Wartość początkowa | Interpretacje podatkowe

Wartość początkowa | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to wartość początkowa. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy na podstawie wyceny dokonanej przez rzeczoznawcę majątkowego, można wprowadzić opisany budynek usługowo-handlowy do ewidencji środków trwałych i dokonywać odpisów amortyzacyjnych od tak ustalonej wartości początkowej?
Fragment:
Zatem odpisów amortyzacyjnych można dokonywać od wartości początkowej środka trwałego, począwszy od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym ten środek wprowadzony został (zostanie) do ewidencji środków trwałych. Zasady ustalania wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych, która stanowi podstawę obliczenia odpisów amortyzacyjnych określa art. 22g ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Prawidłowe ustalenie wartości początkowej środków trwałych jest bardzo istotne, ponieważ jej wysokość kształtować będzie wartość odpisów amortyzacyjnych. Zgodnie z art. 22g ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, z uwzględnieniem ust. 2-18, uważa się w razie odpłatnego nabycia - cenę ich nabycia a w razie wytworzenia we własnym zakresie – koszt wytworzenia. Stosownie do art. 22g ust. 8 ww. ustawy, jeżeli nie można ustalić ceny nabycia środków trwałych lub ich części nabytych przez podatników przed dniem założenia ewidencji lub sporządzenia wykazu, o których mowa w art. 22n, wartość początkową tych środków przyjmuje się w wysokości wynikającej z wyceny dokonanej przez podatnika, z uwzględnieniem cen rynkowych środków trwałych tego samego rodzaju z grudnia roku poprzedzającego rok założenia ewidencji lub sporządzenia wykazu oraz stanu i stopnia ich zużycia.
2017
3
paź

Istota:
W zakresie ustalenia, czy opłaty przyłączeniowe, poniesione przez Wnioskodawcę bezpośrednio w związku z przyłączeniem Inwestycji do sieci dystrybucyjnych, zwiększają wartość początkową środków trwałych wchodzących w skład Inwestycji
Fragment:
Co więcej, WSA uznał, iż „ Katalog wydatków poniesionych w związku z wytworzeniem środka trwałego, powiększających jego wartość początkową ma charakter otwarty, co wskazuje na to, że mieszczą się w nim również inne, nie wymienione wprost koszty, które będą miały wpływ na wartość początkową danego składnika majątku. Zasadne jest twierdzenie, że decydujące znaczenie dla zakwalifikowania danego wydatku do kosztów wytworzenia środka trwałego ma możliwość powiązania danego wydatku z konkretnym przedsięwzięciem - środkiem trwałym, co wynika z art. 16g ust. 4 u.p.d.o.p. ”. Analogicznie uznał Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w indywidualnej interpretacji z 20 stycznia 2015 r. ( IPPB5/423-1053/14-2/KS ), w której potwierdzono jednoznacznie, że koszty opłaty przyłączeniowej powinny być uznane jako koszty uzyskania przychodu zgodnie z dyspozycją art. 16a-16m ustawy o CIT. Tym samym, wydatki poniesione na opłatę przyłączeniową należy uwzględniać w wartości początkowej środka trwałego. Podsumowując, w ocenie Wnioskodawcy, opłaty przyłączeniowe, poniesione przez Wnioskodawcę bezpośrednio w związku z przyłączeniem Inwestycji do sieci dystrybucyjnych, zwiększają wartość początkową środków trwałych wchodzących w skład Inwestycji. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.
2017
21
wrz

Istota:
Czy prawidłowe będzie ustalenie dochodu (lub straty) ze zbycia sprzedawanych środków trwałych w postaci ww. opisanej nieruchomości w oparciu o art. 24 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jako różnicę między przychodem z odpłatnego zbycia a wartością początkową wykazaną w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych powiększoną o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1, dokonanych od tego środka – gdzie sam grunt nie podlega odpisom amortyzacyjnym – czyli w jaki sposób należy ustalić dochód w przypadku sprzedaży (przed upływem 5 lat) nieruchomości otrzymanej w drodze darowizny, gdzie sam grunt nie podlega odpisom amortyzacyjnym?
Fragment:
Powyższy przepis, określając sposób ustalania dochodu z odpłatnego zbycia środków trwałych nie posługuje się kategorią kosztów podatkowych, lecz wskazuje na konieczność uwzględnienia w tej mierze wyłącznie trzech wartości: przychodu z odpłatnego zbycia, wartości początkowej środka trwałego, sumy odpisów amortyzacyjnych. Z powyższego przepisu wynika więc, że przy określeniu dochodu z odpłatnego zbycia środka trwałego wykorzystywanego w działalności gospodarczej, jako koszt uzyskania przychodu uwzględnić należy wartość początkową tego składnika majątku, po jej pomniejszeniu o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zasady ustalania wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych, która stanowi podstawę obliczenia odpisów amortyzacyjnych określa art. 22g ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z art. 22g ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za wartość początkową środka trwałego, z uwzględnieniem ust. 2-18, uważa się w razie nabycia w drodze spadku, darowizny lub w inny nieodpłatny sposób – wartość rynkową z dnia nabycia, chyba że umowa darowizny albo umowa o nieodpłatnym przekazaniu określa tę wartość w niższej wysokości. Przy ustalaniu wartości początkowej poszczególnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, zgodnie z ust. 1 pkt 3-5 oraz ust. 2, 8, 9, 14 i 15, przepis art. 19 stosuje się odpowiednio (art. 22g ust. 16 ustawy).
2017
13
wrz

Istota:
W zakresie ustalenia, czy koszty związane z ubezpieczeniem od ryzyk budowlano-montażowych Spółka powinna ująć w kosztach bieżącego okresu, czy koszty powyższe powinny zwiększać wartość początkową nowo powstałych lub zmodernizowanych środków trwałych
Fragment:
Kolejnym argumentem przemawiającym za tym, że Ubezpieczenie to nie stanowi części składowej wartości początkowej środków trwałych jest fakt, że ubezpieczenie od ryzyk budowlano-montażowych swoim zakresem obejmuje również mienie istniejące tj. środki trwałe znajdujące się w ewidencji środków trwałych Spółki, które są użytkowane i amortyzowane, część z nich podlega modernizacji w ramach realizowanej Inwestycji. Wydatek ten nie jest ponoszony w celu wytworzenia środków trwałych, ale w związku z samym faktem posiadania środków trwałych (mienia istniejącego, otaczającego) i funkcjonowania Spółki. W opinii Spółki koszty ubezpieczeń nie są wymienione wprost w katalogu kosztów składających się na wartość początkową środków trwałych, jednocześnie wydatek ten nie stanowi „ innego kosztu ”, o którym mowa w art. 16g ust. 4 updop, który daje się zaliczyć do wartości wytworzonego środka trwałego. Podsumowując Spółka stoi na stanowisku, iż wydatek na ubezpieczenie ryzyk budowlano-montażowych stanowi koszt pośredni i powinien zostać zaliczony do kosztów uzyskania przychodów w dacie jego poniesienia, a tym samym nie powinien być częścią składową wartości początkowej środków trwałych. Podobne stanowiska znajdujemy (...)
2017
2
wrz

Istota:
W zakresie sposobu ustalenia wartości początkowej przedmiotu opisanej we wniosku umowy dla celów amortyzacji podatkowej oraz możliwości zaliczenia do kosztów podatkowych odpisów amortyzacyjnych dokonywanych od wartości początkowej przedmiotu umowy
Fragment:
Przedmiot Umowy będzie obejmował podlegające amortyzacji wartości niematerialne i prawne, o których mowa w art. 16b u.p.d.o.p., co oznacza, że do kosztów uzyskania przychodów korzystającego nie będzie można zaliczyć uiszczanych na podstawie Umowy opłat, w części stanowiącej spłatę wartości początkowej Przedmiotu Umowy (stosownie do treści art. 17f u.p.d.o.p.). A contrario, uiszczana na podstawie Umowy opłata w pozostałej części, to jest w części niestanowiącej spłaty wartości początkowej Przedmiotu Umowy, będzie stanowiła koszt uzyskania przychodu dla Wnioskodawcy. Wobec tego, część odsetkową opłat, uiszczanych na podstawie Umowy (jako niestanowiącą spłaty wartości początkowej Przedmiotu Umowy i nieuwzględnioną w wartości początkowej Przedmiotu Umowy), Wnioskodawca powinien móc zaliczać do kosztów podatkowych. Podobnie, odpisy amortyzacyjne dokonywane od wartości początkowej Przedmiotu Umowy, na podstawie art. 15 ust. 6 u.p.d.o.p. w związku z art. 16a ust. 2 pkt 3 u.p.d.o.p. i art. 16b ust. 2 pkt 4 u.p.d.o.p., będą stanowiły koszty uzyskania przychodów Wnioskodawcy. Mając powyższe na uwadze, zdaniem Wnioskodawcy, odpisy amortyzacyjne dokonywane od wartości początkowej Przedmiotu Umowy w trakcie obowiązywania Umowy oraz część odsetkowa opłat z tytułu korzystania z Przedmiotu Umowy uiszczanych w trakcie obowiązywania Umowy, będą stanowiły koszty uzyskania przychodów Wnioskodawcy. Wnioskodawca pragnie podkreślić, że stanowisko zaprezentowane przez Wnioskodawcę zostało wielokrotnie potwierdzone w wydawanych interpretacjach podatkowych.
2017
31
sie

Istota:
Sposób ustalenia wartości początkowej składników majątku wchodzących w skład nabytego przedsiębiorstwa
Fragment:
W związku z powyższym opisem w uzupełnieniu wniosku zadano następujące pytania: Czy w związku z zakupem przedsiębiorstwa, o którym mowa w opisie stanu faktycznego powstała wartość początkowa firmy przypadająca na Wnioskodawcę proporcjonalnie do Jego 50% udziału w zysku spółki cywilnej, rozumiana jako różnica między ceną nabycia przedsiębiorstwa a wartością rynkową składników majątkowych wchodzących w skład kupionego przedsiębiorstwa z dnia kupna? Jaka jest wartość początkowa firmy przypadająca na Wnioskodawcę proporcjonalnie do Jego 50% udziału w zysku spółki cywilnej, powstała w związku z nabyciem przedsiębiorstwa przez Wnioskodawcę? Czy Wnioskodawca jest uprawniony do uwzględnienia w kosztach uzyskania przychodu odpisów amortyzacyjnych od przypadającej na Niego proporcjonalnie do Jego 50% udziału w zysku spółki cywilnej wartości początkowej firmy, dokonywanych jednorazowo na koniec roku, przyjmując okres amortyzacji 60 miesięcy? Zdaniem Zainteresowanych: Ad. 1) Jest On uprawniony do ustalenia wartości początkowej firmy, rozumianej jako różnica między ceną nabycia przedsiębiorstwa, a wartością rynkową składników majątkowych wchodzących w skład kupionego przedsiębiorstwa z dnia kupna (art. 22g ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Cena nabycia przedsiębiorstwa została przez strony umowy sprzedaży ustalona na 1 600 000 zł.
2017
11
sie

Istota:
W zakresie ustalenia wartości początkowej przedmiotu leasingu, który stanowi prawa ze zgłoszeń znaków towarowych do rejestracji dokonanych przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej lub Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej dla celów amortyzacji podatkowej
Fragment:
WNiP), o których mowa w art. 22b Ustawy PIT, co oznacza, że do kosztów uzyskania przychodów korzystającego nie będzie można zaliczyć uiszczanych na podstawie Umowy opłat, w części stanowiącej spłatę wartości początkowej WNiP (stosownie do treści art. 23f Ustawy PIT). A contrario uiszczana na podstawie Umowy opłata w pozostałej części, to jest w części niestanowiącej spłaty wartości początkowej WNiP, będzie stanowiła koszt uzyskania przychodów dla Wnioskodawcy. Wobec tego, część odsetkową opłat uiszczanych na podstawie Umowy (jako niestanowiącą spłaty wartości początkowej WNiP i nieuwzględnioną w wartości początkowej WNiP) Wnioskodawca powinien móc zaliczać do kosztów podatkowych. Podobnie, odpisy amortyzacyjne dokonywane od wartości początkowej WNiP na podstawie art. 22 ust. 8 Ustawy PIT w związku z art. 22b ust. 2 pkt 3 Ustawy PIT będą stanowiły koszty uzyskania przychodów Wnioskodawcy. Mając powyższe na uwadze, zdaniem Wnioskodawcy odpisy amortyzacyjne dokonywane od wartości początkowej WNiP w trakcie obowiązywania Umowy oraz część odsetkowa opłat z tytułu korzystania z WNiP uiszczanych w trakcie obowiązywania Umowy będą stanowiły koszty uzyskania przychodów Wnioskodawcy. Jako wskazówkę w zakresie sposobu stosowania przepisów podatkowych potwierdzającą powyżej zaprezentowane stanowisko Wnioskodawcy można wskazać interpretacje (...)
2017
2
sie

Istota:
W zakresie sposobu ustalenia wartości początkowej przedmiotu leasingu finansowego (prawa ochronnego do znaku towarowego) dla celów amortyzacji podatkowej
Fragment:
(...) wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, umowa zawiera postanowienie, że odpisów amortyzacyjnych w podstawowym okresie umowy leasingu dokonuje korzystający. Cytowany wyżej przepis wskazuje, w jaki sposób należy rozliczać umowę leasingu finansowego dla celów podatkowych. Nie zawiera jednak żadnych dyspozycji odnośnie sposobu ustalenia wartości początkowej przedmiotu leasingu w księgach korzystającego. Sposób ustalenia wartości początkowej przedmiotu leasingu wynika natomiast pośrednio z definicji pojęcia „ spłaty wartości początkowej ”, określonego w art. 23a pkt 7 Ustawy PIT. Zgodnie z tą definicją, wartość początkowa przedmiotu leasingu powinna zostać ustalona zgodnie z art. 16g (winno być: art. 22g) Ustawy PIT. Biorąc pod uwagę charakter umowy leasingu finansowego, najbardziej adekwatną postacią wartości początkowej, spośród uregulowanych w ww. przepisie, jest cena nabycia (art. 16g (winno być: art. 22g) ust. 1 pkt 1 Ustawy PIT), którą zgodnie z art. 16g (winno być art. 22g) ust. 3 Ustawy PIT stanowi kwota należna zbywcy, powiększona o koszty związane z zakupem naliczone do dnia przekazania (...)
2017
2
sie

Istota:
W zakresie ustalenia, czy umowa zawarta przez Wnioskodawcę stanowi umowę leasingu finansowego, możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od przedmiotu umowy, a także części odsetkowej spłacanych rat oraz w zakresie sposobu ustalenia wartości początkowej przedmiotu umowy
Fragment:
Ad.2 Zdaniem Wnioskodawcy wartość początkowa prawa ochronnego do znaku towarowego (przedmiotu leasingu w rozumieniu art. 17a pkt 1 w związku z art. 17f updop) wykazana dla celów amortyzacji podatkowej w ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych Wnioskodawcy powinna zostać ustalona w wysokości sumy: wskazanych w Umowie opłat oraz ceny, po której Wnioskodawca ma prawo nabyć znak towarowy po zakończeniu okresu Umowy, pomniejszonych o należny podatek od towarów i usług. Art. 17f ust. 1 updop wskazuje, w jaki sposób należy rozliczać umowę leasingu finansowego dla celów podatkowych; nie zawiera jednak żadnych dyspozycji odnośnie sposobu ustalenia wartości początkowej przedmiotu leasingu w księgach korzystającego. Sposób ustalenia wartości początkowej przedmiotu leasingu wynika natomiast pośrednio z definicji pojęcia „ spłaty wartości początkowej ”, określonego w art. 17a pkt 7 updop. Zgodnie z tą definicją, wartość początkowa przedmiotu leasingu powinna zostać ustalona zgodnie z art. 16g updop. Biorąc pod uwagę charakter umowy leasingu finansowego, najbardziej adekwatną postacią wartości początkowej, spośród uregulowanych w powyższym przepisie, (...)
2017
20
lip

Istota:
Sposób ustalenia wartości początkowej prawa ochronnego do Znaku Towarowego przejętego w związku ze śmiercią ojca Wnioskodawczyni oraz możliwości zaliczania do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej odpisów amortyzacyjnych dokonywanych od wartości początkowej ww. prawa nabytego w drodze spadku oraz działu spadku.
Fragment:
(...) wartość początkowa będzie ustalona w takiej proporcji do wartości rynkowej określonej przez rzeczoznawcę, w jakiej pozostaje udział Wnioskodawczyni we własności prawa majątkowego do Znaku Towarowego? Czy Wnioskodawczyni będzie uprawniona do zaliczania do kosztów uzyskania przychodów w ramach prowadzonej działalności gospodarczej odpisów amortyzacyjnych dokonywanych od wartości początkowej WNiP w postaci prawa majątkowego do Znaku Towarowego, która to wartość początkowa zostanie ustalona w sposób opisany w stanie faktycznym? Ad. 1. Zdaniem Wnioskodawczyni, będzie ona uprawniona do przyjęcia jako wartości początkowej WNiP (w rozumieniu art. 22g ust. 1 pkt 3 UoPDF) wartości rynkowej prawa majątkowego do Znaku Towarowego jaka zostanie ustalona przez biegłego rzeczoznawcę na dzień nabycia przez Wnioskodawczynię prawa majątkowego do Znaku Towarowego, przy czym: jeżeli Wnioskodawczyni będzie wyłącznym właścicielem Przedsiębiorstwa – wartością początkową będzie cała kwota wartości rynkowej wynikająca z wyceny rzeczoznawcy; jeżeli Wnioskodawczyni będzie współwłaścicielem Przedsiębiorstwa — wartość początkowa będzie ustalona w takiej proporcji do wartości rynkowej określonej przez rzeczoznawcę, w jakiej pozostaje udział Wnioskodawczni we własności prawa majątkowego do Znaku Towarowego.
2017
15
lip
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.