przepisów stwierdzić należy, że w związku z zaistniałą sytuacją zmienił się koszt wytworzenia środków trwałych, a zatem Wnioskodawca powinien skorygować wartość początkową środków trwałych, o których mowa we wniosku o wartość otrzymanego zwrotu. Od tak skorygowanej wartości ponownie naliczyć odpisy amortyzacyjne zgodnie z zasadami wskazanymi w art. 16a-16m updop, a następnie skorygować wstecz koszty uzyskania przychodu o odpisy już do kosztów zaliczone za lata poprzednie. Korekty odpisów amortyzacyjnych nie stosuje się w przypadku, gdy dotyczy ona kosztów uzyskania przychodów związanych ze zobowiązaniami podatkowymi, które uległy przedawnieniu. Przy czym pamiętać należy, że zgodnie z art. 16h ust. 1 pkt 1 updop, odpisów amortyzacyjnych dokonuje się, od wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, z zastrzeżeniem art. 16k, począwszy od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym ten środek lub wartość wprowadzono do ewidencji, z zastrzeżeniem art. 16e, do końca tego miesiąca, w którym następuje zrównanie sumy odpisów amortyzacyjnych z ich wartością początkową lub w którym postawiono je w stan likwidacji, zbyto lub stwierdzono ich niedobór; suma odpisów amortyzacyjnych obejmuje również odpisy, których zgodnie z art. 16 ust. 1 nie uważa się za koszty uzyskania przychodów.
2017
9
lut

Istota:
M.in. w zakresie ustalenia kosztów zwiększających wartość początkową wytworzonego Biurowca A, a dotyczących wydatków wskazanych przez Wnioskodawcę w pkt 1-8 wniosku.
Fragment:
W przypadku nieistnienia związku ekonomicznego pomiędzy danymi kosztami, a wytworzonym środkiem trwałym przez podatnika, brak jest podstaw do uznania takiego kosztu, za koszt powiększający wartość początkową wytworzonego środka trwałego. Również w orzeczeniu z 1 lutego 2011 r. sygn. akt II FSK 1603/09 NSA potwierdził, że wszelkie wydatki, które dają się przyporządkować do środka trwałego stanowią element wartości początkowej wytwarzanego środka trwałego. Z przytoczonego przykładów orzecznictwa sądów administracyjnych wynika, że dla zakwalifikowania danego wydatku jako kosztu zwiększającego wartość początkową wytwarzanego środka trwałego decydująca jest możliwość powiązania danego wydatku z wytwarzanym środkiem trwałym lub grupą środków trwałych. Warunkiem zakwalifikowania wydatków jako kosztów zwiększających wartość początkową środków trwałych jest zatem ich związek z procesem wytworzenia środków trwałych - poniesienie tych wydatków powinno warunkować wytworzenie środka trwałego. Podsumowując, jeżeli wytworzenie środka trwałego bez określonego wydatku nie byłoby możliwe, to wydatek ten stanowi koszt zwiększający wartość początkową danego środka trwałego. Z kategorii wydatków zwiększających wartość wytwarzanego środka trwałego Ustawodawca wyłączył określone rodzaje wydatków spełniających opisany powyżej związek, ale posiadających wpływ na ogólną działalności podatnika tj. koszty ogólne zarządu, koszty sprzedaży oraz pozostałych kosztów operacyjne i koszty operacji finansowych, w szczególności odsetek od pożyczek (kredytów) i prowizji, z wyłączeniem odsetek i prowizji naliczonych do dnia przekazania środka trwałego do używania.
2017
4
lut

Istota:
M.in. w zakresie ustalenia, czy wydatki poniesione przez Wnioskodawcę na usługi marketingowe i cateringowe zwiększą wartość początkową wytworzonego w ramach realizacji inwestycji Biurowca A (pytanie oznaczone we wniosku Nr 3)
Fragment:
Przedmiotem wątpliwości Wnioskodawcy jest kwestia ustalenia, czy ww. wydatki mogą zwiększać wartość początkową środka trwałego wytworzonego w ramach realizacji inwestycji, w świetle art. 16g ust. 1 pkt 2 oraz art. 16g ust. 4 ustawy o CIT. Mając powyższe na względzie stwierdzić należy, że niniejsze wydatki jako związane z promocją realizowanej inwestycji pomimo, że wykazują związek z prowadzoną inwestycją, nie jest to jednak związek bezpośredni czyli przekładający się na wartość inwestycji. Ww. wydatki nie są bezpośrednio związane z procesem wytwarzenia środka trwałego (Biurowca A), tym samym nie mogą one zwiększać wartości inwestycji, tj. nie będą mogły stanowić elementu wartości początkowej wytwarzanego składnika majątku trwałego. Powyższe wydatki w myśl art. 15 ust. 4d i ust. 4e updop, stanowią koszty podatkowe w dacie ich poniesienia. W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy, że poniesienie wydatków na usługi marketingowe warunkuje wytworzenie planowanego środka trwałego i wydatki te zwiększają wartość początkową wytwarzanego środka trwałego uznano za nieprawidłowe. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.
2017
4
lut

Istota:
M.in. w zakresie ustalenia, czy wydatki poniesione przez Wnioskodawcę na ochronę fizyczną inwestycji oraz na polisę ubezpieczenia, o której mowa we wniosku zwiększą wartość początkową wytworzonego w ramach realizacji inwestycji Biurowca A (pytanie oznaczone we wniosku Nr 4).
Fragment:
Przedmiotem wątpliwości Wnioskodawcy jest kwestia ustalenia, czy ww. wydatki mogą zwiększać wartość początkową środka trwałego (Biurowca A) wytworzonego w ramach realizacji Inwestycji, w świetle art. 16g ust. 1 pkt 2 oraz art. 16g ust. 4 ustawy o CIT. Mając powyższe na względzie stwierdzić należy, że do kosztu wytworzenia środka trwałego (Biurowca A), o którym mowa w art. 16g ust. 4 updop, nie mogą zostać zaliczone ww. wskazane wydatki. Wydatki te jako dotyczące całokształtu działalności Spółki, mimo że związane są z realizowaną inwestycją, nie mają jednak wpływu na koszt wytworzenia składnika majątku trwałego powstałego w związku z realizowaną inwestycją. W konsekwencji, wydatki niezwiązane bezpośrednio z realizowaną inwestycją, nie mogą zwiększać wartości początkowej środka trwałego (Biurowca A). Wobec powyższego przedstawione we wniosku stanowisko Wnioskodawcy uznano za nieprawidłowe. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Nadmienić należy, że w zakresie pytań oznaczonych we wniosku nr 1-3 oraz 5-7 zostały/zostaną wydane odrębne rozstrzygnięcia. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem.
2017
4
lut

Istota:
W zakresie sposobu ustalenia wartości początkowej składników majątku otrzymanych w drodze darowizny (pytanie oznaczone we wniosku Nr 3)
Fragment:
Zgodnie z art. 16h ust. 1 pkt 1 updop, odpisów amortyzacyjnych dokonuje się od wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, z zastrzeżeniem art. 16k, począwszy od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym ten środek lub wartość wprowadzono do ewidencji, z zastrzeżeniem art. 16e, do końca tego miesiąca, w którym następuje zrównanie sumy odpisów amortyzacyjnych z ich wartością początkową lub w którym postawiono je w stan likwidacji, zbyto lub stwierdzono ich niedobór; suma odpisów amortyzacyjnych obejmuje również odpisy, których zgodnie z art. 16 ust. 1 nie uważa się za koszty uzyskania przychodów. Zasady ustalania wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wskazane zostały w art. 16g updop. Zgodnie z art. 16g ust. 1 pkt 3 updop, za wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, z uwzględnieniem ust. 2-14, uważa się w razie nabycia w drodze spadku, darowizny lub w inny nieodpłatny sposób wartość rynkową z dnia nabycia, chyba że umowa darowizny albo umowa o nieodpłatnym przekazaniu określa tę wartość w niższej wysokości. W świetle powyższego należy przyjąć, że co do zasady wartość początkową w przypadku darowizny stanowi wartość rynkowa nabytego majątku (chyba, że umowa określa wartość w innej wysokości).
2017
31
sty

Istota:
Czy na podstawie wyceny dokonanej przez rzeczoznawcę majątkowego, można wprowadzić opisany budynek w części usługowej do ewidencji środków trwałych i dokonywać odpisów amortyzacyjnych od tak ustalonej wartości początkowej?
Fragment:
Zatem odpisów amortyzacyjnych można dokonywać od wartości początkowej środka trwałego, począwszy od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym ten środek wprowadzony został (zostanie) do ewidencji środków trwałych. Zasady ustalania wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych, która stanowi podstawę obliczenia odpisów amortyzacyjnych określa art. 22g ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Prawidłowe ustalenie wartości początkowej środków trwałych jest bardzo istotne, ponieważ jej wysokość kształtować będzie wartość odpisów amortyzacyjnych. Zgodnie z art. 22g ust. 1 pkt 3 tej ustawy, za wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, z uwzględnieniem ust. 2-18, w razie nabycia w drodze spadku, darowizny lub w inny nieodpłatny sposób uważa się wartość rynkową z dnia nabycia, chyba że umowa darowizny albo umowa o nieodpłatnym przekazaniu określa tę wartość w niższej wysokości. Natomiast, stosownie do treści art. 22g ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, z uwzględnieniem ust. 2-18, uważa się w razie wytworzenia we własnym zakresie - koszt wytworzenia.
2017
28
sty

Istota:
Zwolnienia od podatku sprzedaży i korekta podatku.
Fragment:
(...) Wartość początkowa na 30.09.2016 roku 1.929.039,72 Spółdzielnia informuje, że wydatki na ulepszenie budynku, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym (biorąc pod uwagę wyliczenia przedstawione poniżej), w odniesieniu do wartości początkowej budynku liczonej na rok 2009: w 2010 r. wyniosły procentowo 0,23%; w 2011 r. wyniosły procentowo 3,05%; w 2016 r. wyniosły procentowo 8,85%. Z punktu widzenia przepisów o CIT, dla których ustala się wartość początkową, wartość początkowa po ulepszeniach wykonanych do dnia 31.12.2016 r. wyniosła 1.720.410,62 zł. Uwzględniając wartość nakładów poniesionych w kolejnych latach, które poniżej podaje Wnioskodawca, określić można wartości procentowe, o których mowa w wezwaniu. Wartość początkowa budynku liczona na 31.12.2009 r. wynosi 1.720.410,62 zł co wynika z wyliczenia: Wartość początkowa z dnia zakupu 24 listopada 1998r. to kwota 750.049,90zł. Wydatki na ulepszenie z: 1999 r. 112.709,00 zł 2000 r. 329.133,09 zł 2002 r. 25.184,14 zł 2003 r. 22.171,89 zł 2004 r. 6.000,00 zł 2005 r. 44.008,63 zł 2006 r. 49.345,52 zł 2008 r. 148.590,95 zł 2009 r. 233.217.50 zł Razem 1.720.410,62 zł Wydatki na ulepszenie z: 2010 r. 4.000,00 zł 0,23% (4.000,00 zł : 1.720.410,62 zł) x 100 = 0,23%. 2012 r. 52.441,90zł 3,05% (52.441,90 zł : 1.720.410,62 zł) x 100 = 3,05%. 2016 r. 152.187,20 zł 8,85% (152,187,20 zł : 1.720.410,62 zł) x 100 = 8,85%.
2017
11
sty

Istota:
Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie zaliczenia do wartości początkowej wynagrodzenia zapłaconego za nabycie zintegrowanego systemu informatycznego, okresu dokonywania odpisów amortyzacyjnych od zintegrowanego systemu informatycznego.
Fragment:
Wartość początkowa zintegrowanego systemu informatycznego klasy ERP wyniesie: łączne wynagrodzenie 308.100 zł netto - wartość urządzeń wymienionych w pkt 4 9.540 zł netto = 298.560 zł netto. Urządzenia te stanowią każdy z osobna odrębne środki trwałe o wartości początkowej nie przekraczającej 3.500 zł i wydatki na ich nabycie stanowią koszty uzyskania przychodów w 100% w miesiącu oddania ich do używania. Pismem z 8 lipca 2016 r. stanowiącym odpowiedź na wezwanie do uzupełnienia braków formalnych wniosku Spółka wskazała, że stanowisko w zakresie pytania nr 1, sformułowano na podstawie art. 16g Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 2. Zgodnie z art. 16m ust. 1 pkt 1) okres dokonywania odpisów amortyzacyjnych od tej wartości niematerialnej i prawnej – zintegrowanego systemu informatycznego klasy ERP nie może być krótszy niż 24 miesiące. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego w zakresie: zaliczenia do wartości początkowej wynagrodzenia zapłaconego za nabycie zintegrowanego systemu informatycznego (pytanie nr 1) – jest nieprawidłowe, okresu dokonywania odpisów amortyzacyjnych od zintegrowanego systemu informatycznego (pytanie nr 2) – jest bezprzedmiotowe.
2016
16
gru

Istota:
W zakresie sposobu ustalenia wartości początkowej przedmiotu leasingu finansowego (prawa ochronnego do znaku towarowego) dla celów amortyzacji podatkowej
Fragment:
Zgodnie z zawartą Umową, odpisów od wartości początkowej prawa ochronnego do znaku towarowego dokonywać będzie Wnioskodawca. A zatem zostanie także spełniony ostatni warunek określony w art. 17f ust. 1 pkt 3 Ustawy CIT, przesadzający o zakwalifikowaniu Umowy do umowy leasingu finansowego dla celów podatkowych. Cytowany wyżej przepis (art. 17f ust. 1 Ustawy CIT) wskazuje, w jaki sposób należy rozliczać umowę leasingu finansowego dla celów podatkowych. Nie zawiera jednak żadnych dyspozycji odnośnie sposobu ustalenia wartości początkowej przedmiotu leasingu w księgach korzystającego. Sposób ustalenia wartości początkowej przedmiotu leasingu wynika natomiast pośrednio z definicji pojęcia „ spłaty wartości początkowej ”, określonego w art. 17a pkt 7 Ustawy CIT. Zgodnie z tą definicją, wartość początkowa przedmiotu leasingu powinna zostać ustalona zgodnie z art. 16g Ustawy CIT. Biorąc pod uwagę charakter umowy leasingu finansowego, najbardziej adekwatną postacią wartości początkowej, spośród uregulowanych w ww. przepisie, jest cena nabycia (art. 16g ust. 1 pkt 1 Ustawy CIT), którą zgodnie z art. 16g ust. 3 Ustawy CIT stanowi kwota należna zbywcy, powiększona o koszty związane (...)
2016
15
gru
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.