ITPP1/4512-189/16/RH | Interpretacja indywidualna

Czy w związku z opisaną wyżej sytuacją Gmina ma możliwość odliczenia podatku od towarów i usług zapłaconego przy ponoszeniu wydatków związanych z realizacją projektu (przedsięwzięcia)?
ITPP1/4512-189/16/RHinterpretacja indywidualna
 1. objęcie udziałów
 2. wartość nominalna
 3. wkłady niepieniężne
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Podatnicy i płatnicy -> Podatnicy

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.) oraz § 6 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 16 marca 2016 r. (data wpływu 22 marca 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odliczenia podatku w związku z realizacją projektu - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 marca 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku w związku z realizacją projektu.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Gmina Miejska ... zrealizowała przedsięwzięcie pod nazwą „...........”. Było ono współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w Ramach Osi 5 (Infrastruktura Transportowa Regionalna i Lokalna), Działanie 5.1 (Rozbudowa i Modernizacja Infrastruktury Transportowej Warunkującej Rozwój Regionalny); Poddziałanie 5.1.6. (Infrastruktura Drogowa Warunkująca Rozwój Regionalny) Regionalnego Programu Operacyjnego ....... na lata ........; na podstawie umowy o dofinansowanie nr UDA.......... z dnia ....... r. data rozpoczęcia realizacji projektu: ........ r.; data rozpoczęcia rzeczowej realizacji projektu: ....... r.; rzeczowe zakończenie realizacji projektu: ....... r.; finansowe zakończenie projektu (dokonanie ostatniej płatności): ........ r. W ramach realizacji ww. przedsięwzięcia Gmina poniosła m.in. następujące rodzaje wydatków opodatkowanych podatkiem od towarów i usług: 1) budowa drogi wraz z obiektami mostowymi i infrastrukturą towarzyszącą; 2) usługa nadzoru inwestorskiego (inżyniera kontraktu); 3) usługa audytu zewnętrznego; 4) usługa aktualizacji dokumentacji; 5) usługa promocji. Opisane wydatki kwalifikowane zostały w części sfinansowane ze środków własnych (90%) i w części (10%) ze środków EFRR Unii Europejskiej - Środki te nie są środkami bezzwrotnej pomocy zagranicznej w rozumieniu § 12 ust. 2 i ust. 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (Dz.U.2015.736). A zatem nie było możliwe ubieganie się o zwrot podatku od towarów i usług w oparciu o przepisy zawarte w rozdziale 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r.

Gmina wybudowała drogę miejską wraz z infrastrukturą towarzyszącą o długości .... km (nowy odcinek) oraz przebudowała istniejący odcinek o dł. .... km. Zakres inwestycji obejmował także budowę urządzeń bezpośrednio związanych z drogą; kanalizacja deszczowa oraz oświetlenie. właścicielem powstałego majątku (droga oraz infrastruktura techniczna z nią związana) jest Gmina Miejska .... Ponadto, zgodnie z przyjętymi rozwiązaniami projektowymi, w ramach inwestycji przebudowano istniejącą sieć wodociągową i kanalizacji sanitarnej, sieć energetyczną, sieć centralnego ogrzewania, sieć telekomunikacyjną i gazową, będące własnością podmiotów niezależnych od Gminy Miejskiej .... Po zakończeniu robót, przebudowane odcinki sieci (poza oświetleniem i odwodnieniem), zostaną przekazane nieodpłatnie gestorom sieci. Przebudowa urządzeń na obu odcinkach nie ma na celu podniesienia jakości sieci umożliwiającej zwiększenie ilości potencjalnych odbiorców, w związku z czym wydatek poniesiony na wybudowane sieci nie służy czynnościom opodatkowanym, lecz służy realizacji zadań własnych, w tym zaspokajania potrzeb zbiorowych wspólnoty w zakresie gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego - art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2015 poz. 1515). Po zakończeniu realizacji inwestycji, powstały majątek stanowi własność Gminy Miejskiej .... Przebudowane sieci stanowią własność gestorów - podmiotów odrębnych od Gminy Miejskiej ... Działalność opodatkowana prowadzona na powstałym majątku w zakresie sieci odbywa się w odrębnych od Gminy podmiotach.

Gmina nigdy nie zwracała się o zwrot podatku od towarów i usług zapłaconego przy ponoszeniu wydatków na realizację budowy obwodnicy północnej (również w ramach korekty deklaracji w trybie przewidzianym art. 86 ust. 13 i 13a lub art. 91 ust. 7-8 ustawy o VAT), uznając za prawidłowe, że nie ma prawa do jego odliczenia, ze względu na brak bezpośredniego i bezspornego związku zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi przez tego samego podatnika.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy w związku z opisaną wyżej sytuacją Gmina ma możliwość odliczenia podatku od towarów i usług zapłaconego przy ponoszeniu wydatków związanych z realizacją projektu (przedsięwzięcia)...

Zdaniem Wnioskodawcy, na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku VAT oraz gdy towary i usługi, przy nabyciu których podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest bezpośredni i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi. Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności. opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi. Taka sytuacja ma miejsce w opisanym zdarzeniu, a zatem Gminie nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego. Na mocy obowiązującego wówczas rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 2013 poz. 247) – zgodnie z § 12 ust. 1 pkt 12 rozporządzenia, zwalnia się od podatku czynności związane z wykonywaniem zadań publicznych nałożonych odrębnymi przepisami, wykonywane w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność przez jednostki samorządu terytorialnego. W myśl postanowień art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2015 poz. 1515), gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Natomiast zgodnie z art. 6 ust. 1 ww. ustawy, do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym nie zastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnych, w tym m.in. z zakresu gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego.

Zgodnie z art. 5 ust.1 ustawy o podatku od towarów i usług opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. podlegają:

 1. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;
 2. eksport towarów;
 3. import towarów na terytorium kraju;
 4. wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;
 5. wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 cyt. ustawy, podatnikami są osoby prawne. jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Przy czym w myśl art. 15 ust. 6 ustawy, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Stosownie do treści art. 2 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 poz. 1515), gmina posiada osobowość prawną i wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Katalog zadań własnych gminy został zawarty w art. 7 ust.1 powołanej wyżej ustawy o samorządzie gminnym. Zgodnie z tym przepisem, zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W szczególności zadania własne obejmują m.in. sprawy:

 1. ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej;
 2. gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego;
 3. wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych. zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz;

3a działalności w zakresie telekomunikacji;

z powyższego wynika, że realizacja projektu obejmującego budowę drogi wraz z infrastrukturą należy w całości do zadań własnych gminy. należy zauważyć, że nie tylko budowa dróg gminnych. ale także ich modernizacja, utrzymanie i ochrona należą do zadań własnych gminy, a korzystanie przez użytkownika z dróg publicznych (z wyjątkiem autostrad) jest nieodpłatne.

Z opisanego zdarzenia wynika jednoznacznie, że z uwagi na niespełnienie podstawowej przesłanki warunkującej prawo do odliczenia podatku naliczonego, jaką jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi. Gmina Miejska I. nie ma możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z realizacją projektu. Gminie nie przysługuje też prawo do odzyskania tego podatku, gdyż środki otrzymane na realizację projektu nie są środkami, o których mowa w § 12.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Jednocześnie informuje się, że organy podatkowe nie są kompetentne do rozstrzygania kwestii możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowanych, albowiem kwestię tę rozstrzygają przepisy regulujące zasady korzystania ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.