Wartość początkowa | Interpretacje podatkowe

Wartość początkowa | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to wartość początkowa. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie sposobu ustalenia wartości początkowej licencji, o której mowa we wniosku oraz możliwości dokonywania odpisów amortyzacyjnych od tej wartości początkowej
Fragment:
Jednocześnie zauważyć należy, że w kontekście zadanego pytania oraz własnego stanowiska Wnioskodawcy w sprawie, wyznaczających zakres rozpatrzenia wniosku przedmiotem niniejszej interpretacji indywidualnej była wyłącznie kwestia sposobu ustalenia wartości początkowej licencji, o której mowa we wniosku oraz możliwości dokonywania odpisów amortyzacyjnych od tej wartości początkowej. Natomiast nie była przedmiotem niniejszej interpretacji możliwości zaliczenia ww. odpisów w ciężar kosztów podatkowych w kontekście art. 23 ust. 1 pkt 45a lit. a tirtet drugie ww. ustawy, zgodnie z którym nie uważa się za koszty uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych nabytych nieodpłatnie, z wyjątkiem nabytych w drodze spadku lub darowizny, jeżeli dochód z tego tytułu jest zwolniony od podatku dochodowego. W związku z powyższym, prezentowane we wniosku własne stanowisko Wnioskodawcy w sprawie dotyczące sposobu ustalenia wartości początkowej licencji, o której mowa we wniosku oraz możliwości dokonywania odpisów amortyzacyjnych od tej wartości początkowej, należało uznać za prawidłowe. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Nadmienić należy, że w pozostałym zakresie objętym wnioskiem wydane zostanie odrębne rozstrzygnięcie.
2017
20
cze

Istota:
W zakresie określenia wartości początkowej otrzymanego w formie darowizny znaku towarowego
Fragment:
Sposób ustalenia wartości początkowej środków trwałych uzależniony jest od sposobu nabycia środka trwałego i uregulowany został w art. 22g ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W myśl 22g ust. 1 pkt 4 ustawy o PIT za wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, z uwzględnieniem ust. 2-18, uważa się w razie nabycia w postaci wkładu niepieniężnego (aportu) wniesionego do spółki niebędącej osobą prawną: wartość początkową, od której dokonywane były odpisy amortyzacyjne - jeżeli przedmiot wkładu był amortyzowany, wydatki poniesione na nabycie lub wytworzenie przedmiotu wkładu, niezaliczone do kosztów uzyskania przychodów w jakiejkolwiek formie - jeżeli przedmiot wkładu nie był amortyzowany, wartość określoną zgodnie z art. 19 - jeżeli ustalenie wydatków na nabycie lub wytworzenie przedmiotu wkładu przez wspólnika wnoszącego wkład, będącego osobą fizyczną, jest niemożliwe i przedmiot wkładu nie był wykorzystywany przez wnoszącego wkład w prowadzonej działalności gospodarczej, z wyłączeniem wartości niematerialnych i prawnych wytworzonych przez wspólnika we własnym zakresie. Stosownie do treści art. 19 ust. 1 ustawy o PIT przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych oraz innych rzeczy, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8, jest ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia.
2017
27
maj

Istota:
Możliwość ustalenia wartości początkowej składników majątku (budynków)wg cen rynkowych.
Fragment:
Ponadto budynki mieszkalne i lokale mieszkalne, których wartość początkową ustala się zgodnie z art. 22g ust. 10 nie podlegają objęciu ewidencją środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (art. 22n ust. 3 ww. ustawy). Wskazać przy tym należy, że cytowany powyżej przepis art. 22g ust. 17 ww. ustawy, nakazujący powiększenie wartości początkowej środka trwałego o sumę wydatków na jego ulepszenie odnosi się do wartości początkowej ustalonej zgodnie z art. 22g ust. 1, 3-9 i 11-15, nie wymienia natomiast art. 22g ust. 10 ww. ustawy. Dlatego też należy stwierdzić, że powyższy przepis dotyczący konieczności zwiększenia wartości początkowej środka trwałego o wydatki na ulepszenie przekraczające 3.500 zł nie ma zastosowania w przypadku, gdy wartość ta została ustalona w sposób uproszczony (art. 22g ust. 10 ww. ustawy). Nie można zatem zgodzić się ze stanowiskiem Wnioskodawcy, że w jego przypadku możliwe będzie ustalenie wartości początkowej ww. budynków według ich wartości rynkowej w sposób określony w art. 22g ust. 8 ww. ustawy, ponieważ wybrana wcześniej przez niego metoda amortyzacji w ramach źródła przychodów jakim był najem nieruchomości (dwóch budynków mieszkalnych) w sposób „ uproszczony ”, nie ulega zmianie poprzez włączenie (przeniesienie) tych budynków do innego źródła przychodów, tj. pozarolniczej działalności gospodarczej, gdyż ten sposób amortyzacji budynków i lokali mieszkalnych może być stosowany zarówno w ramach tzw. wynajmu prywatnego, jak i w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej.
2017
26
maj

Istota:
Czy można, w ramach działalności gospodarczej, dokonywać odpisów amortyzacyjnych od wynajmowanej części budynku na podstawie art. 22g ust. 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
Mając na uwadze powołane wyżej przepisy oraz przedstawiony we wniosku stan faktyczny należy stwierdzić, że może Pan ustalić wartość początkową wskazanych we wniosku lokali mieszkalnych w sposób uproszczony, o którym mowa w art. 22g ust. 10 ww. ustawy. Przy ustaleniu wartości początkowej tych lokali, będzie Pan zatem zgodnie z treścią tego przepisu zobowiązany przyjmować w każdym roku podatkowym wartość stanowiącą iloczyn metrów kwadratowych wynajmowanej powierzchni użytkowej tego lokalu i kwoty 988 zł, przy czym za powierzchnię użytkową uważa się powierzchnię przyjętą dla celów podatku od nieruchomości. Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej: z zastosowaniem art. 119a; w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem.
2017
17
maj

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie określenia wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w sytuacji zawarcia umowy leasingu finansowego, sposobu ustalenia podstawy dla dokonywania odpisów amortyzacyjnych w sytuacji zawarcia umowy leasingu finansowego, kosztów uzyskania przychodów w sytuacji zawarcia umowy leasingu finansowego.
Fragment:
Do kosztów uzyskania przychodów korzystającego nie będzie można zaliczyć uiszczanych na podstawie Umowy opłat, w części stanowiącej spłatę wartości początkowej ŚT/WNiP oraz wartości firmy (jeżeli wartość firmy wystąpi). A contrario uiszczana na podstawie Umowy opłata w pozostałej części, to jest w części niestanowiącej spłaty wartości początkowej ŚT/WNiP oraz wartości firmy, będzie stanowiła koszt uzyskania przychodu dla Wnioskodawcy. Tym samym wartość opłat leasingowych uiszczanych na podstawie Umowy, w części niestanowiącej spłaty wartości początkowej ŚT/WNiP oraz wartości firmy i nieuwzględnionej w wartości początkowej ŚT/WNiP oraz wartości firmy, Wnioskodawca powinien mieć możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu, proporcjonalnie do jego udziału w zyskach Spółki. Podobnie, odpisy amortyzacyjne dokonywane od wartości początkowej ŚT/WNiP (za wyjątkiem wartości początkowej gruntów/prawa wieczystego użytkowania gruntów, które nie podlegają amortyzacji) oraz wartości firmy ustalonych zgodnie ze sposobem wskazanym w odpowiedzi na pytanie nr 1, będą stanowiły koszty uzyskania przychodów Wnioskodawcy, proporcjonalnie do jego udziału w zyskach Spółki. Wnioskodawca pragnie wskazać, że stanowisko zaprezentowane przez Wnioskodawcę potwierdzają organy (...)
2017
16
maj

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie określenia wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w sytuacji zawarcia umowy leasingu finansowego, sposobu ustalenia podstawy dla dokonywania odpisów amortyzacyjnych w sytuacji zawarcia umowy leasingu finansowego, kosztów uzyskania przychodów w sytuacji zawarcia umowy leasingu finansowego.
Fragment:
Do kosztów uzyskania przychodów korzystającego nie będzie można zaliczyć uiszczanych na podstawie Umowy opłat, w części stanowiącej spłatę wartości początkowej ŚT/WNiP oraz wartości firmy (jeżeli wartość firmy wystąpi). A contrario uiszczana na podstawie Umowy opłata w pozostałej części, to jest w części niestanowiącej spłaty wartości początkowej ŚT/WNiP oraz wartości firmy, będzie stanowiła koszt uzyskania przychodu dla Wnioskodawcy. Tym samym wartość opłat leasingowych uiszczanych na podstawie Umowy, w części niestanowiącej spłaty wartości początkowej ŚT/WNiP oraz wartości firmy i nieuwzględnionej w wartości początkowej ŚT/WNiP oraz wartości firmy, Wnioskodawca powinien mieć możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu, proporcjonalnie do jego udziału w zyskach Spółki. Podobnie, odpisy amortyzacyjne dokonywane od wartości początkowej ŚT/WNiP (za wyjątkiem wartości początkowej gruntów/prawa wieczystego użytkowania gruntów, które nie podlegają amortyzacji) oraz wartości firmy ustalonych zgodnie ze sposobem wskazanym w odpowiedzi na pytanie nr 1, będą stanowiły koszty uzyskania przychodów Wnioskodawcy, proporcjonalnie do jego udziału w zyskach Spółki. Wnioskodawca pragnie wskazać, że stanowisko zaprezentowane przez Wnioskodawcę potwierdzają organy (...)
2017
16
maj

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie określenia wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w sytuacji zawarcia umowy leasingu finansowego, sposobu ustalenia podstawy dla dokonywania odpisów amortyzacyjnych w sytuacji zawarcia umowy leasingu finansowego oraz kosztów uzyskania przychodów w sytuacji zawarcia umowy leasingu finansowego.
Fragment:
Do kosztów uzyskania przychodów korzystającego nie będzie można zaliczyć uiszczanych na podstawie Umowy opłat, w części stanowiącej spłatę wartości początkowej ŚT/WNiP oraz wartości firmy (jeżeli wartość firmy wystąpi). A contrario uiszczana na podstawie Umowy opłata w pozostałej części, to jest w części niestanowiącej spłaty wartości początkowej ŚT/WNiP oraz wartości firmy, będzie stanowiła koszt uzyskania przychodu dla Wnioskodawcy. Tym samym wartość opłat leasingowych uiszczanych na podstawie Umowy, w części niestanowiącej spłaty wartości początkowej ŚT/WNiP oraz wartości firmy i nieuwzględnionej w wartości początkowej ŚT/WNiP oraz wartości firmy, Wnioskodawca powinien mieć możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu, proporcjonalnie do jego udziału w zyskach Spółki. Podobnie, odpisy amortyzacyjne dokonywane od wartości początkowej ŚT/WNiP (za wyjątkiem wartości początkowej gruntów/prawa wieczystego użytkowania gruntów, które nie podlegają amortyzacji) oraz wartości firmy ustalonych zgodnie ze sposobem wskazanym w odpowiedzi na pytanie nr 1, będą stanowiły koszty uzyskania przychodów Wnioskodawcy, proporcjonalnie do jego udziału w zyskach Spółki. Wnioskodawca pragnie wskazać, że stanowisko zaprezentowane przez Wnioskodawcę potwierdzają organy (...)
2017
16
maj

Istota:
W zakresie możliwości dokonywania odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej budynku wchodzącego w skład przedsiębiorstwa stanowiącego przedmiot darowizny oraz sposobu ustalenia jego wartości początkowej i zaliczenia ww. odpisów do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej
Fragment:
Stosownie do art. 22f ust. 1 cyt. ustawy, podatnicy, z wyjątkiem tych, którzy ze względu na ogłoszoną upadłość obejmującą likwidację majątku nie prowadzą działalności gospodarczej, dokonują odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, o których mowa w art. 22a ust. 1 i ust. 2 pkt 1-3 oraz w art. 22b. Podstawę naliczania odpisów amortyzacyjnych stanowi wartość początkowa środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, ustalona zgodnie z zasadami określonymi w art. 22g ww. ustawy. Sposób ustalenia wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jest zróżnicowany m.in. z uwagi na sposób ich nabycia. Stosownie do art. 22g ust. 1 pkt 3 ww. ustawy, za wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, z uwzględnieniem ust. 2-18, w razie nabycia w drodze spadku, darowizny lub w inny nieodpłatny sposób uważa się wartość rynkową z dnia nabycia, chyba że umowa darowizny albo umowa o nieodpłatnym przekazaniu określa tę wartość w niższej wysokości. Zgodnie z art. 22g ust. 16 ww. ustawy, przy ustalaniu wartości początkowej poszczególnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, zgodnie z ust. 1 pkt 3-5 oraz ust. 2, 8, 9, 14 i 15, przepis art. 19 stosuje się odpowiednio. Przy czym, w myśl art. 19 ust. 3 powołanej ustawy, wartość rynkową, o której mowa w ust. 1, rzeczy lub praw majątkowych określa się na podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami lub prawami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca odpłatnego zbycia.
2017
11
maj

Istota:
Czy Spółka powinna zaliczyć wydatki poniesione na zakup usług obcych związanych z wykonaniem Prac Ziemnych do wartości początkowej budynku głównego (stacji serwisowej) posadowionego na gruncie objętym powyższymi pracami?
Fragment:
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy Spółka powinna zaliczyć wydatki poniesione na zakup usług obcych związanych z wykonaniem Prac Ziemnych do wartości początkowej budynku głównego (stacji serwisowej) posadowionego na gruncie objętym powyższymi pracami? Zdaniem Wnioskodawcy, na podstawie art. 16g ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1888 ze zm., dalej: „ ustawa o CIT ”), po wyłączeniu wydatków zaalokowanych do wartości początkowej dróg i placów, powinna ona zaliczyć pozostałe wydatki poniesione na zakup usług obcych związanych z wykonaniem Prac Ziemnych do wartości początkowej budynku głównego (stacji serwisowej) posadowionego na gruncie objętym powyższymi pracami. Zasady ustalania wartości początkowej środków trwałych - regulacje ustawowe. Dla ustalenia odpowiedzi na pytanie zadane przez Spółkę w niniejszym wniosku szczególnie istotna jest analiza art. 16g ustawy o CIT, regulującego zasady ustalania wartości początkowej środków trwałych. Art. 16g ust. 1 pkt 2 ustawy o CIT, przewiduje generalną zasadę, zgodnie z którą za wartość początkową środków trwałych (...), z uwzględnieniem ust. 2-14, uważa się: (...) w razie wytworzenia we własnym zakresie koszt wytworzenia. Z kolei, art. 16g ust. 4 precyzuje, co należy rozumieć pod pojęciem „ kosztu wytworzenia ”, uznając, że za koszt wytworzenia uważa się wartość, w cenie nabycia, zużytych do wytworzenia środków trwałych: rzeczowych składników majątku i wykorzystanych usług obcych, kosztów wynagrodzeń za prace wraz z pochodnymi, i inne koszty dające się zaliczyć do wartości wytworzonych środków trwałych.
2017
10
maj

Istota:
Czy prawidłowo ustalono wartość początkową wprowadzonej w dniu 19 września 2016 r. nieruchomości gruntowej do księgi środków trwałych w kwocie 109.515 zł, którą stanowią cena nabycia - suma zapłaty dla Osoby fizycznej za nieruchomość w kwocie 105.900 zł i kosztów notarialnych 3.615 zł?
Czy prawidłowo ujęto w dniu zapłaty w koszty operacyjne kwotę, którą zwrócono osobie fizycznej na pokrycie osobistego zobowiązania wobec ARiMR?
Fragment:
Z powołanych powyżej przepisów wynika, że - w przypadku odpłatnego nabycia środków trwałych - na wartość początkową środka trwałego nabytego odpłatnie składają się: kwota należna sprzedającemu jako cena zakupu oraz inne koszty związane z zakupem naliczone do dnia przekazania środka trwałego do używania. Opłaty notarialne o których mowa we wniosku są ściśle związane z nabyciem gruntu i zostały poniesione (naliczone) w dniu zawarcia umowy, wobec czego powiększą wartość początkową środka trwałego. Natomiast wydatek z tytułu przekazania sprzedającemu kwoty 78.333 zł na pokrycie osobistego zobowiązania wobec ARiMR został przez Wnioskodawcę poniesiony po wprowadzeniu nieruchomości do ewidencji środków trwałych, wobec tego przedmiotowa kwota nie zwiększa wartości początkowej środka trwałego. Wydatek ten należy zatem przeanalizować pod kątem spełnienia przesłanek, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Dokonując zakupu nieruchomości, o której mowa we wniosku, Wnioskodawca dobrowolnie przyjął na siebie zobowiązanie do zapłaty na rzecz zbywcy sumy odpowiadającej wartości osobistego zobowiązania zbywcy wobec ARiMR. Zauważyć trzeba, że zasada swobodnego kształtowania umów dotycząca obszaru kształtowania stosunków zobowiązaniowych, zawarta w art. 353 1 Kodeksu cywilnego, odnosi się do swobodnego kształtowania treści stosunku zobowiązaniowego pomiędzy podmiotami, wolności w wyborze kontrahenta oraz dowolności formy kontraktu.
2017
10
maj
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.