Wartość początkowa | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to wartość początkowa. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
30
maj

Istota:

W zakresie rozpoznania przychodu przez finansującego wyłącznie w części, w jakiej raty leasingowe będą przekraczały spłatę wartości początkowej, zgodnie z harmonogramem spłat określonych w umowie leasingu finansowego.

Fragment:

Jednocześnie, w myśl ust. 3 tego samego artykułu, do przychodów finansującego zalicza się opłaty, o których mowa w art. 17b ust. 1, uzyskane z tytułu wszystkich umów leasingu zawartych przez finansującego dotyczących tego samego środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej, w części przewyższającej spłatę wartości początkowej, określonej zgodnie z art. 16g Ustawy CIT. Reasumując powyższe, zgodnie z art. 17f ust. 1 Ustawy CIT, do przychodów finansującego nie zalicza się opłat w części stanowiącej spłatę wartości początkowej, pod warunkiem, że umowa leasingu spełnia określone w tym przepisie przesłanki, tj. spełnia przesłanki do uznania jej za leasing finansowy. W konsekwencji, raty kapitałowe stanowiące spłatę wartości początkowej środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych otrzymane przez finansującego nie stanowią przychodu podatkowego. W tym miejscu należy zaznaczyć, iż stosownie do definicji zawartej w art. 17a pkt 7 Ustawy CIT, przez spłatę wartości początkowej rozumie się faktycznie otrzymaną przez finansującego w opłatach ustalonych w umowie leasingu równowartość wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, określoną zgodnie z art. 16g w podstawowym okresie umowy leasingu. Przy czym, jak wskazuje powyższy przepis, wartość początkową ustala się w oparciu o przepis art. 16g Ustawy CIT, tj. w oparciu o cenę nabycia środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej, którą (...)

2018
26
maj

Istota:

Ustalenie wartości początkowej środka trwałego i możliwości zaliczenia odpisów amortyzacyjnych do kosztów uzyskania przychodów oraz zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów niezamortyzowanej części wartości początkowej środka trwałego

Fragment:

Zdaniem Wnioskodawcy (ostatecznie sformułowanym w uzupełnieniu wniosku): Ad. 1) Z powodu braku możliwości udokumentowania kosztów wytworzenia, o których mowa w art. 22g ust. 4 (faktur, rachunków, umów), wartość początkową ustala się na podstawie art. 22g ust. 9 na podstawie cen rynkowych, o których mowa w art. 22g ust. 8 przez rzeczoznawcę majątkowego powołanego przez podatnika. W ocenie Wnioskodawcy opisany powyżej Kosztorys inwestycji: Budowa zespołu garaży na Osiedlu ..., działka numer ..., obręb ..., sporządzony przez mgr inżyniera budownictwa uprawnionego do projektowania, kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, specjalności konstrukcyjno-budowalnych, jest wystarczający do ustalenia wartości początkowej środka trwałego na podstawie art. 22g ust. 9 i nie jest do tego konieczny operat szacunkowy sporządzony przez rzeczoznawcę majątkowego. Wartość tej wyceny stanowi wartość początkową środków trwałych wprowadzanych do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Ad. 2) W związku z ustaleniem wartości początkowej środka trwałego na podstawie art. 22g ust. 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, odpisy amortyzacyjne mogą zostać zaliczone jako koszt podatkowy na podstawie art. 22h ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Ad. 4) W związku z ustaleniem wartości początkowej środka trwałego na podstawie art. 22g ust. 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz zastosowaniem amortyzacji podatkowej na podstawie art. 22h ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, pozostała część niezamortyzowana na dzień sprzedaży ww. garaży będzie stanowić koszt podatkowy i pomniejszy uzyskany przychód z ich zbycia.

2018
18
maj

Istota:

Czy w świetle art. 22g ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz. U z 2018 r., poz. 200), dostawa montaż i uruchomienie systemu zasilania elektrycznego stanowiącego element dwukomorowego pieca do hartowania szkła płaskiego oraz dostawa montaż i uruchomienie systemu załadunku i rozładunku stanowiącego element dwukomorowego pieca do hartowania szkła płaskiego zwiększają wartość początkową pieca, jako koszty związane z przystosowaniem środka trwałego - dwukomorowego pieca do hartowania szkła płaskiego, który w wyniku realizacji ww. zamówień będzie kompletny i zdatny do użytku?
Tym samym, czy dwukomorowy piec do hartowania szkła płaskiego po uruchomieniu z uwzględnieniem ww. elementów będzie spełniał definicję środka trwałego w rozumieniu art. 22 a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a tak ustalona wartość początkowa będzie podstawą do amortyzacji środka trwałego pod nazwą „Dwukomorowy piec do hartowania szkła płaskiego”?

Fragment:

W konsekwencji, wartość początkową nabytego pieca należy ustalić zgodnie z treścią art. 22g ust. 1 pkt 1 w powiązaniu z art. 22g ust. 3 ww. ustawy tj. wg ceny nabycia powiększonej o wydatki związane z dostawą, montażem i uruchomieniem systemu zasilania elektrycznego stanowiącego element dwukomorowego pieca do hartowania szkła płaskiego oraz systemu załadunku i rozładunku stanowiącego element dwukomorowego pieca do hartowania szkła płaskiego. Tak ustalona wartość początkowa stanowi podstawę jego amortyzacji. Podkreślenia wymaga przy tym, że w myśl art. 23 ust. 1 pkt 45 ustawy, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów odpisów z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dokonywanych, według zasad określonych w art. 22a-22o, od tej części ich wartości, która odpowiada poniesionym wydatkom na nabycie lub wytworzenie we własnym zakresie tych środków lub wartości niematerialnych i prawnych, odliczonym od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym albo zwróconym podatnikowi w jakiejkolwiek formie. Końcowo wskazać należy, że przedmiot niniejszej interpretacji indywidualnej stanowi odpowiedź dotycząca ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2018
27
kwi

Istota:

Sposób ustalenia wartości początkowej lokalu mieszkalnego.

Fragment:

Zdaniem Wnioskodawcy na wartość początkową posiadanego lokalu składa się zarówno cena jego nabycia, jak i wszelkie wydatki poniesione na jego ulepszenie. Ponieważ Wnioskodawca nie posiada dokumentów pozwalających na określenie wartości dokonanych na mieszkaniu ulepszeń przed wprowadzeniem go do ewidencji, oznacza to w efekcie, iż wartość początkową lokalu należało określić na podstawie Wyceny. Tak ustalona wartość początkowa stanowi podstawą dokonywania odpisów amortyzacyjnych. Wprawdzie wycena biegłego ma z reguły zastosowanie w sytuacji, gdy podatnik wytworzył składnik majątkowy dla celów osobistych, a następnie uznał go za środek trwały w prowadzonej działalności gospodarczej, gdyż w takiej sytuacji nie był zobowiązany do gromadzenia rachunków/faktur dokumentujących wydatki na jego wytworzenie. Przepis art. 22g ust. 9 ww. ustawy dotyczy bowiem wyłącznie sytuacji, w której środek trwały został wytworzony przez podatnika. Nie może zatem być stosowany w przypadku ustalania wartości początkowej środka trwałego nabytego w drodze kupna. Niemniej jednak zauważyć należy, że przy dokonywaniu przez podatnika własnej wyceny wartości początkowej środka trwałego dopuszczalne jest skorzystanie m.in. z pomocy osób posiadających wiedzę fachową w tym zakresie, w tym biegłych.

2018
27
kwi

Istota:

Sposób ustalenia wartości początkowej nieruchomości mieszkalnej w części wykorzystywanej w działalności gospodarczej Wnioskodawcy

Fragment:

Z zacytowanych powyżej przepisów wynika, że zasadnicze znaczenie dla sposobu ustalenia wartości początkowej środka trwałego ma sposób jego nabycia lub wytworzenia. Przy czym, możliwość ustalenia wartości początkowej środka trwałego poprzez wycenę dokonaną przez podatnika lub przez biegłego dotyczy jedynie przypadków, w których środek trwały odpowiednio został nabyty przed dniem założenia ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych i brak jest możliwości ustalenia tej wartości (w przypadku nabycia) lub w przypadku gdy został wytworzony przez podatnika we własnym zakresie. Te sposoby ustalenia wartości początkowej - jak już wskazano - stanowią wyjątek od obowiązujących zasad ustalania tejże wartości wg zasad określonych w art. 22g ust. 1 pkt 1-2 ww. ustawy (a więc wg ceny nabycia albo kosztu wytworzenia). Niemożność ustalenia wartości początkowej środka trwałego zgodnie z generalną zasadą winna mieć przy tym charakter obiektywny, a więc dotyczyć np. tych sytuacji, w których podatnik nie posiada - bo nie musiał posiadać - stosownych dokumentów stwierdzających wysokość poniesionych przez niego wydatków na nabycie lub wytworzenie określonego składnika majątku (dotyczących np. wytworzenia określonego składnika majątku przed rozpoczęciem prowadzenia działalności gospodarczej, czy też przeznaczenia do działalności gospodarczej prywatnego składnika majątku).

2018
27
kwi

Istota:

Ustalenia wartości początkowej spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu

Fragment:

Powyższe przepisy wyraźnie wskazują, że wartość początkową spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego można ustalić wyłącznie na podstawie ceny nabycia, bądź też według podanej powyżej metody uproszczonej, o której mowa w art. 22g ust. 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Podsumowując, mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny oraz powołane przepisy prawa podatkowego, należy wskazać, że wartość początkową spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego Wnioskodawca winien ustalić wyłącznie na podstawie ceny nabycia, zgodnie z brzmieniem art. 22g ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, bądź tez według wskazanej metody uproszczonej w myśl art. 22g ust. 10 cyt. ustawy. Przyjęcie przez Wnioskodawcę wartości początkowej na podstawie art. 22g ust. 8 w niniejszym przypadku jest niemożliwe, ponieważ przepis ten dotyczy ustalenia wartości początkowej wyłącznie środków trwałych lub ich części. Zatem nie ma on zastosowania w przypadku spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, które stanowi wartość niematerialną i prawną. W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za nieprawidłowe.

2018
16
kwi

Istota:

W związku z otrzymaniem spłaty wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, określonej w Umowie, o której mowa we wniosku

Fragment:

Jednocześnie, zgodnie z art. 17a pkt 7 Ustawy CIT, ilekroć w rozdziale 4a Ustawy CIT jest mowa o „ spłacie wartości początkowej ” rozumie się przez to faktycznie otrzymaną przez finansującego w opłatach ustalonych w umowie leasingu równowartość wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, określoną zgodnie z art. 16g Ustawy CIT, w podstawowym okresie umowy leasingu; spłaty tej nie koryguje się o kwotę wypłaconą korzystającemu, o której mowa w art. 17d Ustawy CIT albo art. 17h Ustawy CIT. Zdaniem Wnioskodawcy, z przytoczonych powyżej przepisów wynika specyficzna metoda rozliczania leasingu finansowego dla potrzeb podatkowych. Istotą tych przepisów jest bowiem to, że: po stronie korzystającego: część kapitałowa opłat ustalonych w umowie leasingowej nie stanowi kosztu uzyskania przychodu (niemniej: suma ustalonych w umowie leasingu kapitałowych części opłat, pomniejszonych o należny podatek VAT, stanowi ustaloną w oparciu o art. 17a pkt 7 Ustawy CIT w związku z art. 16g Ustawy CIT wartość początkową leasingowanych składników majątku dla potrzeb ich amortyzacji przez korzystającego), po stronie finansującego: część kapitałowa opłat ustalonych w umowie leasingowej (odpowiadająca wyżej opisanej wartości początkowej ŚT lub WNiP) nie stanowi przychodu w podatku CIT.

2018
16
kwi

Istota:

Sposób ustalenia wartości początkowej skazanych we wniosku składników majątku (budynek, oraz parking.

Fragment:

Natomiast zgodnie z art. 22g ust. 9 ww. ustawy, jeżeli podatnik nie może ustalić kosztu wytworzenia, o którym mowa w ust. 4, wartość początkową środków trwałych ustala się w wysokości określonej z uwzględnieniem cen rynkowych, o których mowa w ust. 8, przez biegłego, powołanego przez podatnika. Przepis art. 22g ust. 16 ww. ustawy stanowi, że przy ustalaniu wartości początkowej poszczególnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, zgodnie z ust. 1 pkt 3-5 oraz ust. 2, 8, 9, 14 i 15, przepis art. 19 stosuje się odpowiednio. Z powyższych przepisów wynika, że możliwość ustalenia wartości początkowej środka trwałego poprzez wycenę dokonywaną przez podatnika lub przez wycenę biegłego rzeczoznawcy dotyczy jedynie przypadków, w których nie można ustalić ceny nabycia lub kosztu wytworzenia środków trwałych. Ten sposób ustalenia wartości początkowej stanowi wyjątek od obowiązujących zasad ustalania tejże wartości wg zasad określonych w art. 22g ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ww. ustawy. Niemożność ustalenia wartości początkowej środka trwałego zgodnie z generalną zasadą winna mieć przy tym charakter obiektywny, a więc dotyczyć np. tych sytuacji, w których podatnik nie posiada - bo nie musiał posiadać - stosownych dokumentów stwierdzających poniesionych przez niego wydatków na nabycie, bądź wytworzenie określonego środka trwałego.

2018
16
kwi

Istota:

Czy w świetle przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego, w związku z tym, że umowa darowizny określi wartość darowanego znaku zgodnie z jego wartością rynkową, na podstawie art. 22g pkt. 1 ust. 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 80, poz. 350 ze zm.; dalej: ustawa o PIT), Spółka Cywilna powinna ustalić wartość początkową otrzymanego przez osoby fizyczne w darowiźnie znaku towarowego na podstawie wartości rynkowej z dnia nabycia?

Fragment:

Reasumując, wartość początkową tego środka trwałego należy ustalić zgodnie z art. 22g ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Mając powyższe na względzie, stwierdzić należy, że Wnioskodawca będzie uprawniony do ustalenia wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych (prawa ochronnego na znak towarowy w wysokości określonej w umowie darowizny) w wartości nie wyższej niż ich wartość rynkowa na dzień otrzymania darowizny. Zasada ogólna dotycząca wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych zawarta została w art. 22g ust. 1 ustawy o PIT. W myśl art. 22g ust. 1 pkt 3 w razie nabycia w drodze spadku, darowizny lub w inny nieodpłatny sposób za wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych uważa się wartość rynkową z dnia nabycia, chyba że umowa darowizny albo umowa o nieodpłatnym przekazaniu określa tę wartość w niższej wysokości. Zgodnie więc z brzmieniem podanego przepisu, wartość początkowa przedmiotu darowizny uzależniona jest od jego wartości rynkowej. Wartość rynkową określić należy na podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami lub prawami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca odpłatnego zbycia.

2018
15
kwi

Istota:

W zakresie ustalenia wartości początkowej przedmiotu leasingu, który stanowi m.in. prawa ochronne na znaki towarowe udzielone przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej oraz prawa z rejestracji unijnych znaków towarowych zarejestrowanych w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej dla celów amortyzacji podatkowej

Fragment:

(...) wartości początkowej prawa ochronnego do znaku towarowego, będącego przedmiotem umowy leasingu finansowego, część odsetkowa raty leasingowej, uiszczanej na rzecz Spółki z o. o. - proporcjonalnie do prawa Wnioskodawcy do udziału w zysku Spółki Komandytowej. Kosztów uzyskania przychodów Wnioskodawcy nie będą natomiast stanowić opłaty w części stanowiącej spłatę wartości początkowej prawa ochronnego do znaku towarowego oraz z 3 marca 2016 r., Znak: IBPB-1-3/4510-119/16/APO , w której Organ uznał, że: wartością początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych do celów amortyzacji będzie cena nabycia, która odpowiada kwocie wskazanych w Umowie opłat (w części stanowiącej spłatę wartości początkowej prawa ochronnego do znaku towarowego) powiększoną o cenę, po której Wnioskodawca ma prawo nabyć znak towarowy po zakończeniu okresu Umowy oraz pomniejszona o należny podatek VAT, Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 8 lutego 2017 r., Znak: 3063-ILPB1- 3.4511.257.2016.1.MC, w której Organ uznał za prawidłowe stanowisko wnioskodawcy, stwierdzającego że wartość początkowa ŚT/WNiP ustalona w wysokości wartości początkowej (...)