Wartość początkowa | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to wartość początkowa. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
29
lis

Istota:

Czy wartość opłat notarialnych poniesionych w związku z nabyciem nieruchomości powinna być przypisana proporcjonalnie do wartości początkowej lokalu niemieszkalnego oraz prawa użytkowania wieczystego udziału w gruncie

Fragment:

U. z 2015 r. poz. 782 z dnia 11.06.2015 r.), tj. przyjąć, że wartość ta odpowiada pierwszej opłacie z tytułu użytkowania wieczystego wnoszonej na rzecz jednostki samorządu terytorialnego i mieści się w przedziale 15% - 25% ceny nieruchomości gruntowej? Czy wartość opłat notarialnych poniesionych w związku z nabyciem nieruchomości powinna być przypisana proporcjonalnie do wartości początkowej lokalu niemieszkalnego oraz prawa użytkowania wieczystego udziału w gruncie? Odpowiedź na pytanie oznaczone we wniosku Nr 2 stanowi przedmiot niniejszej interpretacji indywidualnej. Odpowiedź na pytanie oznaczone Nr 1 zostanie udzielona w odrębnym rozstrzygnięciu. Zdaniem Wnioskodawcy, poniesione koszty nabycia nieruchomości (opłaty notarialne) powinny być podzielone proporcjonalnie i przypisane do wartości początkowej poszczególnych składników majątku. Proporcja ta powinna odpowiadać odpowiednio udziałowi wartości lokalu niemieszkalnego oraz udziałowi wartości prawa użytkowania wieczystego w całkowitej wartości nabytej nieruchomości. Zgodnie bowiem z treścią art. 16g ust 3 ustawy o CIT opłaty notarialne zwiększają wartość początkową środka trwałego. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego w zakresie w zakresie przypisania proporcjonalnie do wartości początkowej lokalu niemieszkalnego oraz prawa wieczystego użytkowania gruntu opłat notarialnych poniesionych w związku z nabyciem tych nieruchomości – jest prawidłowe. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j.

2018
24
lis

Istota:

Ustalenie wartości początkowej środka trwałego.

Fragment:

Z powyższych przepisów wynika, że co do zasady wartość początkową środków trwałych ustala się według wydatków faktycznie poniesionych na ich nabycie lub wytworzenie. Dotyczy to także wydatków na ulepszenie środków trwałych. Jednocześnie przepisy te dają możliwość ustalenia wartości początkowej środków trwałych według ich wartości rynkowej. Należy jednak zauważyć, że wskazana powyżej możliwość ustalenia wartości początkowej środka trwałego w drodze wyceny dokonanej przez podatnika (biegłego) stanowi sytuację szczególną, wyjątek od obowiązującej zasady ustalania tej wartości według kosztu nabycia/wytworzenia. Brak możliwości ustalenia wartości początkowej środka trwałego zgodnie z ww. generalną zasadą powinien mieć charakter obiektywny, a więc dotyczyć tych sytuacji, w których podatnik nie posiada, bo nie musiał posiadać stosownych dokumentów stwierdzających wysokość poniesionych przez niego wydatków na nabycie/wytworzenie środków trwałych. Z informacji przedstawionych we wniosku wynika, że Wnioskodawca 8 lat temu na podstawie aktu notarialnego nabył budynek przemysłowy. W momencie nabycia budynku Wnioskodawca kierował się chęcią poszerzenia majątku. Wnioskodawca nie prowadzi działalności gospodarczej.

2018
12
paź

Istota:

Możliwość zaliczenia do kup odpisów amortyzacyjnych oraz ustalenie wartości początkowej nieruchomości.

Fragment:

Wnioskodawczyni powinna skorygować wartość początkową Nieruchomości wynikającą z ewidencji naruszałoby ponadto zasadę niedziałania prawa wstecz, gdyż oznaczałoby korektę wartości początkowej, która została ustalona zgodnie z obowiązującymi przepisami, przed wejściem w życie art. 23 ust 9 ustawy o PIT. W związku z powyższym, zdaniem Wnioskodawczyni, art. 23 ust. 9 ustawy o PIT – w zakresie, w jakim wymaga on ustalenia wartości początkowej środków trwałych zgodnie z wartością wynikającą z ewidencji darczyńcy – nie może znaleźć zastosowania do środków trwałych, które zostały nabyte (w drodze darowizny zwolnionej z opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn), wprowadzone do ewidencji i amortyzowane przed 1 stycznia 2018 r. Tym samym, w opinii Wnioskodawczyni, po 1 stycznia 2018 r. odpisy amortyzacyjne od Nieruchomości stanowiące koszt uzyskania przychodów dla celów PIT powinny być w dalszym ciągu naliczane od wartości początkowej Nieruchomości wynikającej z ewidencji Wnioskodawczyni, tj. od wartości wynikającej z umowy darowizny. Wnioskodawczyni nie jest również zobowiązana do uwzględniania odpisów amortyzacyjnych dokonanych od Nieruchomości przez darczyńcę (tj. matkę Wnioskodawczyni).

2018
11
paź

Istota:

Ustalenie wartości początkowej mieszkania

Fragment:

Zatem, co do zasady, wydatki na remont środka trwałego, a więc odtworzenie pierwotnej wartości użytkowej oraz inne wydatki, które nie mają charakteru ulepszenia, w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie muszą być zaliczone do jego wartości początkowej. Tym samym, mogą być zaliczone bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów. Powyższa zasada nie dotyczy jednak przypadku, w którym nakłady zostały poniesione przed oddaniem środka trwałego do używania, zaś ich celem było przystosowanie tego środka do używania. Takie wydatki powinny zwiększać wartość początkową środka trwałego. Mogą zatem wpływać na wysokość kosztów uzyskania przychodów, ale tylko poprzez odpisy amortyzacyjne, a nie bezpośrednio. Tym samym, wartość początkowa składnika majątku spełniającego definicję środka trwałego, w rozumieniu art. 22a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, może zostać zaliczona do kosztów uzyskania przychodów jedynie poprzez odpisy amortyzacyjne. Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że w dniu 8 lutego 2018 r. Wnioskodawca zakupił mieszkanie wspólnie z małżonką do majątku wspólnego. Nabycie nastąpiło ze środków własnych i nie było dotąd związane z prowadzoną przez Wnioskodawcę działalnością gospodarczą. W 2018 r. Wnioskodawca poszerzył dotychczasową działalność gospodarczą o krótko i długoterminowy wynajem mieszkań. Planuje wspólnie z małżonką przeznaczyć zakupiony lokal mieszkalny pod krótkoterminowy najem mieszkań (od kilku dni do kilku tygodni), nie wyklucza jednocześnie sytuacji, w której to uda się pozyskać klienta na wynajem długoterminowy (np. na rok).

2018
19
wrz

Istota:

Możliwość zaliczania do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych wchodzących w skład darowanego przedsiębiorstwa do spółki cywilnej przekształconej w spółkę komandytową.

Fragment:

Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 45a lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2017 r., za koszty uzyskania przychodów nie uważa się odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych nabytych nieodpłatnie, z wyjątkiem nabytych w drodze spadku lub darowizny, jeżeli: nabycie to nie stanowi przychodu z tytułu nieodpłatnego otrzymania rzeczy lub praw lub dochód z tego tytułu jest zwolniony od podatku dochodowego, lub nabycie to stanowi dochód, od którego na podstawie odrębnych przepisów zaniechano poboru podatku. Zatem do końca 2017 r. odpisy amortyzacyjne dokonywane od wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych nabytych w drodze spadku lub darowizny, mogły być zaliczane do kosztów uzyskania przychodów. Ustawą z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2017 r., poz. 2175) zmieniono m.in. art. 23 ust. 1 pkt 45 lit. a. Zgodnie z jego nowym brzmieniem obowiązującym od 1 stycznia 2018 r., nie uważa się za koszty uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych nabytych nieodpłatnie, jeżeli: nabycie to nie stanowi przychodu z tytułu nieodpłatnego otrzymania rzeczy lub praw lub dochód z tego tytułu jest zwolniony od podatku dochodowego, lub nabycie to korzysta ze zwolnienia od podatku od spadków i darowizn, lub nabycie to stanowi dochód, od którego na podstawie odrębnych przepisów zaniechano poboru podatku.

2018
19
wrz

Istota:

Możliwość zaliczania do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych wchodzących w skład darowanego przedsiębiorstwa do spółki cywilnej przekształconej w spółkę komandytową.

Fragment:

Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 45a lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2017 r., za koszty uzyskania przychodów nie uważa się odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych nabytych nieodpłatnie, z wyjątkiem nabytych w drodze spadku lub darowizny, jeżeli: nabycie to nie stanowi przychodu z tytułu nieodpłatnego otrzymania rzeczy lub praw lub dochód z tego tytułu jest zwolniony od podatku dochodowego, lub nabycie to stanowi dochód, od którego na podstawie odrębnych przepisów zaniechano poboru podatku. Zatem do końca 2017 r. odpisy amortyzacyjne dokonywane od wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych nabytych w drodze spadku lub darowizny, mogły być zaliczane do kosztów uzyskania przychodów. Ustawą z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2017 r., poz. 2175) zmieniono m.in. art. 23 ust. 1 pkt 45 lit. a. Zgodnie z jego nowym brzmieniem obowiązującym od 1 stycznia 2018 r., nie uważa się za koszty uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych nabytych nieodpłatnie, jeżeli: nabycie to nie stanowi przychodu z tytułu nieodpłatnego otrzymania rzeczy lub praw lub dochód z tego tytułu jest zwolniony od podatku dochodowego, lub nabycie to korzysta ze zwolnienia od podatku od spadków i darowizn, lub nabycie to stanowi dochód, od którego na podstawie odrębnych przepisów zaniechano poboru podatku.

2018
16
wrz

Istota:

Leasing - przychód od otrzymanej spłaty wartości początkowej aktywów

Fragment:

Do kosztów uzyskania przychodów korzystającego nie będzie można zaliczyć uiszczanych na podstawie Umowy opłat, w części stanowiącej spłatę wartości początkowej Aktywów. A contrario uiszczana na podstawie Umowy opłata w pozostałej części, to jest w części niestanowiącej spłaty wartości początkowej Aktywów, będzie stanowiła koszt uzyskania przychodu dla Wnioskodawcy. Tym samym część odsetkowa opłat uiszczanych na podstawie Umowy, jako niestanowiąca spłaty wartości początkowej Aktywów i nieuwzględnioną w wartości początkowej Aktywów, może zostać zaliczona do kosztów uzyskania przychodu. Podobnie, odpisy amortyzacyjne dokonywane od wartości początkowej Aktywów na podstawie art. 15 ust. 6 w zw. z art. 16a ust. 2 pkt 3 oraz art. 16b ust. 2 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych będą stanowiły koszty uzyskania przychodów Spółki. Wnioskodawca pragnie wskazać, że stanowisko zaprezentowane przez Wnioskodawcę potwierdzają organy podatkowe w interpretacjach indywidualnych przepisów prawa podatkowego, przykładowo w: interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 5 grudnia 2017 r., Znak: 0115-KDIT2-3.4010.331.2017.1.KP, w której organ podatkowy zgodził się ze stanowiskiem wnioskodawcy, że: odpisy amortyzacyjne dokonywane od wartości początkowej (...)

2018
16
wrz

Istota:

Leasing - przychód od otrzymanej spłaty wartości początkowej aktywów

Fragment:

Do kosztów uzyskania przychodów korzystającego nie będzie można zaliczyć uiszczanych na podstawie Umowy opłat, w części stanowiącej spłatę wartości początkowej Aktywów. A contrario uiszczana na podstawie Umowy opłata w pozostałej części, to jest w części niestanowiącej spłaty wartości początkowej Aktywów, będzie stanowiła koszt uzyskania przychodu dla Wnioskodawcy. Tym samym część odsetkowa opłat uiszczanych na podstawie Umowy, jako niestanowiąca spłaty wartości początkowej Aktywów i nieuwzględnioną w wartości początkowej Aktywów, może zostać zaliczona do kosztów uzyskania przychodu. Podobnie, odpisy amortyzacyjne dokonywane od wartości początkowej Aktywów na podstawie art. 15 ust. 6 w zw. z art. 16a ust. 2 pkt 3 oraz art. 16b ust. 2 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych będą stanowiły koszty uzyskania przychodów Spółki. Wnioskodawca pragnie wskazać, że stanowisko zaprezentowane przez Wnioskodawcę potwierdzają organy podatkowe w interpretacjach indywidualnych przepisów prawa podatkowego, przykładowo w: interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 5 grudnia 2017 r., Znak: 0115-KDIT2-3.4010.331.2017.1.KP, w której organ podatkowy zgodził się ze stanowiskiem wnioskodawcy, że: odpisy amortyzacyjne dokonywane od wartości początkowej (...)

2018
15
wrz

Istota:

Możliwość zaliczania do kosztów uzyskania przychodów od-pisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych wchodzących w skład darowanego przedsiębiorstwa do spółki cywilnej przekształconej w spółkę komandytową.

Fragment:

Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 45a lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2017 r., za koszty uzyskania przychodów nie uważa się odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych nabytych nieodpłatnie, z wyjątkiem nabytych w drodze spadku lub darowizny, jeżeli: nabycie to nie stanowi przychodu z tytułu nieodpłatnego otrzymania rzeczy lub praw lub dochód z tego tytułu jest zwolniony od podatku dochodowego, lub nabycie to stanowi dochód, od którego na podstawie odrębnych przepisów zaniechano poboru podatku. Zatem do końca 2017 r. odpisy amortyzacyjne dokonywane od wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych nabytych w drodze spadku lub darowizny, mogły być zaliczane do kosztów uzyskania przychodów. Ustawą z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2017 r., poz. 2175) zmieniono m.in. art. 23 ust. 1 pkt 45 lit. a. Zgodnie z jego nowym brzmieniem obowiązującym od 1 stycznia 2018 r., nie uważa się za koszty uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych nabytych nieodpłatnie, jeżeli: nabycie to nie stanowi przychodu z tytułu nieodpłatnego otrzymania rzeczy lub praw lub dochód z tego tytułu jest zwolniony od podatku dochodowego, lub nabycie to korzysta ze zwolnienia od podatku od spadków i darowizn, lub nabycie to stanowi dochód, od którego na podstawie odrębnych przepisów zaniechano poboru podatku.

2018
12
wrz

Istota:

Koszty uzyskania przychodów

Fragment:

Jednocześnie Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie prowadzenia ewidencji przychodów i wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w § 14 ust. 1 pkt 7 nakazuje wskazać „ wartość początkową ” w wykazie, przy czym ani powyższa ustawa, ani powyższe rozporządzenie zdaniem Wnioskodawczyni nie ustalają innych zasad określenia wartości początkowej środka trwałego niż to robi ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych. Tym samym zdaniem Wnioskodawczyni powinna ona określić wartość początkową Lokalu mieszkalnego na cele prowadzenia wykazu tak jak to opisano w stanowisku własnym do pytania oznaczonego we wniosku nr 3. Wnioskodawczyni uważa, że – w zakresie pytania oznaczonego we wniosku nr 5 – od dnia 1 stycznia 2019 r., gdy zgodnie z planami Wnioskodawczyni zmieni formę opodatkowania i opodatkuje dochód z najmu na zasadach ogólnych (stawką progresywną), odpisy amortyzacyjne dokonywane w związku z amortyzacją środka trwałego w postaci wynajmowanego Lokalu mieszkalnego, będą mogły w całości stanowić koszt uzyskania przychodu dla Wnioskodawczyni poza odpisami przypadającymi za okres opodatkowania w formie zryczałtowanego podatku dochodowego. Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.