IPPB3/4510-646/15-5/MS | Interpretacja indywidualna

Przychodów z tytułu objęcia udziałów o łącznej wartości nominalnej niższej od wartości rynkowej wkładu niepieniężnego
IPPB3/4510-646/15-5/MSinterpretacja indywidualna
 1. agio
 2. aport
 3. podwyższenie kapitału zakładowego
 4. prawo
 5. przychód
 6. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 7. użytkowanie wieczyste
 8. wartość nominalna
 9. wartość rynkowa
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Przedmiot opodatkowania
 2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przychody -> Przychody

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 4 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 28 lipca 2015r. (data wpływu 28 lipca 2015r.; UPP5199883) uzupełnionym pismem z dnia 29 września 2015r.(data nadania 29 września 2015r.;UPP5719436; data wpływu do Izby Skarbowej w Warszawie 29 września 2015r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie przychodów z tytułu objęcia udziałów o łącznej wartości nominalnej niższej od wartości rynkowej wkładu niepieniężnego - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28 lipca 2015 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie przychodów z tytułu objęcia udziałów o łącznej wartości nominalnej niższej od wartości rynkowej wkładu niepieniężnego.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca zamierza wnieść: prawo użytkowania wieczystego gruntów wraz z prawem własności budynków i urządzeń wzniesionych na tych gruntach oraz prawo własności lokali wraz z udziałami w częściach wspólnych budynków oraz udziałami we współużytkowaniu wieczystym gruntów do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (Spółka) na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki. Wartość powyższych nieruchomości i praw zostanie ustalona, jako wartość zbywcza w rozumieniu art. 14 i 175 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, rozumiana jako wartość rynkowa (Wartość Rynkowa). W zamian za wniesione nieruchomości i prawa opisane powyżej Wnioskodawca obejmie udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki o łącznej wartości nominalnej stanowiącej równowartość części Wartości Rynkowej (Wartość Nominalna). Nadwyżka Wartości Rynkowej ponad Wartość Nominalną – jako agio, zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy Spółki.

W dniu 29.09.2015 r. Wnioskodawca przekazał za pośrednictwem platformy e-PUAP uzupełnienie wniosku o wydanie indywidualnej interpretacji, w którym uzupełnił opis zdarzenia przyszłego o informację o następującej treści „Uzupełniając wnioskodawca stwierdza, że nie zamierza wnosić na podwyższenie kapitału zakładowego całego przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 55 (1) kodeksu cywilnego”.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy przychodem wnioskodawcy w rozumieniu art. 7 ust. 2 oraz art. 12 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych będzie Wartość Nominalna (wg definicji określonej w opisie zdarzenia przyszłego)...

Zdaniem Wnioskodawcy jego przychodem w rozumieniu art. 7 ust. 2 oraz art. 12 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych będzie Wartość Nominalna. Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, „przychodami, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, są w szczególności - nominalna wartość udziałów (akcji) w spółce albo wartość wkładów w spółdzielni objętych w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część; przepisy art. 14 ust. 1-3 stosuje się odpowiednio.” Możliwość obejmowania udziałów w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością, poprzez wnoszenie wkładów niepieniężnych z powstaniem nadwyżki ponad nominał czyli tzw. agio, została wprost przewidziana w Kodeksie spółek handlowych ( Art. 158 § 1 i 163 pkt 2 w związku z art. 154 § 3). W art. 158 § 1 i art. 163 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych dopuszczono wnoszenie wkładów niepieniężnych w zamian za obejmowane udziały. Z kolei zgodnie z art. 154 § 3 Kodeksu spółek handlowych stanowi, że jeżeli udział jest obejmowany po cenie wyższej od wartości nominalnej, nadwyżkę przelewa się do kapitału zapasowego. Z powyższego wynika, że za przychód można uznać tylko wartość nominalna obejmowanych udziałów. Jednakże stosownie do art. 14 ust. 1 ustawy, do którego odsyła art. 12 ust. 1 pkt 7 - „Przychodem z odpłatnego zbycia rzeczy lub praw majątkowych, z zastrzeżeniem ust. 4, jest ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie. Jeżeli jednak cena bez uzasadnionej przyczyny znacznie odbiega od wartości rynkowej tych rzeczy lub praw, przychód ten określa organ podatkowy w wysokości wartości rynkowej”. Pozostałe ust. 2 i 3 stanowią rozwinięcie zasady określonej w ust. 1. Powyższy przepis, gdyby go stosować wprost (a nie odpowiednio) mógłby skutkować opodatkowaniem także kwot przekazanych na agio. Jednakże przy stosowaniu odpowiednim, uwzględniającym specyfikę art. 12 ust.1 pkt 7 (przepis stosowany odpowiednio nie może bowiem burzyć konstrukcji prawnej, zastosowanej w przepisach regulujących daną instytucję), a także z uwzględnieniem brzmienia art. 12 ust. 4 pkt 11 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zgodnie z którym do przychodów nie zalicza się m.in.: kwot i wartości stanowiących nadwyżkę ponad wartość nominalną udziałów (akcji), otrzymanych przy ich wydaniu i przekazanych na kapitał zapasowy - należy uznać, że za przychód podatkowy może być uznana wyłącznie wartość nominalna wartość udziałów w spółce. Reasumując, w ocenie Wnioskodawcy w sytuacji objęcia udziałów Spółki w zamian za wkład niepieniężny w postaci praw użytkowania wieczystego gruntów wraz z budynkami i budowlami, przychodem podatkowym będzie wyłącznie Wartość Nominalna. Przychodu podatkowego nie będzie natomiast stanowić nadwyżka Wartości Rynkowej nad Wartością Nominalną.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Spółki w sprawie oceny prawnej przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego oceny stanowiska wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania niniejszej interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr z 2012 poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art.54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.