Wartość początkowa | Interpretacje podatkowe

Wartość początkowa | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to wartość początkowa. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie ustalenia czy wypłata przez Spółkę udziału kapitałowego w postaci części Nieruchomości na rzecz Wnioskodawcy 3 (świadczenie niepieniężne) będzie opodatkowane podatkiem dochodowym od osób prawnych dla Wnioskodawców Spółki, tj. Wnioskodawcy 3 i 4 oraz sposobu ustalania przez Wnioskodawcę 3 wartości początkowej części Nieruchomości otrzymanej, jako zwrot udziału kapitałowego
Fragment:
Przedmiotem pytania nr 2 jest sposób ustalenia wartości początkowej Nieruchomości przez Wnioskodawcę 3, który otrzymał określone składniki majątku na skutek dokonania przez spółkę osobową świadczenia niepieniężnego, którym spółka osobowa uregulowała zobowiązanie do wypłaty udziału kapitałowego z tytułu wystąpienia Wspólnika 3 ze spółki osobowej. Ustalenie wartości początkowej otrzymanych w ten sposób środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych reguluje wprost art. 16g ust. 1 pkt 6 updop. Zgodnie z tym przepisem za wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, z uwzględnieniem ust. 2-14, uważa się w razie nabycia, w następstwie wykonania świadczenia niepieniężnego, o którym mowa w art. 14a – wartość wierzytelności (należności) uregulowanej w wyniku wykonania świadczenia niepieniężnego, o którym mowa w tym przepisie; przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio. Oznacza to, że ustalając wartość początkową Nieruchomości Wnioskodawca 3 powinien przyjąć wartość należnego mu udziału kapitałowego z tytułu wystąpienia ze spółki osobowej. Błędne jest stanowisko Wnioskodawców powołujące art. 15 ust. 1t pkt 2 oraz art. 16g ust. 9 i 10a updop.
2018
17
mar

Istota:
Czy w przypadku zawarcia planowanego (opisanego w stanie faktycznym oraz zgodnego z treścią wskazaną w opisie stanu faktycznego) Porozumienia zmieniającego w sprawie podziału majątku wspólnego i nabycia na własność wskazanych w nim ruchomości, Wnioskodawczyni może przyjąć na środki trwałe nabyte w ramach tegoż porozumienia ruchomości i je amortyzować oraz zaliczać w koszty działalności gospodarczej?
Fragment:
Strony zgodnie oświadczyły, iż Przedsiębiorstwo składa się w szczególności z następujących składników niematerialnych i materialnych przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej: Nazwa przedsiębiorstwa - Firma Handlowo Usługowa Własność następujących ruchomości: - sprężarka spalinowa - przyjęta do użytkowania 1 grudnia 2012 r.- symbol KST 444 o wartości początkowej 5000 zł; - piaskarka- przyjęta do użytkowania 1 grudnia 2012 r. - symbol KST 429 o wartości początkowej 5000 zł ; - sprężarka spalinowa - przyjęta do użytkowania 2 stycznia 2013 r. - symbol KST 484-9 o wartości początkowej 10000 zł; - piaskarka z oprzyrządowaniem przyjęta do użytkowania 2 stycznia 2013 r. - symbol KST 417 o wartości początkowej 10000 zł; - wiertarka przemysłowa przyjęta do użytkowania 2 stycznia 2013 r. - symbol KST 411 o wartości początkowej 3500 zł; - przecinarka pionowa przyjęta do użytkowania 2 stycznia 2013 r. - symbol KST 413 o wartości początkowej 3500 zł; - wózek widłowy przyjęty do użytkowania 23 grudnia 2013 r. - symbol KST 763 o wartości początkowej 9200 zł; księgi i dokumenty związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa; prowadzenie działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę, męża Wnioskodawczyni jako wspólnika spółki cywilnej wraz z wniesionym wkładem pochodzącym z majątku wspólnego tj. gotówką w wysokości 8500 zł oraz prawami i obowiązkami w tym 14 udziałów w ww. spółce cywilnej zgodnie z zawartą dnia 6 lipca 2015 r. Umową Spółki Cywilnej tajemnica przedsiębiorstwa renoma przedsiębiorstwa, klienci przedsiębiorstwa, wiedza na temat rynku na którym funkcjonuje wraz z doświadczeniem w funkcjonowaniu na rynku, wiedza techniczna i specjalistyczna oraz umiejętność prowadzenia przedsiębiorstwa (know-how) 4.
2018
27
lut

Istota:
W jaki sposób należy ustalić wartość początkową zakupionych działek oraz nieruchomości zabudowanej - w kontekście dokonywania odpisów amortyzacyjnych?
Fragment:
Przy określaniu wartości początkowej Wnioskodawca powinien jednak mieć na uwadze cenę rynkową każdego składnika majątku oraz pamiętać, aby ich suma odpowiadała sumie zawartej w akcie notarialnym. Reasumując, w opisanej sytuacji - skoro Wnioskodawca posiada dowody, na podstawie których można ustalić wartość początkową środka trwałego, to nieprawidłowym byłoby ustalenie wartości początkowej nieruchomości nabytej do celów działalności gospodarczej w oparciu o wycenę dokonaną zgodnie z art. 22g ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Skoro na umowie oraz na fakturze VAT podana jest cena nabycia nieruchomości w łącznej kwocie, Wnioskodawca powinien ustalić wartość początkową poszczególnych środków trwałych poprzez podzielenie łącznej wartości wynikającej z tych dokumentów. Wnioskodawca powinien przy tym mieć na uwadze cenę rynkową każdego składnika majątku. Do tak ustalonej wartości poszczególnych składników należy dodać wydatki na spłatę odsetek od kredytu na cele związane z zakupem nieruchomości i inne koszty poniesione w związku z nabyciem środka trwałego, przed oddaniem go do używania. Ustalona w ten sposób wartość początkowa środków trwałych stanowi podstawę dokonywania odpisów amortyzacyjnych.
2018
26
lut

Istota:
Czy przy ustalaniu wartości początkowej środków trwałych, które powstaną w wyniku realizacji Inwestycji, a których budowa zostanie sfinansowana środkami pochodzącymi z Kredytu, Spółka z o.o. powinna uwzględnić kwotę odpowiadającą Prowizjom oraz Odsetkom naliczonym i zapłaconym przez Spółkę Dzieloną przed Dniem Wydzielenia?
Fragment:
W myśl art. 16h ust. 1 pkt 1 Ustawy CIT, odpisów amortyzacyjnych dokonuje się od wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, z zastrzeżeniem art. 16k, począwszy od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym ten środek lub wartość wprowadzono do ewidencji, z zastrzeżeniem art. 16e, do końca tego miesiąca, w którym następuje zrównanie sumy odpisów amortyzacyjnych z ich wartością początkową lub w którym postawiono je w stan likwidacji, zbyto lub stwierdzono ich niedobór; suma odpisów amortyzacyjnych obejmuje również odpisy, których zgodnie z art. 16 ust. 1 nie uważa się za koszty uzyskania przychodów. Odnosząc przedstawiony we wniosku stan faktyczny oraz zdarzenie przyszłe do przytoczonych przepisów prawa stwierdzić należy, że Spółka z o.o. będzie uprawniona do dokonywania odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych wprowadzonych do ewidencji na zasadach przewidzianych w Ustawie CIT. Odpisy amortyzacyjne - stosownie do powołanych wcześniej przepisów - winny być dokonywane od wartości początkowej środków trwałych oddanych do użytkowania w wyniku realizacji Inwestycji, ustalonej na podstawie art. 16g ust. 4 Ustawy CIT. Do wartości początkowej należy zaliczyć także koszty poniesione na wytworzenie środka trwałego, w szczególności uiszczone Prowizje i Odsetki, niezależnie od tego, czy zostały zapłacone przed, czy też pod Dniu Wydzielenia, a przed dniem przekazania środków trwałych do używania.
2018
23
lut

Istota:
Czy przy ustalaniu wartości początkowej środków trwałych, które powstaną w wyniku realizacji Inwestycji, a których budowa zostanie sfinansowana środkami pochodzącymi z Kredytu, Spółka z o.o. powinna uwzględnić kwotę odpowiadającą Odsetkom naliczonym i zapłaconym przez Spółkę sp. z o.o. po Dniu Wydzielenia a przed dniem przekazania do używania tych środków trwałych?
Fragment:
Odsetki naliczone, należne za okres do dnia oddania środka trwałego do używania będą powiększały jego wartość początkową, a contrario - odsetki naliczone po dniu przekazania środka trwałego do używania pozostają bez wpływu na wartość początkową składników majątku trwałego. (...). Reasumując, jeżeli kredyt został zaciągnięty w związku z prowadzoną inwestycją wówczas odsetki naliczone w okresie realizacji inwestycji zwiększają wartość początkową środka trwałego (bez względu na to kiedy zostaną zapłacone) i nie podlegają zaliczeniu bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów. Z kolei, odsetki od kredytu naliczone po dniu przekazania środka trwałego do używania będą mogły zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w momencie zapłaty; - interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 16 stycznia 2017 r., znak 1462-IPPB6.4510.576.2016.1.AM, w której stwierdzono, że: naliczone, zapłacone bądź skapitalizowane odsetki od całkowitych kwot przekazanych na rachunek bankowy Spółki Pierwszej Pożyczki Inwestycyjnej oraz Drugiej Pożyczki Inwestycyjnej, mogą być w całości alokowane do wartości początkowej Inwestycji do dnia oddania Inwestycji do używania, zwiększając jej wartość początkową, bez względu (...)
2018
23
lut

Istota:
W zakresie ustalenia, czy koszty opłat rocznych z tytułu odrolnienia powiększają wartość początkową gruntu, na którym Spółka prowadzi inwestycję
Fragment:
Warto również wskazać, że status prawny gruntu stanowi jego istotną cechę, wpływającą m.in. na wartość rynkową takiego gruntu, stąd odrolnienie gruntu winno być traktowane jako jego ulepszenie, a wydatki poniesione na ten cel winny zwiększyć wartość początkową gruntu. Zdaniem Wnioskodawcy, w wyniku zmiany przeznaczenia gruntu, o którym mowa w opisie stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego doszło do jego adaptacji, a ponoszone przez Spółkę wydatki związane z odrolnieniem, tj. opłaty roczne będące przedmiotem niniejszego wniosku stanowią wydatek związany z ulepszeniem i zwiększają tym samym wartość początkową gruntu. Reasumując, koszty opłat rocznych z tytułu odrolnienia w okolicznościach wskazanych w opisie stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego, powiększają wartość początkową gruntu, na którym Spółka prowadzi inwestycję. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe. Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2343 ze zm., dalej: „ ustawa CIT ”) w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2017 r.), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1.
2018
8
lut

Istota:
W zakresie:
Czy dokonując sprzedaży Spółka powinna przy obliczaniu podatku dochodowego ująć wszystkie wydatki stanowiące koszty, w tym kwotę zakupu zapłaconą Sprzedającemu oraz kwoty należne do banku a także komorników?
Fragment:
Na mocy art. 16h ust. 1 pkt 1 updop, odpisów amortyzacyjnych dokonuje się od wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, z zastrzeżeniem art. 16k, począwszy od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym ten środek lub wartość wprowadzono do ewidencji, z zastrzeżeniem art. 16e, do końca tego miesiąca, w którym następuje zrównanie sumy odpisów amortyzacyjnych z ich wartością początkową lub w którym postawiono je w stan likwidacji, zbyto lub stwierdzono ich niedobór; suma odpisów amortyzacyjnych obejmuje również odpisy, których zgodnie z art. 16 ust. 1 nie uważa się za koszty uzyskania przychodów. Wprowadzenie składnika majątku do ewidencji wymaga ustalenia jego wartości początkowej. Zasady ustalania wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zostały unormowane w art. 16g updop. Zgodnie z treścią przepisu art. 16g ust. 1 pkt 1 updop, za wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, z uwzględnieniem ust. 2-14, uważa się w razie odpłatnego nabycia cenę ich nabycia. Za cenę nabycia, stosownie do treści art. 16g ust. 3 updop, uważa się kwotę należną zbywcy, powiększoną o koszty związane (...)
2018
27
sty

Istota:
Sposób ustalenia wartości początkowej prawa ze zgłoszenia rejestracyjnego znaku towarowego, o którym mowa we wniosku
Fragment:
Przyjęcie takiej metodologii pozwala bowiem osiągnąć rezultat w postaci kontynuacji wyceny na cele podatkowe, a zarazem uniemożliwia przeszacowanie wartości początkowej składników majątku przez podmiot otrzymujący aport w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa, do wartości wyższej niż ta, którą te składniki majątku miałyby u wnoszącego aport. Obrazując powyższą zasadę na przykładzie liczbowym, w przypadku zakupu przez wnoszącego aport składnika majątku za 100, jego wartość początkowa, jako wartości niematerialnej i prawnej wynosiłaby 100 zgodnie z art. 16g ust. 1 pkt 1 Ustawy o PDOP. Zatem wartość początkowa takiego składnika majątkowego, jako wartości niematerialnej i prawnej u podmiotu otrzymującego aport, w przypadku wniesienia go aportem w postaci przedsiębiorstwa, byłaby równa wartości wynikającej z ksiąg rachunkowych wnoszącego aport, jednak nie wyższa niż 100. Podobnie w sytuacji, gdy podmiot wnoszący aport, sam otrzymał będący przedmiotem wkładu składnik majątku o wartości rynkowej 100 aportem, wartość początkowa tego składnika majątkowego, jako środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej wynosiłaby nie więcej niż 100 zgodnie z art. 16g ust. 1 pkt 4 ustawy o PDOP. Zatem wartość początkowa takiego składnika majątkowego jako środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej u podmiotu otrzymującego aport, w przypadku wniesienia tego składnika majątku aportem w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa, byłaby równa wartości wynikającej z ksiąg rachunkowych wnoszącego aport, jednak nie wyższa niż 100.
2018
11
sty

Istota:
Czy Spółka ma prawo obliczyć podatek VAT od zakupu komputerów obliczeniowych, a jeśli nie to czy nieodliczony podatek zwiększa wartość środka trwałego?
Fragment:
Wskazane wyżej obowiązujące przepisy regulują wprost szczególne sytuacje, w których podatnik ma prawo zaliczyć podatek od towarów i usług do kosztów podatkowych (w tym poprzez odpisy amortyzacyjne zwiększając wartość początkową środków trwałych). W interpretacji indywidualnej Znak 0115-KDIT1-1.4012.778.2017.2.MN stanowiącej odpowiedź na pytania Spółki w zakresie podatku od towarów i usług wskazano, że Spółka w analizowanej sprawie nie będzie miała prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu zakupu komputerów obliczeniowych. Tym samym – skoro, jak twierdzi Wnioskodawca w opisie stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego) komputery obliczeniowe stanowią środki trwałe Spółki i podlegają amortyzacji – niepodlegający odliczeniu podatek od towarów i usług może generować wartość początkową środków trwałych. Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej: z zastosowaniem art. 119a; w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (zdarzeniem przyszłym) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku.
2018
10
sty

Istota:
Czy Wnioskodawca powinien ustalić wartość początkową ŚT i WNiP, w rozumieniu i na potrzeby stosowania art. 17f ust. 1 ustawy o PDOP, w wysokości wartości początkowej określonej w Umowie, równej sumie ustalonych w Umowie kapitałowych części opłat, w tym opłaty wstępnej, oraz ewentualnej opłaty końcowej (za wykup przedmiotu leasingu), pomniejszonych o należny podatek od towarów i usług?
Czy wartość początkowa ŚT/WNiP ustalona w wysokości wartości początkowej określonej w Umowie, równej sumie ustalonych w Umowie kapitałowych części opłat, w tym opłaty wstępnej, oraz ewentualnej opłaty końcowej (za wykup przedmiotu leasingu), pomniejszonych o należny podatek od towarów i usług, będzie podstawą dokonywania odpisów amortyzacyjnych przez Wnioskodawcę?
Czy odpisy amortyzacyjne dokonywane od - ustalonej w sposób wskazany w pytaniu oznaczonym numerem 1 - wartości początkowej ŚT/WNiP w trakcie obowiązywania Umowy oraz część odsetkowa opłat z tytułu korzystania z ŚT/WNiP uiszczanych w trakcie obowiązywania Umowy, będą stanowiły koszty uzyskania przychodów Wnioskodawcy?
Czy zmiany warunków Umowy po ulepszeniu ŚT, w zakresie zwiększenia opłat tak, aby suma nowo ustalonych kapitałowych części opłat, w tym opłaty wstępnej, oraz ewentualnej opłaty końcowej (za wykup przedmiotu leasingu), pomniejszonych o należny podatek od towarów i usług, była co najmniej równa wartości rynkowej ŚT z dnia zawarcia Umowy, powiększonej o wartość dokonanego ulepszenia, nie wpłyną na kwalifikację Umowy dla celów PDOP?
Fragment:
Do kosztów uzyskania przychodów korzystającego nie będzie można zaliczyć uiszczanych na podstawie Umowy opłat, w części stanowiącej spłatę wartości początkowej ŚT/WNiP. A contrario uiszczana na podstawie Umowy opłata w pozostałej części, to jest w części niestanowiącej spłaty wartości początkowej ŚT/WNiP, będzie stanowiła koszt uzyskania przychodu dla Wnioskodawcy. Tym samym część odsetkową opłat uiszczanych na podstawie Umowy, jako niestanowiącą spłaty wartości początkowej ŚT/WNiP i nieuwzględnioną w wartości początkowej ŚT/WNiP, Spółka powinna mieć możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu. Podobnie, odpisy amortyzacyjne dokonywane od wartości początkowej ŚT/WNiP na podstawie art. 15 ust. 6 w zw. z art. 16a ust. 2 pkt 3 oraz art. 16b ust. 2 pkt 4 ustawy o PDOP, będą stanowiły koszty uzyskania przychodów Spółki. Wnioskodawca pragnie wskazać, że stanowisko zaprezentowane przez Wnioskodawcę potwierdzają organy podatkowe w interpretacjach indywidualnych przepisów prawa podatkowego, przykładowo w: interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 17 sierpnia 2017 r., znak 0111-KDIB2-1.4010.112.2017.1.MJ, w której organ podatkowy zgodził się ze zdaniem wnioskodawcy, że: odpisy amortyzacyjne dokonywane od wartości początkowej Przedmiotu (...)
2018
3
sty
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.