Wartość początkowa | Interpretacje podatkowe

Wartość początkowa | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to wartość początkowa. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Sposób ustalenia wartości początkowej składników majątku wchodzących w skład nabytego przedsiębiorstwa
Fragment:
W związku z powyższym opisem w uzupełnieniu wniosku zadano następujące pytania: Czy w związku z zakupem przedsiębiorstwa, o którym mowa w opisie stanu faktycznego powstała wartość początkowa firmy przypadająca na Wnioskodawcę proporcjonalnie do Jego 50% udziału w zysku spółki cywilnej, rozumiana jako różnica między ceną nabycia przedsiębiorstwa a wartością rynkową składników majątkowych wchodzących w skład kupionego przedsiębiorstwa z dnia kupna? Jaka jest wartość początkowa firmy przypadająca na Wnioskodawcę proporcjonalnie do Jego 50% udziału w zysku spółki cywilnej, powstała w związku z nabyciem przedsiębiorstwa przez Wnioskodawcę? Czy Wnioskodawca jest uprawniony do uwzględnienia w kosztach uzyskania przychodu odpisów amortyzacyjnych od przypadającej na Niego proporcjonalnie do Jego 50% udziału w zysku spółki cywilnej wartości początkowej firmy, dokonywanych jednorazowo na koniec roku, przyjmując okres amortyzacji 60 miesięcy? Zdaniem Zainteresowanych: Ad. 1) Jest On uprawniony do ustalenia wartości początkowej firmy, rozumianej jako różnica między ceną nabycia przedsiębiorstwa, a wartością rynkową składników majątkowych wchodzących w skład kupionego przedsiębiorstwa z dnia kupna (art. 22g ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Cena nabycia przedsiębiorstwa została przez strony umowy sprzedaży ustalona na 1 600 000 zł.
2017
11
sie

Istota:
W zakresie ustalenia wartości początkowej przedmiotu leasingu, który stanowi prawa ze zgłoszeń znaków towarowych do rejestracji dokonanych przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej lub Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej dla celów amortyzacji podatkowej
Fragment:
WNiP), o których mowa w art. 22b Ustawy PIT, co oznacza, że do kosztów uzyskania przychodów korzystającego nie będzie można zaliczyć uiszczanych na podstawie Umowy opłat, w części stanowiącej spłatę wartości początkowej WNiP (stosownie do treści art. 23f Ustawy PIT). A contrario uiszczana na podstawie Umowy opłata w pozostałej części, to jest w części niestanowiącej spłaty wartości początkowej WNiP, będzie stanowiła koszt uzyskania przychodów dla Wnioskodawcy. Wobec tego, część odsetkową opłat uiszczanych na podstawie Umowy (jako niestanowiącą spłaty wartości początkowej WNiP i nieuwzględnioną w wartości początkowej WNiP) Wnioskodawca powinien móc zaliczać do kosztów podatkowych. Podobnie, odpisy amortyzacyjne dokonywane od wartości początkowej WNiP na podstawie art. 22 ust. 8 Ustawy PIT w związku z art. 22b ust. 2 pkt 3 Ustawy PIT będą stanowiły koszty uzyskania przychodów Wnioskodawcy. Mając powyższe na uwadze, zdaniem Wnioskodawcy odpisy amortyzacyjne dokonywane od wartości początkowej WNiP w trakcie obowiązywania Umowy oraz część odsetkowa opłat z tytułu korzystania z WNiP uiszczanych w trakcie obowiązywania Umowy będą stanowiły koszty uzyskania przychodów Wnioskodawcy. Jako wskazówkę w zakresie sposobu stosowania przepisów podatkowych potwierdzającą powyżej zaprezentowane stanowisko Wnioskodawcy można wskazać interpretacje (...)
2017
2
sie

Istota:
W zakresie sposobu ustalenia wartości początkowej przedmiotu leasingu finansowego (prawa ochronnego do znaku towarowego) dla celów amortyzacji podatkowej
Fragment:
(...) wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, umowa zawiera postanowienie, że odpisów amortyzacyjnych w podstawowym okresie umowy leasingu dokonuje korzystający. Cytowany wyżej przepis wskazuje, w jaki sposób należy rozliczać umowę leasingu finansowego dla celów podatkowych. Nie zawiera jednak żadnych dyspozycji odnośnie sposobu ustalenia wartości początkowej przedmiotu leasingu w księgach korzystającego. Sposób ustalenia wartości początkowej przedmiotu leasingu wynika natomiast pośrednio z definicji pojęcia „ spłaty wartości początkowej ”, określonego w art. 23a pkt 7 Ustawy PIT. Zgodnie z tą definicją, wartość początkowa przedmiotu leasingu powinna zostać ustalona zgodnie z art. 16g (winno być: art. 22g) Ustawy PIT. Biorąc pod uwagę charakter umowy leasingu finansowego, najbardziej adekwatną postacią wartości początkowej, spośród uregulowanych w ww. przepisie, jest cena nabycia (art. 16g (winno być: art. 22g) ust. 1 pkt 1 Ustawy PIT), którą zgodnie z art. 16g (winno być art. 22g) ust. 3 Ustawy PIT stanowi kwota należna zbywcy, powiększona o koszty związane z zakupem naliczone do dnia przekazania (...)
2017
2
sie

Istota:
W zakresie ustalenia, czy umowa zawarta przez Wnioskodawcę stanowi umowę leasingu finansowego, możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od przedmiotu umowy, a także części odsetkowej spłacanych rat oraz w zakresie sposobu ustalenia wartości początkowej przedmiotu umowy
Fragment:
Ad.2 Zdaniem Wnioskodawcy wartość początkowa prawa ochronnego do znaku towarowego (przedmiotu leasingu w rozumieniu art. 17a pkt 1 w związku z art. 17f updop) wykazana dla celów amortyzacji podatkowej w ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych Wnioskodawcy powinna zostać ustalona w wysokości sumy: wskazanych w Umowie opłat oraz ceny, po której Wnioskodawca ma prawo nabyć znak towarowy po zakończeniu okresu Umowy, pomniejszonych o należny podatek od towarów i usług. Art. 17f ust. 1 updop wskazuje, w jaki sposób należy rozliczać umowę leasingu finansowego dla celów podatkowych; nie zawiera jednak żadnych dyspozycji odnośnie sposobu ustalenia wartości początkowej przedmiotu leasingu w księgach korzystającego. Sposób ustalenia wartości początkowej przedmiotu leasingu wynika natomiast pośrednio z definicji pojęcia „ spłaty wartości początkowej ”, określonego w art. 17a pkt 7 updop. Zgodnie z tą definicją, wartość początkowa przedmiotu leasingu powinna zostać ustalona zgodnie z art. 16g updop. Biorąc pod uwagę charakter umowy leasingu finansowego, najbardziej adekwatną postacią wartości początkowej, spośród uregulowanych w powyższym przepisie, (...)
2017
20
lip

Istota:
Sposób ustalenia wartości początkowej prawa ochronnego do Znaku Towarowego przejętego w związku ze śmiercią ojca Wnioskodawczyni oraz możliwości zaliczania do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej odpisów amortyzacyjnych dokonywanych od wartości początkowej ww. prawa nabytego w drodze spadku oraz działu spadku.
Fragment:
(...) wartość początkowa będzie ustalona w takiej proporcji do wartości rynkowej określonej przez rzeczoznawcę, w jakiej pozostaje udział Wnioskodawczyni we własności prawa majątkowego do Znaku Towarowego? Czy Wnioskodawczyni będzie uprawniona do zaliczania do kosztów uzyskania przychodów w ramach prowadzonej działalności gospodarczej odpisów amortyzacyjnych dokonywanych od wartości początkowej WNiP w postaci prawa majątkowego do Znaku Towarowego, która to wartość początkowa zostanie ustalona w sposób opisany w stanie faktycznym? Ad. 1. Zdaniem Wnioskodawczyni, będzie ona uprawniona do przyjęcia jako wartości początkowej WNiP (w rozumieniu art. 22g ust. 1 pkt 3 UoPDF) wartości rynkowej prawa majątkowego do Znaku Towarowego jaka zostanie ustalona przez biegłego rzeczoznawcę na dzień nabycia przez Wnioskodawczynię prawa majątkowego do Znaku Towarowego, przy czym: jeżeli Wnioskodawczyni będzie wyłącznym właścicielem Przedsiębiorstwa – wartością początkową będzie cała kwota wartości rynkowej wynikająca z wyceny rzeczoznawcy; jeżeli Wnioskodawczyni będzie współwłaścicielem Przedsiębiorstwa — wartość początkowa będzie ustalona w takiej proporcji do wartości rynkowej określonej przez rzeczoznawcę, w jakiej pozostaje udział Wnioskodawczni we własności prawa majątkowego do Znaku Towarowego.
2017
15
lip

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie ustalenia wartości początkowej środków trwałych/wartości niematerialnych i prawnych w związku z umową leasingu finansowego; w zakresie ustalenia podstawy dokonywania odpisów amortyzacyjnych w związku z umową leasingu finansowego oraz w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów opisów amortyzacyjnych oraz części odsetkowej opłat w związku z umową leasingu finansowego.
Fragment:
IPPB6/4510-357/15-2/AZ , w której organ potwierdził stanowisko podatnika, w świetle którego „ Spółka powinna określić wartość początkową środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych wchodzących w skład ZCP (przedmiotu Umowy leasingu) w wysokości odpowiadającej sumie opłaty wstępnej, stanowiącej zapłatę części wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, części podstawowych rat leasingowych stanowiących zapłatę wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (bez części odsetkowej rat) oraz opłaty za wykup stanowiącej zapłatę pozostałej części wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych odnoszącej się do poszczególnych składników ZCP określonych w Umowie leasingu ”; Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 25 sierpnia 2015 r. znak IBPB-1-2/4510-243/15/KP , w której organ stwierdził, że „(...) w przypadku podatkowej umowy leasingu finansowego wartością początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych prawnych do celów amortyzacji będzie cena nabycia, która odpowiada sumie rat leasingowych w części stanowiącej spłatę wartości początkowej (tzw. część „ kapitałowa ”), powiększona o określoną w umowie leasingu finansowego cenę, po której korzystający ma prawo nabyć przedmiot umowy po zakończeniu podstawowego okresu tej umowy (w niniejszej sprawie będzie to wartość odpowiadająca wartości rynkowej Znaku)”.
2017
30
cze

Istota:
Czy Wnioskodawczyni może ustalić wartość początkową kamienicy, stanowiącą podstawę dokonywania odpisów amortyzacyjnych w sposób określony w art. 22g ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
Zatem, w takiej sytuacji Wnioskodawczyni nie mogła przypuszczać, że posiadanie stosownych dokumentów potwierdzających poniesienie wydatków na remont będzie niezbędne w przyszłości do ustalenia wartości początkowej nabytej nieruchomości. Biorąc pod uwagę zaprezentowany we wniosku opis zdarzenia przyszłego oraz przepisy prawne należy stwierdzić, że Wnioskodawczyni może ustalić wartość początkową kamienicy, zgodnie z zasadami określonymi w ww. art. 22g ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. w drodze wyceny dokonanej przez podatnika, z uwzględnieniem cen rynkowych środków trwałych tego samego rodzaju z grudnia roku poprzedzającego rok założenia ewidencji oraz stanu i stopnia jego zużycia. Zauważyć bowiem należy, że w sytuacji będącej przedmiotem wniosku, Wnioskodawczyni nie miała co do zasady obowiązku gromadzenia faktur oraz innych dokumentów potwierdzających wysokość poniesionych wydatków związanych z remontem kamienicy. Dodać również należy, że przy dokonywaniu własnej wyceny wartości początkowej kamienicy, zgodnie z art. 22 ust. 8 ww. ustawy, dopuszczalne jest skorzystanie m. in. z pomocy osób posiadających wiedzę fachową w tym zakresie, w tym biegłych rzeczoznawców. W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawczyni jest prawidłowe. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.
2017
30
cze

Istota:
W zakresie sposobu ustalenia wartości początkowej licencji, o której mowa we wniosku oraz możliwości dokonywania odpisów amortyzacyjnych od tej wartości początkowej
Fragment:
Jednocześnie zauważyć należy, że w kontekście zadanego pytania oraz własnego stanowiska Wnioskodawcy w sprawie, wyznaczających zakres rozpatrzenia wniosku przedmiotem niniejszej interpretacji indywidualnej była wyłącznie kwestia sposobu ustalenia wartości początkowej licencji, o której mowa we wniosku oraz możliwości dokonywania odpisów amortyzacyjnych od tej wartości początkowej. Natomiast nie była przedmiotem niniejszej interpretacji możliwości zaliczenia ww. odpisów w ciężar kosztów podatkowych w kontekście art. 23 ust. 1 pkt 45a lit. a tirtet drugie ww. ustawy, zgodnie z którym nie uważa się za koszty uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych nabytych nieodpłatnie, z wyjątkiem nabytych w drodze spadku lub darowizny, jeżeli dochód z tego tytułu jest zwolniony od podatku dochodowego. W związku z powyższym, prezentowane we wniosku własne stanowisko Wnioskodawcy w sprawie dotyczące sposobu ustalenia wartości początkowej licencji, o której mowa we wniosku oraz możliwości dokonywania odpisów amortyzacyjnych od tej wartości początkowej, należało uznać za prawidłowe. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Nadmienić należy, że w pozostałym zakresie objętym wnioskiem wydane zostanie odrębne rozstrzygnięcie.
2017
20
cze

Istota:
W zakresie określenia wartości początkowej otrzymanego w formie darowizny znaku towarowego
Fragment:
Sposób ustalenia wartości początkowej środków trwałych uzależniony jest od sposobu nabycia środka trwałego i uregulowany został w art. 22g ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W myśl 22g ust. 1 pkt 4 ustawy o PIT za wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, z uwzględnieniem ust. 2-18, uważa się w razie nabycia w postaci wkładu niepieniężnego (aportu) wniesionego do spółki niebędącej osobą prawną: wartość początkową, od której dokonywane były odpisy amortyzacyjne - jeżeli przedmiot wkładu był amortyzowany, wydatki poniesione na nabycie lub wytworzenie przedmiotu wkładu, niezaliczone do kosztów uzyskania przychodów w jakiejkolwiek formie - jeżeli przedmiot wkładu nie był amortyzowany, wartość określoną zgodnie z art. 19 - jeżeli ustalenie wydatków na nabycie lub wytworzenie przedmiotu wkładu przez wspólnika wnoszącego wkład, będącego osobą fizyczną, jest niemożliwe i przedmiot wkładu nie był wykorzystywany przez wnoszącego wkład w prowadzonej działalności gospodarczej, z wyłączeniem wartości niematerialnych i prawnych wytworzonych przez wspólnika we własnym zakresie. Stosownie do treści art. 19 ust. 1 ustawy o PIT przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych oraz innych rzeczy, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8, jest ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia.
2017
27
maj

Istota:
Możliwość ustalenia wartości początkowej składników majątku (budynków)wg cen rynkowych.
Fragment:
Ponadto budynki mieszkalne i lokale mieszkalne, których wartość początkową ustala się zgodnie z art. 22g ust. 10 nie podlegają objęciu ewidencją środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (art. 22n ust. 3 ww. ustawy). Wskazać przy tym należy, że cytowany powyżej przepis art. 22g ust. 17 ww. ustawy, nakazujący powiększenie wartości początkowej środka trwałego o sumę wydatków na jego ulepszenie odnosi się do wartości początkowej ustalonej zgodnie z art. 22g ust. 1, 3-9 i 11-15, nie wymienia natomiast art. 22g ust. 10 ww. ustawy. Dlatego też należy stwierdzić, że powyższy przepis dotyczący konieczności zwiększenia wartości początkowej środka trwałego o wydatki na ulepszenie przekraczające 3.500 zł nie ma zastosowania w przypadku, gdy wartość ta została ustalona w sposób uproszczony (art. 22g ust. 10 ww. ustawy). Nie można zatem zgodzić się ze stanowiskiem Wnioskodawcy, że w jego przypadku możliwe będzie ustalenie wartości początkowej ww. budynków według ich wartości rynkowej w sposób określony w art. 22g ust. 8 ww. ustawy, ponieważ wybrana wcześniej przez niego metoda amortyzacji w ramach źródła przychodów jakim był najem nieruchomości (dwóch budynków mieszkalnych) w sposób „ uproszczony ”, nie ulega zmianie poprzez włączenie (przeniesienie) tych budynków do innego źródła przychodów, tj. pozarolniczej działalności gospodarczej, gdyż ten sposób amortyzacji budynków i lokali mieszkalnych może być stosowany zarówno w ramach tzw. wynajmu prywatnego, jak i w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej.
2017
26
maj
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.