Wartość początkowa | Interpretacje podatkowe

Wartość początkowa | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to wartość początkowa. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Zwolnienia od podatku sprzedaży i korekta podatku.
Fragment:
(...) Wartość początkowa na 30.09.2016 roku 1.929.039,72 Spółdzielnia informuje, że wydatki na ulepszenie budynku, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym (biorąc pod uwagę wyliczenia przedstawione poniżej), w odniesieniu do wartości początkowej budynku liczonej na rok 2009: w 2010 r. wyniosły procentowo 0,23%; w 2011 r. wyniosły procentowo 3,05%; w 2016 r. wyniosły procentowo 8,85%. Z punktu widzenia przepisów o CIT, dla których ustala się wartość początkową, wartość początkowa po ulepszeniach wykonanych do dnia 31.12.2016 r. wyniosła 1.720.410,62 zł. Uwzględniając wartość nakładów poniesionych w kolejnych latach, które poniżej podaje Wnioskodawca, określić można wartości procentowe, o których mowa w wezwaniu. Wartość początkowa budynku liczona na 31.12.2009 r. wynosi 1.720.410,62 zł co wynika z wyliczenia: Wartość początkowa z dnia zakupu 24 listopada 1998r. to kwota 750.049,90zł. Wydatki na ulepszenie z: 1999 r. 112.709,00 zł 2000 r. 329.133,09 zł 2002 r. 25.184,14 zł 2003 r. 22.171,89 zł 2004 r. 6.000,00 zł 2005 r. 44.008,63 zł 2006 r. 49.345,52 zł 2008 r. 148.590,95 zł 2009 r. 233.217.50 zł Razem 1.720.410,62 zł Wydatki na ulepszenie z: 2010 r. 4.000,00 zł 0,23% (4.000,00 zł : 1.720.410,62 zł) x 100 = 0,23%. 2012 r. 52.441,90zł 3,05% (52.441,90 zł : 1.720.410,62 zł) x 100 = 3,05%. 2016 r. 152.187,20 zł 8,85% (152,187,20 zł : 1.720.410,62 zł) x 100 = 8,85%.
2017
11
sty

Istota:
Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie zaliczenia do wartości początkowej wynagrodzenia zapłaconego za nabycie zintegrowanego systemu informatycznego, okresu dokonywania odpisów amortyzacyjnych od zintegrowanego systemu informatycznego.
Fragment:
Wartość początkowa zintegrowanego systemu informatycznego klasy ERP wyniesie: łączne wynagrodzenie 308.100 zł netto - wartość urządzeń wymienionych w pkt 4 9.540 zł netto = 298.560 zł netto. Urządzenia te stanowią każdy z osobna odrębne środki trwałe o wartości początkowej nie przekraczającej 3.500 zł i wydatki na ich nabycie stanowią koszty uzyskania przychodów w 100% w miesiącu oddania ich do używania. Pismem z 8 lipca 2016 r. stanowiącym odpowiedź na wezwanie do uzupełnienia braków formalnych wniosku Spółka wskazała, że stanowisko w zakresie pytania nr 1, sformułowano na podstawie art. 16g Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 2. Zgodnie z art. 16m ust. 1 pkt 1) okres dokonywania odpisów amortyzacyjnych od tej wartości niematerialnej i prawnej – zintegrowanego systemu informatycznego klasy ERP nie może być krótszy niż 24 miesiące. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego w zakresie: zaliczenia do wartości początkowej wynagrodzenia zapłaconego za nabycie zintegrowanego systemu informatycznego (pytanie nr 1) – jest nieprawidłowe, okresu dokonywania odpisów amortyzacyjnych od zintegrowanego systemu informatycznego (pytanie nr 2) – jest bezprzedmiotowe.
2016
16
gru

Istota:
W zakresie sposobu ustalenia wartości początkowej przedmiotu leasingu finansowego (prawa ochronnego do znaku towarowego) dla celów amortyzacji podatkowej
Fragment:
Zgodnie z zawartą Umową, odpisów od wartości początkowej prawa ochronnego do znaku towarowego dokonywać będzie Wnioskodawca. A zatem zostanie także spełniony ostatni warunek określony w art. 17f ust. 1 pkt 3 Ustawy CIT, przesadzający o zakwalifikowaniu Umowy do umowy leasingu finansowego dla celów podatkowych. Cytowany wyżej przepis (art. 17f ust. 1 Ustawy CIT) wskazuje, w jaki sposób należy rozliczać umowę leasingu finansowego dla celów podatkowych. Nie zawiera jednak żadnych dyspozycji odnośnie sposobu ustalenia wartości początkowej przedmiotu leasingu w księgach korzystającego. Sposób ustalenia wartości początkowej przedmiotu leasingu wynika natomiast pośrednio z definicji pojęcia „ spłaty wartości początkowej ”, określonego w art. 17a pkt 7 Ustawy CIT. Zgodnie z tą definicją, wartość początkowa przedmiotu leasingu powinna zostać ustalona zgodnie z art. 16g Ustawy CIT. Biorąc pod uwagę charakter umowy leasingu finansowego, najbardziej adekwatną postacią wartości początkowej, spośród uregulowanych w ww. przepisie, jest cena nabycia (art. 16g ust. 1 pkt 1 Ustawy CIT), którą zgodnie z art. 16g ust. 3 Ustawy CIT stanowi kwota należna zbywcy, powiększona o koszty związane (...)
2016
15
gru

Istota:
Sposób ustalenia wartości początkowej praw ochronnych na znaki towarowe, o których mowa we wniosku oraz możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych dokonywanych od wartości początkowej ww. praw
Fragment:
Biura 30 maja 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie sposobu ustalenia wartości początkowej praw ochronnych na znaki towarowe, o których mowa we wniosku oraz możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych dokonywanych od wartości początkowej ww. praw – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 30 maja 2016 r. do tut. Biura wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej m.in. podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie sposobu ustalenia wartości początkowej praw ochronnych na znaki towarowe, o których mowa we wniosku oraz możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych dokonywanych od wartości początkowej ww. praw. We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe: Wnioskodawczyni jest osobą fizyczną, podlegającą opodatkowaniu w Polsce od całości uzyskiwanych dochodów. Wnioskodawczyni prowadzi jednoosobowo pozarolniczą działalność gospodarczą. W skład majątku Wnioskodawczyni (w ramach prowadzonej działalności) wchodzą między innymi prawa ochronne/prawa do zarejestrowanych znaków towarowych zarówno w Urzędzie Patentowym RP jak i w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO; dawniej OHIM) (dalej łącznie jako: „ Znaki Towarowe ”, lub „ prawa na Znaki Towarowe ”).
2016
15
gru

Istota:
M.in. w zakresie ustalenia wartości początkowej znaku towarowego otrzymanego przez Wnioskodawcę (pytanie oznaczone we wniosku Nr 2).
Fragment:
W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie: Jaka będzie wartość początkowa Znaku Towarowego otrzymanego przez Wnioskodawcę w trybie opisanym w zdarzeniu przyszłym w działalności Wnioskodawcy? (pytanie oznaczone we wniosku Nr 2) Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku otrzymania znaku towarowego przez Wnioskodawcę w trybie opisanym w zdarzeniu przyszłym, wartość początkowa znaku towarowego w ewidencji wnip Wnioskodawcy będzie wartość jaka była ustalona w ewidencji wnip likwidowanej spółki jawnej lub spółki z której wystąpił Wnioskodawca. Wynika to wprost z art. 16g ust. 10c w zw. z ust. 9 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm., dalej: „ ustawa o CIT ”), zgodnie z którym wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ustala się w wysokości wartości początkowej określonej w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, o której mowa w art. 9 ust. 1, podmiotu przekształcanego, połączonego albo podzielonego. Zasadę tę stosuje się odpowiednio do spółek niebędących osobami prawnymi. W przypadku otrzymania, w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną lub wystąpieniem wspólnika z takiej spółki, środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych przepis ust. 9 stosuje się odpowiednio. W tym przypadku stosowana jest zatem zasada kontynuacji wartości początkowej oraz zasada kontynuacji amortyzacji. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.
2016
15
gru

Istota:
Sposób ustalenia wartości początkowej samochodu oraz odpisów amortyzacyjnych
Fragment:
(...) wartości początkowej, jednakże z uwzględnieniem limitu wskazanego w art. 23 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy. Zgodnie z tym przepisem nie uważa się za koszty uzyskania przychodów odpisów z tytułu zużycia samochodu osobowego, dokonywanych według zasad określonych w art. 22a-22o, w części ustalonej od wartości samochodu przewyższającej równowartość 20.000 euro przeliczonej na złote według kursu średniego euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z dnia przekazania samochodu do używania. Bez znaczenia na możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów ww. odpisów amortyzacyjnych pozostaje fakt, że Wnioskodawca będzie sporadycznie wykorzystywał ten samochód do celów prywatnych, bowiem biorąc pod uwagę literalne brzmienie art. 22a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawa ta nie wymaga by dany składnik majątku był wykorzystywany wyłącznie na potrzeby związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, jako warunek zaliczenia go do środków trwałych i dokonywania odpisów amortyzacyjnych od jego wartości początkowej. Z uwagi na powyższe, przedstawione we wniosku stanowisko Wnioskodawcy uznano za prawidłowe. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.
2016
6
gru

Istota:
Czy wartość początkowa ŚT lub WNiP ustalona w wysokości wartości początkowej określonej w Umowie, równej sumie ustalonych w Umowie kapitałowych części opłat oraz ewentualnej opłaty końcowej (za wykup przedmiotu leasingu), pomniejszonych o należny podatek VAT, będzie podstawą dokonywania odpisów amortyzacyjnych przez Spółkę?
Fragment:
(...) wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, części podstawowych rat leasingowych stanowiących zapłatę wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (bez części odsetkowej rat) oraz opłaty za wykup stanowiącej zapłatę pozostałej części wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, odnoszącej się do poszczególnych składników ZCP określonych w umowie leasingu, interpretację indywidualną z 17 sierpnia 2016 r. (znak: ILPB3/4510-1-288/16-4/KS), w której Minister Finansów w pełni podzielił stanowisko wnioskodawcy, że: wartość początkowa ŚT lub WNiP ustalona w wysokości wartości początkowej określonej w umowie, równej sumie ustalonych w umowie kapitałowych części opłat oraz ewentualnej opłaty końcowej (za wykup przedmiotu leasingu), pomniejszonych o należny podatek VAT, będzie podstawą dokonywania odpisów amortyzacyjnych przez Wnioskodawcę, interpretację indywidualną z 26 września 2016 r. (znak: ILPB1-3/4510-1-25/16-2/DS), w której Minister Finansów w pełni podzielił stanowisko wnioskodawcy, że: wartość początkowa ŚT oraz WNiP ustalona (...) zgodnie z art. 16g ust. 10 Ustawy CIT, a także dodatnia wartość firmy Przedsiębiorstwa (o ile wystąpi) będzie podstawą dokonywania odpisów amortyzacyjnych przez Wnioskodawcę (...).
2016
3
gru

Istota:
Czy odpisy amortyzacyjne dokonywane od wartości początkowej ŚT lub WNiP w trakcie obowiązywania Umowy oraz część odsetkowa opłat z tytułu korzystania z ŚT lub WNiP uiszczanych w trakcie obowiązywania Umowy będą stanowiły koszty uzyskania przychodów Spółki?
Fragment:
ŚT lub WNiP), o których mowa w art. 16a i 16b Ustawy CIT, co oznacza, że do kosztów uzyskania przychodów korzystającego nie będzie można zaliczyć uiszczanych na podstawie Umowy opłat, w części stanowiącej spłatę wartości początkowej ŚT lub WNiP (stosownie do treści art. 17f Ustawy CIT). A contrario uiszczana na podstawie Umowy opłata w pozostałej części, to jest w części niestanowiącej spłaty wartości początkowej ŚT lub WNiP, będzie stanowiła koszt uzyskania przychodu dla Wnioskodawcy. Wobec tego, część odsetkowa opłat uiszczanych na podstawie Umowy (jako niestanowiącą spłaty wartości początkowej ŚT lub WNiP i nieuwzględnioną w wartości początkowej ŚT lub WNiP) Spółka powinna móc zaliczać do kosztów podatkowych. Podobnie, odpisy amortyzacyjne dokonywane od wartości początkowej ŚT lub WNiP na podstawie art. 15 ust. 6 Ustawy CIT w związku z art. 16a ust. 2 pkt 3 Ustawy CIT i art. 16b ust. 2 pkt 4 Ustawy CIT będą stanowiły koszty uzyskania przychodów Spółki. Mając powyższe na uwadze, zdaniem Wnioskodawcy, odpisy amortyzacyjne dokonywane od wartości początkowej ŚT lub WNiP w trakcie obowiązywania Umowy oraz część odsetkowa opłat z tytułu korzystania z ŚT lub WNiP uiszczanych w trakcie obowiązywania Umowy będą stanowiły koszty uzyskania przychodów Spółki. Wnioskodawca pragnie podkreślić, że stanowisko zaprezentowane przez Spółkę zostało wielokrotnie potwierdzone w wydawanych przez Ministra Finansów interpretacjach podatkowych.
2016
3
gru

Istota:
Czy Wnioskodawca powinien ustalić wartość początkową ŚT lub WNiP (w rozumieniu i na potrzeby stosowania art. 17f ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych) w wysokości wartości początkowej określonej w Umowie, równej sumie ustalonych w Umowie kapitałowych części opłat oraz ewentualnej opłaty końcowej (za wykup przedmiotu leasingu), pomniejszonych o należny podatek VAT?
Fragment:
(...) wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, części podstawowych rat leasingowych stanowiących zapłatę wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (bez części odsetkowej rat) oraz opłaty za wykup stanowiącej zapłatę pozostałej części wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, odnoszącej się do poszczególnych składników ZCP określonych w umowie leasingu, interpretację indywidualną z 17 sierpnia 2016 r. (znak: ILPB3/4510-1-288/16-3/KS), w której Minister Finansów w pełni podzielił stanowisko wnioskodawcy, że: Spółka powinna ustalić wartość początkowa ŚT lub WNiP (w rozumieniu i na potrzeby art. 17f ust. 1 Ustawy CIT) w wysokości wartości początkowej określonej w umowie, równej sumie ustalonych w umowie kapitałowych części opłat oraz ewentualnej opłaty końcowej (za wykup przedmiotu leasingu), pomniejszonych o podatek VAT, interpretację indywidualną z 26 września 2016 r. (znak: ILPB1-3/4510-1-25 /16-2/DS), w której Minister Finansów w pełni podzielił stanowisko wnioskodawcy, że: powinien on ustalić wartość początkową (...)
2016
2
gru

Istota:
W jaki sposób Spółka powinna ustalić wartość początkową oraz odpisy amortyzacyjne od składników majątku będących przedmiotem Wkładu Niepieniężnego? (pytanie oznaczone we wniosku nr 2)
Fragment:
W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie: W jaki sposób Spółka powinna ustalić wartość początkową oraz odpisy amortyzacyjne od składników majątku będących przedmiotem Wkładu Niepieniężnego? (pytanie oznaczone we wniosku nr 2) Zdaniem Wnioskodawcy, wartość początkowa składników majątku będących przedmiotem Wkładu Niepieniężnego i wniesionych aportem do Spółki przez Gminę (poza procedurą przekształceniową) powinna zostać ustalona w wysokości nieprzekraczającej ich wartości rynkowej. Wartość początkową środków trwałych wniesionych aportem do spółki kapitałowej, gdy przedmiotem aportu nie jest przedsiębiorstwo ani jego zorganizowana cześć, ustala się w oparciu o art. 16g ust. 1 pkt 4 Ustawy CIT. Zgodnie z tym przepisem, za wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (...) uważa się w razie nabycia w postaci wkładu niepieniężnego wniesionego do spółki albo spółdzielni - ustaloną przez podatnika, z zastrzeżeniem pkt 4c, na dzień wniesienia wkładu wartość poszczególnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, nie wyższą jednak od ich wartości rynkowej. W powyższym przepisie dowolność ustalenia wartości początkowej wnoszonego aportem środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej ograniczona jest jedynie parametrem jej wartości maksymalnej, która nie może przekraczać wartości rynkowej danego składnika majątku.
2016
2
gru
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.