IPPB6/4510-317/16-2/AG | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Czy w przedstawionym powyżej zdarzeniu przyszłym przychodem Spółki podlegającym opodatkowaniu z tytułu objęcia udziałów w spółce kapitałowej w zamian za wkład niepieniężny w postaci środków trwałych będzie wyłącznie wartość nominalna obejmowanych udziałów w spółce kapitałowej, nawet w przypadku, gdy wartość nominalna będzie niższa niż wartość rynkowa przedmiotu aportu?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 4 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 4 maja 2016 r. (data wpływu 9 maja 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia przychodu w wysokości wartości nominalnej udziałów z tytułu objęcia udziałów w spółce kapitałowej w zamian za wkład niepieniężny w postaci środków trwałych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 9 maja 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia przychodu w wysokości wartości nominalnej udziałów z tytułu objęcia udziałów w spółce kapitałowej w zamian za wkład niepieniężny w postaci środków trwałych.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

S. Sp. z o.o. (dalej: Spółka, Wnioskodawca lub S.) jest przedsiębiorstwem prowadzącym działalność gospodarczą polegającą na wykonywaniu robót budowlanych i budowlano-montażowych. Wnioskodawca jest zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu na terenie kraju w podatku dochodowym od osób prawnych.

Spółka planuje rozszerzyć swoją działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej poprzez:

  • zakup udziałów w spółkach w rozumieniu art. 4a pkt 21 updop i art. 4 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r, poz. 1030 ze zm., dalej KSH) od podmiotów trzecich (zwanych dalej: spółkami kapitałowymi),
  • dokapitalizowanie spółek w rozumieniu art. 4a pkt 21 updop i art. 4 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. KSH, w których posiada udziały (zwanych dalej: spółkami kapitałowymi).

Spółki kapitałowe są zarejestrowanymi podatnikami VAT czynnymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Objęcie udziałów w spółkach kapitałowych od podmiotów trzecich lub dokapitalizowanie spółek, w których Wnioskodawca posiada udziały następować będzie w drodze wkładu pieniężnego i/lub poprzez wkład niepieniężny (dalej: aport) w postaci środków trwałych podlegających amortyzacji niestanowiących przedsiębiorstwa ani jego zorganizowanej części w rozumieniu postanowień art. 4a odpowiednio pkt 3 i 4 updop.

W zamian za wnoszony aport Spółka obejmie udziały w kapitale zakładowym spółki kapitałowej według ich wartości nominalnej, przy czym ewentualna nadwyżka wartości aportu ponad wartość nominalną tych udziałów w kapitale zakładowym spółki kapitałowej, powstała przy ich wydaniu zostanie przekazana na kapitał zapasowy spółki kapitałowej jako „agio”.

W przypadku aportu środka trwałego, wartość obejmowanych udziałów w wartości nominalnej z uwzględnieniem nadwyżki przekazanej na kapitał zapasowy odzwierciedlać będzie wartość rynkową środka trwałego.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
  1. Czy w przedstawionym powyżej zdarzeniu przyszłym przychodem Spółki podlegającym opodatkowaniu z tytułu objęcia udziałów w spółce kapitałowej w zamian za wkład niepieniężny w postaci środków trwałych będzie wyłącznie wartość nominalna obejmowanych udziałów w spółce kapitałowej, nawet w przypadku, gdy wartość nominalna będzie niższa niż wartość rynkowa przedmiotu aportu...
  2. Czy w przedstawionym powyżej zdarzeniu przyszłym podstawę opodatkowania podatkiem od towarów i usług stanowić będzie wartość nominalna objętych udziałów w zamian za wniesiony aport pomniejszona o kwotę należnego podatku VAT...

Przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź na pytanie nr 1, dotyczące podatku dochodowego od osób prawnych. W części dotyczącej podatku od towarów i usług (pytanie nr 2) wydane zostanie odrębne rozstrzygnięcie.

Zdaniem Wnioskodawcy, przychodem Spółki podlegającym opodatkowaniu z tytułu objęcia udziałów w spółce kapitałowej w zamian za wkład niepieniężny w postaci środków trwałych będzie wyłącznie wartość nominalna obejmowanych udziałów w spółce kapitałowej, nawet w przypadku, gdy wartość nominalna będzie niższa niż wartość rynkowa przedmiotu aportu.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 851, z późn. zm., dalej jako: „updop”), przychodem jest nominalna wartość udziałów (akcji) w spółce albo wartość wkładów w spółdzielni objętych w zamian za wkład niepieniężny, w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część; przepisy art. 14 ust. 1-3 stosuje się odpowiednio.

Powyższy przepis wskazuje, że źródłem przychodu po stronie podmiotu wnoszącego aport, jest objęcie udziałów w zamian za wkłady niepieniężne, z wyłączeniem przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części.

Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych nie definiuje pojęcia „wartość nominalna”. Zgodnie natomiast z art. 157 § 1 pkt 5 ustawy z dnia 15 września 2000 r. (Kodeks spółek handlowych Dz. U. z 2013 r., poz. 1030 ze zm., dalej KSH), umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością powinna określać liczbę i wartość nominalną udziałów objętych przez poszczególnych wspólników. Zatem wartość nominalna to wartość deklarowana, ustalona w umowie spółki.

W myśl art. 157 § 3 KSH udziały w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością nie mogą być obejmowane poniżej ich wartości nominalnej, co wnioskując a contrario oznacza możliwość objęcia udziałów powyżej ich wartości nominalnej.

Jak wskazano w opisie zdarzenia przyszłego wartość rynkowa środka trwałego będącego przedmiotem aportu może przewyższać wartość nominalną objętych udziałów (określoną w umowie spółki kapitałowej) przez S.. Różnica pomiędzy wartością rynkową środka trwałego, a łączną wartością nominalną udziałów zostanie odniesiona na kapitał zapasowy spółki kapitałowej.

W związku z powyższym Spółka stoi na stanowisku, iż w opisanym powyżej zdarzeniu przyszłym, przychodem Wnioskodawcy z tytułu wkładu niepieniężnego (aportu) środków trwałych do spółki kapitałowej na podstawie art. 12 ust 1 pkt 7 updop, będzie wyłącznie wartość nominalna objętych udziałów w zamian za aport, nawet w przypadku, gdy wartość nominalna będzie niższa niż wartość rynkowa przedmiotu aportu.

Przychód w wartości rynkowej powstanie natomiast w momencie zbycia udziałów przez S. w spółce kapitałowej. Kosztem uzyskania przychodu będzie wówczas wartość nominalna objętych udziałów w spółce kapitałowej na podstawie normy art. 15 ust. 1k pkt 1 updop, który stanowi, że w przypadku odpłatnego zbycia udziałów lub akcji w spółce, albo Wkładów w spółdzielni objętych w zamian za wkład niepieniężny, na dzień zbycia tych udziałów/akcji, wkładów, koszt uzyskania przychodów ustala się w wysokości nominalnej wartości objętych udziałów/akcji, wkładów z dnia ich objęcia jeżeli udziały/akcje, wkłady zostały objęte w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci, niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część. Wartość nominalna otrzymanych udziałów w zamian za wniesiony aport stanowiąca przychód w momencie objęcia udziałów, będzie więc kosztem uzyskania przychodu na moment ich zbycia.

Oczywiście konsekwentnie spółka kapitałowa rozpozna koszt uzyskania przychodów z uwzględnieniem art. 16 ust. 1 pkt 63 lit. d, tj.: bez odpisów amortyzacyjnych od tej części środka trwałego, która nie została przekazana na utworzenie lub podwyższenie kapitału zakładowego.

Ustawodawca wprowadził więc na zasadzie symetrii uregulowania, które z jednej strony u wnoszącego aport nie powodują powstania przychodu od wartości aportu przekazanego na kapitał zapasowy spółki kapitałowej, z drugiej strony w spółce kapitałowej nie będzie kosztu uzyskania przychodu od tej wartości.

Stanowisko Spółki znajduje potwierdzenie w interpretacjach indywidualnych Ministra Finansów, w tym m.in.:

  • interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 03.03.2016, sygn. IBPB-1-3/4510-777/15/TS;
  • interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 15.03.2016, sygn. IBPB-1-2/4510-18/16/BG.

Podobne stanowisko prezentują sądy administracyjne, w tym m. in.:

  • wyrok NSA z dnia 30.09.2015 sygn. II FSK 1814/13;
  • wyrok NSA z dnia 20.07.2015 sygn. II FSK 1772/13;
  • wyrok NSA z dnia 16.09.2014 sygn. II FSK 1438/13.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.