Wartość początkowa | Interpretacje podatkowe

Wartość początkowa | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to wartość początkowa. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy wartość początkowa ŚT lub WNiP ustalona w wysokości wartości początkowej określonej w Umowie, równej sumie ustalonych w Umowie kapitałowych części opłat oraz ewentualnej opłaty końcowej (za wykup przedmiotu leasingu), pomniejszonych o należny podatek VAT, będzie podstawą dokonywania odpisów amortyzacyjnych przez Spółkę?
Fragment:
(...) wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, części podstawowych rat leasingowych stanowiących zapłatę wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (bez części odsetkowej rat) oraz opłaty za wykup stanowiącej zapłatę pozostałej części wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, odnoszącej się do poszczególnych składników ZCP określonych w umowie leasingu, interpretację indywidualną z 17 sierpnia 2016 r. (znak: ILPB3/4510-1-288/16-4/KS), w której Minister Finansów w pełni podzielił stanowisko wnioskodawcy, że: wartość początkowa ŚT lub WNiP ustalona w wysokości wartości początkowej określonej w umowie, równej sumie ustalonych w umowie kapitałowych części opłat oraz ewentualnej opłaty końcowej (za wykup przedmiotu leasingu), pomniejszonych o należny podatek VAT, będzie podstawą dokonywania odpisów amortyzacyjnych przez Wnioskodawcę, interpretację indywidualną z 26 września 2016 r. (znak: ILPB1-3/4510-1-25/16-2/DS), w której Minister Finansów w pełni podzielił stanowisko wnioskodawcy, że: wartość początkowa ŚT oraz WNiP ustalona (...) zgodnie z art. 16g ust. 10 Ustawy CIT, a także dodatnia wartość firmy Przedsiębiorstwa (o ile wystąpi) będzie podstawą dokonywania odpisów amortyzacyjnych przez Wnioskodawcę (...).
2016
3
gru

Istota:
Czy odpisy amortyzacyjne dokonywane od wartości początkowej ŚT lub WNiP w trakcie obowiązywania Umowy oraz część odsetkowa opłat z tytułu korzystania z ŚT lub WNiP uiszczanych w trakcie obowiązywania Umowy będą stanowiły koszty uzyskania przychodów Spółki?
Fragment:
ŚT lub WNiP), o których mowa w art. 16a i 16b Ustawy CIT, co oznacza, że do kosztów uzyskania przychodów korzystającego nie będzie można zaliczyć uiszczanych na podstawie Umowy opłat, w części stanowiącej spłatę wartości początkowej ŚT lub WNiP (stosownie do treści art. 17f Ustawy CIT). A contrario uiszczana na podstawie Umowy opłata w pozostałej części, to jest w części niestanowiącej spłaty wartości początkowej ŚT lub WNiP, będzie stanowiła koszt uzyskania przychodu dla Wnioskodawcy. Wobec tego, część odsetkowa opłat uiszczanych na podstawie Umowy (jako niestanowiącą spłaty wartości początkowej ŚT lub WNiP i nieuwzględnioną w wartości początkowej ŚT lub WNiP) Spółka powinna móc zaliczać do kosztów podatkowych. Podobnie, odpisy amortyzacyjne dokonywane od wartości początkowej ŚT lub WNiP na podstawie art. 15 ust. 6 Ustawy CIT w związku z art. 16a ust. 2 pkt 3 Ustawy CIT i art. 16b ust. 2 pkt 4 Ustawy CIT będą stanowiły koszty uzyskania przychodów Spółki. Mając powyższe na uwadze, zdaniem Wnioskodawcy, odpisy amortyzacyjne dokonywane od wartości początkowej ŚT lub WNiP w trakcie obowiązywania Umowy oraz część odsetkowa opłat z tytułu korzystania z ŚT lub WNiP uiszczanych w trakcie obowiązywania Umowy będą stanowiły koszty uzyskania przychodów Spółki. Wnioskodawca pragnie podkreślić, że stanowisko zaprezentowane przez Spółkę zostało wielokrotnie potwierdzone w wydawanych przez Ministra Finansów interpretacjach podatkowych.
2016
3
gru

Istota:
Czy Wnioskodawca powinien ustalić wartość początkową ŚT lub WNiP (w rozumieniu i na potrzeby stosowania art. 17f ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych) w wysokości wartości początkowej określonej w Umowie, równej sumie ustalonych w Umowie kapitałowych części opłat oraz ewentualnej opłaty końcowej (za wykup przedmiotu leasingu), pomniejszonych o należny podatek VAT?
Fragment:
(...) wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, części podstawowych rat leasingowych stanowiących zapłatę wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (bez części odsetkowej rat) oraz opłaty za wykup stanowiącej zapłatę pozostałej części wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, odnoszącej się do poszczególnych składników ZCP określonych w umowie leasingu, interpretację indywidualną z 17 sierpnia 2016 r. (znak: ILPB3/4510-1-288/16-3/KS), w której Minister Finansów w pełni podzielił stanowisko wnioskodawcy, że: Spółka powinna ustalić wartość początkowa ŚT lub WNiP (w rozumieniu i na potrzeby art. 17f ust. 1 Ustawy CIT) w wysokości wartości początkowej określonej w umowie, równej sumie ustalonych w umowie kapitałowych części opłat oraz ewentualnej opłaty końcowej (za wykup przedmiotu leasingu), pomniejszonych o podatek VAT, interpretację indywidualną z 26 września 2016 r. (znak: ILPB1-3/4510-1-25 /16-2/DS), w której Minister Finansów w pełni podzielił stanowisko wnioskodawcy, że: powinien on ustalić wartość początkową (...)
2016
2
gru

Istota:
W jaki sposób Spółka powinna ustalić wartość początkową oraz odpisy amortyzacyjne od składników majątku będących przedmiotem Wkładu Niepieniężnego? (pytanie oznaczone we wniosku nr 2)
Fragment:
W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie: W jaki sposób Spółka powinna ustalić wartość początkową oraz odpisy amortyzacyjne od składników majątku będących przedmiotem Wkładu Niepieniężnego? (pytanie oznaczone we wniosku nr 2) Zdaniem Wnioskodawcy, wartość początkowa składników majątku będących przedmiotem Wkładu Niepieniężnego i wniesionych aportem do Spółki przez Gminę (poza procedurą przekształceniową) powinna zostać ustalona w wysokości nieprzekraczającej ich wartości rynkowej. Wartość początkową środków trwałych wniesionych aportem do spółki kapitałowej, gdy przedmiotem aportu nie jest przedsiębiorstwo ani jego zorganizowana cześć, ustala się w oparciu o art. 16g ust. 1 pkt 4 Ustawy CIT. Zgodnie z tym przepisem, za wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (...) uważa się w razie nabycia w postaci wkładu niepieniężnego wniesionego do spółki albo spółdzielni - ustaloną przez podatnika, z zastrzeżeniem pkt 4c, na dzień wniesienia wkładu wartość poszczególnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, nie wyższą jednak od ich wartości rynkowej. W powyższym przepisie dowolność ustalenia wartości początkowej wnoszonego aportem środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej ograniczona jest jedynie parametrem jej wartości maksymalnej, która nie może przekraczać wartości rynkowej danego składnika majątku.
2016
2
gru

Istota:
Czy w przypadku nieruchomości zwracanej w naturze (w postaci prawa użytkowania wieczystego) jej kosztem nabycia i wartością początkową jest wartość rynkowa tej nieruchomości (prawa użytkowania wieczystego) w dniu jej zwrotu?
Fragment:
W przypadku środków trwałych istnieją jednak również inne formy ustalania wartości początkowej środków trwałych, niż w przypadku zakup lub wytworzenia. Spółka może nabyć majątek w drodze aportu, spadku, darowizny lub w inny sposób. Również w takich przypadkach organy podatkowe uznają, że wartość początkowa pomniejszona o dokonane odpisy amortyzacyjne stanowi koszt podatkowy. Pogląd taki wyraził np. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji z dnia 21 sierpnia 2012 r. ( IBPBI/2/423-579/12/AP ) odnośnie do sprzedaży majątku otrzymanego aportem. Oczywiście przypadek spółki jest inny niż wyżej wymieniony. Rozumowanie per analogiam mające na celu wypełnienie luki prawnej polega jednak na znalezieniu normy „ zastępczej ”, wyprowadzonej ze zbliżonych, a nie tożsamych zdarzeń. W przypadku aportu istotne jest, że spółka nie ponosi wydatku na nabycie; jego rolę pełni utworzony kapitał zakładowy. W przypadku spółki, kapitał zakładowy utworzony być nie mógł. Skoro jednak spółka odzyskała majątek, uzasadnia to prawo do potrącenia kosztu w wysokości jego wartości rynkowej. Jak wskazano na wstępie uzasadnienia wniosku, ustalenie wartości początkowej (oraz kosztu uzyskania przychodów w razie jej sprzedaży) wymaga odniesienia się do zdarzeń bieżących (odzyskania własności).
2016
2
gru

Istota:
W zakresie sposobu ustalenia wartości początkowej przedmiotu leasingu finansowego (prawa ochronnego do znaku towarowego) dla celów amortyzacji podatkowej
Fragment:
(...) wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, umowa zawiera postanowienie, że odpisów amortyzacyjnych w podstawowym okresie umowy leasingu dokonuje korzystający. Cytowany wyżej przepis wskazuje, w jaki sposób należy rozliczać umowę leasingu finansowego dla celów podatkowych. Nie zawiera jednak żadnych dyspozycji odnośnie sposobu ustalenia wartości początkowej przedmiotu leasingu w księgach korzystającego. Sposób ustalenia wartości początkowej przedmiotu leasingu wynika natomiast pośrednio z definicji pojęcia „ spłaty wartości początkowej ”, określonego w art. 23a pkt 7 Ustawy PIT. Zgodnie z tą definicją, wartość początkowa przedmiotu leasingu powinna zostać ustalona zgodnie z art. 16g (winno być: art. 22g) Ustawy PIT. Biorąc pod uwagę charakter umowy leasingu finansowego, najbardziej adekwatną postacią wartości początkowej, spośród uregulowanych w ww. przepisie, jest cena nabycia (art. 16g (winno być: art. 22g) ust. 1 pkt 1 Ustawy PIT), którą zgodnie z art. 16g (winno być art. 22g) ust. 3 Ustawy PIT stanowi kwota należna zbywcy, powiększona o koszty związane z zakupem naliczone do dnia przekazania (...)
2016
29
lis

Istota:
1. Czy Spółka l powinna ustalić wartość początkową środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych wchodzących w skład przedsiębiorstwa Spółki 1, powstałej z przekształcenia Wnioskodawcy, w wysokości wartości początkowej określonej w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Wnioskodawcy?
2. Czy Spółka l może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w całości odpisy amortyzacyjne dokonywane od ustalonej wartości początkowej środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych wchodzących w skład przedsiębiorstwa, w które została wyposażona w związku z przekształceniem działalności Wnioskodawcy, przy uwzględnieniu dotychczasowej wysokości odpisów i kontynuując metodę amortyzacji przyjętą przez Wnioskodawcę?
Fragment:
W związku z powyższym zadano następujące pytania: Czy Spółka l powinna ustalić wartość początkową środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych wchodzących w skład przedsiębiorstwa Spółki 1, powstałej z przekształcenia Wnioskodawcy, w wysokości wartości początkowej określonej w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Wnioskodawcy? Czy Spółka l może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w całości odpisy amortyzacyjne dokonywane od ustalonej wartości początkowej środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych wchodzących w skład przedsiębiorstwa, w które została wyposażona w związku z przekształceniem działalności Wnioskodawcy, przy uwzględnieniu dotychczasowej wysokości odpisów i kontynuując metodę amortyzacji przyjętą przez Wnioskodawcę? Zdaniem Wnioskodawcy, wartość początkową środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych wchodzących w skład przedsiębiorstwa Spółki 1, powstałej z przekształcenia Wnioskodawcy, Spółka l powinna ustalić w wysokości wartości początkowej określonej w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Wnioskodawcy. Zdaniem Wnioskodawcy, Spółka l może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w całości odpisy amortyzacyjne dokonywane od tak ustalonej wartości początkowej środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych wchodzących w skład przedsiębiorstwa w który została wyposażona Spółka l w związku z przekształceniem jednoosobowej działalności gospodarczej Wnioskodawcy w Spółkę 1, przy uwzględnieniu dotychczasowej wysokości odpisów i kontynuując metodę amortyzacji przyjętą przez Wnioskodawcę.
2016
28
lis

Istota:
1. Czy właściwym było przyjęcie do amortyzacji wartości początkowej opartej o niepełną dokumentację finansową, jeżeli nie to czy można jako wartość początkową przyjąć wartość określoną przez biegłego w operacie z lutego 2013 roku i zwrócić się do Naczelnika Urzędu Skarbowego o możliwość skorygowania odliczeń amortyzacyjnych za okres od początku amortyzowania do bieżącego okresu?2. Czy zgodnie z Ustawą z dnia 26 lipca 1991 r o podatku dochodowym od osób fizycznych art. 22g ust. 9 można w tej chwili powołać biegłego, który dokona wyceny nieruchomości zgodnie z art. 22g ust. 8 ww. Ustawy i taką wartość przyjąć jako wartość początkową amortyzacji od roku bieżącego?
Fragment:
Z przedstawionych powyżej przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika, że zasadnicze znaczenie dla sposobu ustalenia wartości początkowej środka trwałego ma sposób jego nabycia. Przy czym, możliwość ustalenia wartości początkowej środka trwałego poprzez wycenę dokonaną przez podatnika lub przez biegłego dotyczy jedynie przypadków, w których środek trwały odpowiednio został nabyty przed dniem założenia ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych i brak jest możliwości ustalenia tej wartości (w przypadku nabycia) lub w przypadku gdy został wytworzony przez podatnika we własnym zakresie. Te sposoby ustalenia wartości początkowej – jak już wskazano – stanowią wyjątek od obowiązujących zasad ustalania tejże wartości według zasad określonych w art. 22g ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (a więc według kosztu wytworzenia). Niemożność ustalenia wartości początkowej środka trwałego zgodnie z generalną zasadą powinna mieć przy tym charakter obiektywny, a więc dotyczyć np. tych sytuacji, w których podatnik nie posiada – bo nie musiał posiadać – stosownych dokumentów stwierdzających wysokość poniesionych przez niego wydatków na nabycie lub wytworzenie określonego składnika majątku. Biorąc powyższe pod uwagę, zauważyć należy, że już w momencie podjęcia inwestycji budowlanej znane było jej przeznaczenie - budowa budynku dla potrzeb działalności gospodarczej (dom opieki dla osób starszych i niepełnosprawnych).
2016
28
lis

Istota:
W zakresie:
Czy wskazane wydatki dotyczące Obiektu na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych należy traktować jako ulepszenie, które zwiększa wartość początkową środka trwałego podlegającego amortyzacji i powinno być rozliczane na podstawie odpisów amortyzacyjnych, czy jako koszt uzyskania przychodu o charakterze remontu, rozliczany na zasadach ogólnych, jednorazowo w dacie poniesienia?
Fragment:
(...) wartości początkowej. Wydatki te mają na celu zachowanie dotychczasowej substancji Obiektu, a ich konsekwencją ma być utrzymanie Obiektu we właściwym stanie technicznym i użytkowym. Nawet użycie materiałów lepszej jakości lub wyrobów produkowanych przy użyciu nowszych niż dotychczasowa technologii nie będzie oznaczało, że doszło do ulepszenia środka trwałego, gdyż nie nastąpił wzrost wartości użytkowej Obiektu. Fakt zmiany rzeczywistości gospodarczej i postępu technicznego nie oznacza automatycznie, że mamy do czynienia z ulepszeniem, gdyż ulepszenie z istoty swojej zmierza do podjęcia, czy też rozszerzenia działalności z wykorzystaniem Obiektu poprzez budowę, rozbudowę, rekonstrukcję lub adaptację, powodującą zmianę cech użytkowych. Dopóki w wyniku poniesionych wydatków nie zostaną Obiektowi nadane nowe lub ulepszone właściwości, których wcześniej Obiekt nie posiadał, dopóty wydatki te mogą być traktowane jako remont. Wszystkie działania przywracające lub zmierzające do przywrócenia pierwotnego stanu technicznego i użytkowego, wraz z wymianą zużytych składników technicznych można uznać za remont. Decydujące znaczenie ma w takiej sytuacji cel poniesionych wydatków.
2016
27
lis

Istota:
W zakresie:
Czy wskazane wydatki dotyczące Obiektu na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych należy traktować jako ulepszenie, które zwiększa wartość początkową środka trwałego podlegającego amortyzacji i powinno być rozliczane na podstawie odpisów amortyzacyjnych, czy jako koszt uzyskania przychodu o charakterze remontu, rozliczany na zasadach ogólnych, jednorazowo w dacie poniesienia?
Fragment:
(...) wartości początkowej. Wydatki te mają na celu zachowanie dotychczasowej substancji Obiektu, a ich konsekwencją ma być utrzymanie Obiektu we właściwym stanie technicznym i użytkowym. Nawet użycie materiałów lepszej jakości lub wyrobów produkowanych przy użyciu nowszych niż dotychczasowa technologii nie będzie oznaczało, że doszło do ulepszenia środka trwałego, gdyż nie nastąpił wzrost wartości użytkowej Obiektu. Fakt zmiany rzeczywistości gospodarczej i postępu technicznego nie oznacza automatycznie, że mamy do czynienia z ulepszeniem, gdyż ulepszenie z istoty swojej zmierza do podjęcia, czy też rozszerzenia działalności z wykorzystaniem Obiektu poprzez budowę, rozbudowę, rekonstrukcję lub adaptację, powodującą zmianę cech użytkowych. Dopóki w wyniku poniesionych wydatków nie zostaną Obiektowi nadane nowe lub ulepszone właściwości, których wcześniej Obiekt nie posiadał, dopóty wydatki te mogą być traktowane jako remont. Wszystkie działania przywracające lub zmierzające do przywrócenia pierwotnego stanu technicznego i użytkowego, wraz z wymianą zużytych składników technicznych można uznać za remont. Decydujące znaczenie ma w takiej sytuacji cel poniesionych wydatków.
2016
27
lis

Istota:
Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym Wnioskodawca prawidłowo określi wartość początkową środków trwałych, ujętych w zaprowadzonej przez niego ewidencji środków trwałych i wartości i niematerialnych i prawnych, w wysokości wartości rynkowej tych składników, wskazanej przez Wnioskodawcę w zgłoszeniu o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych lub na wypadek określenia przez biegłego wartości nieruchomości w innej wysokości w wartości wynikającej z wyceny biegłego?
Fragment:
Zgodnie z art. 22f ust. 1 ww. ustawy, podatnicy, z wyjątkiem tych, którzy ze względu na ogłoszoną upadłość nie prowadzą działalności gospodarczej, dokonują odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, o których mowa w art. 22a ust. 1 i ust. 2 pkt 1-3 oraz w art. 22b. Na podstawie art. 22h ust. 1 pkt 1 ww. ustawy odpisów amortyzacyjnych dokonuje się od wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, z zastrzeżeniem art. 22k, począwszy od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym ten środek lub wartość wprowadzono do ewidencji (wykazu), z zastrzeżeniem art. 22e, do końca tego miesiąca, w którym następuje zrównanie sumy odpisów amortyzacyjnych z ich wartością początkową lub w którym postawiono je w stan likwidacji, zbyto lub stwierdzono ich niedobór (art. 22h ust. 1 pkt 1 tej ustawy). Zasady ustalania wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych, która stanowi podstawę obliczenia odpisów amortyzacyjnych określa art. 22g ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Prawidłowe ustalenie wartości początkowej środków trwałych jest bardzo istotne, ponieważ jej wysokość kształtować będzie wartość odpisów amortyzacyjnych. Zgodnie z art. 22g ust. 1 pkt 3 ustawy, za wartość początkową środka trwałego, z uwzględnieniem ust. 2–18, uważa się w razie nabycia w drodze spadku, darowizny lub w inny nieodpłatny sposób - wartość rynkową z dnia nabycia, chyba że umowa darowizny albo umowa o nieodpłatnym przekazaniu określa tę wartość w niższej wysokości.
2016
27
lis

Istota:
Czy Wnioskodawca jako wspólnik Spółki Komandytowej, jest uprawniony do rozpoznawania jako koszt uzyskania przychodu przypadającej na niego - zgodnie z przysługującym mu udziałem w zysku Spółki Komandytowej - części odpisów amortyzacyjnych od Środków trwałych oraz Wartości niematerialnych i prawnych wchodzących w skład Przedsiębiorstwa, dokonywanych od wartości początkowej ustalonej zgodnie z art. 22g ust. 14 pkt 1 Ustawy o PIT, tj. równej wartości rynkowej Środków trwałych i Wartości niematerialnych i prawnych?
Fragment:
IPPB5/423-983/12-2/DG ) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie potwierdził stanowisko podatnika, iż: „ Zdaniem Spółki wartość początkowa środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wchodzących w skład nabytego przez Spółkę Przedsiębiorstwa powinna zostać ustalona przez Spółkę na podstawie art. 16g ust. 10 pkt 1 u.p.d.o.p. Oznacza to, że łączną wartość początkową nabytych przez Spółkę Środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych będzie stanowić suma Ich wartości rynkowej z dnia nabycia Przedsiębiorstwa. ” interpretacja indywidualna z dnia 18 października 2013 r. (sygn. ILPB4/423-265/13-3/ŁM ) - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu zgodził się z podatnikiem, potwierdzając, iż: „ (...) w przypadku nabycia przez Bank przedsiębiorstwa/ZCP w ramach transakcji opisanej w zdarzeniu przyszłym, wartość początkową nabytych w ramach przedsiębiorstwa/ZCP środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych należy określić zgodnie z brzmieniem art. 16g ust. 10 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. W konsekwencji, w przypadku wystąpienia dodatniej wartości firmy, wartość początkowa środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych nabyta przez Bank w ramach przedsiębiorstwa/ZCP stanowiłaby sumę ich wartości rynkowej (zgodnie z art. 16g ust 10 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych). ” interpretacja indywidualna z dnia 3 grudnia 2014 r, (sygn.
2016
27
lis

Istota:
Czy Wnioskodawca jako wspólnik Spółki Komandytowej, jest uprawniony do rozpoznawania jako koszt uzyskania przychodu przypadającej na niego - zgodnie z przysługującym mu udziałem w zysku Spółki Komandytowej - części odpisów amortyzacyjnych od Środków trwałych oraz Wartości niematerialnych i prawnych wchodzących w skład Przedsiębiorstwa, dokonywanych od wartości początkowej ustalonej zgodnie z art. 22g ust. 14 pkt 1 Ustawy o PIT, tj. równej wartości rynkowej Środków trwałych i Wartości niematerialnych i prawnych?
Fragment:
IPPB5/423-983/12-2/DG ) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie potwierdził stanowisko podatnika, iż: „ Zdaniem Spółki wartość początkowa środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wchodzących w skład nabytego przez Spółkę Przedsiębiorstwa powinna zostać ustalona przez Spółkę na podstawie art. 16g ust. 10 pkt 1 u.p.d.o.p. Oznacza to, że łączną wartość początkową nabytych przez Spółkę Środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych będzie stanowić suma Ich wartości rynkowej z dnia nabycia Przedsiębiorstwa. ” interpretacja indywidualna z dnia 18 października 2013 r. (sygn. ILPB4/423-265/13-3/ŁM ) - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu zgodził się z podatnikiem, potwierdzając, iż: „ (...) w przypadku nabycia przez Bank przedsiębiorstwa/ZCP w ramach transakcji opisanej w zdarzeniu przyszłym, wartość początkową nabytych w ramach przedsiębiorstwa/ZCP środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych należy określić zgodnie z brzmieniem art. 16g ust. 10 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. W konsekwencji, w przypadku wystąpienia dodatniej wartości firmy, wartość początkowa środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych nabyta przez Bank w ramach przedsiębiorstwa/ZCP stanowiłaby sumę ich wartości rynkowej (zgodnie z art. 16g ust 10 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych). ” interpretacja indywidualna z dnia 3 grudnia 2014 r, (sygn.
2016
27
lis

Istota:
Nieuznanie przedmiotu wkładu niepieniężnego za przedsiębiorstwo lub jego zorganizowaną część;Ustalenie wartości początkowej przedmiotu wkładu niepieniężnego dla celów amortyzacji podatkowej.
Fragment:
Zdaniem Wnioskodawcy, odnośnie pytania drugiego, w związku z tym, że przedmiot aportu nie stanowi przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, wartość początkową Nieruchomości dla celów amortyzacji podatkowej należy określić zgodnie z art. 16g ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT. Zdaniem Spółki, nabywane w drodze wkładu niepieniężnego Nieruchomości nie będą stanowić na moment aportu przedsiębiorstwa ani jego zorganizowanej części w rozumieniu przepisów ustawy o CIT. W związku z powyższym, wartość początkowa Nieruchomości powinna być ustalona zgodnie z art. 16g ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT. Zgodnie z jego treścią, „ za wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, z uwzględnieniem ust. 2-14, uważa się w razie nabycia w postaci wkładu niepieniężnego wniesionego do spółki albo spółdzielni - ustaloną przez podatnika, z zastrzeżeniem pkt 4c, na dzień wniesienia wkładu wartość poszczególnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, nie wyższą jednak od ich wartości rynkowej ”. Nieruchomości te mogą zostać uznane za podlegające amortyzacji środki trwałe, o których mowa w art. 16a ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT, jeżeli: będą nadawać się do gospodarczego wykorzystania w dniu przyjęcia do używania, przewidywany okres ich używania będzie przekraczał rok, będą wykorzystywane na potrzeby związane z działalnością gospodarczą prowadzoną przez Spółkę albo oddane przez nią do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub umowy określonej w art. 17a pkt 1 ustawy o CIT.
2016
27
lis

Istota:
Czy wartość nakładów poczynionych w ramach zadania inwestycyjnego zakończonego już po otrzymaniu aportu powinna powiększać wartość początkową budynków dla celów amortyzacyjnych? (pytanie oznaczone we wniosku nr 2)
Fragment:
W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie: Czy wartość nakładów poczynionych w ramach zadania inwestycyjnego zakończonego już po otrzymaniu aportu powinna powiększać wartość początkową budynków dla celów amortyzacyjnych? (pytanie oznaczone we wniosku nr 2) Wnioskodawca stoi na stanowisku, że wartość nakładów poczynionych w ramach zadania inwestycyjnego zakończonego już po otrzymaniu aportu powinna powiększać wartość początkową budynków dla celów amortyzacyjnych. Zgodnie z zapisami art. 16g ust. 1 pkt 4 ustawy CIT, w razie nabycia wkładu niepieniężnego, za wartość początkową środków trwałych uważa się ustaloną przez podatnika na dzień wniesienia wkładu wartość poszczególnych środków trwałych nie wyższą jednak od ich wartości rynkowej. Stosownie natomiast do brzmienia art. 16g ust. 13 ustawy CIT, jeżeli środki trwałe uległy ulepszeniu, w wyniku przebudowy, rozbudowy lub rekonstrukcji, adaptacji lub modernizacji ustaloną wartość początkową tych środków powiększa się o sumę wydatków na ich ulepszenie. Zdaniem Spółki, w powyższej kwestii bez znaczenia pozostaje fakt, że nakłady inwestycyjne zostały w większości poczynione jeszcze zanim Spółka stała się właścicielem aportowanych budynków. Wspominany przepis podatkowy akcentuje moment zakończenia zadania inwestycyjnego i właśnie na ten moment powinna nastąpić ocena jaki charakter miały zrealizowane prace i jak je zaklasyfikować na potrzeby podatkowe.
2016
26
lis

Istota:
Jak należy ustalić wartość początkową nieruchomości zabudowanej kamienicą wniesionej aportem do Spółki osobowej w ewidencji środków trwałych Spółki?
Fragment:
W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Jak należy ustalić wartość początkową nieruchomości zabudowanej kamienicą wniesionej aportem do Spółki osobowej w ewidencji środków trwałych Spółki? Zdaniem Wnioskodawcy, sposób ustalenia wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych uzależniony jest od sposobu nabycia środka trwałego, bądź wartości niematerialnej i prawnej i uregulowany został w art. 22g ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Poczynając od 2011 roku ustawodawca przewidział specjalny sposób określania wartości początkowej oraz amortyzacji środków trwałych wnoszonych do spółek osobowych w drodze aportu. Mianowicie art. 22g ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wskazuje, że za wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, w razie ich nabycia w postaci wkładu niepieniężnego (aportu) wniesionego do spółki niebędącej osobą prawną, uważa się: wartość początkową, od której dokonywane były odpisy amortyzacyjne – jeżeli przedmiot wkładu był amortyzowany, wydatki poniesione na nabycie lub wytworzenie przedmiotu wkładu, niezaliczone do kosztów uzyskania przychodów w jakiejkolwiek (...)
2016
26
lis
© 2011-2016 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.