Wartość początkowa | Interpretacje podatkowe

Wartość początkowa | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to wartość początkowa. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie ustalenia wartości początkowej Bazy dla potrzeb dokonywania odpisów amortyzacyjnych.
Fragment:
Art. 22g ust. 12 u.p.d.o.f. stanowi z kolei, iż w razie zmiany formy prawnej, a także połączenia albo podziału podmiotów dokonywanych na podstawie odrębnych przepisów - wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ustala się w wysokości wartości początkowej określonej w ewidencji (wykazie) podmiotu o zmienionej formie prawnej, podzielonego albo połączonego. Zasadę tę stosuje się odpowiednio do spółek niebędących osobami prawnymi. Z powyższych przepisów wynika tzw. zasada kontynuacji amortyzacji. Zgodnie z tą regułą, w przypadku m.in. zmiany formy prawnej czy otrzymania składników majątku likwidowanej spółki osobowej, wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ustala się w wysokości wartości początkowej określonej w ewidencji (wykazie) podmiotu o zmienionej formie prawnej bądź likwidowanej spółki osobowej. W takim przypadku podmiot kontynuujący amortyzację jest zobowiązany przyjąć wartość początkową jaka została ustalona przez podmiot o zmienionej formie prawnej (likwidowaną spółkę osobową). Odnosząc powyższe do przedstawionej sytuacji, wartością początkową Bazy w Spółce byłaby zatem, zgodnie z art. 22g ust. 14c u.p.d.o.f. w związku z art. 22g ust. 12 u.p.d.o.f., wartość, po której Baza była amortyzowana w Spółce jawnej (tzw. zasada kontynuacji amortyzacji), czyli wartość ustalona na dzień wniesienia aportem Znaku do SKA.
2016
2
sie

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie ustalenia wartości początkowej Bazy dla potrzeb dokonywania odpisów amortyzacyjnych.
Fragment:
Art. 22g ust. 12 u.p.d.o.f. stanowi z kolei, iż w razie zmiany formy prawnej, a także połączenia albo podziału podmiotów dokonywanych na podstawie odrębnych przepisów - wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ustala się w wysokości wartości początkowej określonej w ewidencji (wykazie) podmiotu o zmienionej formie prawnej, podzielonego albo połączonego. Zasadę tę stosuje się odpowiednio do spółek niebędących osobami prawnymi. Z powyższych przepisów wynika tzw. zasada kontynuacji amortyzacji. Zgodnie z tą regułą, w przypadku m.in. zmiany formy prawnej czy otrzymania składników majątku likwidowanej spółki osobowej, wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ustala się w wysokości wartości początkowej określonej w ewidencji (wykazie) podmiotu o zmienionej formie prawnej bądź likwidowanej spółki osobowej. W takim przypadku podmiot kontynuujący amortyzację jest zobowiązany przyjąć wartość początkową jaka została ustalona przez podmiot o zmienionej formie prawnej (likwidowaną spółkę osobową). Odnosząc powyższe do przedstawionej sytuacji, wartością początkową Bazy w Spółce byłaby zatem, zgodnie z art. 22g ust. 14c u.p.d.o.f. w związku z art. 22g ust. 12 u.p.d.o.f., wartość, po której Baza była amortyzowana w Spółce jawnej (tzw. zasada kontynuacji amortyzacji), czyli wartość ustalona na dzień wniesienia aportem Znaku do SKA.
2016
2
sie

Istota:
Sposób ustalenia wartości początkowej środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych nabytych w drodze darowizny
Fragment:
Sposób ustalenia wartości początkowej środków trwałych jest zróżnicowany m.in. z uwagi na sposób ich nabycia. Zgodnie z art. 22g ust. 1 pkt 3 tej ustawy, za wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, z uwzględnieniem ust. 2-18, w razie nabycia w drodze spadku, darowizny lub w inny nieodpłatny sposób uważa się wartość rynkową z dnia nabycia, chyba że umowa darowizny albo umowa o nieodpłatnym przekazaniu określa tę wartość w niższej wysokości. Art. 22g ust. 15 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi natomiast, że w razie nabycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części w drodze spadku lub darowizny, łączną wartość początkową nabytych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych stanowi suma ich wartości rynkowej, nie wyższa jednak od różnicy pomiędzy wartością tego przedsiębiorstwa albo jego zorganizowaną częścią a wartością składników mienia, niebędących środkami trwałymi ani wartościami niematerialnymi i prawnymi, określoną dla celów podatku od spadków i darowizn. Zgodnie z art. 22g ust. 16 ww. ustawy, przy ustalaniu wartości początkowej poszczególnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, zgodnie z ust. 1 pkt 3-5 oraz ust. 2, 8, 9, 14 i 15, przepis art. 19 stosuje się odpowiednio.
2016
31
lip

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie ustalenia wartości początkowej Prawa do zarejestrowanego wzoru wspólnotowego, oraz zaliczenia odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej Prawa do zarejestrowanego wzoru wspólnotowego do kosztów uzyskania przychodów.
Fragment:
Zdaniem Wnioskodawcy, w odniesieniu do pytania oznaczonego we wniosku jako nr 1, wartość początkową Prawa nabytego w drodze umowy darowizny przez Wnioskodawcę należy ustalić wedle jego wartości rynkowej określonej w umowie darowizny. Podstawę naliczenia odpisów amortyzacyjnych stanowi wartość początkowa, której zasady ustalania zawarto w art. 22g ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: updof). Zgodnie z art. 22g ust. 1 pkt 3 updof, za wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, z uwzględnieniem ust. 2-18, uważa się w razie nabycia w drodze spadku, darowizny lub w inny nieodpłatny sposób – wartość rynkową z dnia nabycia, chyba że umowa darowizny albo umowa o nieodpłatnym przekazaniu określa tę wartość w niższej wysokości. Odnosząc powyższe przepisy do zdarzenia przyszłego opisanego przez Wnioskodawcę wskazać trzeba, że w ramach planowanej darowizny wartość otrzymanego przez Wnioskodawcę Prawa zostanie określona w umowie darowizny jako wartość rynkowa. Zatem w sytuacji Wnioskodawcy prawidłowym będzie przyjęcie jako wartości początkowej Prawa – wartości rynkowej wynikającej z treści umowy darowizny. Mając na uwadze powyższe wskazać należy, że wartość początkowa Prawa nabytego w drodze umowy darowizny przez Wnioskodawcę należy ustalić wedle jego wartości rynkowej określonej w umowie darowizny.
2016
31
lip

Istota:
W jakiej wysokości Spółka powinna określić wartość początkową Praw do Znaku? Czy do przychodów podatkowych Spółki z tytułu udostępnienia Praw do Znaku w drodze leasingu finansowego nie należy zaliczać opłat leasingowych w części stanowiącej spłatę wartości początkowej Praw do Znaku?
Fragment:
Czy do przychodów podatkowych Spółki z tytułu udostępnienia Praw do Znaku w drodze leasingu finansowego nie należy zaliczać opłat leasingowych w części stanowiącej spłatę wartości początkowej Praw do Znaku... Stanowisko Wnioskodawcy. Ad. 1 Wartość początkowa Praw do Znaku będzie równa ich wartości ustalonej przez Spółkę na dzień wniesienia wkładu, nie wyższą jednak od wartości rynkowej Praw do Znaku. Zgodnie z art. 16g ust. 1 pkt 4 UPDOP za wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, uważa się w razie nabycia w postaci wkładu niepieniężnego wniesionego do spółki, ustaloną przez podatnika na dzień wniesienia wkładu wartość poszczególnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, nie wyższą jednak od ich wartości rynkowej. Oznacza to, że Spółka powinna rozpoznać wartość początkową Praw do Znaku w wysokości wartości przyjętej przez Spółkę na dzień dokonania aportu, ale nie wyższą niż wartość rynkowa Praw do Znaku. Stanowisko powyższe potwierdza przykładowo interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 19 listopada 2014 r. (IBPBI/2/423-1042/14/BG). Ad. 2 Do przychodów Spółki z tytułu umowy leasingu finansowego nie należy zaliczyć opłat leasingowych w części stanowiącej spłatę wartości początkowej Praw do Znaku. Art. 17f UPDOP wskazuje kryteria przy spełnieniu których umowa leasingu powinna zostać zakwalifikowana jako umowa tzw. leasingu finansowego.
2016
29
lip

Istota:
Czy prawidłowe jest podejście Wnioskodawcy, zgodnie z którym odpisy amortyzacyjne dokonywane od wartości początkowej przyłącza wody jako odrębnego środka trwałego wykorzystywanego w trakcie realizacji Inwestycji (o których mowa w pkt D stanu faktycznego), powinny zostać ujęte przez Spółkę jako wydatki powiększające wartość początkową Inwestycji?
Fragment:
Jak wskazano w części ogólnej uzasadnienia stanowiska Wnioskodawcy, do kosztów wytworzenia środka trwałego zalicza się wydatki na nabycie rzeczowych składników majątku zużytych do wytworzenia środków trwałych, usług związanych z ich wytworzeniem oraz innych kosztów dających się zaliczyć do wartości początkowej, z wyłączeniem określonych kategorii kosztów (kosztów ogólnych zarządu, kosztów sprzedaży oraz pozostałych kosztów operacyjnych i kosztów operacji finansowych). Przyłącze wody jest wykorzystywane przez Spółkę w trakcie realizacji Inwestycji, w związku z wytworzeniem środków trwałych. Tym samym, odpisy amortyzacyjne dokonywane od wartości początkowej tego środka trwałego, naliczane do momentu oddania Inwestycji do używania, zwiększają wartość początkową Inwestycji. Wydatki takie, zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, mogą zostać przez Spółkę zaliczone do kosztów uzyskania przychodów poprzez odpisy amortyzacyjne, dokonywane od wartości początkowej środków trwałych, zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Biorąc pod uwagę powyższe, Wnioskodawca stoi na stanowisku, prawidłowe jest podejście Wnioskodawcy, zgodnie z którym odpisy amortyzacyjne dokonywane od wartości początkowej przyłącza wody (o których mowa w pkt D powyżej), powinny zostać ujęte przez Spółkę jako wydatki powiększające wartość początkową Inwestycji. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.
2016
29
lip

Istota:
W zakresie skutków podatkowych zawarcia i zakończenia umowy leasingu finansowego
Fragment:
Z drugiej strony, rata kapitałowa stanowiąca spłatę wartości początkowej, a otrzymywana przez Finansującego nie będzie stanowiła jego przychodu. Zgodnie z definicją zawartą w art. 17a pkt 7 ustawy CIT, przez spłatę wartości początkowej rozumie się faktycznie otrzymaną przez finansującego w opłatach ustalonych w umowie leasingu równowartość wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, określoną zgodnie z art. 16g w podstawowym okresie umowy leasingu. W konsekwencji, w ocenie Wnioskodawcy, raty kapitałowe stanowiące spłatę wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Przedsiębiorstwa określonej zgodnie z art. 16g ust. 10 ustawy CIT, nie będą stanowiły kosztów uzyskania przychodów. Należy przy tym zaznaczyć, że powyżej przytoczone przepisy ustawy CIT dotyczące leasingu uwzględniają przepis szczególny normujący sposób ustalenia wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych w przypadku, gdy podmiot oddaje środki trwałe i/lub wartości niematerialne i prawne do odpłatnego użytkowania na podstawie umowy leasingu. Zdaniem Wnioskodawcy, właściwe ustalenie wartości początkowej przedmiotu leasingu i uwzględnienie ich wartości w zapisach umowy leasingu ma znaczenie zarówno z perspektywy Finansującego, jak i Korzystającego, z uwagi na fakt, że determinuje co nie stanowi odpowiednio przychodu podatkowego i kosztu uzyskania przychodu dla obu stron umowy leasingu.
2016
26
lip

Istota:
Ustalenie wartości początkowej autorskiego prawa majątkowego do logo słowno-graficznego nabytego w formie darowizny oraz możliwości jego amortyzacji
Fragment:
Wartość początkowa wartości niematerialnej i prawnej w postaci autorskich praw majątkowych nabytego przez Spółkę komandytową na podstawie zawartej umowy darowizny, ustalona zostanie według wartości rynkowej z dnia nabycia. W konsekwencji, z uwagi na dokonaną wycenę wartości majątkowego prawa autorskiego, wartość początkowa logo będzie zgodna z wartością wskazaną w umowie. Logo zostanie wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Spółki i będzie podlegało amortyzacji. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania: Jak ustalić wartość początkową wartości niematerialnej i prawnej w postaci autorskich praw majątkowych do logo słowno-graficznego otrzymanego przez Spółkę komandytową w formie darowizny... Czy Wnioskodawca będzie uprawniony do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od autorskich praw majątkowych do logo słowno-graficznego otrzymanych przez Spółkę komandytową w darowiźnie, stosownie do przypadającego Mu udziału w zysku... Zdaniem Wnioskodawcy, wartość początkowa wartości niematerialnej i prawnej w postaci autorskich praw majątkowych do logo otrzymanych przez Spółkę komandytową w drodze darowizny winna zostać ustalona wg wartości określonej w umowie darowizny, lecz nie wyższej niż wartość rynkowa.
2016
17
lip

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie ustalenia wartości początkowej Znaku wniesionego aportem do spółki komandytowej.
Fragment:
U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.): podatnicy, z wyjątkiem tych, którzy ze względu na ogłoszoną upadłość nie prowadzą działalności gospodarczej, dokonują odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, o których mowa w art. 22a ust. 1 i ust. 2 pkt 1-3 oraz w art. 22b. Sposób ustalania wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych uzależniony jest od sposobu ich nabycia i uregulowany został w art. 22g ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z przepisem art. 22g ust. 1 pkt 4 ww. ustawy: za wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, z uwzględnieniem ust. 2-18, uważa się w razie nabycia w postaci wkładu niepieniężnego (aportu) wniesionego do spółki niebędącej osobą prawną: wartość początkową, od której dokonywane były odpisy amortyzacyjne – jeżeli przedmiot wkładu był amortyzowany, wydatki poniesione na nabycie lub wytworzenie przedmiotu wkładu, niezaliczone do kosztów uzyskania przychodów w jakiejkolwiek formie – jeżeli przedmiot wkładu nie był amortyzowany, wartość określoną zgodnie z art. 19 – jeżeli ustalenie wydatków na nabycie lub wytworzenie przedmiotu wkładu przez wspólnika wnoszącego wkład, będącego osobą fizyczną, jest niemożliwe i przedmiot wkładu nie był wykorzystywany przez wnoszącego wkład w prowadzonej działalności gospodarczej, z wyłączeniem wartości niematerialnych i prawnych wytworzonych przez wspólnika we własnym zakresie.
2016
5
lip

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie ustalenia wartości początkowej Znaku wniesionego aportem do spółki komandytowej.
Fragment:
U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.): podatnicy, z wyjątkiem tych, którzy ze względu na ogłoszoną upadłość nie prowadzą działalności gospodarczej, dokonują odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, o których mowa w art. 22a ust. 1 i ust. 2 pkt 1-3 oraz w art. 22b. Sposób ustalania wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych uzależniony jest od sposobu ich nabycia i uregulowany został w art. 22g ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z przepisem art. 22g ust. 1 pkt 4 ww. ustawy: za wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, z uwzględnieniem ust. 2-18, uważa się w razie nabycia w postaci wkładu niepieniężnego (aportu) wniesionego do spółki niebędącej osobą prawną: wartość początkową, od której dokonywane były odpisy amortyzacyjne – jeżeli przedmiot wkładu był amortyzowany, wydatki poniesione na nabycie lub wytworzenie przedmiotu wkładu, niezaliczone do kosztów uzyskania przychodów w jakiejkolwiek formie – jeżeli przedmiot wkładu nie był amortyzowany, wartość określoną zgodnie z art. 19 – jeżeli ustalenie wydatków na nabycie lub wytworzenie przedmiotu wkładu przez wspólnika wnoszącego wkład, będącego osobą fizyczną, jest niemożliwe i przedmiot wkładu nie był wykorzystywany przez wnoszącego wkład w prowadzonej działalności gospodarczej, z wyłączeniem wartości niematerialnych i prawnych wytworzonych przez wspólnika we własnym zakresie.
2016
5
lip

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie przychodów, w zakresie amortyzacji, w zakresie kosztów uzyskania przychodów, w zakresie ustalenia wartości początkowej Znaku oraz w zakresie kontynuacji amortyzacji Znaku w Spółce.
Fragment:
W konsekwencji, zgodnie z art. 22g ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wartość początkowa nie może być wyższa niż wartość rynkowa tego składnika. Podsumowując, wartość początkową wartości niematerialnej i prawnej nabytej w drodze darowizny, należy ustalić według wartości rynkowej z dnia nabycia, z zastosowaniem cytowanego wyżej przepisu art. 19. W takiej wartości Wnioskodawca będzie również zobligowany wprowadzić wartość niematerialną i prawną otrzymaną w drodze darowizny do swojej ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych i od tak ustalonej wartości początkowej dokonywać odpisów amortyzacyjnych. Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawcy w zakresie ustalenia wartości początkowej Znaku uznano za prawidłowe. Odnosząc się do kwestii amortyzacji prawa do Znaku (wartość niematerialna i prawna) po wniesieniu go aportem do Spółki, wskazać należy, że sposób ustalenia tej wartości początkowej uzależniony jest m.in. od sposobu nabycia tych wartości niematerialnych i prawnych i uregulowany został w art. 22g ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z art. 22g ust. 1 pkt 4 ww. ustawy, za wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (...)
2016
5
lip

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie przychodów, w zakresie amortyzacji, w zakresie kosztów uzyskania przychodów, w zakresie ustalenia wartości początkowej Znaku oraz w zakresie kontynuacji amortyzacji Znaku w Spółce.
Fragment:
W konsekwencji, zgodnie z art. 22g ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wartość początkowa nie może być wyższa niż wartość rynkowa tego składnika. Podsumowując, wartość początkową wartości niematerialnej i prawnej nabytej w drodze darowizny, należy ustalić według wartości rynkowej z dnia nabycia, z zastosowaniem cytowanego wyżej przepisu art. 19. W takiej wartości Wnioskodawca będzie również zobligowany wprowadzić wartość niematerialną i prawną otrzymaną w drodze darowizny do swojej ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych i od tak ustalonej wartości początkowej dokonywać odpisów amortyzacyjnych. Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawcy w zakresie ustalenia wartości początkowej Znaku uznano za prawidłowe. Odnosząc się do kwestii amortyzacji prawa do Znaku (wartość niematerialna i prawna) po wniesieniu go aportem do Spółki, wskazać należy, że sposób ustalenia tej wartości początkowej uzależniony jest m.in. od sposobu nabycia tych wartości niematerialnych i prawnych i uregulowany został w art. 22g ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z art. 22g ust. 1 pkt 4 ww. ustawy, za wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (...)
2016
5
lip

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie przychodów, w zakresie amortyzacji, w zakresie kosztów uzyskania przychodów, w zakresie ustalenia wartości początkowej Znaku oraz w zakresie kontynuacji amortyzacji Znaku w Spółce.
Fragment:
W konsekwencji, zgodnie z art. 22g ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wartość początkowa nie może być wyższa niż wartość rynkowa tego składnika. Podsumowując, wartość początkową wartości niematerialnej i prawnej nabytej w drodze darowizny, należy ustalić według wartości rynkowej z dnia nabycia, z zastosowaniem cytowanego wyżej przepisu art. 19. W takiej wartości Wnioskodawca będzie również zobligowany wprowadzić wartość niematerialną i prawną otrzymaną w drodze darowizny do swojej ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych i od tak ustalonej wartości początkowej dokonywać odpisów amortyzacyjnych. Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawcy w zakresie ustalenia wartości początkowej Znaku uznano za prawidłowe. Odnosząc się do kwestii amortyzacji prawa do Znaku (wartość niematerialna i prawna) po wniesieniu go aportem do Spółki, wskazać należy, że sposób ustalenia tej wartości początkowej uzależniony jest m.in. od sposobu nabycia tych wartości niematerialnych i prawnych i uregulowany został w art. 22g ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z art. 22g ust. 1 pkt 4 ww. ustawy, za wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (...)
2016
5
lip
© 2011-2016 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.